Raad koos lijdelijke wethouder DE „ffiICO oosr Meer verkeersmaatregelen in Baad Rijssen KERKDIENSTEN KAMPHUIS GROTE PLASTIC BALLEN Schoolartikelen Van der Stouw Jubileumviering Ter Horst Co. herleefde in foto's B. en W. van Rijssen weigeren overleg met Comité Baatbelasting Baatbelastingverordening niet verbindend? PEREN gesloten Slagerij LOHUIS BEHANG JAN AOLBERT MEISJES W. Sanderman VACANTIE Agenda's Vulpennen Ball-points Cahiers Dictaats Linialen Driehoeken Potloden Kladbloks Kaftpapier Verfdozen enz. heeft het! gesloten D, PAS gesloten HUISKES Gesloten W. ROZENDOM Ze zijn er... GIJSBERS GESLOTEN Fa. H. KOEDIJK VAKANTIE DOLLEKAMP Fa. Bökkerink Postduivennieuws R.V. naar Werdohl Ds. Kool doet 2 oktober intrede bij Herv. Gemeente Teleurstelling Weigerden B. en W. overleg met comité's? GEVRAAGD NETTE SLAGERSLEERLING OF HALFWAS 99 nuuu"... MET 'tl BORREL van: WESSELS' Slijterij Nadat de raad de heer Otten tot tijde lijk wethouder had gekozen, moest wor den voorzien in een vacature van lid van de financiële commissie, in verband met het vertrek van de heer A. J. Kamphuis uit de raad. Met algemene stemmen werd gekozen de heer Jac. Voortman, die de heer Kamphuis in de raad heeft opge volgd. Niet minder dan 8 voorstellen tot ver koop van bouwterrein aan particulieren en 3 tot verkoop van grond werden zon der op- of aanmerking door de raad ge accepteerd. Naar aanleiding van het verzoek van de Rijssense Middenstandscentrale (het overkoepelend orgaan van de Midden standsvereniging HABI en van de R.K. Middenstandsvereniging) om de winkel sluiting 's zaterdagsavonds te vervroegen tot 18 uur, stelden B. en W. voor dit ver zoek in te willigen. Ook de raad kon met dit voorstel akkoord gaan, zodat de win kels 's zaterdagsavonds om 6 uur n.m. gesloten zullen worden. Aan de beide leerkrachten aan de open bare lagere school, t.w. de heer W. War- ger en mej. J. F. Broekhuizen, werd op verzoek eervol ontslag verleend. De kruising Stationsdwarsweg-Molen dijk werd op voorstel van B. en W. aan gewezen tot voorrangskruising. B. en W., die van mening waren, dat de gewijzigde omstandigheden (door de ANWB zijn voorrichtingsborden ge plaatst op de Wierdensestraat, teneinde het doorgaande verkeer van de kant van Almelo over de Stationsdwarsweg te lei den) het niet toelaten langer met het ne men van maatregelen te wachten, had den de betreffende borden reeds doen aanbrengen, zodat in de praktijk de krui sing Stationsdwarsweg-Molendijk reeds als voorrangskruising was aangewezen. De raad kon zich met deze handelwijze van B. en W. verenigen. De heer Otte achtte het wenselijk, dat ook op de Molenstalweg maatregelen zou den worden genomen, omdat het ver keer, dat van deze weg op de Haarstraat kwam rijden, in een gevaarlijke situatie kwam te verkeren. De heer Haase zag een gevaarlijke si tuatie op de bedieningsweg van de Haar straat, n.l. daar waarop men van deze weg eveneens de Haarstraat wilde op rijden, maar voorrang diende te verle nen aan het verkeer uit de Esstraat. Het zou naar de mening van de heer Haase gewenst zijn daar een bord, dat men een voorrangsweg naderde, zou doen aan brengen. De voorzitter zegde toe, reeds in een Volgende vergadering met een aantal „verkeersvoorstellen" te zullen komen. Bij het voorstel tot het instellen van een stop verbod voor beide zijden van de Elsenerstraat vanaf het Schild tot aan de Bouwstraat vreesde de heer Jansen, dat de winkeliers in de betreffende straat wellicht moeilijkheden zouden krijgen bij het noodzakelijke in- en uitladen bij hun winkels. De voorzitter was van mening, dat de ze moeilijkheden minder groot waren, omdat men gebruik kon maken van het in deze weg gecreëerde parkeerterrein. De heer Ter Horst opperde de moge lijkheid tot het scheppen van een par- keerhaventje. Dit werd door de voorzitter geen op lossing gevonden, omdat de breedte van de trottoirs „niets te groot" was. De voorzitter wees de raadsleden op de grote verantwoordelijkheid, die zij in de zen hadden. Het verkeer in Rijssen wordt steeds gevaarlijker, waarop de heer Plui- mers wat later de opmerking maakte, dat, als het zo zou doorgaan, men „ner gens in Rijssen meer zou mogen stop pen", waarop de heer Hodes reageerde door te zeggen, dat men zich nu eenmaal niet aan de verantwoordelijkheid kon onttrekken; als het nodig was, dan dien den er maatregelen te worden genomen. Terugkomende op de moeilijkheden voor de winkeliers, zoals de heer Jansen die veronderstelde, meende de heer Voortman (SGP), dat deze niet zo groot zouden zijn. De heer Ter Avest nam het op voor de winkeliers. Deze moesten, aldus dit raads lid, gelegenheid hebben voor het in- en uitladen van goederen voor hun zaken. Het standpunt: „Wij nemen maatregelen en winkelier: red u maar" kon spreker niet bewonderen. De heer Ter Avest zag voorts een op lossing in de aankoop van- een huis aan de Elsenerstraat; dan kon men de straat verbreden, aldus spreker. De heer Pluimers kon zich niet vereni gen met een stopverbod voor beide zij den; een wachtverbod zou zijn goedkeu ring wel kunnen wegdragen. Op voorstel van de heer Ter Avest werd een tussenmaatregel getroffen. Hij stelde n.l. voor, aan de rechterzijde (ge rekend vanaf het Schild) een wachtver bod in te stellen en aan de linkerzijde een stopverbod, welk voorstel door de raad zonder stemming werd aangenomen. Bij het voorstel tot het verlenen van medewerking voor het aanschaffen van spelmateriaal voor de Wilhelminaschool, vroeg de heer Ter Horst zich af, of op deze uitgaafpost niet kon worden bezui nigd. Wethouder Goosen deelde mede, dat op de oorspronkelijke aanvrage reeds bezui nigd was en volgens de voorzitter moest men deze medewerking op grond van de LO-wet nu eenmaal verlenen. „Daar is nu eenmaal niets aan te doen", aldus spr. Burgemeester Landweer en wethouder Goosen werden door de raad benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Belangengemeenschap Twente-Oost Gel derland en wethouder Scholman en de heer Haase tot plaatsvervangend lid (dit op voorstel van het college van B. en W.). In de rondvraag vroeg de heer Haase nog, of door B. en W. de hand werd ge houden aan de termijn, waarvoor de wo ningwetwoningen door de betreffende schilders (1 oktober) moesten worden op geleverd. Wethouder Goosen gaf ten antwoord, dat er naar gestreefd zou worden met alle mogelijke middelen de woningen ge reed te krijgen vóór 15 oktober. De heer Haase kwam vervolgens te rug op zijn informatie, ook reeds gedaan in de vorige vergadering, betreffende de bouw van een tweede gymnastieklokaal. Het bleek, dat de plannen nog steeds in Den Haag lagen Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Enklaar, emer. pred. te Werk hoven en 3 uur Ds. Vos. Westerkerk. 9 en 10.45 uur Ds. Baars van Papen- drecht; 7 uur Ds. Enklaar. Notter. 7.30 uur Ds. Vos. Geref. Kerk (Boomkamp). 9 en 3 uur Kand. Clements van Rotterdam. Geref. Gam. (Noorderkerk). 9.30 uur, 3 uur (Bed. H. Doop) en 7 uur Ds. Van Dam van Rotterdam. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 u. de heer Vosman, 2.30 uur Leesdienst en 7 uur de heer Vosman. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Voor het personeel van de N.V. Ter Horst en Co. en andere belangstellenden bestond de afgelopen dagen gelegenheid de foto's te bezichtigen, die ter gelegen heid van het 125-jarig jublieum werden gemaakt en waartoe een expositie was ingericht in twee lokalen van de huis houdschool. De voortreffelijke foto's gaven een overzichtelijk beeld van de vele hoogte punten en gebeurtenissen van de jubi leumviering en er bestond grote belang stelling voor. Nog eens weer kwamen de hoogtepun ten tot leven, zoals het moment waarop burgemeester Landweer het ereteken, behorende bij de benoeming van officier in de Orde van Oranje Nassau uitreikte aan de heer A. H. ter Horst, de benoe ming tot ereburger van de heer J. J. ter Horst, de decoratie door burgemeester Landweer van een aantal personeelsle den, het in ontvangst nemen van de gra tificaties door het persnoeel enz. Overzichtelijk waren ook de opnamen gemaakt van de diverse evenementen met als glorieus hoogtepunt het optreden van de Spahi's. De totale verzameling foto's vormt een historische herinnering aan het glorieuze feest, dat door directie en personeel ge zamenlijk is gevierd naar aanleiding van dit bijzondere jubileum van het belang rijke jutebedrijf. GESLAAGD De heer H, Warger, onderwijzer aan de openbare lagere school, slaagde voor het examen hoofdakte. Een van de belangrijkste punten van de raadsagenda was vrijdagavond de verkie zing van een tijdelijke wethouder, in ver band met de ziekte van wethouder Schol man. Met de kleinst mogelijke (maar juist voldoende) meerderheid werd voor het tij delijk wethouderschap gekozen de heer G. Otten. Daaraan was een geheime zitting voor af gegaan, waar natuurlijk de meningen van de diverse raadsleden werden uitge wisseld. De heer G J. Voortman (A.R.) was ver hinderd op deze vergadering aanwezig te zijn. In eerste instantie werden op de heer Otten 5 stemmen uitgebracht, op de heer Het Comité inzake Baatbelasting te Rijs sen vraagt ons het volgende: De procedure, gevoerd voor het Ge rechtshof te Arnhem, waarin van de zij de van het comité is gesteld, dat de Baat belastingverordening ook in haar huidige vorm niet verbindend is en in strijd met de Gemeentewet, heeft er toe geleid, dat de adviseur van de gemeente Rijssen, nög voordat het Gerechtshof zijn oordeel heeft gegeven, aan het Gerechtshof heeft mede gedeeld, dat het Gemeentebestuur van Rijssen voornemens is aan de Gemeente raad voor te stellen een geheel nieuwe heffingsverordening voor de Baatbelas ting vast te stellen. Ook is aan het Hof medegedeeld, dat al le betwiste aanslagen, zodra een nieuwe verordening in werking is getreden, zul len worden ingetrokken en voorzover de nieuwe verordening daartoe aanleiding geeft door nieuwe aanslagen worden vervangen. Naar de mening van het Comité zullen niet alleen de betwiste, doch alle opgeleg de aanslagen inzake de Baatbelasting Bui tenwegen moeten worden ingetrokken. NUTSSPAARBANK In de maand juli werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaarbank Almelo in gelegd een bedrag van f 189.504,52 en terugbetaald f 138.892. 61. In deze maand werden 32 nieuwe spaarrekeningen ge opend. GESLAAGD Voor het examen gezel timmeren, afge nomen door de Vereniging tot Veredeling van het Ambacht, slaagde onze plaatsge noot de heer G. D. Voortman. Voor het examen gezel metselen slaag den H. Nijkamp te Rijssen en G. J. de Wilde, Enter. De candidaten werden opge leid aan de Lagere technische school te Rijssen. Het is duidelijk dat het Comité met meer dan gewone belangstelling afwacht, welke maatregelen de Gemeente thans denkt te nemen. Het Comité heeft B. en W. van Rijssen overleg aangeboden, doch B. en W. van Rijssen hebben elk overleg geweigerd. Het Comité betreurt deze weigering en acht haar na al hetgeen heeft plaats gehad, van de zijde der Gemeente onbegrijpelijk en in strijd met de gemeentebelangen. A. ter Horst 4 en op de heren Jansen, Ho- des en Ter Avest 1 stem, terwijl er 1 blanco stemformulier was ingeleverd. Dit was dus geenszins een duidelijk beeld van de mogelijkheden, die in deze verkiezing lagen. Dat werd anders, toen de heer Hodes als eerste verklaarde, het niet op prijs te stellen, dat er op hem in de volgende verkiezings,,ronde" stemmen zouden worden uitgebracht, waarna de he ren Ter Avest en Ter Horst dezelfde ver klaring aflegden. Met enige spanning werd de herstem ming tegemoet gezien, die tot resultaat had, dat op de heer Otten 7 stemmen wer den uitgebracht, op de heer Jansen 2 op de heer Ter Horst (ondanks zijn bovenge noemde verklaring) 1, terwijl er niet min der dan 3 blanco formulieren waren inge leverd. De heer Otten, gevraagd zijnde of hij z'n benoeming accepteerde antwoordde be vestigend „in de hoop, dat het tijdelijk wethouderschap van korte duur zou zijn". „Dat," aldus burgemeester Landweer, „hopen wij allemaal." De heer Otten was tijdens de burgemeestersvacature van 1957 enige maanden (eveneens tijdelijk) wet houder, zodat de nieuwe functie niet ge heel vreemd voor hem zal zijn. Tijdens de vakantieperiode van burge meester Landweer zal het dagelijks be stuur van de stad Rijssen dus tijdelijk be rusten bij de wethouders Goosen en Otten (beiden SGP). Waarschijnlijk zal wethou der Goosen tijdens de bedoelde periode lo co-burgemeester zijn. Het Dagblad van het Oosten plaatste in haar nummer van 29 juli een! bericht, dat was verstrekt door het Comité inzake Baatbelasting te Rijssen, waarin dit co mité mededeelde, dat de procedure gevoerd voor het Gerechtshof te Arnhem, waarin van de zijde van het comité werd gesteld, dat de Baatbelastingverordening ook in haar huidige vorm niet verbindend is en in strijd met de Gemeentewet en dat de adviseur van de Gemeente Rijssen mede gedeeld heeft dat het Gemeentebestuur van Rijssen voornemens is aan de Ge meenteraad voor te stellen, een geheel nieuwe heffingsverordering voor de Baat belasting vast te stellen. Datzelfde bericht bevatte de medede ling, dat alle betwiste aanslagen zullen worden ingetrokken en| voor zover de nieuwe verordening daartoe aanleiding zou geven door nieuwe aanslagen zouden worden vervangen. Het comité stelde in het bericht, dat het B. en W. van Rijssen overleg had aange boden, doch, dat dit door B. en W. van Rijssen was geweigerd. Deze weigering werd door het comité onbegrijpelijk geacht en „na al hetgeen had plaats gehad, in strijd met de gemeen tebelangen". Het was hierover, dat de heer Haase in de rondvraag van de raadsvergadering van vrijdag aanleiding gaf te informeren naar het standpunt van B. en W. De burgemeester, die kennelijk niet op de hoogte was van het bedoelde bericht, kon daarover geen enkele mededeling doen. Van enig gesprek met het comité was hem niets bekend, en hij deed de uit lating, die aan duidelijkheid niets te wen sen overliet: Het is niet waar. Het was jammer, dat uit deze uitlating niet bleek, wat niet waar was. Natuur lijk is het niet waar, dat B. en W. enig gesprek heeft gevoerd met het comité. Dat werd ook door het comité zo gesteld. Het comité, zo stelde men het althans in het bericht dat men ons verstrekte, zou B. en W. overleg hebben aangeboden, dat door B. en W. zou zijn geweigerd. Of deze aanbieding van dit overleg niet waar is, konden wij uit de uitspraak van de burgemeester niet concluderen. Als hij dat met zijn uitlating, „dat is niet waar" bedoelde, dat werd niet duidelijk en ook niet wie dan wel de waarheid heeft ge sproken. J. EBBING. TE KOOP 6 Oud-Holl. STOELEN met 2 armstoelen en ouder wets schrijfbureau. Tabaksgaarde 50. TE KOOP voor de weck 30 ct. p. kg APPELS 25 ct. per kg PRUIMEN 60 ct. per kg A. SCHOUTEN, Enterstraat, Rijssen, Telef. 2252. WEGENS VAKANTIE van maandag 8 t.e.m. zaterdag 13 augustus. Voor al Uw naar VERFHUIS Esstraat 55, telefoon 2888. MAATKLEDINGBEDRIJF vraagt voor het atelier en een 2e COUPEUR. Haarstraat 48 ENORME PARTIJ 39 cent 2e keus Diverse kleuren in A. H. ter Horstlaan van maandag 8 augustus t.e.m. zaterdag 13 aug. WEGENS VAKANTIE van maandag 8 augustus t.e.m. zaterdag 13 aug. IJZERHANDEL Haarstraat 99. WE ZIJN WEGENS VAKANTIE van 8 tot en met maandag 15 augustus. Vleeswarenbedrijf. TELEFOON 2424 Militaire schoenen f6.50, f8.50 Hoge bruine laarzen f 9.50 van 8 t.e.m. 13 augustus. SCHOENHANDEL, Reparatie, pedicure. Elsenerstraat 32. de echte Amerikaanse LUCKY STRIKE CIGARETTEN nieuwe prijs 1.25 per pakje Voordelig rookgenot! 50 Uiltje cigarillos, uitschot, voor de speciale me^ augustus prijs van f5.25. Prima van' kwaliteit. 10 Wintermans export Senoritas 1.60 Panter miskleur sigaren 10 stuks 2. Karei I Charmant, het lek kere kleine sigaartje 20 stuks 1. SIGARENMAGAZIJN WEGENS VAKANTIE van maandag 8 t.e.m. donderdag 11 augustus. (v.h. Jan Heedt) Rozengaarde 17, Oranjestraat 59. Wij hebben van 8 tot en en hopen u nadien weer van dienst te zijn. RIJSSEN. EN MODERN BEHANG Alleenverkoop voor Rijs sen en omstreken Grotestraat 7a, naast het politiebureau. De postduivenhouders-vereniging „Het Luchtvermaak" nam op 1 augustus deel aan een wedvlucht vanaf Roermond met niet minder dan 1436 duiven, die werden gelost om 14.15 uur. Winnaar werd A. Harbers (15.49.54). 2 J. Kamp, 3. G Kreykes, 4. B. Witten, 5. H. Waggeveld, 6. A. Harbers, 7. A J. Slag man, 8. A. J. Slagman, 9. O. Voortman, 10. W. Scherphof, 11. G J. Tijhuis, 12. O. Voortman, 13. H. J. Wilmink, 14. A. J v. d. Willige, 15. G. J. Tijhuis, 16. J. L. Oosting, 17. J. W. Nijkamp, 18. J. Stegeman, 19. B. krijkes en 20. F. J Peters. De uitslag van de wedvlucht op Venlo (in concours 1538 vogels, gelost om 12.15 uur is: 1. G. J. Tijhuis, 2. J. W. Baan, 3. J. Sep- penwoolde, 4. J. Harbers, 5. G. D. Sprakel, 6. J. W. Nijkamp, 7. G. W. Kempe, 8. H. Koster, 9. A. ter Harmsel, 10. A. Jansen, 11. W. Scherphof, 12. T. Geerling, 13. G. Siemerink, 14. H. J. Kienhuis, 15. W. Scherphof, 16. A. ter Harmsel, 17. A. J. Slagman, 18. G. J. v. d. Maat, 19. H. Meenks, 20. J. Harmsen. Winnaar serie van 2 en 3 M. Schulen- burg. De Postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht op Linz. De uitslag: 1. F. Dommerholt, 2. G. Haeke, 3. F. Dommerholt, 4. M. Geuzendam, 5. F. Ziek- man, 6. M. Geuzendam, 7. F. Ziekman, 8. H. Koedijk, 9. Braamhaar, 10. Geuzendam. Kampioenvogel FondL H 58 731202 van H. Koedijk. De uitslag van de wedvlucht op Sittard: 1. M. Geuzendam, 2. Dommerholt, 3. Poortman, 4. Geuzendam, 5. Ziekman, 6. Bakker, 7. Geuzendam, 8. A. Bos, 9. Struik, 10. W. Koedijk. De voetbalvereniging Rijssen Vooruit gaat dit weekend de kennismaking met de voetbalvereniging „Jahn" in Werdohl hernieuwen. Reeds vele jaren geleden bracht RV een bezoek aan deze Duitse plaats en bij de oudere leden van RV leeft dit uit-, stapje van destijds nog als een prachtige herinnering voort. In 1958 kwam „Jahn" uit Werdohl op bezoek in Rijssen. Op Hemelvaartsdag werd een wedstrijd gespeeld tegen RV, terwijl men zich 's avonds in het Park gebouw wederzijds uitstekend amuseer de. Zaterdag vertrekt RV voor de tweede maal in haar geschiedenis naar Werdohl. Het eerste elftal zal vergezeld worden van bestuursleden en een aantal suppor ters. Het eerste van RV speelt een wed strijd tegen het eerste van „Jahn". Het bestuur van RV deelt ons nog me de, dat RV in de nieuwe competitie met 4 senioren-elftallen zal uitkomen. Wij vernemen, dat Ds. A. Kool te Brandwijk, die het beroep naar de Herv. Gemeente te Rijssen heeft aangenomen, op 25 september a.s. afscheid van zijn tegenwoordige gemeente zal nemen en op zondag 2 oktober in Rijssen zijn in trede zal doen. BENOEMD De heer L. A. Burger, onderwijzer aan de Chr. school in de Zuiderstraat, werd benoemd tot hoofd van de Chr. school te Aalst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2