RONDE VAN RUSSEN Moeder 1 wereld katoen KERKDIENSTEN Shuiri Muziekvereniging „Wilhelmina" leverde uitzonderlijke prestatie I Uit de Ronde van Overijssel kenmerkte zich door enerverende sprint TBABYDERMSfr"" van de combineren PIGMA-DERM FILMNIEUWS wr." „Riessense aole leu" maken jaarlijks uitstapje -<■% JÊ Voor hef lere Baby-huidje me! en zonder zon Veel te danken aan eminente dirigent Albert Sommer Nieuws van de plaatselijke Postduivenhoudersverenigingen Jaargang 38. No. 28 (Tweede Blad). VRIJDAG 15 JULI 1960. Weekblad voor Rijssen MAANDAG 25 JULI: Start: 's Morgens 9 uur, 's middags 2.30 uur en 's avonds 7 uur. 's Middags: Gewone etappe over 15 km om de Ravijntjes. Start en finish bij de Hoge Bank. 's Avonds: Gewone etappe over 20 km. Route: Morsweg A en B. Start en finish bij garage Langenhof. DINSDAG 26 JULI: 's Morgens: Gewone etappe over 15 km. Route: Leyerweerdsdijk, Albertsdijk, JHzn. straat, Dr. Stokkersstraat. 's Avonds: Gewone etappe over 25 km. Route: Leyerweersdijk, Albertsdijk, Oosterhofweg, Weth. Korteboslaan, Wit- moesdijk, dan vlak voor de grens van de gem. Rijssen (bij de Groteboer) links af zandpad op, dan weer linksaf de Leyer weerdsdijk op. Start en finish op de Leyerweerds dijk. WOENSDAG 27 JULI: 's Morgens: Gewone etappe over 15 km om de Ravijntjes. Start en finish bij de Hoge Bank. 's Avonds: Gewone etappe over 20 km. Start en finish op de Leyerweerds dijk, Albertsdijk, Oosterhofweg, Voorlang Dagsanatorium, over de Enterweg, Scha- pendijk, Holtentorensweg, Burg. Knotten beltlaan, de Markeloseweg over, langs Hotel Rijsserberg, over de Autoweg, langs de Hoge Bank, vervolgens de Keizers- dijk op, over het bruggetje (in de Over toom) tot bij de splitsing van de Klin kerweg en de Asfaltweg, de Asfaltweg op en aan het einde hiervan links af een zandpad op en dan nogmaals links af, vervolgens weer rechtsaf en aan het einde van dit pad links af de Middeldijk op, daarna de Autoweg op en dan dezelfde wegen terug naar de finish. DONDERDAG 28 JULI: 's Morgens: Individuele tijdrit over 1 km. Start en finish achter in de Mors (bij de Nijverdalseweg). Route: Einde van de Morsweg, bij het zwembad rechts af, de Klinkerweg op, dan bij de Kamgaren- fabriek links af weer naar het einde van de Morsweg. 's Avonds: Zelfde etappe als dinsdag avond. VRIJDAG 29 JULI: 's Morgens: Ploegentijdrit om de Ra vijntjes. Start en finish bij de Hoge Bank. ZATERDAG 30 JULI: 's Morgens: Zelfde etappe als dins dagavond. ZEEP GESLAAGD Te Hengelo slaagden voor het Midden standsdiploma onze plaatsgenoten, mej. Tr. Koedijk en de heren N. Brouwer, A. G. Gijsbers, H. Pluimers en A. J. J. Kamp huis. Zij werden opgeleid door de heer D. Duindam, alhier. Voor zover de dames nog goede raad nodig hebben, kan gewezen worden op de vele combinaties die zij zich veroorloven kunnen met een paar bloesjes en truitjes, een gevoerd en waterafstotend kort jasje van popeline en een lange, smal gepijpte pantalon van een fijne ribcord of een stevige katoen. „Dorry" is een driekwart damesbadjasje in een lila, groene of gele fondkleur met olijf of indigo gekleurde smalle strepen. De royale witte kraag en de capuchon geven dit fleurige bad jasje een apart cachet. (N.B. De drie modellen zijn uit de Weetex Simmertimer-collectie.) Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Vos. Wester kerk. 9.30 en 10.45 uur Ds. Monster van Gouda; 7 u. Ds. Bos van Wierden. Elzen. 10 uur Leesdienst. Geref. Kerk (Boomkajmp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30, 3 en 7 uur Ds. Zijderveld. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 en 7 uur de heer Vosman; 2.30 uur Lees dienst. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Ned. Prot. Bond, afd. Rijssen. 10.45 uur Prop. Oldekamp van Amsterdam. VEILIG VERKEERSRIT R.M.C. De Rijssense Motorclub RMC organi seert op dinsdag 19 juli een Veilig Ver- keersrit, die een interessant karakter draagt. De start vindt plaats bij café Struik aan de Veemarkt. PARKGEBOUW RIJSSEN Vrijdag en zaterdag de veelbesproken film: „te jong voor liefde" Beate is een meisje van zestién. Van goede huize, maar slecht opgevoed. Haar ouders besteden te weinig tijd aan haar en verwennen haar te veel. Beate voelt zich als een kleine koningin op het Ly ceum. Een kleine koningin, die een gro te indruk poogt te maken op een der le raren, Dr. Agast. Zonder veel succes overigens, want Agast is een serieus do cent en een uitstekend supporter van de roeisport op school. Hij heeft meer aan dacht voor zijn zoon Dieter, dan voor de vergeefse pogingen van Beate om een le raar tot haar veroveringen te maken. Dieter is verliefd op Beate en weet niet, dat hij uitsluitend door het meisje wordt gebruikt om de vader beter te kunnen be naderen. Agast Sr. speurt dit maar al te duidelijk. Zelfs bij haar schoolvriendinnen maakt Beate zich onmogelijk. En wanneer op een noodlottige middag het jonge meisje een delicate situatie met de oudere leraar forceert, zonder dat de ze laatste enige blaam treft, begrijpen al len, dat nu dient te worden ingegrepen. Maar hoe? De vele supporters, die de Rijssense muziekvereniging „Wilhelmina" heeft, veerden op, toen zaterdagmiddag het be richt in Rijssen doorkwam, dat „Wilhel mina" op het Federatief Concours in Lichtenvoorde een eerste prijs had weten te behalen in de vaandelafdeling. Zij, die weten welke eisen worden ge steld en welke prestaties in de hoogste afdeling, die men in het coucourswezen kent, moeten worden geleverd, beseffen, dat hier van een wel zeer bijzondere pres tatie moet worden gesproken, waarvoor grote lof toekomt aar. Ie dirigent, de heer Sommer, die deze Rijssense muzikanten tot zulk een fraai korps heeft weten te vormen, dat de woordvoerder van de jury j.l. zaterdag het Rijssense korps ten voor beeld stelde aan anderen. Ten voorbeeld om de wijze waarop dit korps, dat rela tief een kleine bezetting heeft, door wils kracht, overgave en saamhorigheid, op gestuwd door een eminente dirigent,, deze uitzonderlijke prestatie kon leveren. Voor het nummer „De Barbier van Se- villa" kreeg „Wilhelmina" van de jury 51 punten toegewezen en voor de „Scène de Ballet" van Oscar van Hemel 57 pun ten. Het was bijzonder jammer, dat de voor zitter, de heer E. Paauwe, die als het ware met „Wilhelmina" is vergroeid, door ziek te verhinderd was deel te nemen aan het concours en uiteraard ook niet kon delen in de hulde, die het korps na haar aan komst in Rijssen te beurt viel. Dat hij de hele dag heeft meegeleefd en in grote spanning heeft gezeten, staat voor ieder, die „Wilhelmina's" voorzitter kent, zo vast als een paal. Groot moet de vreugde dan ook zijn geweest, toen hem het succes van „zijn" korps werd gemeld. Mede door dit fraaie succes wordt nog eens weer geaccentueerd welk een voor treffelijk muziekkorps Rijssen in haar midden heeft. De leden zijn zich allen bewust van de plaats die men in de loop der jaren heeft weten te veroveren en vooral het peil dat men thans heeft be reikt. Ieder lid zal het als een persoon lijke zaak voelen dit peil vast te houden en zo mogelijk nog op te voeren. Wij weten zeker namens velen te spre ken, dat wij vanaf deze plaats nog eens onze bewondering voor de heer Sommer en zijn mannen uitspreken en hen nog eens van harte gelukwensen met een prestatie, waarop zeer velen in Rijssen trots zullen zijn. Wij spreken de wens uit, dat het me deleven met „Wilhelmina" ook blijkt als het muziekkorps in de toekomst nog eens weer een goed verzorgde uitvoering zou geven en dat dan de belangstelling niet zo beschamend zou zijn, zoals wij dat een enkele keer meemaakten. Voor het jaarlijks uitstapje, georgani seerd door het comité „ouden van da gen", hebben zich ongeveer 200 oudjes opgegeven, die zonder twijfel een mooie tocht tegemoet zullen gaan. Zoals ook voorgaande jaren steeds het geval was, zorgt het comité, dat de tocht zodanig is, dat deze niet te vermoeiend wordt voor de bejaarde Rijssenaren. De reis naar Arnhem met een bezoek aan de Wester- bouwing is zeer de moeite waard en aan gezien het comité voor verschillende dingen, die de tocht aangenaam maken, zorgt, lijdt het geen twijfel of de „aole leu" zullen een prachtige dag tegemoet gaan, vooral als de weersomstandighe den gunstig zullen zijn. De tocht wordt gemaakt met een 4-tal autobussen. Wij wensen de Rijssense bejaarden en het comité, dat de reis organiseert, een prettige dag toe. Dieter komt in opstand tegen zijn va der, omdat hij zich door hem bedrogen voelt. Geheel ten onrechte. De directeur van het lyceum schorst Agast. Er volgen verhoringen en ondervragin gen. Beate houdt schaamteloos vol, dat Agast haar heeft willen compromiteren. De enigen, die in Agast blijven geloven, zijn Norma Berg, een begrijpend collega, en de kleine Ruth, die langzamerhand het geraffineerde spel van haar vriendin door ziet. Maar ook het laatste bewijsstuk, een dagboek, wordt voor de ogen van Ruth door Beate in het vuur gegooid! Toch weet men of beter: toch voelt men, dat Beate de ware schuldige moet zijn. De school spant samen En door Beate in een volkomen verras sende valstrik te lokken, wordt het meis je door haar medescholieren gedwongen te bekennen. Te bekennnen, dat zij gelo gen heeft en dat Dr. Agast zich nooit jegens haar heeft misdragen. Agast wordt onder groot gejuich van de school in ere hersteld. Hij heeft nóg een reden om gelukkig te zijn. Die reden is Norma Berg. En Beate? Zij wordt van het lyceum verwijderd. Eerloos. Haar ouders, die nog maar bitter weinig uit deze bedroevende ervaring hebben geleerd, sturen haar naar het bui tenland. Maar of Beate uit de gebeurte nissen wel de les getrokken heeft, die voor haar zo nodig was, valt vooralsnog te betwijfelen Woensdag de film: „Orfeu Negro" Het verhaal van Orpheus en Euridice heeft, zoals alle legendarische liefdesver halen, vele malen in de gschiedenis zijn weerklank gevonden in het werk van mu sici, schilders, beeldhouwers, dichters en schrijvers. Ditmaal herleeft de legende tijdens het jaarlijkse Carnaval in Rio de Janeiro. Euridice is een jong negermeisje, dat naar Rio komt om een hardnekkige ach tervolger te ontvluchten. Zij ontmoet er in de stad, die zich opmaakt om drie da gen lang het bonte feest van kleuren en samba's te gaan vieren, de zwarte tram conducteur Orpheus. „En opnieuw voltrekt zich, aldus de be roemde Parijse criticus Claude Moriac, voor onze ogen een der beroemdste myt hen uit de historie. Volkomen verrassend, ofschoon wij 't verhaal heel goed kennen; het lijkt alsof de kleuren zelf opgaan in het obsederende ritme van de samba's en wij voelen van de immense vreugde van een kunst, die ogen, oren en geest tege lijk bevredigt." Marcel Camus, de maker van „Orfeu Negro", heeft dit willen zegen. „Voor mij is dit Carnaval het ware uur, waarop het zwarte bloed, het echte bloed, het warme bloed, enkele nachten lang stroomt door de aderen, die door beton en asfalt verkalkt zijn. Ik zou iedereen wil len laten begrijpen, dat „Orfeu Negro" niets anders is dan het kloppen van het hart!" Het evenement, waardoor Rijssen jaar lijks grote belangstelling trekt, is de Ron de van Overijssel, een ronde, waarvoor ook in Rijssen grote belangstelling be staat, gezien de grote belangstelling, die er aan de start, maar vooral aan de finish valt waar te nemen. Ook de Ronde van Overijssel 1960 ligt weer achter ons en ook nu is het weer een spannende gebeurtenis geworden, waaraan vooral de 20-jarige winnaar Jan Jansen nog lang een prettige herinnering zal bewaren, al was het lang niet het eerste succes, dat deze aannemerszoon uit Nootdorp op zijn naam wist te schrij ven. Bijzonder spannend is deze grote klas sieker dit jaar geworden. Was het in voorgaande jaren vaak zo, dat volgers vele kilometers vóór de finish al bij be- De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht op Wurzburg, waarvoor de duiven gelost werden om 6.30 uur. Winnaar van deze vlucht werd de heer J. Kienhuis, die zijn eerst aankomende duif constateerde om 11.04.29 uur. Een gedeelte van de uitslag luidt: 1 J. Kienhuis; 2 H. Koedijk; 3 idem; 4 G. Haeke; 5 H. Koedijk; 6 F. Ziekman; 7 Geuzendam; 8 J. Kienhuis; 9 M. Geuzen dam; 10 Poortman. Kampioensduif werd een vogel van F. Ziekman. De postduivenhoudersvereniging „Het Luchtvermaak" nam deel aan een wed vlucht op Regensburg (Did.). In con cours waren 281 vogels, die werden ge lost om 5 uur. Winnaar van deze vlucht werd de heer G. J. v. d. Maat, die zijn eerst aankomende duif liet registreren om 17.21.06 uur. Een gedeelte van de uitslag luidt als volgt: 1 G. J .v. d. Maat; 2 J. W. Baan; 3 H. J. Kienhuis; 4 A. Langkamp; 5 A. Harbers; 6 M. Boerman; 7 A. J. v. d. Wil lige; 8 H. J. Bouwhuis; 9 G. J. v. d .Wil lige; 10 A. ter Harmsel; 11 H. J. Kien huis; 12 T. Geerling; 13 D. J. Averesch; 14 A. J. Slagman; 15 J. A, Tempelman; 16 H. Waggeveld; 17 A. Langkamp; 18 H. Waggeveld; 19 H. Esink; 20 J. ter Harm sel. Winnaar van de serie van twee en drie werd G. J. v. d. Willige. nadering konden zeggen welke renner een grote kans op de grote prijs van het Dagblad van het Oosten (de eerste prijs in deze ronde) kon maken, in deze ronde was dat niet het geval, Want alleen 18 sterke renners hadden het hoge tempo en de straffe wind weten te trotseren en tot op een 10-tal kilome ters vóór de finish liet men een demarra ge van wie dan ook niet toe. Een select gezelschap was het wel, dat de ereplaat sen zou gaan betwisten. Ab Sluis en Ger- rit Wesselink, de winnaar van Olympia's Tour door Nederland, stelden herhaalde lijk pogingen in het werk, zonder resul taat, en ook de uitlooppogingen van de op winst beluste Jan Jansen werden ver ijdeld. De renners, die wel moesten con cluderen, dat „weglopen" onmogelijk was, legden zich er maar bij neer, in de hoop in de sprint een kleine voorsprong te kunnen bevechten. En inderdaad werd de strijd op de allerlaatste meters van de Stationsdwarsstraat beslist, waar bij Jansen uit Nootdorp net nog iets meer wist te geven dan zijn rivalen, zodat hij met minimaal verschil winnaar werd van de Ronde van Overijssel, waarbij de be kende Ab Sluis uit Badhoevedorp zich als tweede wist te klasseren. Derde werd Dick Groeneweg uit Klaaswaal; 4e De Jong uit Westgrafdijk; 5e Gerrit Wesse- ling, Halfweg; 6e Mick Snijder, Halfweg; 7e F. Stevens, Dussen; 8e A. Jongejan, Rotterdam; 9e N. Walraven, Den Bosch en 10e R. Hendriks, De Wijk. Vanzelfsprekend was Jansen bijzonder tevreden over dit fraaie succes, vooral omdat hij vorig jaar tevreden moest zijn met de tweede plaats. Hij heeft een succesvol seizoen. Een maand geleden was hij de eervolle winnaar van de Ron de van Gelderland.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3