V ekaansie DE OUDJES DOEN HET NOG BEST.... MAAR TOCH: Amerikaanse verkiezing luidt het tijdperk van de jeugd Bevorderingen van de R.K. Ulo te Rijssen Wedvlucht „Het Luchtvermaak" Middenstandsverenigingen willen Cs zaterdags) graag vroeger sluitingsuur Tookn wekke steet n' stoom. Gelukkig meer, het wör hooge tied dewwe der ees oet kömn, zea de buurman. As noaber dee 't in tied van nood aait zin beste dut, gun ik um dan ook wal dee röste. De man is aait beezeg en drok, met henn en met n' hof. Nee, loat Jans meer ees oet bloazen en ofbloazen. Dan kanne noa dee tied wier met völle wille n' oarbaid wier anvangn. Goij nog vót, hek um e vroagn. Mer Jans wol van vot goan neet heurn. Kuiert 'er miej neet van zegge. Wee zöl dan dee bleute van henn voorn en wee zól miej den hof tregte hooln. Ik hebbet um an e beune um desnoods nen dag de boele vuur em tregte te. hooln, mer Jans zeg mer zoo: Doar geet nog neet vuur zelf. Non muttet dan zelf meer weetn. Mer ikke vuur min kop hoole van der ees ne keer oet, vót oet Riessen, Riessen woer at to.g niks boawn geet. Op n' vrömden zeej nog ees wat, watre viej hier miskiens ook wal gebroekn kónn. Och man oh man, ak doar deanke an dee groote beloffen van t' Zwembad, det dis sen zommer nog tregte zöl komn. Ak deanke an, woer 't doar vuur de koarke op n' Skeeld nog aait dee zelfde ver- veelnde laampe of lanteernpoal steet. Ak zee woer at nen hoop leu deankt det ze dee mooie höfkes deet de Gemeente an löt legn, verlakskoawt. Gelukkeg reagnt de leste tied vroij völle, dan vaalt oew de ongeneugns neet zo op. Mer smangs dan kom ik oarns aans en dan goak det ver- geliekn met Riessen. Riessen, wat oons egte Riessenders tog zo noa an t' hatte lig, joa dan muk, t' spit miej dek e t' zegn mut, dan muk, zo ak oew zegge, dan muk toogeeuwn det ze op n' vrömden nog wal eur beste doot umme het mooie oole te bewoarn. Het mooie oole begriept miej wal!! Prut, det hef gin zin en hewwe ook gin zin an. Mer non wier wat aans, doar sköt miej wat te binn. n' Paor joar geleern hekket als e had oawer een Kam peerterrein vuur leu dee t' met de teante in Riessen weet stoan. Ikke vuur miej zöl zegn: De Gemeente kan zoonder slag of stoot ne nieje beezeghaid veenn vuur de leu dee 't neet helemoal as vol keunt woarken. Legnt met klaine kössen een waide van n' Osterhof an vuur Kampeer terrein. Efkes een berichje in de kraan- te en iej kriegnt angeloop genog. Wat zól doar non op teegn könn wean? Iej harn de boele zo vólle aij woln oonder kon- troale. En tog, ne Kampeerder is tog gin bees? Leu van n' Gemeenteraad, deankt 'er ees oawer noa. De klaine man wil Riessen ook wals zeen!! Oaweral in Ries sen zeej teantn stoan, dan hier dan doar. Zoln non zukke leu oaweral e weert worn net as hier, dan konn ze det deenk wal in n' kachel doon. En dan der biej, ik kan miej neet vuursteln det det non per- see aander soort leu zoln wean sa neum mer op wee in Riessen, doonker of leg gekleed. Nee viej murn in Riessen loatn zeen detter oaweral plaase vuur is en dewwe n' aander zinne opvattegen weet' te respekteern. Zoln al dee Ge- meentn woer at een of twee kampeer- plaassen zeet, dan alleene vuur t' ge win duur de benne wean e goan? Det kaank neet gleuwn en det gleuwt de leu deet nee stemt in' Road ook neet. Viej zeet hier in Riessen nog aait viefteg joar achter, zea der les eene teegn miej. As goon Riessender hek doar hadstikke teegn in e doane. Wiest miej dan 's an, min leeve man, wat ontbrek oew hier. Een badhoes, steet hier. Ne ambagskoole, steet hier. Ne kokskoole, steet hier. Ne biebleteek hewwe hier ook. Een niej groot bad met zunnewaide kriewe hier ook!! Non wat woij nog meer kealken oet 'n Haag. Joah, zegge. Concertn keuij hier hoaste nooit heurn. Heb iej doar alleene gebrek an, zeak?? Dan muj doar de ees- te honderd joar dan meer vuur nor Deawnter. Ik wol mer zegn, aij als hebt, heijt nog neet e wunn, want dan haij wal wier gebrek an ruumte umme te waandeln: Nee, loat' oons meer t' Zwats- wald, t' Noorderbos, t' Groenkruis, de Ve- deelege, de Borkeld. Loat oons meer de ruumte, want doarumme goawe tog ook wier took'n wekke vót, umme de ruumte, umme de röste. Loat oons Riessen meer Riessen. Al muk zegn detter bes een Kampeerterein kon komn in n' BOS. Het zeet, umme ees oolderwets te kuiern ,het zeet tog wereampel gin weeln deej in t' Hoes haalt? Striekt nog ees wier oawer t' hatte, Roadsleu en loat doar in eene van dee waijns ruumte maakn vuur leu dee 't in teantn weet wonn. En aij tog eenmoal an t' striekn zeet, det oole bad loat det in staand vuur de oole leu um me, jeh doar zeg iej woerumme? Umme de oole leu een steakn te geeuwn woer at ze zik vermaakn keunt. Visken, kuiern, zitn hen en wier stapn loat 'er eur baas, zoo kriewe dan ne mooie oflössege van joonkvolk nor het vuurge geslachte. Spöln wil een meanske eenmoal geane. En atte dan kan, loat! um dan spöln zo lange atte nog kan. Vuur disse weansken vervullege der van, zal oew zo lange atte leawt daankboar wean. J. v. E. Bevorderd naar de tweede klas: J. Kien- huis, J. Tokaja, G. Tijhuis, G. Snijders, C. Mensink, A. Meyer, J. Koedijk, J. Ha- zewinkel, H. Braamhaar, R. Bekhuis, al len wonende te Rijssen. B. Wolfkamp, H. Wilms, G. Otte, I. Ot- te, C. Kleine Staarman,, J. ten Hove, Magda Fokkelmfcn A. ter Eist, M. Brin- ker, A. Brinker, G. A. Alferink, A. Alfe- rink, L. Tijhuis, J. Schwarte, F. Kolman, W. ten Hove, R. Engbers, W. Ebben, J. Ebben en B. Wijnen, allen wonende te Nijverdal. J. Schrijver, H. Cents en H. Brandwagt, allen wonende te Haarle. Het verzoek van de Rijssense Midden standscentrale (het overkoepelingsorgaan van de Middenstandsverenigingen HABI en van de R.K. Middenstandsvereniging) om het sluitingsuur van de winkels des zaterdags te stellen op 6 uur n.m., heeft bij het college van B. en W. een welwil lend oor gevonden, zodat het waarschijn lijk is, dat deze vervroeging van het slui tingsuur op zaterdagavond tot stand zal komen, als de raad zich althans met het voorstel van B. en W, zal kunnen ver enigen. Het sluitingsuur voor winkels werd door een raadsbesluit van 25 augus tus 1952 voor alle werkdagen gesteld op 7 uur n.m., zulks in verband met de bij zondere omstandigheid, dat een groot deel van de bevolking buiten de gemeen te werkzaam is. In het verzoek van de Middenstands centrale wordt aangevoerd, dat vele gro- G. Rosink, H. Krake, G. Braamhaar, H. Spenkelink en M. Lammertink, allen wo nende te Enter. C. Rouweler, H. Roelink, He. Roelink, allen wonende te Goor. J. Rensen wonende te Hellendoorn. Bevorderd naar de derde klas: R. Siege- rink, I. Koedijk, Ina Koedijk, A. Hegeman, A. Geerdink, G. Duindam, I. Brand, allen wonende te Rijssen. A. Wolfkamp, P. Souverijn, M1. Schrij ver, A. Otte, J. Lucassen, R. Lucassen, I. Jannink, A. Huis in 't Veld, Andrea Huis in 't Veld, W. ten Hove, R. Gerret- zen, G. Alferink, allen wonende te Nijver dal. M. Zwienenberg, J. Morsink, J. Lam mertink, R. ten Elzen, H. ten Elzen, allen wonende te Enter. A. Hegeman, wonende te Hellendoorn. G. Woolderink, wonende te Wierden. Bevorderd naar de vierde klas: M. Ba- nis, A. Bekhuis, M. Groothedde, M. Huis- kes, I. Meyer, en R. Nijhof, allen wonende te Rijssen. Willy Ruyter, A. Albers en W. Broens, allen wonende te Nijverdal R. Ëssink te Enter en N, Woolderink te Wierden. te fabrieken reeds hebben besloten hun bedrijven op zaterdag te sluiten en er daarom voor de consument geen bezwa ren zijn, dat de winkels op zaterdag om 6 uur n.m. worden gesloten. B. en W. zeggen in een nota aan de raad, dat zij deze argumenten wel kun nen delen. „Reeds vele fabrieken", aldus B. en W., „zijn overgestapt op een vijf daagse werkweek en vermoedelijk zullen er nog wel meer volgen. Een ieder", al dus B, en W., „is dus in staat om 's za terdags voor 18 uur de inkopen te doen, zonder dat dit extra lasten met zich mee brengt." De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Twente en Salland kan zich met de vervroeging van het sluitingsuur ver enigen, aangezien de overgrote meerder heid der betrokkenen daarom heeft ver zocht. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Westland van St. Annaland en 3 uur Ds. Van Tuyl. Westerkerk. 9 uur Ds. Van Tuyl, 10.45 uur Ds. v. d. Neut van Nijverdal en 7 uur Ds. Westland. Notter. 7.45 uur Ds. Van Tuyl. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30, 3 en 7 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 u. de heer Vosman, 2.30 uur Leesdienst en 7 uur de heer Vosman. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. De postduivenhoudersvereniging „Het Luchtvermaak" nam deel aan een wed vlucht op Giessen. In concours waren 430 duiven, die werden gelost om 10.30 uur. Winnaar van deze vlucht werd J. W. Baan, die zijn eerst terugkomende vogel constateerde om 14.19.02 uur. Slechts 11 seconden later keerde een tweede duif op het hok van de eerste prijswinnaar te rug, zodat de heer Baan zowel de eerste als de tweede plaats in deze wedvlucht voor zich opeiste. Een gedeelte van de uitslag luidt: 1 en 2 J. W. Baan; 3 A. Jansen; 4 G. J. v. d. Maat; 5 G. Kreijkes; 6 en 7 J. W. Nij- kamp; 8 A. J. ter Steege; 9 W. Scherp hof; 10 H. J. Kienhuis; 11 H. Meenks; 12 M. Boerman; 13 M. Boerman; 14 A. Har- bers; 15 A. Jansen; 16 F. J. Peters; 17 H. Voortman; 18 A. Willems; 19 H. Koster- bok; 20 T. Geerling. Winnaar van de serie van 2 werd J. W. Baan en winnaar van de serie van 3 werd A J. ter Steeeg. VAN LINKS NAAR RECHTS: JOHN KENNEDY RICHARD NIXON SENATOR JOHNSON ADLAISTEVENSON ADENAUER, 84 DE GAULLE, 69 CHROESTSJEV, 66 MACMILLAN, 65 Het is een feit, dat voor de geschiktheid om in het forum van de politieke wereldgeschiedenis te kunnen meetellen tot op heden blijkbaar de „leeftijd" altijd nog een grote rol gespeeld heeft, getuige het feit dat de kopstukken allen de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of deze meer of minder aanmerkelijk hebben overschreden. Enkelen van hen en dan gaat de oudste in jaren misschien .helemaal voorop hebben tot op heden hun gezaghebbende positie uitstekend weten te bewaren. Wie bijvoorbeeld dezer dagen premier Adenauer van West-Duitsland nog op de televisie heeft gezien en zijn rustig, weloverwogen woord aan het adres van Chroetsjof beluisterde, kon zich niet onttrekken aan de sterke indruk, die de oude bonds kanselier nog steeds maakt, ongeacht of het zijn politieke medestanders of tegenstanders zijn. Toch schijnt in Amerika het getij te keren. De democratische partij van Amerika heeft senator John Kennedy kandidaat gesteld voor het president schap van de Verenigde Staten. Bij de persoon van Kennedy doen zich in de ge schiedenis van de Amerikaanse politiek enkele merk waardige bizonderheden voor. Allereerst de leeftijd van Kennedy, hij is 43 jaar oud en ziet er als 't ware jonger, zelfs jongensachtig uit. Hij is gehuwd met een knappe, jonge vrouw uit de Amerikaanse society. Zij verwacht haar tweede baby. Bij Amerikaanse politici zat tot op heden altijd de gedachte voor dat de Amerikaanse president iemand moest zijn die op zijn minst de middelbare leeftijd overschreden moet hebben, liefst zo in de buurt van de 60 jaar oud is, uit een Amerikaanse familie moet stammen en niet tot de praktiserende leden van de R.K. kerk mag behoren. Kennedy past niet in dit patroon, want hij is om te beginnen katholiek en hij stamt uit een Ierse emigrantenfamilie. Zijn persoonlijke antecedenten zijn echter van dien aard, dat deze bezwaren zoals ze tot op heden golden geheel zijn weggevallen en Kemiedy is op het ogenblik waarschijnlijk een van de meest popu laire mannen van de Verenigde Staten, die een grote kans maakt het presidentschap te verwerven. Dat de religie geen overwegende rol meer speelt, wijst er tevens op dat de politieke rijpheid van het Amerikaanse volk een opwaartse lijn te zien geeft. Daar komt bij het opmerkelijke feit dat hiermee tevens doorbroken schijnt te zijn de gedachte, dat de president van Amerika iets van een vaderlijke figuur moet hebben. Dat de Amerikaanse politiek behoefte heeft aan NISENHOWER, 69 een zeer krachtige figuur, be hoeft nauwelijks betoog. En dat het onder zulke omstan digheden verkieslijk is, dat zij met een energiek, krachtig en jong staatshoofd de schouders onder de welhaast onmenselijk zware problemen kan zetten, lijkt alles zins gewettigd. John Kennedy maakt een grote kans bij de a.s. presidentsverkiezing als winnaar uit de strijd te voorschijn te treden. Van de toekomst kan niemand met zekerheid wat zeggen. Maar het schijnt toch, dat men in zijn per soon een president zal ontvangen, wiens beleid met veel vertrouwen mag worden tegemoet gezien. Te midden van de oude „rotten" heeft hij zich een op merkelijk standvastig en strijdvaardig persoon ge toond. Kennedy moet nu de strijd aanbinden tegen de man, die de republikeinen zullen benoemen op hun conventie in Chicago. Dat zal vrijwel zeker vice- president Nixon zijn. Senator Lyndon B. Jonhson uit Texas, de man die het hardst met Kennedy heeft gestreden om de kan didatuur voor het Amerikaanse presidentschap, is gekozen tot candidaat voor het vice-presidentschap. John Kennedy had laten weten de voorkeur te geven aan Johnson boven senator Symington en Adlai Stevenson, Hoewel er geen algemeen enthousiasme bestond voor Kennedy's keuze, werd Jonhson toch met alge mene stemmen aangewezen. De beslissing viel plotseling, toen een van de lei ders van Kennedy's verkiezingscampagne voorstelde het reglement van de democratische partijconventie op te schorten- en de kandidatuur van Johnson bij acclamatie aan te nemen. Hierdoor werd tegenstan ders alle wind uit de zeilen genomen en de voorstan ders maakten zo'n kabaal, dat het voorstel werd aangenomen. Kennedy heeft geen rancuneuze gevoelens tegen over de door hem verslagen tegenstanders overge houden, maar hij heeft niettemin weinig sympathie voor Stevenson, die op het laatste moment plotseling alles op alles zette na eerst vrijwel niets gedaan te hebben. Aanvankelijk had men gedacht, dat de tweemaal door Eisenhower verslagen Stevenson nog wel voor het vice-presidentschap in aanmerking zou komen. Maar Kennedy bleek daar, evenals Stevenson zelf, weinig voor te voelen. Stevenson zei later, dat hij er de voorkeur aan gaf „zich in een andere funktie nuttig te maken". De kans dat Stevenson minister van Buitenlandse Zaken wordt, zoals aanvankelijk door Kennedy en Stevenson is gesuggereerd, is echter kleiner gewor den. Kennedy zou het hem kwalijk nemen, dat Ste venson geen poging heeft gedaan betogingen ten gunste van hem te stoppen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2