GEWELDIGE KOOPJES J. LICHTENBERG i OPRUIMING «OPRUIMING... NEEN! F. J. TEN BERGE MANNA LIGTENBERG REISTASSEN BE -RIC O- Ban ketbak kër|j~ MËÏN D E RS OM wordt Kil, Fa. G. W0LTERS ADVERTEREN RESULTATEN «laarvergadering „Rijssen Vooruit" WAT 1001 Fa. G. WOLTERS Verkeersproblemen Uw SLAGER biedt U Veilig Verkeer 1 Ijzerhandel Audrey Hepburn kreeg ferme zoon de volgende week D. L1GTENBERG gesloten BAAN gesloten EBBING gesloten A. SANDERMAN Cafetaria-Lunchroom „De Molen" brengt 4-6 pers. bungalowtent BRUIL'S gesloten AVERESCH HOFMAN imp m I SPECIALE AANBIEDING SNELWASSERS van f 209.50 voor met 1 jaar garantie. HAARSTRAAT 99 PRIMA EETAARD APPELEN gesloten Terrein wordt ingrijpend verbeterd ALLES EIGEN FABRIKAAT. gesloten fÈjf m 11 en P'in weg- DAMPO lil lil 11? lp Hl IIP W li? Koop veilig...koop vertrouwd bij uw eigen horloger... I DOLLEKAMP - Rijssen 20 cent per kg WESSELS Grimberg. EEN FLINK MEISJE GEVRAAGD voor de morgenuren, uit sluitend huishouding. HUISKES, Enterstraat 35, Rijssen. WEGENS VAKANTIE van 25 t.m. 30 juli BAKKERIJ Bouwstraat 13 WEGENS VAKANTIE van 25 t.m. 30 juli. Papierhandel Walstraat 16 PRIMA SOLEX Witmoesdijk 4 TE KOOP 32 ARE ROGGE Te bevragen: Holtentorensweg 59. Een kwaliteits korset behoeft niet opgeruimd te worden, toch willen wij ook tijdens de oprui- mingsweken 10 - 25 KORTING geven plus onze normale garantie. „CAMP" KORSETTEN en BH's vinden hun weerga niet. Aparte paskamer. Vrouwelijke bediening. Alleenverkoop voor Rijssen en omstreken: D. A—DROGISTERIJ Telefoon 2293 Rijssen NOG STEEDS in COATS en REGENJASSEN SPORTJASSEN en BROEKEN enz. Door Gods goedheid wer den wij verblijd met de ge boorte van een zoon JAN G. STRIJKER J. STRIJKER- VAN DER NET Rijssen, 19 juli 1960. Enterstraat 166. TE KOOP 2-persoons EIKEN LEDIKANT met spiraal, 2 stoelen en nachtkastje, 2 eiken fauteuils, lage ron de tafel, schrijfbureau, 1 stalen keukentafel, 2 stalen stoelen, kruidenrek, wrin ger, werkbank, werktrap, aardappelkist, overgordij nen. Te bevragen: maandag: A. H. ter Horstlaan 6, Rijssen. WERKSTER gevraagd voor 3 halve da gen per week. Mevr. H. Struik-Reehuis, Enterstraaf 188b. WEGENS VAKANTIE van maandag 25 t.m. za terdag 30 juli. SLAGERIJ Julianastraat WEGENS VAKANTIE van 25 t.m. 30 juli. BAKKERIJ TE KOOP geprofiteerd. Dames- en Herenpyama 6.95 Vesten 7.50 Kinderjurkjes 20 KORTING Ondergoed voor dames en heren Luiers 98 Molton onderlegger 1.50 Badtassen, zwembanden, rolschaatsen, autopeds op luchtbanden 12.75 - 19.75 Vliegers in alle soorten vanaf 25 cent Vliegerstokken echt spaans riet Vliegerpapier en touw, alles zeer voordelig in Neem op uw vakantietochten onze heerlijke boterkoeken, herenkoeken, hazalino's rondo's cake's mee! Uitgebreide sortering gekoeld gebak. Voor een croquet naar als wij uw oude stoelen gaan overtrekken! Vraagt eerst prijs bij de Huttenwal. kennis heeft van Rotterdamse pro blemen, in de Eerste Kanier heeft aangetoond, dat de toestand in Rot terdam niet minder nijpend is. Rot terdam heeft al jaren een tunnel, die de beide rivieroevers verbindt. Boven dien is er vanouds een brug, de Wil lemsbrug. Maar de tunnel in Rotter dam krijgt in de volksmond de naam Europrop. Hij kan het verkeer niet meer verwerken. Men heeft berekend, dat deze tunnel een maximum-capa citeit heeft van ongeveer zeventien miljoen auto's per jaar. De Willems brug zou maximaal zes miljoen kun nen verwerken. Dit is samen 23 mil joen auto's per jaar. Over 1960 zul len evenwel naar schatting 33 mil joen wagens door brug en tunnel sa men moeten worden verwerkt. Het loopt helemaal vast. Er moet een tun nel bij en dan later nog een tunnel. Maar nu is het benauwde dat het auto vervoer héél snel, onverwacht snel toe neemt. Wij staan volgens deskundigen nog maar aan het begin. Per duizend in woners zijn er in Zweden 133 auto's, in Engeland 90, in Frankrijk 82, in België 78 en in Nederland nog geen 40. Stel dat wij en deskundigen achten dat niet onmogelijk binnen tien jaar op Frans peil zijn gekomen, dan loopt de zaak vast. Want we zitten veel dichter op eikaar. Momenteel heeft Frankrijk op elke 18 kilometer weg 1 auto en wij hebben op el ke 12 kilometer 1. Als ons autopark ver dubbelt, dan betekent dat per zes kilo meter één auto. En bovendien bijna twee miljoen brommers. Wie deze en dergelijke cijfers bekijkt, die begrijpt, hoe moeilijk het wordt. Daar komt nog iets bij. De spoor wegen profiteren weinig of niet van tie toeneming van bet goederenver voer. De vrachtauto pikt het in. In vijf' jaar is het wegvervoer in het binnenland met 50 proeent toegeno men en voor liet internationale ver keer met 25 proeent. Dat van de spoorwegen blijft vrijwel stationair. E11 hier is een wisselwerking. Elke nieuwe, mooie rijksweg betekent het aanzuigen van meer vrachtvervoer. Van de poort van de fabriek tot voor de deur van de koper. En dat binnen het etmaal. Reeds vervoeren Neder landse fabrieken hun produkten tot in Duitsland en Zwitserland per vrachtauto. En reeds komt aan de horizon de vraag aan de orde, ook door de heer Liehten- WOENSDAG: GEHAKT per 500 gram - en RUNDVET 500 gram, samen DONDERDAG: DIKKE VARKENSRIBBEN per 500 gram 1.40 VRIJDAG: Doorregen RUNDERROLLADE per 500 gram 2.10 MAGERE SPEKLAPPEN per 500 gram J.3S ZATERDAG: GEHAKT per 500 gram 1,88 DE GEHELE WEEK: 50 gram SNIJWORST 50 gram BOTERHAMWORST 50 gram GEKRUIDE HAM samen so cent is die eetkamer voor f 630. U moet deze kamer beslist gaan zien bij de Huttenwal. Trek er op uit! Te huur: compleet, 4 luchtbedden, kookgas, koffertafel en stoelen. Grotestraat 41, Rijssen Tel. 2534. WEGENS VACANTIE GESLOTEN van 25 t.m. 30 juli. Rijwiel- en Bromfietsen- handel. Prins Bernhardstraat 15. WEGENS VAKANTIE van 25 t.m. 30 juli. BAKKERIJ Nijverdalseweg 12. Winkel blijft geopend. WEGENS STERFGEVAL zaterdag a.s. om 11 uur SLAGERIJ Walstraat. door de nieuwe bestuursleden de heren J. Beumer en L. Spahjer. De leden van de junioren-commissie en van de elftal-commissie werden herkozen. De politiek in Nederland davert van de vraagstukken rondom de IJ-tunnels. De deskundigen zeggen, dat er nog drie tun nels moeten komen, terwijl één tunnel reeds prachtige diensten bewijst aan het verkeer, n.l. de Veiser tunnel. Merkwaardig is evenwel, dat de heer Liclitenauer, die specialistische Ghanese troepen in Kongo De aankomst van Ghanese troepen op het vliegveld van Leopoldstad in Kongo. De militairen, welke de strijdmacht van de Verenigde Naties in Kongo zullen ver sterken, zijn met Amerikaanse transport toestellen naar hun nieuwe operatieterrein gebracht. auer aangeroerd: zal men naar Ameri kaans voorbeeld hier en daar teruggrij pen naar de oude methode, waarbij de weg, de brug of de tunnel gefinancieerd wordt door tolheffing? Voor de brug naar Flakkee is dat reeds aanvaard. fail Ifels w r ij v e n met In een kraamkliniek te Luzern heeft de flimactrice Audrey Hepburn maandag het leven geschonken aan een zoon. Moe der en zoon maken het uitstekend. Het ge wicht van de baby, die Sean zal heten, was bij de geboorte acht pond en één ons. In de vakantie willen we allemaal wat anders dan we in het leven-van-ailedag doen. Verre streken lokken: de Duitsers willen naar de zee en de bewoners van onze lage stranden hunkeren naar ber gen en bossen. Nou ja, waarom zouden we het ook niet eens helemaal anders cïoen dan gewoon? Maar één ding blijft onveranderd: in het verkeer moet u de zelfde consciëntieuze weggebruiker blij ven, die u altijd bent. U mag geen va kantie-loopje gaan nemen met snelheids beperkingen en andere veiligheidsvoor schriften. Vakantieverkeer, doe gewoon! adviseert Veilig-Verkeersmannetje Wou ter Wegwijs u. DINSDAG: VERSE WORST per 500 gram 2.10 De voetbalvereniging „Rijssen Vooruit" hield onder voorzitterschap van de heer J. Hillenius haar jaarvergadering. De voorzitter wijdde in zijn inleidende toespraak aandacht aan het programma van het komende jaar. Voor het le elftal staat er in augustus een reis op het pro gramma naar de Duitse plaats Werdohl, terwijl de junioren een uitstapje kunnen verwachten, waarschijnlijk naar Arnhem. Nadat spr. een kort resume had gegeven over de resultaten, die de verschillende elftallen in het afgelopen seizoen hadden behaald, wekte spr. de leden op, mede werking te verlenen aan de verschillende werkzaamheden, die verbonden zijn aan een ingrijpende vernieuwing van het ter rein en van kleedkamers en opstand. De secretaris de heer J. W. Stegeman kon in zijn jaaroverzicht melding maken van het feit, dat het ledental een stijgende tendens vertoonde, tengevolge waarvan de senioren met 3 elftallen zullen kunnen deelnemen aan de competities, terwijl er 2 of 3 juniorenelftallen kunnen worden ingedeeld. De heer Hillenius constateerde tot zijn vreugde dat er tussen de spelers en de trainer de heer de Hesse (ex U.D. speler) een uitstekende verstandhouding bestaat, die als men ook nog bezield is van de juiste instelling om het belang van de vereniging te verdedigen, zeer zeker goe de resultaten kan afwerpen. Ook vcor -'-"h het goede Anker-horloge Door de bijzondere uitgavenposten ten gevolge van de jubileumviering en de ver nieuwing van het terrein, gaf het finan cieel verslag een nadelig saldo te zien. De aftredende bestuursleden de heren G. Gerritsen en J. Bakker die zich niet herkiesbaar stelden werden vervangen Vakantaa^erkeèrs POE GEWOON!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 5