SPAARBANK vooriedeheen Coöp. Boerenleenbank m „BOTTER" Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter A.N.W.B. vraagt om snelheidsbeperking op weggedeelte Enschede-Haaksbergen „Wilhelmina59 wim de eerste pries Openluchtsamenkomst Examenuitslagen Chr. Ulo te Rijssen Athletiek Jaargang 38. No. 28. VRIJDAG 15 JULI I960. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Jac. Voortman weer in de raad. Grond voor 2 (1) Stichting(en) Bejaardentehuizen. Stop- en wachtverbod le gedeelte Enterstraat. Middenstandscenirale krijgt antwoord. VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Raad Rijssen Voordat de eigenlijke raadsvergade ring maandagavond een aanvang nam, deelde burgemeester Landweer mede, dat wethouder Scholman door ziekte af wezig was. Wethouder Scholman heeft een operatie ondergaan, aldus de burge meester, die, naar hij had gehoord, goed was verlopen. Spreker sprak de wens uit, dat de wethouder spoedig zou zijn hersteld en stelde voor hem door de raad de beste wensen voor een spoedig her stel te doen toekomen, waarmede de gehele raad instemde. Hoewel deze tijding een domper zette op de opening van de vergadering, wa ren er ook andere tijdingen, die een meer vreugdevol karakter droegen, even als het welkomstwoord, dat de burge meester kon richten tot de heer Jac. Voortman (SGP), die zijn raadszetel weer kon innemen, door de benoeming tot magazijnmeester van het gemeente lijk energiebedrijf van de heer A. J. Kamphuis. Nadat de heer Voortman door de voor zitter was beëdigd, sprak de voorzitter het nieuwe raadslid tóe en heette hem hartelijk welkom. U bent een oude be kende voor de raad, aldus spreker Me de door Uw toedoen zijn de raadsverga deringen altijd op de meest prettige wij ze verlopen en spreker vertrouwde, dat ook voor de toekomst de heer Voortman alle krachten, die hem geschonken zijn, zou inzetten voor de gemeentelijke be langen. De heer Voortman dankte voor de vriendelijke woorden door de voorzitter tot hem gericht en zei bezield te zijn van de vaste wil zijn werkkrachten in te zet ten tot heil „van onze mooie gemeente". Nadat de voorzitter het raadslid Kreij- kes had geluk gewenst met de blijde ge beurtenis, die in zijn gezin had plaats gehad en de heer Pluimers met zijn ver jaardag (26), ontstond er hilariteit, toen de heer Siegerink opmerkte, dat de echt genote van de heer Ter Avest ook jarig was, waarna de voorzitter niet naliet (hij was toch aan het feliciteren) om hier voor ook zijn gelukwensen uit te spreken. Het voorstel van B. en W. tot het aan schaffen van een boekhoudmachine voor de gemeentelijke administratie (kosten f 20.000,-) was voor de heer Otten aan leiding te informeren naar de mogelijk heid of een gedeelte van de administra tie, die door deze dure machine zou worden verwerkt, niet via een gemeen schappelijk bureau kon worden verricht. Als de raad van mening is dat deze ma chine wel moet worden aangeschaft, dan wilde spreker vragen of men hiermede wel de juiste keus zou hebben gedaan, omdat naar zijn mening er machines in de handel waren, die nog meer mogelijk heden boden. De voorzitter kon niet enthousiast zijn over het idee de administratie door een bepaald bureau te laten verrichten. Spreker was van mening, dat de aan schaffing volkomen verantwoord zou zijn, vóoral omdat hiermede een belang rijke arbeidsurenbesparing zou worden verkregen. De voorzitter stelde voor de chef van de afdeling financiën, de heer H. J. Nijland, die als loco-secretaris in de raad aanwezig was, een toelichting te la ten geven. De heer Nijland gaf een tech nische uiteenzetting over de mogelijk heid van de machine, waarvan in het raadsvoorstel sprake was en attendeerde op het feit, dat het voorstel mede tot stand was gekomen op instignatie van het verificatiebureau van de vereniging van Nederlandse gemeenten. Dit bureau wilde n.l. bij haar controle ook inzicht hebben in de meterstanden GEB, die met de verouderde machine, die men nog in gebruik heeft, niet konden worden ver kregen. De heer Otten was bevreesd, dat men eenzijdig was voorgelicht, hetgeen werd bestreden, omdat men verschillende de monstraties hal laten verrichten, waar na men tot de conclusie was gekomen, dat de machine, waarvan aankoop werd voorgesteld, het meest verantwoord tot het beoogde doel kon dienen. Bij het voorstel tot het beschikbaar stellen van grond voor twee stichtingen tehuizen ouden van dagen, vroeg de heer Ter Horst of dit geen consequenties zou hebben, die minder gewenst waren. De voorzitter stelde, dat het onderha vige voorstel alleen was bedoeld om de grond beschikbaar te stellen en die grond waarvan men nog geen eigenaar is, trach ten aan te kopen, waarna aan beide ver enigingen zou kunnen worden bericht, dat men de in petto hebbende plannen verder zou kunnen uitwerken. De heer Ter Avest kon zich moeilijk verenigen met het idee gronden beschik baar te houden voor twee verenigingen, terwijl er wellicht slechts één der plan nen die men heeft, kan realiseren. Te meer vond spreker dit bezwaarlijk, om dat het uitbreidingsplan in het gebied waar de bedoelde terreinen liggen, moet worden gewijzigd. Wethouder Goosen repliceerde met de opmerking, dat er inderdaad slechts één vereniging de plannen werkelijkheid zou kunnen maken, maar beide verenigingen moeten althans de mogelijkheid hebben. Als één vereniging eventueel niet verder kan werken, kan het uitbreidingsplan vanzelfsprekend wel weer worden gewij zigd. Het voorstel van B. en W. tot het in stellen van een stopverbod voor een ge deelte van de Enterstraat en voor een ander gedeelte van dezelfde straat een wachtverbod, kon de raad kennelijk niet erg bekoren. Het nieuwe raadslid, de heer Voort man, gaf als eerste te kennen, dat hij zich met dit voorstel van B. en W. niet kon verenigen, omdat men met de voor gestelde maatregel een aantal in die straat wonende mensen zou duperen. De voorzitter repliceerde, dat men waar de toestand in deze straat als ge vaarlijk moet worden onderkend, het al gemeen belang moet prevaleren voor het individueel belang van een klein aantal mensen. De heer Ter Avest vond het voorstel ook rigoreus en dacht aan de mogelijk heid een eenzijdig stopverbod in te stel len, zodat de zakenmensen, die in deze straat wonen, in ieder geval kunnen la den en lossen voor hun zaken, terwijl ook de heer Otten het door B. en W. gelan ceerde voorstel te radicaal noemde. Als oplossing zag dit raadslid het instellen van een wachtverbod. De heer Ter Horst wilde een oplossing zoeken in een parkeerverbod voor het eerste gedeelte, gerekend vanaf de Wier- Een leuk bloesje gaat mee in alle jaargetijden. Thuis, op reis, bij sport of spel, in de zon of bij de warme ka chel. Op de foto een zo mers ontwerp van Robson, in de kleuren rose met geel en een paars stippellijntje. Gedragen op een sterke pantalon van wol met per- Ion; donkergroen met lila. Foto „Modenieuws". (Jack P. de Klerk) densestraat en voor het verder gelegen gedeelte in een stopverbod. De heer Hodes, die erkende, dat deze straat uit verkeersoogpunt bezien een moeilijke straat was, omdat deze vrij smal is, meende dat men met minder in grijpende maatregelen toch wel een op lossing kon vinden. Spreker stelde voor aan de linkerzijde van de straat, gere kend vanaf de Wierdensestraat, tot aan de uitmonding van de Oosterhofweg een wachtverbod in te stellen en aan de an dere kant een stopverbod. Voor het ver dere gedeelte van de Enterstraat zag spr. nog geen noodzaak »t het treffen van maatregelen, vooral o<fk omdat het in de ze straat gelegen benzinestation van de Fa. Pluimers misschien door maatrege len „droog zou worden gelegd", hetgeen spreker, gegeven de omstandigheden, niet kon accepteren. De heer Pluimers vond de voorgestel de maatregelen helemaal niet" nodig. Hij stelde voor alleen een wachtverbod in te stellen aan één zijde. Er is nabij de vee markt een voortreffelijk parkeerterrein, dat onvoldoende is aangegeven, aldus spreker. Als m endaarop attendeert, dan worden de moeilijkheden voor een groot gedeelte teruggebracht, meende hij. Het voorstel van de heer Hodes werd aangenomen met de heer Pluimers als enige tegenstander. Het voorstel van B. en W. het jacht- recht in de gemeentebossen te verhuren aan de Rijssense jagers vereniging werd aangenomen, waarbij de heer Jac. Voort man verzocht de vereniging een brief te schrijven en daarin te attenderen, dat de Rijssense jagers minder roekeloos met de geweren diende om te gaan, omdat er telkenljare ongelukken gebeuren, aldus spreker. De heer Jac. Voortman, die in zijn eer ste raadsvergadering een grote aktiviteit ontplooide, gaf in her. voorstel van B. en W. tot voorlopige goedkeuring van het onteigeningsplan van de woning Boom kamp 47 van de Wed. Smalbrugge te ken nen, dat hij van dit voorstel geen groot voorstander kon zijn, Dat zijn wij geen van allen, aldus de voorzitter. Is er, zo vroeg de heer Voortman, echt wel alles in hét werk gesteld om tot een oplossing te komen en is er echt niet ver der te praten, zo vroeg spreker. De voorzitter: Er is wel te praten, maar we kunnen niet tot resultaten komen. Ook de heer Otten vond het spijtig, dat er door de zure appel heen moest wor den gebeten. Toch riep hij de clementie in van B. en W. voor deze eigenaresse, die misschien onvoldoende of te veel ad viseurs heeft. Kan hier de commissie „van moeilijke zaken" of zo deze niet meer bestaat, de commissie van openbare werken niet worden ingeschakeld? vroeg hij. De voorzitter zegde toe graag te wil len proberen om alsnog tot een oplossing te komen, maar stelde voor in ieder ge val het voorlopig onteigeningsplan goed te keuren, waarmee de raad eenstemmig akkoord ging. Hierna werd het beroep behandeld, dat was ingediend door de firmanten van de eerste Rijssense sloperij tegen de door hen aangevraagde bouwvergunning. De heer Hodes wilde op de voorge schiedenis wel graag een toelichting. Naar hij meende te weten was het zo, dat de desbetreffende mensen aanvanke lijk een zoning aan de Brekeltlaan zon der vergunning hadden gebouwd; daar voor waren zij veroordeeld. Een later ingediend verzoek om een bouwvergun ning voor een schuur is ingewilligd. Daar uit heeft men de conclusie getrokken, dat men „goed zat". Misschien hebben B. en W. destijds bij 't verlenen van de bouw vergunning hun weke hart laten spre ken, waardoor men nu in moeilijkheden is geraakt. Wethouder Goosen gaf toe, dat de heer Hodes in zijn visie gelijk had. De gemeente is destijds nalatig ge weest door het niet laten opruimen van het bouwsel, dat met woning wordt be titeld, aldus spreker. Van de soepelheid, die wij destijds hebben betracht, maakt men nu mis bruik, meende de wethouder, waarbij hij stelde dat het destijds moeilijker was dan nu, toen geen terrein beschikbaar was voor het bouwen van noodwoningen. Als het toen een schuur had betroffen, maar als er een gezin met kinderen in woont.... De heer Otten vroeg of de vergunning voor de schuur destijds was gegeven als bedrijfsruimte of als bergruimte, het geen naar zijn mening nog een groot ver schil uitmaakte. Het bleek, dat de ver gunning destijds voor bergruimte was verleend. Omdat het terrein waarvoor de vergunning tot het bouwen van een loods gelegen is in het recreatiegebied en men bovendien geen expansie zou hebben en wel op het door de firmanten gekochte terrein aan de Braakmansdijk, kon ieder raadslid zich met de door B. en W. ge volgde gedragslijn verenigen. Aan het slot van de vergadering stelde de heer Hodes de vraag of de Rijssense middenstandscenitrale spoedig een ant woord zou kunnen ontvangen op haar verzoek het sluitingsuur op 18 uur te stel len. De voorzitter zegde toe, dat dit ant woord in de volgende vergadering kon worden verwacht. De deur van onze spaarbank staaf wijd open voor iedereen. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenarer jeugdsparen - schoolsparen. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE- HUTTENWAL 31 RUSSEN Op de weg EnschedeHaaksbergen dient ter hoogte van het buurtschap Usselo een snelheidsbeperking ingevoerd te worden, aldus de ANWB in een schrijven aan het Gemeentebestuur van Enschede. Naar de mening van de Bond belemmeren de hui zen van het buurtschap het uitzicht in de vrij scherpe bocht ter plaatse. Bovendien mondt in de weg een zijweg uit. De kom- bebouwing van Usselo, dat als het ware ter weerszijden van de weg Enschede Haaksbergen is gegroepeerd, maakt het volgens de ANWB wenselijk, dat hier een snelheidsbeperking van 70 km per uur aan het verkeer wordt opgelegd. Aangezien het buurtschap Usselo geen bebouwde kom heeft in de zin van het Wegenverkeersreglement, heeft de ANWB over deze kwestie contact opgenomen met de gemeente Enschede, die thans Gedepu teerde Staten van Overijssel verzocht heeft voor Usselo een bebouwde kom vast te stellen. Hierdoor zal het mogelijk zijn een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van het buurtschap in te stellen. Zoaterdag har Wilhelmina Ech nen heugelijken dag, Umdet. ze oet Lichtenvoorde 'n Eeste pries har met ebrach. Het sukses van Wilhelmina Hef oons almoa good edoan, Ook al waw' gin oongblik bange Det eur 'n eessen mis zol goan. Want wonneer at Albert Sommer Met oe noar 'n concours hen geet, Is ne eeste pries verzekerd Aanders geet hee vaste neet. Sommer hef 't met Wilhelmina Doar toch ook mear wier eroojd, Want doar zeent in Lichtenvoorde Hele hoge oong egoojd. Direkteur en Wilhelmina Nog van hatn gefilseteerd Met wat iej in Lichtenvoorde Zoaterdag wier hebt presteerd. Goat vedan zo met oe baejde, Ajdet doot dan zeuj ees kiekn Det ieleu dan nog heel vake Met de volle weens goat striekn. J. Rozendom, Rijssen. Door omstandigheden kon de openlucht samenkomst van het Leger des Heils 1.1. zaterdag niet doorgaan. Deze wordt nu ge houden a.s. zaterdagavond 16 juli, op het plein voor de Schildschool. Aanvang half acht. AANRIJDING Woensdagmiddag omstreeks 3 uur had er op de hoek Holterstraatweg-Haarstraat een aanrijding plaats tussen een bromfiet ser en een bestelwagen, waarbij de brom fietser M. L. die geen voorrang verleende zeer ernstig gewond werd. De bromfietser, de 49-jarige M. L. uit Zuid-Laren kwam uit de richting Hellen- doorn gereden, toen uit de richting Rijs sen 'n bestelwagen, bestuurder W. uit Wierden, de Holterstraatweg op wilde rij den. De bromfietsbestuurder kwam waarschijn lijk met zijn hoofd tegen de rechterzijde van de bestelwagen, waardoor hij levens gevaarlijk aan zijn hoofd gewond werd. De duo-passagiere, zijn 16-jarig dochtertje liep wonder boven wonder totaal geen letsel op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis te Almelo overgebracht, waar hij inmid dels aan zijn verwondingen is bezweken. GESLAAGD Te Deventer slaagde onze plaatsgenoot de heer J. Nystadt voor het diploma V.M.T.O. Het Ulo-diploma A werd behaald door: Meisjes: Teunie Blok; Jenny Gerrit sen; Dini ter Harmsel; Henny Langen- hof; Fenny Leferink; Johanna Morsink, Enter; Ria Nijland; Mimi Rozemuller; Jetje Timmerman, Enter; Janna Voort man; Jannie ter Weele, Enter. Jongens: Tieme Bakker; Teunis Jur- riens; Albert v. d. Meer; Freek Nieuwen- huis; Gerrit Schoppink; Jan Troost; Al- bert Voortman; Jan Voortman; Jan v. d. Willige; Henk Wolterink. Het diploma B werd behaald door: Meisjes: Johanna Dannenberg; Jo Geer- ling; Gerdien Harbers. Jongens: Gerrit v. d. Noort; Jan Plui mers, Enter. Op woensdagavond j.l. organiseerde de Enschedese Atletiekvereniging „Mem phis" regionale atletiekwedstrijden. Hieraan werd deelgenomen door tal van bekende Duitse en Nederlandse at leten. Vanwege R.V. werd deelgenomen door J. Voortman (3000 m) en M. R. Ulenreef (1500 m). J. Voortman eindigde in zijn serie als 7e in de tijd van 10.30 en M. R. Ulenreef als 6e in de tijd van 5.8.0. Rest nog te vermelden dat de 300 m werd gewonnen door H. Tiebing Bocholt, Duits kampioen op de 1500 meter in de .prachtige tijd van 8.30.2. Mej. H. ter Laak Spyk (R.K.E.V.) verbeterde het Twents record 800 m dames en bracht dit op 2.11.9. N.B. Leden RV! De trainingsavonden zijn momenteel op maandag, woensdag en vrijdag van 19.15--20.15. J. Voortman, Brekeldlaan 17a Rijssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1