Rijssen buiten de wallen Gfoièt bruin pigma-derm m Ronde van Rijssen en Voetbaltoernooi 10.000 West-Europeanen behoeven niet ziek te worden Volgende week: Opzienbarend experiment in Amsterdam Lös!" van zenuwen? Uitstapje bejaarden RIJSSENS OUDHEDEN met en zonder zon LM Ni IF liill Mijnhardt's Zenuwtabletten Jaargang 38. No. 29 (Tweede Blad). VRIJDAG 22 JULI 1960 Weekblad voor Rijssen DE VOOGD VERLAAT RIJSSEN EN KLAAS EZEMAN VERSCHIJNT OP HET TONEEL. De Vrouwe van Warmelo had te doen met Janna. De schoolmeester de Voogd, nou ja, die sloeg zich met edelen, maar Janna, daar moest voor gezorgd wor den. De Vrouwe van Warmelo reisde de cdelmanswoningen langs. Maar zij had weinig succes. De Vrouwe van de Oos terhof was wel op haar hand. Maar toen zij op de Grimberg haar belangen had bepleit, hadden daar mijnheer en me vrouw hooglopende ruzie gekregen. In drift had de generaal-majoor met het gevest van zijn degen op tafel geslagen en zich daarbij met het scherpe zwaard lelijk in de vingers gesneden. Dat vis wijf van Warmelo wil ik hier niet weer zien! was hij woedend tegen zijn vrouw uitgevallen. En die Voogd-pruttel moest Rijssen ook verlaten. Trui, de linnen meid, had aan de deur staan luisteren en zij bracht verslag uit van de echte lijke ruzie aan Klaas Ezeman. De laat ste had goedkeurend geknikt en Trui lang en heftig gezoend. En hij had haar in het oor gefluisterd: meid, het komt voor de bakker! Toen de Vrouwe van Warmelo in Rijs- sens omgeving de breuk tussen de Voogd en de Jonker van Voorst niet kon helen, had zij andere potten te vuur gehaald. Ginds in het Utrechtse lag haar land goed: het kasteel Amerongen. Zij had grote invloed. En toen meester Bierman aldaar was gestorven, had zij al haar invloed aangewend. En zij had succes. Driemaal was Hendrik de Voogd erheen gereisd. Lange moeilijke reizen in die dagen. Tweemaal alleen om geëxami neerd te worden en eenmaal met zijn vrouw. Dit was de derde reis geweest. Op de tweede reis was zijn succes ver zekerd. De aanbevelingsbrief van de Vrouwe van Warmelo had wonderen gedaan. Maar zijn belezenheid, zijn per soon en zijn voorkomen ook. Maar toen de notabelen uit Amerongen eens gin gen informeren te Rijssen, werden zij verwezen naar de generaal-majoor op de Grimberg. De afgezanten werden al daar gul en royaal ontvangen. En de Heer van Voorst feliciteerde de heren met hun keuze. Zo sprak hij, de handen over elkaar gevouwen: wij hadden de Voogd graag gehouden, maar zo iemand verdient een betere plaats! Maar toen de gecommitteerden hun licht nog eens opstaken bij een eenvoudig maar eerbaar Rijssens burgemeester, hoorden zij van de watjekou, die de Voogd de Jonker van Voorst gegeven had. Desondanks was de Voogd aangeno men vanwege de uitstekende aanbeve lingen van de Vrouwe van Warmelo. En vier weken later vertrok de familie de Voogd. Janna, Twentse en Rijssense in hart en nieren, nam met hartzeer afscheid van haar geboortegrond. De dag vóór haar vertrek ging ze nog met de dominees vrouw een bezoek aan de oude kerk van Rijssen brengen. Jarenlang had ze in de kerk naar de preken op zondag geluis terd. Zij was er geheel ingeburgerd ge worden en had haar Hengelose dialect voor het Rijssens verwisseld. Natuurlijk was zij vóór haar vertrek naar Hengelo gegaan en had daar lang en hartelijk af scheid genomen van familie en kennis sen. Maar de band met Hengelo was door de jaren losser geworden. De adelijke huizen waar zij werkte, waren bezorgd geworden. En nu de dag vóór het vertrek ging zij in de late middag nog eens alles in de schoolmeesterswoning van Rijssen bekijken om alles in eeuwige heugenis voor het léven te bewaren. OP DE GRIMBERG. Op de Grimberg heerste vreugde. De generaal-majoor had flink zijn ellebogen gebruikt. En toen hij een week voor het vertrek op een schemeravond van Rijssen thuis kwam, verklaarde hij aan Klaas Ezeman: Klaas, jij hebt mij voor 't laatst gereden vandaag! Met ingang van volgen de week ben jij schoolmeester van Rijs sen. Denk er om: morgenmiddag word jij geëxamineerd. Komt in orde, heer ba ron! liet Klaas er op volgen. In de grote zaal van de Grimberg vlamde een zee van licht. De heer van de Grimberg had een fuif achter de hand. Uit de omtrek waren alle edelen uitgenodigd en de ba ron wreef zijn knevels op gelijk een vrij ende kater. Trui en Klaas hadden vrijaf; zij vierden de benoeming in de keuken. Maar er was wel verschil. In de grote zaal stroomde de duurste wijn bij roe mers vol. En in de keuken daar zaten ze bij elkaar. Trui en Klaas met een halve fles goedkope jenever en dienstboden- koffie. En toch was in de keuken de vreugde even groot als in de mooie ka mer. De volgende dag moest Klaas ver schijnen voor de examencommissie en hij bracht het er goed af. Maar één der bur gemeesters fluisterde tegen de ander: „Ik legge onder Klaas gin eier, waant hee brod ze oew voel!" HENDRIK EN JANNA. De inkomst ginds in het verre land was best meegevallen. Alleen was er veel land bij het schoolmeestershuis en een koestal voor twee koeien. Dank zij de Vrouwe van Warmelo kreeg Janna er spoedig nieuwe klanten en wat meer wilde zeggen: ze heette nu geen Janna meer, maar Joffer. Deze titelatuur bracht de nodige beslommeringen mee. Janna verkeerde in een andere kring. Zij ont dekte na een half jaar, dat ze geheel ver anderd was, toen zij een bezoek bracht aan Rijssen. Het beste levensteken met Twente was de Vrouwe van Warmelo. Wanneer deze op Amerongen logeerde, kreeg Janna veel nieuws te horen. DE INSTALLATIE VAN KLAAS EZEMAN. Hoor eens Klaas, had de Jonker van de Grimberg gezegd, mocht ge moeilijk heden krijgen, dan ben ik er, begrepen? En Klaas begreep het. Vijf weken na de aanstelling tot schoolmeester trouwde hij en Trui kwam goed in de spullen. Met verbazing keken de naaste buren, dat het bij de schoolmeester deftig was. Na tien dagen was er al trammelant in de buurt. Trui verweet de buren, dat zij met haar buren niets te maken had. En Klaas veeg de voor zijn deur de zaak schoon; dit was het eerste treffen. Het tweede was, dat schoolmeester Klaas een burgemeesters zoon een bloedneus sloeg. De burgemees ters, in vergadering bijeen, besloten de nieuwbakken schoolmeester op het mat je te roepen. Maar Klaas verscheen in eerste instantie niet. Toen besloten de vroede vaderen krasse maatregelen te nemen en lieten de schoolmeester halen. Hij verklaarde hooghartig, dat de Jon ker van de Grimberg hem op de stoel gezet had en dat hij verder met de Rijs sense pruttel niets te maken had. En ver der, dat een burgemeester, die onder de lesuren de school betrad, zonder voorken nis van meester Ezeman ook een gat in de kop kon krijgen. De heer van Oosterhof was de eerste, die het met de burgemees ters hield. Hij noemde Ezeman een vlerk van een kerel. In één opzicht was hij Ezeman de baas, namelijk in het afrossen der Jonkers. Klachten kwamen bij de oude generaal-majoor van Voorst. Hij liet Klaas ontbieden. En bezwoer hem, dat hij de handen van Klaas zou aftrekken. Maar de repliek van Klaas was niet mals. Dat kan de Jonker doen, was zijn be scheid, maar dan komt er meer voor de beitel! VAN COEVERDEN. Voor de Wielerronde van Rijssen en voor het jeugdvoetbaltournooi, die even als vorige jaren door enkele jeugdige Rijs- senaren worden georganiseerd, blijkt weer grote belangstelling te bestaan. Vooral de wielerronde bleek voorgaande jaren een waar evenement te zijn, dat niet alleen de deelnemers en de organisa toren veel genoegen bezorgde, maar even eens de vele Rijssenaren, die dag op dag de prestaties van de jeugdige wielrenners op de voet volgden. De organisatie is ook nu weer buiten gewoon serieus en deskundig opgezet. Er zijn etappes van 15 en 20 km, er is een individuele tijdrit en een ploegenecappe waarbij de deelnemers zowel 's morgens als 's avonds op de fiets zullen moeten „klimmen". Zonder twijfel zal het voor velen (ook voor toeschouwers) een gewilde ontspan ning zijn. Wij mogen wel de medewerking van het publiek inroepen, dat men de aanwijzin gen van de organisatoren en vooral van de politie nauwgezet opvolgt. Men dient er van overtuigd te zijn, dat men het par cours ook na het binnenkomen van de winnaars geheel vrij moet laten, zodat la ter binnenkomende renners daarvan geen hinder ondervinden. Vorige jaren heeft het wel eens aan de noodzakelijke disci pline in dit opzicht ontbroken. Alleen dan kan het voor de organisatoren en voor de jeugdige renners een onverdeeld ge noegen zijn, als men geen hinder onder vindt van het publiek. Laat een ieder, die van de ronde van Rijssen wil genieten daarvan overtuigd zijn en daarnaar handelen. Liefhebbers voor de ronde en voor het voetbaltournooi kunnen zich nog als deelnemer aanmelden tot a.s. zaterdag. GESLAAGD Voor het MULO-diploma slaagden de volgende leerlingen van de R.K. ULO- school te Rijssen: B. Alferink, R. Hodes, A. Kienhuis, M. Tijhuis en F. Hegeman te Rijssen. J. Engbers, Benny ten Hove, Hermien ten Hove, H. Nijenhuis, R. Otte en M. Wolfkamp te Nijverdal. M. Essink en H. Rosink te Enter. M. Heetkamp te Hellendoorn en R. Plei- zier en M. Jeurissen te Wierden. Drie kandidaten werden afgewezen. con 2.95 Grote flacon 7.50 Fla PARKGEBOUW RUSSEN Vrijdag en zaterdag de film „Tiger Bay". Korchinsky, een jonge Poolse zeeman, is op weg naar zijn verloofde Anya, die in Tiger Bay woont. Op haar kamers treft hij echter een knap mulatten meis je, dat hem duidelijk te verstaan geeft, dat zij de huidige kamerhuurster is. Van de huisbaas verneemt hij, dat Anya naar een andere flat is vertrok ken en dat zij nog huurschuld heeft. Hij geeft hem haar nieuwe adres. Korchins ky verlaat het huis, maar vergeet zijn tas, die hij ouder gewoonte in de gang kast heeft gezet. Hij vindt Anya, maar ze vertelt hem, dat ze een andere vriend heeft, een „heer". Ze is het moe om steeds maar weer op een zeeman te wachten. In een opgewonden ruzie neemt Anya een re volver uit de ladekast. Maar er blijft weinig geheim in Tiger Bay. Gillie, een 10-jarig meisje, dat in hetzelfde huis woont, wil dolgraag met de kinderen in de straat meedoen, die een „bende" heb ben gevormd, maar ze heeft echter geen revolver om cowboy of Indiaantje te kunnen spelen. Wel heeft ze een speel- goedbom. Gillie hoort de opgewonden stemmen uit Anya's kamer. Ze kijkt nieuwsgierig door de brievenbus en ziet hoe Korchinsky in blinde woede de re volver grijpt en drie schoten lost en hoe Anya, dodelijk getroffen, ineen zakt. Geschrokken laat Gillie haar speel- goedbom vallen en een vierde knal volgt. Korchinsky komt naar buiten en verbergt de revolver in de gang. Terwijl hij wacht tot de kust veilig is, ziet hij hoe Gillie de revolver in haar zak steekt. De politie, geleid door inspecteur Gra ham, arriveert. Gillie is vastbesloten de revolver te houden en geeft een valse be schrijving van Korchinsky. Later volgt Korchinsky haar naar de kerk, waar zij zingt in het kerkkoor tij dens een huwelijksplechtigheid. Als Gil lie hem ziet, verbergt zij zich, maar na dat een ieder de kerk heeft verlaten, vindt hij haar. Zij vertelt, dat ze hem niet aan de politie heeft verraden en ze stelt hem voor om samen op een schip te vluchten. Ze geeft hem de revolver en gaat opgewekt mee, op zoek naar een schuilplaats. Een hechte vriendschap groeit tussen de vertwijfelde man en het kind Intussen is Graham aan de weet geko men, dat Gillie de revolver moet heb ben. Op dat moment wordt Korchinsky nog niet in verband gebracht met de moord. Hij gaat naar een havenkroegje om wat voedsel te kopen voor Gillie en hemzelf. Hij ziet op een scheepslijst, dat er de volgende dag een boot vertrekt naar Zuid-Amerika. Hij hoort echter over de radio, dat Gillie door de politie wordt gezocht. Hij gaat door een zij deur en verstopt de revolver in een berg hok. Hij is nu in staat om zich van het kind te ontdoen om zichzelf veilig te .w 1HM -L.:. Tijdens een internationaal wetenschap pelijk experiment, waaraan rond 80 jour nalisten uit nagenoeg alle West-Europese landen deelnamen, verklaarde een Britse arts, dat volgens een voorzichtige raming in West-Europa ieder jaar 10.000 mensen levens behouden kunnen worden door de toepassing van een nieuwe methode, wel ke in ziekenhuizen en klinieken van re volutionaire betekenis is voor de handhy- giëne. Ieder jaar, zo zei de spreker, lopen in Europa ruim een miljoen mensen in zie kenhuizen één of andere infektie op. Het wetenschappelijk experiment, waaraan de internationale persgroep meewerkte, bestond daarin, dat de deelne mers van hun eigen handen bacterie- proeven namen en wel eerst van onge wassen handen, dan na een wassing met water en zeep en tenslotte na ze te heb ben gewassen met een nieuw bacteriën- dodend huidreinigingsmiddel, Phisohex, waarmee men bij proefnemingen in tallo ze belangrijke ziekenhuizen in vele Euro pese landei de ziekenhuisinfecties met ruim 90 procent kon verminderen. De toepassing van Phisohex als routi newassing in alle ziekenhuizen zou, zo werd gesteld, het aantal ziekenhuisinfec ties radikaal verminderen, wat bij een to taal van één miljoen per jaar, gezien het gangbare percentage, betekent dat voor taan 10.000 mensen per jaar niet meer aan deze infectie-ziekten behoeven ziek te worden. Het experiment te Amsterdam, dat on der toezicht van het Nederlandse Labora torium voor Medische Diagnostiek ver liep, eindigde met verbluffende resulta ten. Onomstotelijk kwam vast te staan dat de nieuwe Phisohex-methode voor huidreiniging, het voor de eerste maal in de historie van de strijd tegen de bacte riën, mogelijk maakt, permanent volledig bacteriën-vrije handen te hebben. Deze foto toont een arts die de resul taten bekijkt van cultures van vinger- uitstrijkjes, die resp. zijn gewassen met water en zeep en met Phisohex. Op de eerste plaat ziet men dat er nog talloze bacteriënkolonies aanwezig wa ren; de Phisohex-wassing daarentegen le verde een vrijwel steriele plaat op. stellen. Maar Gillie volgt hem vol ver trouwen en hij kan haar geen kwaad doen. Maar hij moet haar toch verlaten. Gillie zal zich in de heuvels verborgen houden tot 's avonds zeven uur. Om die tijd zal Korchinsky veilig op een schip zijn. Intussen heeft het mulatten meisje de achtergelaten tas van Korchinsky naar het politiebureau gebracht. Er bevindt zich een foto in van hem met Anya De politie heeft eveneens de revolver ge vonden. De spanning stijgt. Men ontdekt Gillie en ondanks haar leugens komt de politie toch aan de weet op welk schip Korchinsky zich bevindt. Samen met Gillie begeven ze zich aan boord van het schip, binnen de driemijlsglrens. Gillie weigert echter Korchinsky te identifice ren. Maar Graham is er heilig van over tuigd, dat Korchinsky de dader is; hij heeft alleen nog een bevestiging van Gil lie nodig. Plotseling valt het kind over boordEn in een dramatische en diepbewogen climax neemt de jonge, ge folterde Poolse zeeman de belangrijkste beslissing van zijn leven. Woensdag de film „Warenhuis op stelten". Het noodlot, dat alle kleine mannen schijnt te achtervolgen, heeft heel wat rare streken in petto voor Norman, een verlegen, doch eerzuchtige bediende van een groot warenhuis. Norman's grootste wens is om etaleur van het warenhuis te worden, doch door allerlei vreemde oorzaken is hij meer aan de buitenkant dan aan de binnenkant van de etalage. Waar hij ook de helpende hand komt bieden, altijd gaat er iets mis. Wanneer hij heel gedienstig een dame helpt haar zware koffer de winkel uit te dragen, beseft hij niet een beruchte win keldievegge te helpen geholpen. Norman is tot over zijn oren verliefd op Sally, het leuke verkoopstertje van de .grammofoonafdeling. Hij doet alles om bij haar in de gunst te komen, maar alle pogingen mislukken door zijn verle genheid en dwaasheden. Toch werpen zijn pogingen vruchten af tijdens een personeelsavond. Deze bijeenkomst be gint wel niet erg succesvol voor Norman. Wanneer hij zijn tafelgenote tijdens de speech van de directeur vuur wil aanbieden, weigert zijn aansteker. Hij geeft echter de moed niet op en blijft proberen met het gevolg, dat het tafel laken in vlammen opgaat en ook zijn kostuum begint te branden. Zijn welgemeende, doch onfortuinlijke escapades laten een onuitwisbaar stem pel achter op een ieder die hij ontmoet. Enige malen per week wordt hij ont slagen, maar door zijn dolle capriolen krijgt het warenhuis weer grote publici teit in de dagbladen en wordt Norman maar weer met een schouderklopje van de directeur in ere hersteld. Ondanks zijn stuntelig optreden wordt Norman de held van de dag wanneer hij zonder erg in aanraking komt met een groepje oplichters, die een overval op het waren huis voorbereiden. Hij weet de misdadi gers te ontmaskeren en samen met Sally, het meisje van zijn dromen, levert hij hen uit aan de politie. helpen U eroverheen De Rijssense Bejaarden hebben donder dagmiddag hun traditioneel uitstapje ge maakt, hun aangeboden door het Comité en gezien de uitlatingen na afloop hebben zij zich erg geamuseerd. Om 1 uur startten de ca 200 bejaarden in een viertal autobussen. Via Deventer en Zutphen ging de tocht naar Arnhem. Vanaf de Rijnkade werd een boottocht ge maakt naar de Westerbouwing, waar zij ook getrakteerd werden. Enkele oudjes waagden zelfs een tochtje met de kabel baan. De terugweg ging over Lochem, waar gelegenheid werd gegeven om te gaan winkelen, maar een hevige onweersbui zorgde ervoor, dat deze plannen in het water vielen. In een hotel werd zolang ge schuild. Toen het gezelschap in Rijssen arri veerde, stond de muziekvereniging „Wil- helmina" op de Markeloseweg, bij de mo len van Arendsen klaar om ze af te halen. Onder de vrolijke tonen van de muziek trok de stoet naar de Oosterhofweg, waar het geheel ontbonden werd. GESLAAGD Voor het examen gezel timmeren, uit gaande van de vereniging ter veredeling van het ambacht (WA) slaagden de vol gende kandidaten, die allen werden op geleid aan de Lagere Technische School te Rijssen: G. H. Averesch, M. Brandriet, J. A. G. Geuzendam, J. H. Goossen, J Nijsink, H. J. Scheppink allen te Rijssen. J. Kruimelaar en J. W. Harmelink te Holten; W. v. d. Veen te Nijverdal en E. J. Lammers te Hellendoorn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3