Gemeentesecretaris Lugtigheid veertig jaar in lijssense dienst Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Heden verjaart Prinses Irene Strijd om een ambtenaar tussen Heilendoorn en de jute-stad Uitslag Anjer Aktie I960 Postduivennieuws Misverstaand voor po^onnees l.t5 pjr m R^%0S «KOP, De gemeentesecretaris van Rijssen, de heer C. Lugtigheid, herdacht maandag het bijzondere jubileum, dat hij 40 jaar onafgebroken in dienst was van de gemeente Rijssen. Het moet de gemoedelijke gemeente-secretaris, die Rijssenaar met de Rijssenaren is geworden, wel bijzonder goed zijn bevallen in de jute-stad, dat hij nooit neigingen heeft getoond te „emigreren". De jubilaris van j.h maandag is niet geboren in Twente, maar in de gemeente Hendrik Ido Ambacht (nabij Dordrecht) waar zijn vader predikant was. Het grootste gedeelte van zijn jeugd bracht de heer Lugtigheid door in het Gelderse plaatsje Geesteren. Gemoedelijk en goedlachs Waardering Veel veranderd Verdienstelijk werk Aangepast Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig. Wendt U fe vol vertrouwen tot de Coöp. Boerenleenbank „Nolter" Jaargang 38. No. 30. VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1960. WEEKUUR VOOR RUSSEN De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, S Administratie en Redactie- TwZIhZ m TT TTTT 1 T. Op 1 januari 1915 werd de toen 19- jarige heer Lugtigheid benoemd tot klerk aan de gemeente-secretarie van Heilen doorn, waar hij een gewaardeerde kracht was. Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht van mei 1916 tot februari 1917 nam hij daar zijn plaats weer in. De jonge gemeente-ambtenaar moet wel een bij zondere kracht zijn geweest, want de ge meenten Rijssen en Heilendoorn dongen als om strijd naar de hand (en naar de pen) van de goedlachse ambtenaar, die evengoed met zijn superieuren als met de lagere ambtenaren kon opschieten. Was het n.l. zo, dat de gemeente Heilen doorn de heer Lugtigheid op 1 maart 1919 zag vertrekken naar Rijssen, waar hij was benoemd tot le ambtenaar, nauwelijks een jaar later was Heilendoorn de winnaar in het gevecht om de veelbelovende ambte naar. De condities, die B. en W. van Hei lendoorn te bieden hadden, waren zo aan trekkelijk, dat hij zijn benoeming in Hei lendoorn aanvaardde en lachend weer bij zijn welbekende collega's in Heilendoorn terugkeerde en wel op 16 mei 1920. Dat lieten de vooruitstrevende Rijssense burgemeester Knottenbelt en zijn wethou ders niet op zich zitten. De heer Lugtig heid mocht en zou voor de gemeente Rijs- sen niet verloren gaan en zo besloot men de heer Lugtigheid weer terug te halen", nadat hij niet meer dan ruim 2 maanden zijn functie in Heilendoorn had kunnen uitoefenen. Op 1 augustus 1920 dus kwam de heer Lugtigheid weer op het stadhuis te Rijssen terug in de kwaliteit van hoofd commies en chef van de afdeling financiën en ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat was maandag dus 40 jaar geleden. Smakelijk zijn de verhalen die de heer Lugtigheid gezellige verteller als hij is nog weet op te diepen van het Rijssen van 40 jaar geleden. Zijn herinneringen zijn welhaast onuitputtelijk. Het is de heer Lugtigheid in Rijssen naar zijn oprechte overtuiging altijd goed bevallen; het Rijssense publiek heeft hem steeds vanwege zijn bijzonder hartelijke en gemoedelijke persoonlijkheid al die jaren zeer kunnen waarderen. Het heeft de heer Lugtigheid zelf na tuurlijk veel vreugde geschonken, dat de raad van Rijssen de kroon op zijn ambte lijke carrière zette, toen hij op 1 juli 1955 tot gemeente-secretaris werd benoemd, maar ook de Rijssense bevolking kon met het besluit van de raad van harte instem men. Naast prettige herinneringen heeft hij ook moeilijke tijden gekend. De leiding van de distributiedienst, die van 30 augus tus 1939 tot 1 april 1946 op zijn schouders was gelegd, bracht een grote verantwoor delijkheid mee, evenals vele moeilijkhe den, die hij altijd naar eer en geweten op meest verantwoorde wijze heeft weten op te lossen. De heer Lugtigheid is sinds 1 augustus 1949 administrateur van de districtsschool- artsendienst, waarvan Rijssen de centrum gemeente is. Er is uiteraard veel veran derd in de 40-jarige periode, waarin de heer Lugtigheid de gemeente Rijssen heeft gediend. Toen hij in 1920 de heer J. Baan (Rijssenaar van geboorte, die benoemd werd tot burgemeester van Bleiswijk) op volgde, telde Rijssen 6900 inwoners, welk getal meer dan verdubbeld is. Momenteel is het inwonertal van Rijssen ongeveer 14.200. Het viertal ambtenaren, dat in 1920 de gemeentelijke administratie voer de, is aangegroeid tot een corps van 27. Zo goed als hij met zijn ondergeschik ten, superieuren en bevolking kon op schieten, kon de heer Lugtigheid dat ook met de drie burgemeesters, die hij tijdens zijn ambtsperiode meemaakte, n.l. burge meester Knottenbelt, burgemeester Zeeuw (1937-1957) en burgemeester Landweer, welke laatste op 1 juli 1957 werd geinstal- leerd. Ook in het maatschappelijk leven heeft de Rijssense gemeentesecretaris zich ver dienstelijk gemaakt. C. LUGTIGHEID De Vereniging tot Bevordering van het Marktwezen en Plaatselijk Belang, later uitgebreid met de behartiging van V.V.V.- belangen, heeft in hem een actieve figuur gekend, die veel voor de vereniging heeft verricht. Van 1925 af werd hij bestuurs lid, vele jaren (tot de bevrijding) voorzit ter, waarna hij als ere-lid werd benoemd. Daarna was hij nog tot 1955 een zeer ge waardeerd adviseur van deze vereniging, die in Rijssen veel tot stand heeft ge bracht. De bevordering van het vreemdelingen verkeer in Twente lag de heer Lugtigheid zeer na aan het hart. Zo werd hij in 1920 secretaris-penningmeester van de bond van VVV's in Twente, was lid van de contactcommissie Twente van de provin ciale VW en voorzitter van de VVV- commissie „De Vijfhoek". Reeds vele jaren is Rijssens gemeente secretaris bestuurslid van de Ned. Bond van Gemeente-ambtenaren afd. Twente. Hij hanteert momenteel de voorzitters hamer van deze vereniging, die de belan gen van de Twentse gemeente-ambtenaren behartigt. Als tot slot nog wordt vermeld, dat de heer Lugtigheid vele jaren penningmees ter is geweest van de vereniging Dagsana torium Rijssen en administrateur van de N.V. „Het Holland's Schwarzwald", dan is voldoende een schets gegeven van deze werkzame ambtenaar, die bij welhaast alle Rijssenaren als een prettige persoonlijk heid bekend staat. Niet alleen heeft de heer Lugtigheid in die lange periode, welke hij in Twente vertoeft, de belangen van Rijssen in het bizonder en die van ons gewest in het algemeen voortreffelijk gediend, hij is ook steeds met hartelijke belangstelling het wel en wee van de gemeente Heilendoorn en speciaal van Nijverdal blijven volgen en wie hem ontmoet kan er steevast op rekenen dat er van zijn kant nog wel een enkele anekdote volgt over de tijd toen hij in de Nijverdalse pastorie an de Grote straat woonde, temidden van een talrijk predikantsgezin, dat in het plaatselijk le ven van Nijverdal een grote plaats innam. Dit laatste niet in hat minst omdat de fa milie Lugtigheid zich uitstekend aanpaste bij de aard en het karakter van deze be volking. Niet alleen bij personen van de Gereformeerde gezindte, maar in grote kring had men waardering voor en vriend schap met de familie Lugtigheid, die in de moeilijke jaren van de eerste wereldoor log in alle opzichten aan het maatschappe lijk en sociaal leven deelnam op een wijze waaraan nog tal van herinneringen be waard worden. Rijssen, 1 aug. Ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van de ge meentesecretaris, de heer C. Lugtigheid, kwamen maandagmiddag in de raadzaal van het gemeentehuis liet secretarieperso- neel en afgevaardigden van gemeente diensten bijeen. Nadat de heer Lugtigheid en echtgenote op het podium hadden plaats genomen, hield de voorzitter van de personeelsver eniging, de heer G. J. Rozendom, een toe spraak, waarin hij releveerde, hoe de heer Lugtigheid 40 jaar geleden hier als hoofd commies chef van de afd. financiën uit Heilendoorn kwam. Tussen Heilendoorn en Rijssen werd toen een strijd geleverd en spreker vergeleek de jubilaris met een beroepsvoetballer, die door een voetbal vereniging wordt vastgehouden. Rijssen heeft uiteindelijk gewonnen en Rijssen heeft er geen spijt van gehad en de heer Lugtigheid niet, dat hij hier is gebleven. U bent met Rijssen vergroeid en men zag uw benoeming tot secretaris als een blijde tijding, waarmede geheel Rijssen was in genomen. Ook het personeel der gemeen te was hierover verheugd, want voor iedereen van hoog tot laag stond u altijd klaar, aldus spreker. Hierna gaf de heer Lugtigheid een over zicht (in vogelvlucht) van zijn weder waardigheden gedurende de afgelopen 40 jaar in dienst der gemeente. Het verdere gedeelte van de middag bleef men gezellig hijeen. De secretaris kamer was voor aeze gelegenheid fees telijk versierd. 's Avonds heeft de gemeenteraad in de raadzaal dit jubileum herdacht. Hierbij waren aanwezig burgemeester en mevr. Landweer, de heer en mevr. Lugtigheid en oud-bode Goossen. Burgemeester Landweer zei in zijn toe spraak dat secretaris Lugtigheid met heel veel interesse zijn werk heeft verricht en verschillende ups en downs heeft meege maakt (1930, de slappe tijd, en 1940, de oorlogsjaren). De heer Lugtigheid heeft zich aangepast aan de Rijssense gewoonten en hij heeft liefde voor deze gemeente. Door zijn gemoedelijke omgang heeft hij het hart van velen gestolen en bij de in gezetenen is hij dan ook een geziene fi guur. Spreker bracht hem dank voor wat hij in deze 40 jaar voor de gemeente en het gemeentebestuur heeft willen betekenen en sprak de hoop uit, dat hij in de rest van zijn dienstjaren de gemeente op de zelfde voet zal mogen dienen. Namens de Raad en B. en W. bood spr. de jubilaris een radio-grammofoon (pick up platenspeler) aan, terwijl mevr. Lug tigheid een prachtige bloemenmand ont ving. De heer Rozendom bood hierna het ca deau van de personeelsvereniging aan, een aantal klassieke langspeelplaten. De heer Jansen sprak, als oudste raads lid, eveneens waarderende woorden tot de jubilerende secretaris. Ten overstaan van notaris Potjer te Wierden, werd zaterdag 1.1. de trekking gehouden van de provinciale Anjer-aktie 1960. De heer B. Franken te Almelo won een TV-toestel t.w.v. f1200.de heer J. van Dijk te Hasselt won een TV-toestel t.w.v. f 900.de heer H. Okkers te Enschede won een TV-toestel t.w.v. f 840, De heer H. Veerman, Balkbrug, mag 14 dagen met 2 personen naar Wenen en J. Stegeman te Markelo 12 dagen met 2 per sonen naar het Lago Maggiore. De heer S. Franken, Haaksbergen, won een koelkast t.w.v. f 700, Een reis van 12 dagen voor twee perso nen ging naar de fam. G. Gunneman te Wierden. De heer J. Halfwerk, Kampen, kan met 2 personen 10 dagen naar Garmisch Par- tenkirchen, evenals de heer Delahaye uit Dalfsen. Een koelkast t.w.v. f 500,kwam bij de heer G. J. Kamphuis te Zwolle. Twee leden van de muziekvereniging „Voorwaarts" in Zwartsluis kunnen 6 da gen naar Garmisch Partenkirchen. Centrifuges werden gewonnen door in woners uit Schiedam, Zwartsluis en Zwol le. Dagreizen voor 2 personen naar Kö- nigswinter en Sauerland gingen naar in woners uit Steenwijkerwold, Amsterdam, Almelo, Enschede, Diepenheim, Lutten, Zwolle en Deventer. BENOEMD De heer W. A. Tijhuis, hoofd van de R.K. Jongensschool werd benoemd tot le raar aan de R.K. Industrie en Huishoud school te Zwolle. De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht vanaf Passau. Winnaar van deze wed vlucht werd de heer Meijer; 2e werd Ziek- man; 3 H. Koedijk; 4 M. Dommerholt; 5 Ziekman; 6 Braamhaar; 7 Kuipers; 8 Meijer; 9 Koedijk; 10 Dommerholt. Get jan den har op een verkoop Ne mooie toafel zeen, En toen den dan wür in ezat Begun der op te been. Dee toafel kon hee bes gebroekng, Hee har ne good bekekn, Het was ter eene den aj ook As 't mos, nog oet konn trekn. Vuur vief gueln zat Get jan ne in, En loat der an bliewn staon, Want doar wür duur gineene aans Een hueger bod edoan. Vief gueln, det was toch ech gin geeld, 'k Heb 'n kuepke, dach Getjan, Doar hew', al is 't dan ginnen niejn, Nog joarn ne toafel an. Ziezo, en non der met noar 't hoes, Het kossen pokkeln, mear Hee hoown en det was ook mear good Gelukkig neet zo vear. Allo Gedine, komt ees kiekn, Wat zeg iej der wal van, Ne oettrektoafel, astebleef, Vuur vief gueln wa 'k de man. Ne eottrektoafel, mear Getjan, Woerum' hej det edoan, Doar is het toch tot non too aalt Nog wal um good egoan. Iej mun het miej neet kwoalek nemm, Det veen ik geeld verknoojn, Iej kuent de klere net zo good Ouwer 'n poar steule goojn Rijssen. J. ROZENDOM. GESLAAGD Voor het Ulo-diploma slaagden de vol gende leerlingen aan de avond-Ulo te Rijs sen: G. W. van Belzen, Holten; G. Pleiter, Deventer; J. Puitrum, J. Rolleman en Joh. Waanders, te Rijssen. Het Middenstandsdiploma werd behaald door: J. Breukink, H. Koster-Nijkamp, B. J. Vossebelt, H. Klein Letink Elzen, E. Lievense, Enter, B. Lankamp, IJpelo. Deze candidaten werden opgeleid door de heer G. Wolterink te Rijssen. HUTTENVVAL 31, RIJSSEN Vrijdag 5 augustus (heden) hoopt Prinses Irene haar 21ste verjaardag te vieren. Dit is wel een zeer belangrijke dag voor hare koninklijke hoogheid, want over het algemeen wordt deze leeftijd als de overgang naar de volwas senheid beschouwd. Zij is onze tweede prinses die nu zogenaamd meerderjarig is. Ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld nog haar geboorte herinneren, die eenentwintig jaar geleden plaats vond onder nogal dreigende omstandigheden. Helaas hiel den wij onze kleine prinses slechts kort in ons midden. Onder de goede zorgen van haar koninklijke moeder verhuisde zij naar het gastvrije Canada, maar toen zij na de oorlog weer in ons land terugkeerde, was ze inmiddels bijna zes jaar geworden. Wij hopen dat onze prinses nog vele jaren gezondheid en voorspoed be schoren mogen zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1