Pastoor Peters viert maandag zijn 60-jarig priesterfeest Overleg van 8, en W. met Comité Baatbelasting geweigerd Nieuw zwembad nog niet gereed Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter INGEZ N D EN KERKDIENSTEN W indhondenrennen Op de hoknjach Waar blijft in Rijssen de wandelsport? Postduivennieuws De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Oudste dienstdoende priester in het aartsbisdom Utrecht Grootse huldiging Kostbaar geschenk Laaf er dan ook iets van naar onze Spaarbank vliegen U wordt er beter van I Coöp. Boerenleenbank „Noiter" Dit seizoen geen opening Jaargang 38. No. 31. WEEKBLAD VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1960. VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. - Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. De Katholieke gemeenschap van Rijssen staat aan de vooravond van de viering van een uniek feest samen met Pastoor R. W. J. Peters, die a.s. maandag 15 augustus zijn 60-jarig Priesterjubileum herdenkt. De eenvoudige priester, die een grote plaats bij zijn parochianen inneemt werd n.l. op 15 augustus 1900 door de toenmalige Aarts bisschop van Utrecht, Mgr. v. d. Wete ring, tot Priester gewijd. De bijna 85-jarige parochieherder bezit nog een grote vitaliteit en heeft nog grote belangstelling voor het wel en wee van zijn parochie en van zijn parochianen. Het parochiele-comité, dat de organisatie van de feestelijkheden in handen heeft, heeft niets nagelaten om het bijzondere jubileum van de beminde herder op zulk een waar dig mogelijke wijze te vieren, waarbij zij zich geruggesteund wist door de instem ming van welhaast alle Rijssense parochia nen. De jubilerende pastoor, die deze week naar zijn geboorteplaats Duiven is vertrok ken, is eigenlijk helemaal geen voorstan der van zulk een groot feest, maar ander zijds heeft hij in de aandrang, die op hem is uitgeoefend om het grootse jubileum op grootse wijze te vieren, berust. De dia manten jubilaris van maandag, heeft zich in de bijna 40 jaar, waarin hij het pasto raat van de Rijssense R.K. parochie heeft uitgeoefend, zeer bemind weten te maken. Na zijn Priesterwijding werd hij be noemd tot kapelaan in Ankeveen, waarna hij werd overgeplaatst naar Maarssen, waar hij als kapelaan heeft gewerkt tot 8 oktober 1915 toen hij benoemd werd tot bouwpastoor in het Twentse dorpje Til- ligte. Onder zijn leiding verrees op het Twentse platteland een fraaie kerk naar plannen van de bekende bouwmeester Kropholler, die vooral in latere jaren een grote faam zou gaan genieten. In 1921 ver trok pastoor Peters (toen 46 jaar) naar Rijssen met dezelfde opdracht, die hij in Tilligte tot zulk een goed einde had weten te brengen. Ook hier slaagde pastoor Pe ters er in, een prachtig kerkgebouw te doen verrijzen, waarvoor hij nu de be kende figuren Joseph en Pierre Cuijpers als architecten had gekozen. Daarna ont plooide de energieke pastoor een grote ac tiviteit en gaf aan de oprichting van diver se verenigingen de eerste stoot, waarvan hij van verschillende gedurende vele jaren het geestelijk adviseurschap vervulde. Be trekkelijk korte tijd na de inwijding van de kerk, had de parochie een prachtige ge legenheid haar aanhankelijkheid aan pas toor Peters te bewijzen toen hij zijn 25- jarig priesterjubileum vierde in 1925. Als feestgeschenk kreeg de zilveren jubilaris een aantal klokken in de toren. Toen deze klokken in de oorlog door de bezetters weg werden gehaald, moet hem dat zwaar hebben gegriefd, maar ook hij stond machteloos. Overigens toonde hij in de oorlog meer dere malen zijn sterke persoonlijkheid ten gevolge waarvan hij tot twee keer toe ge vangen werd genomen. Kort voor de be vrijding kreeg pastoor Peters huisarrest opgelegd, waardoor Katholieken en ook vele niet-Katholieken bange uren hebben beleefd. Hij toonde zich ook tegenover de Duitsers een groot man en deed geen en kele concessie. Dat de diamanten jubilaris een grote plaats inneemt bij zijn parochianen en dat men daarvan ondubbelzinnig blijk zal ge ven, is aan geen enkele twijfel onderhevig. Ter gelegenheid van het 60-jarig Pries terfeest van pastoor R. W. J. Peters heeft het feestcomité een goed verzorgde feest gids doen uitgeven, welke voor de Rijs sense parochianen een kostbare herinne ring moet zijn. Het feestcomité, dat voor de organisatie van de huldiging zorg draagt, heeft de af gelopen weken bergen werk moeten ver zetten teneinde het zeldzame jubileum, dat pastoor Peters op 15 augustus gaat her denken, zoveel mogelijk luister bij te zet ten. Zo zal de kerk en ook het St. Jozefge bouw op passende wijze worden versierd, terwijl ook in de Rozengaarde door de bu ren van de jubilerende pastoor de komen de dagen hard zal worden gewerkt. Op zaterdag 13 augustus zal de bijna 85- jarige herder van de Rijssense parochie feestelijk worden ingehaald vanaf de En terstraat. (De ontvangst zal plaats hebben nabij de steenfabriek De Heidebloem van de Gebr. Struik.) De pastoor zal dan zijn intocht maken, voorafgegaan door de mu ziekvereniging Wilhelmina en door leden van de parochiële verenigingen. Aangeko men bij de pastorie in de Rozengaarde zal de jubilaris het défilé, dat hem door de verschillende verenigingen zal worden ge bracht, in ontvangst nemen. Om half 8 zal in de parochiekerk een plechtige Lof worden gehouden. Zondag 14 augustus zal het jubileum kerkelijk worden gevierd. Voor de zieken en minder validen (die per auto van huis zullen worden gehaald), zal er een speciale dienst worden gehouden. De eigenlijke feestdag maandag 15 au gustus wordt ingezet met een Plechtige Hoogmis met assisentie, waarin door de in Rijssen bekende Pater E. Verzett uit Zenderen de feestpredikatie zal verzorgen. 's Middags van 3 tot 5 uur wordt er in het St. Josephgebouw een receptie gehou den waaronder de aanbieding van het feestgeschenk van de parochie zal plaats vinden. Dinsdag, woensdag en vrijdag zullen er parochiële feestavonden worden belegd, welke worden verzorgd door verschillende verenigingen, als zang- en toneelvereni gingen enz. Uit de spontaniteit, waarmee de R.K. ge meenschap de gelden bijeenbracht en waar mee men een hartewens van de jubileren de pastoor in vervulling kon doen gaan, valt gemakkelijk te concluderen, welk een grote plaats de grijze herder bij zijn paro chianen inneemt. Bijna 40 jaar leidt de jubilaris de paro chie op een innemende wijze, waardoor hij bijzonder geliefd genoemd mag worden. Daarom zal de huldiging die de jubileren de pastoor ten deel zal vallen spontaan zijn en daarom zal hij ook het geschenk van de parochie zonder twijfel met grote blijdschap accepteren. Dat geschenk bestaat uit een tweetal mozaieken, die door de Limburgse kunste naar Tom Fransen zullen worden aange bracht boven het altaar. In de feestgids, die het feestcomité heeft doen verschijnen, is burgemeester Land weer een der eersten, die zich in harte lijke woorden tot de jubilaris richt om zijn gelukwensen bij dit bijzondere jubileum uit te spreken. „Door zijn beminnelijke optreden", aldus burgemeester Landweer, heeft pastoor Pe ters zich vele vrienden verworven en zijn werk voor de Katholieke bevolking van Rijssen vindt algemene waardering. Dat de pastoor een geziene figuur is in onze samenleving zal hij op 15 augustus stellig ervaren, zo is burgemeester Land weer van mening. Gedurende de lange reeks van jaren, in welke hij zijn parochie van Rijssen mocht dienen, zo gaat Rijssens eerste burger voort, is veel door zijn stimulerende in vloed tot stand gekomen", waarbij ge noemd worden de bouw van een prachtige kerk, van een bejaardentehuis en van ver schillende scholen, van welker besturen hij ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds een actieve voorzitter is. De burgemeester eindigt zijn bijdrage met de hoop uit te spreken, dat pastoor Peters nog enige tijd zijn ambt mag uit oefenen en wanneer hem ter zijner tijd emeritaat wordt verleend, hij daarvan ge nieten mag, daarbij terugziende op een welbesteed leven voor de kerk, die hij als priester diende. Pastoor Demmers te Amersfoort, die voor de oorlog een aantal jaren kapelaan te Rijssen was, zegt in zijn bijdrage, dat pastoor Peters voor de Katholieken van Rijssen een zeer vertrouwde figuur is. „Een heel geslacht kan zich geen andere pastoor indenken, hetgeen stabiliteit en vastheid aan het godsdienstige leven geeft. U bent nog van de vorige eeuw en toch bent u de herder en leidsman van deze generatie. Is dit geen houvast in deze tijd waarin alles zo snel verandert, aldus pas toor Demmers. Kapelaan Kiewied, thans te Eist, die ook de parochie van Rijssen een aantal ja ren heeft gediend, roemt de jubilerende pastoor, omdat hij als priester en als pas toor eenvoudig van hart en leven is. Men wordt door zijn eenvoud overrompeld en omdat hij eenvoudig is en in alles de laat ste wil zijn, is hij ook zo sober, aldus Ka pelaan Kiewied, die in de jubilaris een grote hartelijkheid heeft ontdekt. De huidige kapelaan van de Rijssense R.K. parochie, kapelaan van den Hoorn, acht het in zijn bijdrage een buitengewoon voorrecht en een grote gave Gods, dat pastoor Peters zich zo lange tijd, 60 onaf gebroken jaren, heeft mogen wijden aan de zielzorg. Als wij dan nu deze priester en herder eren en huldigen, dan valt alle eer en hulde als een bewijs van onze gro te dankbaarheid terug aan de Hemelse Va der, die deze mens heeft doen delen in het Hogepriesterschap van Zijn Zoon en hem heeft gegund een mensenleeftijd lang te werken in de wijngaard van Zijn Zoon, aldus kapelaan van den Hoorn. HUTTENWAL 31, RIJSSEN Reeds lange tijd vraagt men zich in Rijssen af, wanneer het nieuwe zwembad, dat de naam Bosbad „de Koerbelt" zal dragen, wordt geopend. Telkenmale lopen er geruchten, die een datum noemen, maar even zo vaak blijkt, dat deze geruchten door ijdele hoop zijn ontstaan. Toen de vergunning, waaop lang (en met spanning) is gewacht, afkwam, werd het voorgesteld als zou het bad met in gang van het seizoen 1960 in gebruik wor den genomen. Later bleek, dat er door verschillende omstandigheden vertraging in de bouw was ontstaan. Toch bleef men nog optimistisch, want in de raad kwam nog een voorstel van b en w aan de orde, om tarieven voor het nieuwe bad vast te stellen. In de raad werd de burgmeester de vraag gesteld, wanneer hij dacht, dat het bad in gebruik zou kunnen worden genomen, waarop hij zei er van overtuigd te zijn, dat het midden juni het geval zou zijn. Welke oorzaken er toe hebben geleid, dat het bad nog steeds in aan bouw is, is moeilijk te zeggen. Tal van oorzaken worden er genoemd, maar wel ke nu de ware oorzaak is? Thans staat wel vast, dat het zwembad dit jaar niet in gebruik zal worden geno men, omdat nu, bijna half augustus, in de verste verte niet kan worden gezegd, wanneer de laatste hand aan de uitvoe ring zal worden gelegd. Al met al jammer voor de zwemlief- hebbers en vooral jammer voor de ge meente, waarvoor de vertraagde afwer king wel een grote schadepost moet zijn. Zaterdag a.s. organiseert de windhon- denrenvereniging Rijssen op de renbaan „De Mors" grote internationale wind- hondenrennen, waarvoor grote belang stelling wordt verwacht. De inzet is de grote Anker-prijs, die beschikbaar is ge steld door de directie van de N.V. Ter Horst en Co. Het bestuur van de wind- hondenrenvereniging is optimistisch ge stemd, omdat verschillende honden, die in dit seizoen voortreffelijke prestaties hebben geleverd, aan de start zullen ko men en felle strijd zullen moeten leve ren tegen de sterke honden, die van Duitse zijde zijn ingeschreven. De jury bestaat uit de heren D. de Groot, Utrecht; W. van Dijk, Leeuwarden en A. Kippers, Rijssen. In ons nummer van 29 juli plaatsten wij een mededeling afkomstig van het Comité inzake baatbelasting, waarin ver meld werd, dat de procedure die door het Comité aanhangig is gemaakt en waarin werd gesteld dat de Baatbelasting verordening ook in haar huidige vorm niet verbindend is en in strijd met de Ge meentewet, ten gevolge heeft gehad, daj de adviseur van de gemeente Rijssen aan het Gerechtshof heeft medegedeeld, dat het gemeentebestuur van Rijssen voorne mens is aan de gemeenteraad voor te stellen een geheel nieuwe verordening voor de Baatbelasting voor te stellen. Voorts werd het Hof medegedeeld, dat alle betwiste aanslagen zullen worden ingetrokken zodra een nieuwe verorde ning in werking is getreden, en voor zover de nieuwe verordening daartoe aan leiding geeft door nieuwe aanslagen wor den vervangen. Het comité, zo werd medegedeeld, is van mening, dat niet alleen de betwiste, doch alle opgelegde aanslagen inzake de Baatbelasting Buitenwegen moeten wor den ingetrokken. Het overleg, dat het Comité aan het college van b. en w. heeft aangeboden, is door het dagelijks bestuur der gemeen te geweigerd, hetgeen door het Comité ten zeerste wordt betreurd. Het was hierover dat de heer Haase in de raadsvergadering van 29 juli aan de voorzitter van de raad aanleiding gaf inlichtingen te vragen. De burgemeester deed echter geen ope ning van zaken, en gaf ten antwoord, dat: „Het niet waar was". Duidelijk was, dat er geen gesprek was gevoerd dat was juist de wens van het comité, maar de indruk kon worden verkregen dat de aanbieding van een overleg door het Co mité geen waarheid bevatte. Dat heeft de heer Ch. Pluijgers namens het Comité Baatbelasting aanleiding ge geven een brief te richten aan de ge meenteraad waarin middels een fotocopie van een schrijven van Mr. G. W. Toebes te Den Haag, adviseur van de Gemeente Rijssen, wordt bewezen, dat het gemeen tebestuur het niet gewenst acht om met belanghebbenden in overleg te treden omtrent de inhoud der voor te stellen nieuwe verordening. De brief van de zijde van Mr. G. W. Toebes, gericht aan de vice-president van het Gerechtshof (Voorzitter van de Be lastingkamer) te Arnhem, drukken wij hieronder in extenso af: Aan de Heer Vice-President van het Gerechtshof te Arnhem, Voorzitter van de Belastingkamer te Arnhem. 's-Gravenhage, 23 juni 1960. Onderwerp: Baatbelasting Rijssen. Edelgrootachtbare Heer, Ter voldoening aan de door mij ter zit ting van de belastingkamer d.d. 2 dezer gedane toezegging, heb ik de eer UEdel- grootachtbare mede te delen, dat het ge meentebestuur van Rijssen voornemens is, aan de gemeenteraad voor te stellen een geheel nieuwe heffingsverordening voor de baatbelasting voor te stellen. Aangezien, het evenwel moeilijk is, een definitieve toezegging te verkrijgen om trent de goedkeuring van deze verorde ning, ziet het gemeentebestuur zich ge noopt de hangende procedure voorshands voort te zetten. Uiteraard zullen de be twiste aanslagen, zodra een. nieuwe ver ordening in werking is getreden worden ingetrokken en voor zover de nieuwe verordening daartoe aanleiding geeft door nieuwe worden vervangen. Het gemeentebestuur acht het niet ge wenst om met belanghebbenden in over leg te treden omtrent de inhoud van deze nieuwe belastingverordening. Aan de heer dr. H. A. Zeven heb ik afschrift van deze brief gezonden. Ik verblijf, met de meeste hoogachting, Mr. G. W. TOEBES. Vief jagers warn tehoop op pad, De boknjach dee was lus, En woer ze warn doar konn ze 'n bok Heel dulek spuurn in 't grüs. Vanmoarn warn ze hier ook ewes, Toen was 't eur mis egoan, Umdet den bok toen iets te vroo De jagers har zeen stoan. Non warn ze heel good vot ekrüpn, Iej mon wal heel skoarp kiekng Aj ze woln zeen, het hele veeld Det konn ze zo bestriekng. En zo zatn doar dee jagersleu Te wochen op het weeld Det ze, vuur det ze 't harn eskütn Al earlke harn verdeeld. Mear 'n bok bleef vot, de jagers kreegn Ook non gin kaans vuur 'n skot, De jagers kümn ook disse keer Vuur 'n bok nog neet an bod. De jagers hebt, wat mon ze aans, Het hoes wier op ezoch, Ze harn, zo 't sprekwoord zeg, te vroo De hoed van 'n bear verkoch. Skeutn ze non wal of neet ne bok, Ze skeutn gin' bok, mear kiek, Ik kan ook zegn: ze skeutn ne bok, 'k Heb beajde keer geliek. Rijssen. J. ROZENDOM. Als wij onze plaats Rijssen gaan ver gelijken met andere plaatsen, zoals Nij- verdal, Neede, Borculo enz., dan schijnt het of onze plaats wat de wandelsport betreft ver achter is. Want waar wij ook als wandelgroep komen, het krioelt er van mooie groe pen, zowel senioren als junioren. Zo za gen wij onlangs op een wandeltocht in Hoogeveen maar liefst twaalfduizend deelnemers, waaronder vele jeugdgroe pen. Vaak is bij ons de gedachte opge komen: waarom in Rijssen wat het ver enigingsleven betreft, zoveel na kortere of langere tijd weer moet verdwijnen. Momenteel is er nog maar één groep wandelaars in Rijssen, n.l. „Irene". Voor enkele jaren terug telde Rijssen 4 wan delclubs, zoals een groep van Ter Horst en Co., van de Heka en WIOL, die alle drie zijn opgeheven. Hoe of dit mogelijk is, is ook voor mij een vraag. „Irene" heeft nog twee groepen en het bestuur is niet van plan het hierbij te laten, want omdat er toch liefhebbers van de wandelsport in Rijssen voldoende moe ten zijn voor een seniorengroep, willen wij nu trachten bij „Irene" een grote groep te krijgen, waarvoor natuurlijk voldoende deelnemers moeten zijn. Diegenen, die werkelijk liefhebberij kunnen vinden in de wandelsport en lid willen worden van de seniorengroep van „Irene", worden dinsdagavond om 8 uur verwacht in het clubgebouw van de speeltuinvereniging „Irene", Zijn er, die dan verhinderd zijn, maar wel mee wil len doen, laten die dan bericht geven aan anderen; dan komt het ook voor el kaar. Wij hopen, dat het resultaat zal zijn, dat „Irene" binnenkort een grote groep kan formeren. De leider. De postduivenhoudersvereniging „Het Luchtvermaak" nam deel aan een wed vlucht op Passau. Winnaar werd T. Geerling; 2e werd G. J. v. d. Maat; 3 H. Ezink; 4 G. J. v. d. Willige; 5 A. Lang kamp; 6 A. Jansen; 7 J. W. Baan; 8 G. Scheppink; 9 T. Geerling; 10 H. J. Kien- huis. De uitslag van de wedvlucht op Roo sendaal: 1 J. Kamp; 2 H. J. Kienhuis; 3 idem; 4 T. Geerling; 5 J. Seppenwoolde; 6 A. Harbers; 7 Joh. ter Harmsel; 8 M. Boerman; 9 A. J. Slagman; 10 H. J. Langkamp. Winnaar van de serie van 2 van deze vlucht werd H. J. Wilmink; winnaar van de serie van 3 M. Boerman. De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht vanaf Bonn. Winnaar werd A. Struik; 2e en 3e M. Geuzendam; 4 W. Koedijk; 5 Wevers; 6 M. Dommerholt; 7 Braam- haar; 8 Bakker; 9 F. Nijland; 10 Haeke. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Stelwagen van Woudenberg. Westerkerk. 9 en 10.45 uur Ds. Groe- nenbaan van topikerkapel; 7 uur Ds. Vos. Elzen. 10 uur Ds. Vos. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Bolwijn van Sleen. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 en 3 u. Leesdienst. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 en 2.30 en 7 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Wal- kerk). 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Vrijdag 19 augustus, 2.30 uur Ds v. d. Woestijne.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1