Brandweercommandant Jan Wolters ontving Koninklijke onderscheiding Zweefvliegtuigen landden in en om Rijssen Coöp. Boerenleenbank „NOTTER" Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter RONDE VAN RIJSSEN Vekaansie Korte Baai-draverijen in Holten Weekblad voer Rijssen Zilveren kloosterfeest Burgerlijke Stand Veilig Verkeersrit trok grote belangstelling Om de Holterbergprijs Gevonden voorwerpen VRIJDAG 22 JULI 1960. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal Hartelijke huldiging voor 40 jaar in dienst als lid van de brandweer Geen termiek: per auto terug VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN Wegens sluiting van de drukkerij wegens vacantie, van 23 juli tot 1 augustus, zal het VRIJDAG 29 JULI NIET VERSCHIJNEN. Weekblad voor Rijssen Jaargang 38. No. 29. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 230S (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Toen burgemeester C. B. J. Landweer dinsdagavond in een feestelijke bijeen komst van het voltallige brandweercorps de commandant van de Rijssense brand weer, de heer G. J. (Jan) Wolters de zil veren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau opspeldde, kwam tot uiting, dat men ook van officiële zijde het werk van de heer Wolters, die giste ren zijn 40-jarig jubileum als lid van de vrijwillige Rijssense brandweer herdacht, waardeerde. Deze Koninklijke onderscheiding, die de commandant van de brandweer werd ver leend, kan gezien worden als een officiële erkenning voor de energieke wijze, waar op hij het brandweercorps heeft gediend, in zijn functie als gewoon brandweer man, in de kwaliteit van brandmeester (1 juli 1946), van plaatsvervangend com mandant (1 sept. 1952), terwijl hij vooral zijn aktiviteit kon ontplooien als comman dant van de brandweer, waarvan de leden hun commandant „op de handen dragen". De vriendschappelijke sfeer, die er mede door het toedoen van de heer Wolters in het Rijssense corps is ontstaan, de gro te saamhorigheid, die er heerst en voor al de grote overgave waarmede wordt ge oefend, zijn factoren, waardoor de Rijs sense brandweer een uitstekende naam heeft verworven en ingewijden weten, dat de heer Wolters daarin een groot aandeel heeft gehad, De viering van het jubileum werd een feestelijke gebeurtenis. Toen de jubilaris met zijn familie in de Magirus Deutz was afgehaald had het gehele corps reeds plaatsgenomen. Van hun belangstelling gaven o.a. blijk burgemeester Landweer en gemeentesecretaris Lugtigheid (de bei de wethouders waren verhinderd) de heer Aaldijk namens de Rijksinspectie van het brandweerwezen te Arnhem, de comman dant van het brandweercorps van Vrie- zenveen de heer Jansen en de oud-com mandant de heer R. Eppinga, en het plaatsvervangend Kringboofd van de Dienst Bescherming Bevolking, de heer H. ten Berge. Het was de heer J- Leusink die de ju bilaris namens het corps als eerste op hartelijke wijze gelukwenste met deze bij zondere herdenking. Hij bracht zijn com mandant namens het gehele corps dank voor de goede verstandhouding, die- er onder zijn commando had geheerst en hoopte, dat deze prettige verstandhouding bestendigd mocht blijven. Namens het corps bood spr. de jubilaris een elektri sche klok aan, terwijl mevr. Wolters bloe men werden overhandigd. De heer G. J. ten Berge, plaatsvervan gend commandant releveerde de loopbaan van de heer Wolters en memoreerde tal van wetenswaardigheden uit de geschie- denis van de Rijssense brandweer, zoals de heer Wolters deze heeft meegemaakt. Er is heel wat veranderd in die 40 jaar, aldus de heer ten Berge, die met recht de archivaris van de Rijssense brandweer kan worden genoemd. Spr. herinnerde er aan, dat de heer Wolters voor het eerst bij de brandweer werkte met een klein motorspuitje op 2 houten wielen, dat gestationeerd was in een lokaaltje aan de Kerkstraat naast het café van Toon Hodes, zo wist de heer ten Berge zich te herinneren. In 1921 kwam er een belangrijke ver betering, toen de raad besloot een motor spuit aan te schaffen op 4 houten wielen, die moest worden getrokken door een paard. Deze spuit werd geplaatst in de Haarschool. De heer ten Berge herinnerde zich nog de vele moeilijkheden, die ook aan deze verbetering kleefden. Als er een brand melding binnen kwam, moest eerst de sleutel worden gehaald bij de werkster van de Haarschool, er moesten 2 ijzeren hekken worden geopend, de voerman was niet altijd bij de hand, waardoor men het „geval" noodgedwongen zelf ging trek ken enz. In 1923 werd er weer een be langrijke verbetering geboekt. De raad besloot een nieuwe autospuit aan te schaf fen, zodat men met de Ford spoedig bij de plaats van de eventuele brand kon arriveren. De nieuwe spuit werd onder gebracht in het „braandspuit'nhuuske" in de Spuitstraat. In 1932 schafte de gemeente een man- schappenwagen aan en in 1933 een nieu we motorspuit. De belangrijkste verbe teringen dateren echter uit de tijd na de oorlog. Op 22 december 1953 kwam de Rijssense brandweer in het bezit van een mistspuit, en de laatste noviteit, die bij de brandweer werd ingevoerd was de aanschaffing van het schuimkanon, waar over men op 23 april j.l. de beschikking kreeg. De heer ten Berge, die 37 jaar met de heer Wolters als lid ygn de brandweer heeft samengewerkt, was er van over tuigd, dat de jubilaris vooral de laatste jaren in zijn functie als commandant „on noemelijk" veel had gedaan. Een bijzon dere prestatie noemde spr. het feit, dat hij de leden van het corps had opgeleid tot brandwacht 2e en later le klas, even eens als de brandweerlieden van het corps van Vriezenveen. De heer Wolters, heeft in zijn 40-jarig lidmaatschap van de brandweer van Rijs sen meegeholpen aan het blussen van niet minder dan 304 branden, aldus de heer ten Berge, waarbij spr. herinnerde aan de 2 gote branden in de opslagplaat sen van de N.V. ter Horst en Co. op 8 september 1924 en op 2930 april 1949. Het was niets dan waardering waarvan de heer ten Berge aan het slot van zijn toespraak getuigde en hij sprak de hoop uit, dat de heer Wolters nog vele jaren het commando over de Rijssense brand weer zou mogen voeren. De heer Aaldijk, adjunct-inspecteur van het brandweerwezen in de inspectie Arn hem getuigde van zijn grote waardering voor het corps van Rijssen en vooral voor de commandant daarvan. U hebt uw taak uitstekend verstaan aldus spr., die de jubilaris vooral ook bewonderde om de Veel belangstelling trok maandagavond de landing van een zweefvliegtuig aan de Enterweg in een weiland tegenover de begraafplaats „Het Lentfert". Wat bleek het geval? In het kader van de na tionale wedstrijden om het kampioen schap van Nederland zweefvliegen had den de deelnemers maandag de op dracht gekregen een koersvlucht te ma ken over Boberg bij Hamburg, een af stand van 350 km. Door het slechte vliegweer (haast geen bruikbare ter miek) was de heer Van der Zalm van de Twentse Zweefvliegtuigvereniging pas om 5 uur gestart met 21 anderen. Zon dag was zelfs geen enkel vliegtuig ge start in verband met het slechte weer. Om circa 6 uur zag de heer Van der Zalm zich echter al genoodzaakt een noodlanding te maken en wel zoals ge meld bij het Hollands Schwarzwald. Toch is het niet onwaarschijnlijk, dat deze deelnemer al een flink aantal pun ten had vergaard, aangezien hij geen ander toestel had zien voorbijvliegen. Ook dinsdag zorgden de zweefvliegtui gen voor de nodige afwisseling en ver maak voor de Rijssense jeugd, want in de loop van dinsdagmiddag landden liefst een 9-tal zweefvliegtuigen in de MAANDAG 25 JULI Start: 's morgens 9 uur, 's middags 2.30 uur en 's avonds 7 uur. 's Middags: Gewone etappe over 20 kilo meter om de Ravijntjes. Start en fi nish bij de Hoge Bank. 's Avonds: Gewone etappe over 25 kilo meter. Route: Morsweg A en B. Start en finish bij Garage Langenhof. DINSDAG 26 JULI 's Morgens: Gewone etappe over 15 kilo meter. Route: Molenstalweg, J. ter Horst JHzn. straat, Dr. Stokkerstraat. Start en finish bij de Noorderkerk op de Molenstalweg. 's Avonds: Gewone etappe over 25 kilo meter. Route: Leyerweerdsdijk, Alberts- dijk, Oosterhofweg, Weth. Kortebos- laan, Witmoesdijk, dan vlak voor de grens van de gem. Rijssen (bij de Gro- teboer) links af zandpad op, dan weer links af de Leyerweerdsdijk op. Start en finish op de Leyerweerdsdijk. WOENSDAG 27 JULI 's Morgens: Gewone etappe over 20 kilo meter om de Ravijntjes. Start en finish bij de Hoge Bank. 's Avonds: Gewone etappe over 20 kilo meter. Start en finish op de Leyer weerdsdijk. Route: Leyerweerdsdijk, Albertsdijk, Oosterhofweg, voorlangs Dagsanato rium, over de Enterweg, Schapendijk, Holtentorensweg, Burg. Knottenbelt laan, de Markeloseweg over, langs Hotel Rijsserberg, over de Auto weg, langs de Hoge Bank, vervol gens de Keizersdijk op, over het brug getje (in de Overtoom) tot bij de split sing van de Klinkerweg en de Asphalt- weg, de Asphaltweg op en aan het ein de hiervan links af een zandpad op en dan nogmaals linksaf, vervolgens weer 'rechtsaf en aan het eind van dit pad links af de Middeldijk op, daarna de Autoweg op en dan dezelfde wegen weer terug naar de finish. DONDERDAG 28 JULI 's Morgens: Individuele tijdrit over 1 kilo meter. Start en finish achter in de Mors (bij de Nijverdalseweg). Route: Einde van de Mprsweg, bij het zwembad rechts af, de Klinkerweg op, dan bij de Kamgarenfabriek links af weer naar het einde van de Morsweg. 's Avonds: Zelfde etappe als dinsdag avond. VRIJDAG 29 JULI 's Morgens: Ploegentijdrit om de Ravijn tjes. Start en finish bij de Hoge Bank. 's Avonds. Zelfde etappe als maandag avond. ZATERDAG 30 JULI 's Morgens: Zelfde etappe als dinsdag avond. Gisteren, donderdag 21 juli, vierde de Eerwaarde Zuster Majella Marie (mej. H. H. Hoogland) haar zilveren klooster jubileum en wel in het klooster van de Eerwaarde Zusters te Rijssen. Op 24 september 1910 werd zij gebo ren te Wilp (gemeente Voorst). In 1924 verhuisde zij naar Nijverdal, na nog eerst voor kort in Haarle te hebben ge woond. Op 2 augustus 1935 deed zij haar intrede in het klooster van de Zusters van Liefde te Schijndel. Momenteel ver blijft zij in het klooster Wijbosch. Voor dien is zij o.a. werkzaam geweest in de kloosters te Nijmegen en Hemelrijken. Woensdag is zuster Majella overgeko men naar het St. Henricusgesticht te Rijssen, waar samen met de familie dit 25-jarig kloosterfeest gevierd werd. naaste omgeving van Rijssen. De deel nemers aan de nationale zweefvliegwed- strijd hadden dinsdag als opdracht bo ven de woning van tandarts Witkop aan de Wierdensestraat te Jceren en zo terug te vliegen naar hun i startplaats: het vliegveld Teriet. De nodige termiek liet hen echter in de steek, met het gevolg, dat bijna de helft van de zweefvliegtui gen een noodlanding moest uitvoeren: Het duurde echter niet lang of de hulp kwam opdagen in de vorm van een jeep met aanhangwagen, waarop de toestel len weer naar de basis van bestemming werden getransporteerd. Geboren: Gerharda Johanna Maria, dv R. B. Dreijerink en J. T. Pfeiffer, Markeloseweg 11. Bernardus Her- mannus, zv A. Smeijers en H. J. Pot man, Enterstraat 24. Jan, zv D. Wes- sels en G. Keizer, Westerstraat 6. Jennigje, dv H. van Pij keren en J. Poortman, Blinde Banisweg 26. Dirk je, dv H. G. Deijk en G. J. Jansen, Blinde Banisweg 15. Ondertrouwd: Berend Torny, 21 jaar, Nijverdal, Veldsweg 46 en Hendrikje Egberts, 17 jr., Rijssen, Nassaustraat 24. Johannes Gerhardus Altink, 29 jaar, Rijssen, Enterstraat 142 en Maria Anto- nia Meulman, 26 jr., Rijssen, Enterstraat 109. Gehuwd: Gerrit. Willem Ruiterkamp, 28 jr. en Willemina Slooijer, 25 jaar, Rijssen, Enterstraat 180. Arend Jan Seppenwoolde, 27 jr. en Geertruida Schepers, 21 jr., Rijssen, Bouwstraat 43. Overleden: Catharina Elisabeth den Ouden, 68 jr., ongehuwd, Enterstr. 174, overleden te Almelo. grote aandacht die hij steeds aan het ma teriaal en vooral aan de opleiding van het personeel had geschonken. De heer Jansen, commandant van het brandweercorps uit Vriezenveen getuigde eveneens van zijn grote waardering voor zijn Rijssense collega waarvan ook hij miet bewondering sprak over de wijze waarop hij de leden van zijn corps tot gediplomeerde brandwachts le klasse had opgeleid. Namens het Vriezenveense corps bood hij de jubilaris een zeer gewaardeer de attentie aan. Burgemeester Landweer leidde het hoogtepunt van deze jubileumviering in met te zeggen, dat het gemeentebestuur veel waardering opbracht voor de wijze waarop de heer Wolters zijn taak ver richte. Spr. was er van overtuigd, dat de jubilerende commandant zijn taak als brandweercommandant op zeer serieuze wijze opvatte, er werd op uitstekende wijze voor het materieel gezorgd, er heer ste een voortreffelijke geest in het corps, facetten, die duidelijk doen worden, dat Rijssen de beschikking heeft over een uit stekende brandweercommandant. Burge meester Landweer deelde hierna mede, dat het H.M. de Koningin had behaagd de heer Wolters te begiftigen met de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Namens de gemfeente bood de burge meester de jubilaris een fraai polshorloge aan. De heer Wolters, die zeer onder de in druk van deze huldiging was, was kort in zijn dankwoord. Het is te veel, zo zei hij, maar niettemin was zijn dank groot. Op zijn verzoek werd een driewerf hoe ra uitgebracht op H.M. de KoKningin, op verzoek van de burgemeester werd het 6e couplet van het Wilhelmus gezongen en later werd een minuut stilte in acht genomen voor de leden van de brand weer, die in de oorlog 1940—1945 het leven lieten. Er bestond dinsdagavond veel belang stelling voor de Veilig Verkeersrit, die georganiseerd werd door de Rijssense Motorclub RMC. Bij de start, die op de Veemarkt was bij café J. Struik, ver schenen 26 automobilisten en 26 motor rijders. De rit ging door het Leyerweerd naar Enter en via Eisen door Hollands Schwarzwald naar de nieuwbouw te 't Is aanders as in vrooger tied, Toen gung het aalt vedan, Vekaansie keann ze toen nog neet, Doar dach gin meanske an. Nee, awwe 't good bekiekt, dan hew 't Non better vuur mekoar, Ne hele wekke niks te doon Is toch wa mooi neetwoar. Nen heeln hoop leu dee haalt nen pas En as 't mear efkes kan, Dan goat ze vaste ouwer 'n streep, Dan trekt z' op Duutslaand an. Dee vrümde taal is gin bezwoar, De meessen hebt muj rekng De tied nog met emaakt daw' hier Geregeld Duuts huern sprekng. Maar ook in aandre vrümde Laan' Kom iej oons volk non teeng, De leu dee hebt de leste joarn Wal 'n smaak te pakng' ekreeng. Het lik wa moode rechtevoort Um heel vear vot te trekng, Het skient owwe in Hollaand al Totaal zeent oet ekékng. En toch is ook oons laand heel mooi, Allene zeew 't neet mear, Want earlke awwe wat weelt zeen, Dan hoowe neet zo vear. Rijssen. J. ROZENDOM. Rijssen. De finish was tenslotte weer op de Veemarkt. Het parcours, dat verre den moest worden, was zeer fraai, ter wijl de nodige verkeersborden en ver- keersopgaven het geheel nog interessan ter maakten. De heer Buursink, voorzitter van de RMC, reikte in café Struik tenslotte met een toepasselijk woord de prijzen uit. Auto's: 1 Prins, Deventer 58 str.p.; 2 J. Zijsling, Almelo 74 str.p.; 3 H. Pezie, Almelo 76 str.p.; 4 A. J. Nijland, Rijssen 84 str.p.; 5 A. Ligtenberg, Rijssen, 88 str.p.; 6 J. Disch, Zwolle 93 str.p.; 7 B. Eshuis, Rijssen 96 str.p. Motoren: 1 Aalbers, Hengelo 59 str.p.; 2 Rohaan, Enter 60 str.p.; 3 Nijhuis, Hen gelo 106 str.p.; 4 Tijhof, Vriezenveen 108 str.p.; 5 D. ter Maat, Rijssen 111 str.p.; 6 Scholten, Rijssen 125 str.p.; 7 G. ten Brinke, Rijssen 129 str.p. In het kader van het VVV-Vakantie- programma 1960 zullen zaterdagmiddag in „Twenhaarsweide" aan de Rijssenseweg, onder auspiciën van de Landelijke Rijver- eniging „Bergruiters" door de Stichting Ned. Draf- en Rensport te Den Haag gro te nationale korte baan-draverijen wor den gehouden waarvoor een groot aantal van de snelste dravers staan ingeschre ven. O.a. zullen starten Quirinus (reserve kampioen van Nederland) van stal Groen te Enkhuizen, Upie Scott van Stal Arctic uit Nootdorp, Woudsnip S. van stal Bak ker uit Hilversum en Type Erebus van J. J. Hart te Zaandam. De gebruikelijke afstand is 300325 m, met onderlinge handicaps van 5 meter. Er zijn dus paarden, die starten op 300 m, maar er zijn er ook die starten op 305, 310, 315, 320 en 325 meter. REKENING-COURANT HUTTENWAL 31 RIJSSEN De afstand waarop het paard moet starten hangt n.l. af van de leeftijd en het totaal gewonnen bedrag. De afstand van 300 meter wordt door de snelle "korte baan-dravers afgelegd in 22 a 23 seconden of wel een snelheid van zo pl.m. 45 a 50 kilometer per uur. Er zijn totaal 4 prijzen t.w. de Holter bergprijs (800 gulden); de Zuurbergprijs (vierhonderd gulden); de Beusebergprijs (drie honderd gulden); eri de Lichtenberg- prijs (honderd gulden). De draverijen waarvoor ongetwijfeld grote belangstelling zal bestaan beginnen om 2 uur doch voordien zal er zeker de nodige bedrijvigheid heersen als de rijders de baan gaan „verkennen". Goudpijl hennetje; badhanddoek met zwembroek; damesportemonnaie m_ in houd; stel koffersleuteltjes; zwarte vul pen; rijwielsleutel; drie papieren rijks daalders en vijf postzegels; paar bruine glacé-handschoenen; suède jongensjasje met ritssluiting; benzinedop van brom fiets; kleine combinatie tang" met plastic handvatten; blauw jasje met capuchon; combinatietang; plastic regenkapje; por- temonnaie met inhoud; zwembroek met handdoek; witte handfietspomp; papie ren rijksdaalder; bruine sigarettenkoker (in winkel blijven liggen); sleutel; een bruine portemonnaie met inhoud; een fietspompje (grijs metaal); kindertasje; autoped; kluwen vliegertouw; zilveren halsketting; groene plastic bal. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie te Rijssen, elke dag tussen 18 en 20 uur (niet telefonisch).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1