Waardige huldiging van Pastoor Peters bij zijn diamanten Priesterjubileum Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Spannende windhondenrennen om grote Ankerprijs Oosterhof" officieel in handen van de gemeente Rijssen Coöp. Boeren leenbank JOTTER" FEESTAVONDEN „De Tentoonstelling oude tegels Nieuwe cursus E.H.B.O. Bromfiets vermist Puzzletocht voor personeel Ter Horst Co. ?t Is mear net woer aj ?t bekiekt R.V.-nieuws Jeugdfeestmiddag Uitslagen wedstrijden postduiven Rijssense honden niet in topvorm VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1960. 1/fÊKBLflD V(K)R RUSSEN De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, Administratie I TT^TT "~~T~ voor vost-abnnnres f 7 25 7)pr hmnrtn/tl nmratie en Redact,e. j Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van voor post aoonnees J l.dó per Kwartaal. Enterstraat 10, Rijssen. Tetef. 2S03 (05480) advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur •Tfl.a.rorfl.ii <r Qö TSIn 59. De R.K. gemeenschap van Rijssen heelt zaterdagavond in grote eensgezindheid op overtuigende wijze haar grote aanhan kelijkheid en waardering betoond aan haar parochieherder Pastoor Peters, die vandaag (maandag 15 augustus) zijn 60-jarig Priesterfeest viert. Door de be woners van het eerste gedeelte van de Rozengaarde was deze straat op indruk wekkende wijze versierd, hetgeen aan de feestelijke intocht, die de jubilerende pas toor werd bereid, veel luister bijzette. Nadat Pastoor Peters de vorige week naar zijn geboorteplaats Duiven was ver trokken, om van een korte vacantie te genieten., werd hij zaterdagavond aan de grens van de parochie, nabij de steen fabriek de Heidebloem, opgewacht door het Parochiecomité, die de organisatie van de feestelijkheden in handen heeft, namens welk comité de voorzitter, de heer D. Duindam, de pastoor in zijn parochie een hartelijk welkom werd toe geroepen. De heer Duindam legde de na druk op het feit, dat alle hulde die de Pastoor de komende dagen te wachten zou staan, moest worden gezien als een uitdrukkelijke waardering en dank voor al datgene wat de jubilaris in de bijna 40 jaren, waarin hij de parochie van Rijs sen had gediend, vooral voor de paro chianen had gedaan. Hierna nam de jubilerende priester plaats in een open landauer, evenals zijn beide zusters, beiden bejaard maar even als hun heerbroer nog uiterst vitaal. De oudste zuster van de pastoor (89 jaar) woont nog in haar geboorteplaats Duiven, terwijl de andere zuster (78 jaar) is in getreden in de orde van de Fransiscanes- sen en van haar priorin van het klooster te Dongen verlof had gekregen om het bijzondere jubileum van haar broer, pas toor Peters, bij te wonen. Ook kapelaan Van der Hoorn nam plaats in de landauer, waarna de stoet, die reeds enige tijd in spanning op de aankomst van de jubilaris had staan wachten, zich in beweging zette. De groep werd geopend door een groep ruiters te paard van de Katholieke Jonge Boeren,- en Tuindersbond, terwijl de mede werking van de muziekvereniging Wil- helmina aan de intocht een feestelijk ca chet verleende. Er waren keurige groepen samengesteld van sport- en andere verenigingen, waar in de Katholieke jeugd uitstekend voor de dag kwam. Voorts liepen in de stoet afgevaardigden van alle Katholieke ver enigingen. Aangekomen bij het kerkgebouw in de Rozengaarde namen de jubilerende pas toor en zijn beide zusters plaats op een podium, waarna hem een défilé werd ge bracht door het Katholieke verenigings leven. De jubilaris stelde de spontane hulde duidelijk op prijs en lachend nam hij de treffende hulde van zijn parochia nen in ontvangst. Nadat de heer Duindam nogmaals een kort welkomstwoord had gesproken, sprak pastoor Peters een kort dankwoord, niet alleen tot zijn parochianen, maar ook aan de overige burgers van Rijssen, voor de hulde, die hem was gebracht en voor de belangstelling, die men had getoond. Hij riep alle burgers van Rijssen op, ook in de toekomst in vrede en vriendschap met elkaar om te gaan. Over de hulde, die hem was gebracht, In de Hengelose kunstzaal, tijdelijk flat gebouw „de Telgen" wordt van 17 augus tus tot en met 7 september een expositie gehouden Kunst in het klein, een tentoon stelling van de schoonheid van oude tegels. Dagelijks is de tentoonstelling geopend van 2.305 uur en donderdags en vrijdags ook van 810 uur. Hoewel het kasteel en een gedeelte van het landgoed „De Oosterhof" in handen van de gemeente is overgegaan, heeft het er een tijd de schijn van gehad, dat het met de aankoop mis dreigde te gaan, zo blijkt uit een nota van b. en w. aan de raad. Het was n.l. zo, dat b. en w. destijds het voorstel deden aan de raad „De Oos terhof" onder te brengen in het dokter Stokkersfonds, waarna bij besprekingen over dit onderwerp de gewenstheid naar voren kwam omtrenft nadere oriëntatie de beslissing rond het gedane voorstel aan te houden tot meerdere gegevens bekend waren. In een vergadering van de financiële commissie werd de toelichting gedaan dat „het met de aankoop mis dreigde te gaan" aldus b. en w. De verkoper eiste n.l. afhandeling binnen enkele dagen, ter wijl gedeputeerde staten nadere inlichtin gen wensten! omtrent de financiële con sequenties van deze aankoop en de be stemming van het landgoed. was de jubilerende priester, die als zeer eenvoudig en hartelijk bekend staat, „zeer ontroerd". Zijn humoristische inslag be wees hij met de opmerking: „Wie had ooit kunnen denken, dat er voor een oude pastoor zoveel mensen bij elkaar zouden komen". Overigens herhaalde hij nog eens uitdrukkelijk zijn grote dank voor de hem gebrachte warme ontvangst, die spr. met recht een. blijde incomste noemde. Met name was spreker dankbaar voor de medewerking van de muziekvereniging Wilhelmina en voor die van de Rijkspoli tie, die geen gemakkelijke taak had de honderden belangstellenden in de voor gebeurtenissen als deze te nauwe straat zodanig te doen opstellen, dat het défilé een ordelijk verloop kon hebben. Hierna werd er in de Kerk een plechtig Lof gehouden, waarvoor zeer veel belang stelling werd getoond. De windhondenrennen, die door de windhondenrenvereniging Rijssen zater dagmiddag op de renbaan de Mors wer- de georganiseerd, hebben een enerve rend verloop gehad, zodat de vele span nende courses met grote belangstelling door de aanwezigen werden gevolgd. De inzet was de grote Anker-prijs, be schikbaar gesteld door de directie van ter Horst en Co. N.V. Het heeft aanvan kelijk in de bedoeling gelegen van het bestuur van de windhondenrenvereni- ging ter gelegenheid van het jubileum van ter Horst en Co. windhondenraces te organiseren, doch door omstandighe den kon dat omstreeks de jubileumdata geen doorgang hebben. Door de inschrijving van een aantal honden van Duitse renliefhebbers kre gen de wedstrijden een internationaal tintje, en mede, door de grote faam, die Dr. Helberg uit Düsseldorf op de ren banen in binnen- en buitenland met zijn honden heeft weten te verwerven, wa ren de verwachtingen hoog gespannen. In tegenstelling met vorige seizoenen, leverden de honden van Rijssense eige naren geen grootse prestaties. Of dit ge weten moet worden aan de felle tegen stand, die zowel in de A- als de B-klasse werd geboden, of dat men in de Rijssfen- se gelederen min of meer een depressie door maakt, is ons niet bekend; feit is, dat slechts de heer Hageman met zijn „Donar v. d. Cozijn" een 4e plaats wist te bemachtigen, al was Donar slechts fracties van seconden minder snel dan zijn belagers. Overigens hebben de toeschouwers kunnen genieten van voortreffelijk ge organiseerde wedstrijden, waarvan voor al die in de A-klasse een bijzonder span nend verloop hadden. De grote vraag, die men zich zaterdagmiddag stelde, was of honden als Tijphona van de heer God- lieb uit Groningen en Rafles van de heer Terpstra (in de A-klasse) in de finale sterker zouden blijken, dan de pijlsnelle honden van Dr. Helberg uit Düsseldorf. Na intense spanning is gebleken, dat de snelle tijd van Arwied von der Adle- horst, niet kon 'worden geëvenaard, zo dat Dr. Helberg de eerste prijs in ont vangst kon nemen. Een goede 2e plaats was voor Tijphona van de heer Godlieb uit Groningen. 3e werd Amor von der Adlehorst van Dr. Helberg en 4e Rafles van de heer H. Terpstra te Leeuwarden. Door de financiële commissie werd ge adviseerd, om, indien de goedkeuring mede afhankelijk zou zijn van de inbreng in het Dokter Stokkersfonds daartoe te besluiten. Gezien de zeer grote spoed, waarmede gehandeld diende te worden hebben wij, aldus b. en w„ teneinde te bewijzen dat de begrotings-positie door deze aankoop niet werd ontwricht, een ontwerp van wijziging aan Gedeputeerde Staten over gelegd uiteraard onder mededeling dat de raad hieromtrent'nog niet had beslist." Na een mondeling onderhoud hebben Gedeputeerde Staten het aankoop-besluit goedgekeurd, waarna de acte is gepas seerd en de koopsom betaald. Om echter machtiging tot het doen van deze uitgaaf te kunnen verkrijgen, moe tent de uitgaven terzake bij begrotings wijziging worden geregeld. In verband daarmede achten b. en w. 't noodzakelijk, dat de bedoelde begrotings wijzigingen alsnog door de raad worden vastgesteld waartoe b. en w. voorstellen te besluiten. Zondagmiddag werd een speciale dienst gehouden voor zieken, mindervaliden en bejaarden, terwijl zondagavond door pas toor Peters een Plechtig Lof werd gecele breerd, waarbij hij geassisteerd werd door rector Janssen (een „zoon van de paro chie") en pater v. d. Krabbe. Door de in Katholiek Rijssen zeer bekende Pater E. Verzett werd een indrukwekkende feest predikatie gehouden, waarin hij de bete kenis van het priesterschap schilderde. Zich richtende tot Pastoor Peters zei Pa ter Verzett: Door Gods genade hebt u zes tig jaren lang de moeilijkheden van het priesterschap gedragen en de vreugden er aan beleefd. Voor de edele wijze, waar op U allen, die met u hebben mogen sa menwerken, ten voorbeeld zijt geweest, zijn wij U zeer dankbaar, aldus deze Pa ter, die een aantal maanden Pastoor Pe ters heeft geassisteerd. Hedenmorgen om 10 uur werd in een overbezette kerk door de jubilaris een plechtige Hoogmis opgedragen. De kerk is op waardige wijze versierd, waarin door tal van witte anjers en witte gladiolen een bijzonder effect is bereikt. Prachtig was ook het verloop van de courses, die gelopen werden door de mi niatuurwindhonden de whippets. De ranke snelheid van het kranige hondje Scheila v. d. Schicht van de heer P. M. Smit uit Zutphen kon niet geheel door de andere finalisten worden bereikt, zo dat Scheila een waardige winnaar werd. 2e werd Fiorenz van D. Sluis te Veenen- daal. 3e Cindi v. d. Schicht van mevr. de De eerste van een viertal parochie avonden, waarmee dinsdagavond werd gestart in het kader van de festiviteiten rond het jubileum van pastoor Peters, is buitengewoon ingeslagen. Vooral ook de jubilaris gaf hiervan duidelijk blijk in zijn dankwoord. Voor een groot gedeelte is het succes van deze feestavond te danken aan de capaciteiten van Bernard Paauwe, bij wie ook de algehele leiding berustte. Hij was de grote veelzijdige humorist, die naast conferencier ook een uitstekend cabaret- tier bleek te zijn. Alleraardigst was ook het stuk „Vlie gende Schijven" van de toneelvereniging „Kunst naar Kracht", waarbij naast de muziek de patomime het moest doen. Uitstekend talent bleek er ook te schui len onder de jeugd voor zover het ballet dit betrof. Het sprookje „Sneeuwwitje" bracht zij haast levensecht ten tonele. Ongetwijfeld ook een goede propaganda voor het ballet, dat de laatste tijd steeds meer en meer wordt beoefend. Origineel was de gelukwens van de Gidsen en Kabouters. De KAB-toneelgroep bracht met succes de twee-akter van Godfried Bomans: „Een Eeuw Achter" voor het voetlicht. Het kerkkoor maakte een goede beurt met de Humoristische Serenade, terwijl de gemengde zangvereniging „St. Cae- cilia" ook haar medewerking verleende. J. van Eist, die voor de muzikale be geleiding zorgde, kweet zich uitstekend van zijn taak. Aan het begin van de avond had de heer A. J. Hodes als oudste kerkmeester Met ingang van september wordt door de E.H.B.O. afd. Rijssen een nieuwe cur sus verzorgd o.l.v. een der plaatselijke doktoren, voor het E.H.B.O.-diploma. Voor opgave en inlichtingen kan men zich wenden tot de heer G. de Leeuw, Marijkestraat 5, tel. 2694 of tot de heer P. Kiestra, Rozengaarde 6, tel. 2545. Voor de winkel van de Firma Ten Ber ge aan de Esstraat werd een bromfiets ontvreemd, en wel een z.g. als nieuwe Solex, die aan de winkelier behoorde. Koning te Veenendaal en 4e Jariolein van dezelfde eigenaresse. In de B-klasse werd winnaar Adiko van Notting Home van de heer J. L. Jan sen te Arnhem. 2e Ipoll von Haus Godz- heim van D. Hemmerling te Düsseldorf. 3e Brema's Lottie van mevr. A. Coo- mans-de Ruiter te Doorwerth, 4e Aruda van Notting Home van de heer Jansen te Arnhem en 5e Ardatho van mevr. Donkersloot te Oosterbeek. De uitslagen in de afdeling Greij- hounds B-klasse: 1. Tiger's Jellow van de Friese Vlag van de heer K. Koerts te Auddeel, 2e Perrij van de Friese vlag van dezelfde eigenaar, 3e Johnij van Eeldorado van ae heer J. Schokkenbroek te Veendam en 4e Donar van de Cozijn van J H. Hageman te Rijssen. de pastoor zijn gelukwensen namens het kerkbestuur aangeboden. De heer G. Geerdink, die namens het Kerkkoor sprak, noemde het jubileum een record, dat niet gemakkelijk te eve naren zal zijn. Rijssen is haast ondenk baar zonder pastoor Peters, aldus deze voorzitter van het kerkkoor, die evenals de vorige spreker de jubilaris nog een langer pastoraat toewenste. De voorzitter van de ABTB, de heer J. Nollen, dankte de pastoor ook voor alles wat deze voor de parochie en in het bij zonder voor deze vereniging als adviseur gedaan had. Ook feliciteerde hij de pa rochieherder nog met de koninklijke on derscheiding. Aan het einde van de avond dankte pastoor Peters allen, die tot het welsla gen van deze feestavond hebben meege werkt. Evenals vorige jaren wordt a.s. zater dagmiddag een puzzletocht gehouden voor fietsers en bromfietsers, waaraan naasx de personeelsleden van Ter Horst en. Co. ook door hun huisgenoten kan worden deelgenomen. Er staan ook nu weer prachtige prijzen beschikbaar en er is een prachtige route uitgestippeld, zodat de deelname een be levenis op zichzelf zal kunnen zijn. De start vindt plaats tussen 13 en 14 uur vanaf het Volkspark. Vrooger harn de keals in Riessen, Joa, de heel gewone man, Ne gestreepte uenderbokse, Oonder in een splitje, an. In dee zebra-uenderbokse, Wit met blauw, of wit met rood, Leupn der vuile miln in 't sommer, Ouwer dag geregeld bloot. Vrümden, dee 't hier kumm in Riessen, Wussen neet woer of ze 't harn, Dachen det de leu in Riessen Neet good wies of achter warn. Mear kiekt non ees noar dee boksens Deej vandaag' an 'n dag kuent koopn En woer aj, veral de vrowleu, Of zeent 't dames, met zeet loopn. 't Zeent op 'n oard dezelfde streepkes, Wit met blauw en rood met wit, Het medel is preenspoal 't zelfde, 'n Betje nuewer in 't gestrit. Hoaste net dee uenderboksens Dee de keals hier destieds harn, 'k Zol dus zeg'n det ze hier vrooger Earder vuur dan achter warn. J. Rozendom Rijssen De wedstrijd, die R.V. 1 zondag speelde tegen het Deventer U.D. heeft een goede indruk achtergelaten. Er werd met en thousiasme gespeeld en er heerste een prettige geest in de ploeg, zodat R.V. de nieuwe competitie met vertrouwen kan in gaan. Nadat de wederzijdse posities waren verkend, waarin duidelijk werd dat U.D. technisch iets meer in haar mars had dan R.V., was het de Deventer-club, die in de ze vriendschappelijke match het eerst succes had door een goed doelpunt. Dit was het sein voor R.V. om via goed samenspel tot een doelpunt te komen. Het was v. d. Maat, die er in slaagde de stand op gelijke voet te brengen. Na rust was 't Ligtenberg, die de stand op 2—1 in het voordeel van R.V. wist te brengen, en hoewel het er lange tijd de schijn van had, dat R.V. deze wedstrijd zou winnen wist U.D. 10 minuten voor het einde de gelijk maker te scoren, waarmee de uitslag ook beter de verhouding weergaf. Zondagmiddag speelt R.V. op het terrein van de Kamgarenfabriek tegen RODA uit Raalte, Vooraf wordt de wedstrijd R.V. 3 R.V. 4 gespeeld. Ook de Kath. jeugd kreeg haar deel van de festiviteiten van Pastoor R. W. J. Peters. Donderdagmiddag waren de leer lingen van de r.k. Jongens- en Meisjes school, alsmede de kleintjes van de Kleu terschool in het St. Jozefgebouw bijeen om samen met de diamanten jubilaris feest te vieren. Allen konden genieten van een goochelaar en clown, terwijl de poppenkast ook niet ontbrak. Het feest lied, dat door Zuster Albertinia was ge maakt, werd met groot enthousiasme door de kinderen gezongen. Versjes, voor dracht j es en bloemen droegen bij tot een feestelijke en zeer geslaagde middag. Ook werd de pastoor een cadeau aangeboden. Vanzelfsprekend werden allen ook ge trakteerd door de jubilaris. De postduivenhoudersvereniging „Het Luchtvermaak" nam deel aan een wed vlucht vanaf Giesen. De duiven werden gelost om 10.30 uur. De uitslag: 1 H van Losser; 2 G. D. iSprakel; 3 H. Pieffers; 4 W. Scherphof; 5 W. Sikkelbein; 6 A. Wil- lems; 7 A. Dreijer; 8 J. Kamphuis; 9 W. Ligtenberg; 10 A. Heuten; 11 H. Pieffers; 12 G. Kreijkes; 13 W. Sikkelbein; 14 M. Boerman; 15 J. Kamp; 16 G. J. Dokters; 17 W. Scherphof; 18 H. van Losser; 19 G. Wessels; 20 J. Harmsen. De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht op Andernach, De vogels werden gelost om 7 uur en keerden als volgt terug: 1 H. Koedijk, 9.29.03; 2 Bakker; 3 Bakker; 4 en 5 F. Dommerholt; 6 H. Broekhaar; 7 Vel- naar; 8 Velnaar; 9 H. Koedijk; 10 W. Koedijk; 11 H. Kuipers; 12 H. Nijland; 13 Bakker; 14 A. Bos; 15 F. Dommerholt; 16 F. Nijland; 17 en 18 Struik; 19 Bakker; 20 Velnaar. PUZZELRIT R.M.C. De Rijssense Motorclub R.M.C. organi seert dinsdag a.s. een puzzelrit over een afstand van 40 km. De start zal plaats vinden om 19.30 uur bij café „Het Witte Hoes". De deur van onze spaarbank staat wijd open voor iedereen. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met: bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen - schoolsparen. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE: HUTTENWAL 31 RIJSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1