Behoud en schoon held der fan kosteloze vaccinatie Weckflessen 1 Firma H. KOEDIJK Feestelijke diploma-aitreiking der Technische School Lagere Ronde van Rijssen en Voetbaltoernooi IJZERHANDEL D. PAS f INDIT BLRD diverse koopjes I DAMESREGENMANTELS en BLOUSES Openluchtsamenkomst Reeds zesmaal beroepen Uitblinkers candidaten verkeersexamen ontvingen diploma uit handen van de burgemeester Walstraat in opschudding Op stap met ?0p stap? Bedrijfsvoetbalcompetitie bijna ten einde Onteigening woning in de Boomkamp Aanrijding op Hoiterstraatweg t t I Winkelwoonhuis en schuur BEHANG JAN AOLBERT AFWEZIG D. OOSTHOEK t OVERGANGEN Gevecht van Rijssenaar met politie Beslissingswedstrijd noodzakelijk Ook dit jaar weer: In verband met uitbreidingsplan Molenstal: -tut! Onze OPRUIMING begint 15 JULI, maar vanaf heden Tevens een partij goedkope v/h Jan Heedt Oranjestraat 59 Vanaf 15 juli op courante goederen 10 KORTING Jaargang 38. No. 27 (Tweede Blad). VRIJDAG 8 JULI 1960. Weekblad voor Rijssen Donderdagavond vond in het gebouw Jeruel een feestavond plaats voor de leerlingen en ouders van de geslaagden van de Lagere Technische School te Riis- sen. De voorzitter van de L.T.S., de heer Iwema, heette in zijn openingswoord al len welkom, vooral ook de 80 geslaag den. Hij feliciteerde naast de leerlingen ook de talrijke aanwezige ouders. Binnen kort hopenlijk, aldus de heer Iwema (doe lende op de bouw van de nieuwe am bachtsschool) op eigen terrein. Hij dank te verder het personeel voor de ijver, door hen in het afgelopen jaar aan de dag gelegd. Verder sprak hij de wens uit, dat de geslaagden zich verder zullen be kwamen, waarvoor er op de school op allerlei manier gelegenheid bestaat. Tot slot sprak hij de wens uit, dat ze moch ten opgroeien tot gelukkige mannen. Na de diploma-uitreiking door direk- teur P. T. de Ridder stond spreker, die evenals de heer Iwema leerlingen en ouders feliciteerde, stil bij het tijdstip, toen de leerlingen 2 jaar geleden op school kwamen. De moeilijkheden, die toen overwonnen moesten worden. Hij wees op het stenen huis vooral, dat in het afgelopen jaar aan de Leijerweerdsdijk door de leerlingen gebouwd is. De kiem is gelegd voor goede vakmensen, aan de leerlingen is nu de taak zich verder te ontwikkelen. De heer De Ridder deed een beroep op de ouders hun kinderen het leerlingenstelsel te laten volgen, boven dien naast het timmeren ook het metselen te volgen. AM. timmeren: Rijssen: H. Baan, M. v. d. Belt, H. Das- selaar, G. J. Haase, H. Haase, E. J. Lig- tenberg, G. Jurriens, H. D. ter Keurst, J. W. van Losser, G. Baan, J. Nijkamp, M. Nijkamp, A. Slagman, J. Spenkelink, M. Tijhof, D. Wessels, M. Wevers, J. G. A. Kiestra. Nijverdal: H. Aal, G. H. Borkent, J. G. Braakman, G. Greevink, H. Hemmink, J. J. Hoek, A. C. J. ter Haar, C. H. de Jon ge, H. Maris, J. Schutten, H. Tijhuis, C. Timmer, M. H. Wriede, H. Zwiers. Holten: G. Aaltink, H. Aanstoot, J. Stam, E. Steunenberg, J. A. Hofman. Wierden: J. ter Avest, B. J. Baan, G. Dollen, R. J. Veneman, G. Jannink, F. M. T. oReloffzen, G. eVneman, D. J. Vrielink, M. Stevens. Enter: M. Schoolderman. Aid. Metselen: Rijssen: G. Bruins, M. Sanderman, J. Vincent, G. Voortman. Nijverdal: A. H. F. Blikman, J. H. Broekmate, B. F. Heymeriks, H. J. Jan sen, A. Hoogenkamp. Wierden: J. oHndebrink, L. G. Olthuis, A. J. Tempelman. Enter: J. Hendrikse, I-I. A. M. Kosters, G. M. Nijhoff. Afd. Rankwerken: Rijssen: L. G. ter Beest, B. J. Brinks, G. J. Buursink, W. Companje, J. A. Kamp huis, I. Luby, J. H. Lichtenberg, W. Ma- nenschijn, B. J. Mekenkamp, E. Muller, W. Nijkamp J. Bak, G. Nijland, J. W. Nijsink, J. W. Poortman, H. Schippers, W. v. d. tSouw, H. Tijhuis, J. Voortman, M. G. D. Zijlstra. Nijverdal: A. Docter G. Eshuis, J. Men- sink, J. Nijen Twilhaar, A. Tijink, H. Tim merman. Plolten: G. J. ten Dam, J. Schuppert, J. W. Veneklaas. Wierden: J. A. Grobben, T. J. Lammer- tink, G. Maassen v. d. Brink, J. Manen- schijn, W. Rozendom, C. Segers, F. J. Smit, G. J. Poffers, J. Eeftink, G. D. Timmerman, A. J. v. d. Kolk. Enter: W. H. Averesch, B. J. F. Rouwe- ler, A. R. Geels, G. de Weerd, B. J. Kor- negoor. Hellendoorn: IC. A. P. Wind. Afd. Schilderen: Rijssen: J. Baan, J. Flim, M. Kreijkes, L. D. Ligtenberg, J. H. Lohuis, H. Schip pers, M. Waanders. Nijverdal: J. Berentschot, L. IT. Kleine Staarman, J. Klein Nagelvoort. Holten; H. J. ten Wolthuis. Wierden.: H. J. Dollen. Ener: F. H. M. Brok, E. J. Lammer- tink, G. Roessink. Goor: J. Waanders. DIPLOMA'S Afd. Timmeren: Rijssen: J. A. Kienhuis, H. W. Nijkamp, W. Otten, M. Kwintenberg. Nijverdal: J. Eshuis, J. W. Fransen, A. Hartgers, J. H. Kroese, J. Schutte, W. Slooijer G. J. Sterk, G. B. Wijnen, G. J. H. Zwoferink. Hellendoorn: H. H. Tijhuis. Holten: H. J. Nekkers G. W. Schooien. Wierden: A. F. J. Roeloffzen. Enter: IT. ter Harmsel. Afd. Metselen: Rijssen: E. D. Harbers, D. Jansen. Nijverdal: J. Eeftink, H. J. A. Oogink, E. Tempert, J. Plomp. Holten: J. Meerman, H. J. Rietman. Wierden: G. W. H. Heuver, J. Jurjens, G. J. Muihof, J. M. Sanders, H. B. Kamp huis, H. Veneman. Enter: H. ter Harmsel. Afd. Rankwerken: Rijssen: M. Boerman, J. A. Fokker, H. J. Gerritsen, J. Kappert, G. Kreijkes, H. Nieuwenhuis, G. J. Nijland, J. Nijland, D. Poortman, M. Rohaan, G. Vos, J. Zwofe rink, B. H. C. Braamhaar, H. Rolleman, G. Rolleman, T. Schuitert, H. D. Slagman. Nijverdal: H. J. Kelder, I. J. Priem, R. Prins, J. Schutte, J. H. Schutten, J. Th. M. Wennemers. Holten: B. W. Wansink, Wierden: J. Agteresch, IT. J. M. Hof man, W. F. A. Roeloffzen, G. W. Stam, J. M. Teunissen. Enter: H. Velten, D. ter Weel. Afd. Schilderen: Rijssen: H. J. Lankamp, G. J. v. d. Maat, H. J. Nieuwenhuis, J. W. Nijsink, J. H. Willems. Nijverdal: J. A. Geuzendam, F. J. Ma- nenschijn, T. J. Siero, J. Bosch. Hulzen: T. Bosch. Wierden: D. Bekke, G. A. A. Meulman. Enter: F. Smit. Markelo: G. J. Freriksen, G. Vrielink. PRIJSWINNAARS Afd. timmeren: le prijs G. J. H. Zwo ferink; 2e prijs J. Schutte; 3e prijs W. Slooijer; 4e prijs G. W. Schooien. Afd. Metselen: le prijs H. ter Harmsel; 2e prijs J. M. Sanders; 3e prijs G. W. H. Heuver; 4e prijs D. Jansen. Afd. bankwerken A-klas: le prijs M. Rohaan; 2e prijs M. Boerman; 3e prijs G. J. Nijland. B-klas: le prijs B. W. Wansink; 2e prijs H. D. Slagman; 3e prijs H. Velten. Afd. schilderen: le prijs F. Smit; 2e prijs G. J. v. d. Maat; 3e prijs T. J. Siero. De prijzen waren beschikbaar gesteld door verschillende Rijssense ijzerhandela ren, vakbonden en patroons-organisaties. Hierna was het de taak aan de leer lingen om ook op het gebied van muziek en voordracht hun kunnen, te tonen, een taak, waarvan ze zich onder leiding van Jhr. Barnaart uitstekend kweten. Bij gunstig weer denkt het Leger des Heils, afd. Nijverdal, a.s. zaterdag 9 juli een openluchtsamenkomst te houden op het plein voor de SchJdschool. Iedereen is hartelijk welkom. De heer H. Ligtenberg, die vorige week door het curatorium van de Geref. Ge meenten beroepbaar werd verklaard, ont ving inmiddels van 6 gemeenten een be roep, n.l. van de gemeente van Mark nesse, Groningen, Rilland Bath, Terwolde, Vlissingen en Katwijk aan Zee. Het was voor negen leerlingen van diverse lagere scholen een hele eer, dat zij uitgenodigd werden op het stadhuis te verschijnen om het behaalde verkeers- diploma (met lof) in ontvangst te gaan nemen. Van de 245 behaalde diploma's waren 9 uitblinkers, die noch in het theo retisch gedeelte noch in het praktisch ge deelte een fout hadden gemaakt. Er moes ten 19 kandidaten worden afgewezen. De diploma's werden op de scholen uit gereikt, maar diegenen, die geen enkele fout hadden gemaakt, kregen het diplo ma uit handen van burgemeester Land weer, die er zijn vreugde over uitsprak, dat deze deelnemers zulk een uitstekend resultaat in beide examens hadden weten te behalen. Burgemeester Landweer wees er nog op, dat het noodzakelijk is in deze tijd Woensdagavond om ongeveer 12 ur wil de de politie de 22-jarige Rijssenaar H. Z. in de Walstraat aanhouden wegens het besturen van een rijwiel in staat van dronkenschap. Hierbij echter dreigde deze voor de politie geen onbekende fi guur met een mes. Er ontstond een ge vecht, toen de dienstdoende agenten hem het mes wilden afnemen, waarbij Z. met het hoofd op de straat terecht kwam. De politie slaagde er tenslotte in hem te overmeesteren, waarna hij naar het po litiebureau werd overgebracht. Dr. Zillin- ger Molenaar verleende de arrestant de eerste hulp, aangezien deze nog wel enige „schade" had opgelopen. goed op de hoogte te zijn met de ver keersregels, maar vooral dat men deze ook in de praktijk op de juiste wijze moet toepassen. Aan de volgende deelnemers reikte de burgemeester daarna het diploma met een surprise uit: Herman Biesters, Jan Webbink, Gradus Wessels, Jan Ligten berg, Jan ter Harmsel, Elisabeth ten Bol- scher, Gerrit Jan Averesch, Henk Gijs- bers en Jan Tijsseiink. De Rijssense bromfietsclub „Op Stap" organiseerde een oriënteringsrit, waar voor een behoorlijke belangstelling be stond. Er was een fraai parcours uitge zet over een afstand van 41 km. De uit slag van deze rit was als volgt: le prijs F. J'. ter Maat, Hengelo, 59 strafpunten; 2 D. ter Harmsel, Rijssen 60 str.p.; 3 H. Gerritsen, Rijssen 62 str.p.; 4 D. ter Maat, Rijssen 65 str.p. De prijsuitreiking vond plaats in café Smit door de heer G. Schu- lenburg. Hiern was het de taak aan de leer- De bedrijfs-voetbalcompetitie, die dit seizoen werd gehouden en waarin enthou siast gevoetbald werd, loopt ten einde. Aan deze (halve) competitie, die werd gehouden op 't voetbalterrein van de N.V. Heka, namen de volgende ploegen deel: Heka, Omefa, Stempher, Roba, Nijhuis, Smits Enter, Zwaluwen en een combina tie van PTT en N.S. personeel. Door de firma Stempher papierwarenfa- briek werd een fraaie wisselbeker be schikbaar gesteld, terwijl er een 2e prijs beschikbaar is in de vorm van een lau wertak. Woensdag werd een belangrijke wed strijd gespeeld tussen de ploegen van Nij huis (aannemersbedrijf) en van de PTT- N,S. Als het elftal van Nijhuis deze wed strijd had weten te winnen, was deze ploeg kampioen geweest, maar voor de Post en Spoorwegen zat er ook nog een kans in, om via een beslissingswedstrijd tegen de Heka het kampioenschap te be vechten. Na een vooral in het begin spannende strijd slaagde de PTT-N.S. er in de wed strijd te winnen met 31. Dit had tot re sultaat, dat de PTT en de Heka beiden eindigden met een gelijk puntenaantal (11). De beslissingswedstrijd zal worden ge speeld op maandag 11 juli op het terrein van de Heka. Beide elftallen zullen vech ten voor de te behalen eer, zodat het er zonder twijfel zal spannen. Het is waarschijnlijk, dat voor deze laat ste wedstrijd veel belangstelling zal be staan. (De wedstrijd begint om half 8 's avonds. Het lag in de lijn der verwachtingen, dat het kranige comité, dat in voorgaande jaren op zulk een succesvolle wijze de jeugdronde van Rijssen organiseerde, ook dit jaar tot deze organisatie pogingen in het werk zou stellen. De jeugdige organisatoren hebben be sloten ook dit jaar weer aktiviteiten in deze richting te ontplooien. De ronde van Rijssen zal dit jaar worden gehouden in de laatste week van juli, als men althans de vereiste verdunningen daarvoor zal weten te verkrijgen. Overleg omtrent het te rijden parcours is nog gaande. Naast de wielerronde zal door het zelf de comité een jeugd-voetbaltournooi wor den georganiseerd, waaraan waarschijn lijk een 10-tal ploegen zullen deelnemen. De wielerronde vangt aan 's morgens om 9 uur, terwijl de voetbalwedstrijden zullen worden gehouden van 10.30 tot 17.30 uur. Opgaven tot deelname kunnen worden ingediend voor 15 juli bij het kantoor van de VVV, Enterstraat 10. Het comité, dat bestaat uit de heren B. Oosthoek, P. Oosthoek, M. Jansen, R. Ro- zemuller en J. Brunnekreef, hoopt, dat van de zijde der burgerij voor hun initia tief waardering zal bestaan, vooral ook in het beschikbaar stellen van een aantal prijzen, die zowel de ronde als het tour- nooi nu eenmaal aantrekkelijk moeten maken. TEGEN GEWEIGERDE BOUW VERGUNNING IN BEROEP Door de Eerste Rijssense Sloperij is een beroepschrift ingediend tegen de door het college geweigerde bouwvergunning. B. en w. delen de raad ten aanzien hiervan mede, dat een bouwvergunning moet worden geweigerd als het bouw plan in strijd is met een goedgekeurd uitbreidingsplan. Volgens het ter plaatse geldende uitbreidingsplan (Brekeltlaan) is het terrein bestemd voor boerderij- bouw. B. en w. stellen de raad voor het be roepsschrift ongegrond te verklaren en de bouwvergunning niet te verlenen. Teneinde het uitbreidingsplan Molen stal te kunnen realiseren, mede in ver band met het verkrijgen van een betere aansluiting van de Molenstalweg op de Boomkamp, is het noodzakelijk, zo deelt het college van B. en W. de raad in een nota mee, dat de gemeente in het bezit komt van het perceel Boomkamp 47, be woond door Wed. Smalbrugge. Ondanks het feit, dat er herhaalde ma len pogingen zijn aangewend om tot aankoop van dit perceel te geraken te gen een naar ons oordeel zeer redelijke prijs, aldus B. en W., is het ons niet ge lukt door minnelijke schikking dit per ceel in eigendom te verkrijgen, zodat B. en W. zich genoodzaakt zien „tot ons leed wezen" over te gaan tot onteigening. Door de raad zal het onteigeningsplan voorlopig goedgekeurd moeten worden, waarna het plan gedurende 30 dagen ter inzage ligt op de secretarie. Gedurende deze termijn en 14 dagen daarna kunnen belanghebbenden bij B. en W. bezwaren indienen. Daarna volgt de definitieve vaststelling door de raad en worden de stukken ingezonden voor koninklijke goedkeuring. Zodra het Koninklijk Besluit is ver schenen, kan begonnen worden met de zaak aanhangig te maken bij de recht bank. Aldus is in het kort de te volgen procedure bij onteigening. B. en W. stellen de raad voor het ont eigeningsplan voorlopig goed te keuren. Op de Hoiterstraatweg had een aanrij ding plaats tussen een bromfiets en een rijwiel. Het ongeluk gebeurde, toen de wielrijder IT. van P. uit Rijssen, die uit de richting Rijssen kwam, de verbin dingsweg met de Prins Bernhardstraat wilde inrijden, na eerst een auto uit de richting Holten voorrang te hebben ver leend. Op een hem achterop rijdende bromfietser, H. van L. uit Holten, die ook dezelfde straat wilde inrijden, lette van P. niet, met gevolg, dat er een bot sing ontstond. H. v. L. liep hierbij een bloeduitstorting op in zijn rechterbeen- De bromfiets zowel als het rijwiel wer den beschadigd. De burgemeester van Rijssen maakt bekend, dat op vrijdag 15 juli 1960, des namiddags van 3 tot 4 uur, in het Wijkgebouw gelegenheid zal worden gegeven tot (Pokkeninenting) van kinderen jonger dan 2 jaar. Trouwboekje meebrengen. Herinnerd wordt aan de verplichting, om voordat het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt, aan de burgemeester een bewijs over te leggen, dat een kind tegen pokken werd ingeënt of een verklaring in te leveren, vermeldende de reden, waarom zodanige inenting achterwege werd gelaten. VOORRADIG: ALLE MATEN WECKKETELS RINGEN THERMOMETERS enz. Haarstraat 99. NOTARIS F. VAN SCHOOTEN te Rijssen, bericht de inzet voor de Erven A. J. Ro zendom te Rijssen, van: te weten: 1 Winkelwoonhuis met erf en tuin, te Rijssen, Esstraat 57, groot ong. 1.80 are, op f 9300.—. Rechterged. is vrij oplever- baar en linkerged. thans nog bew. door ten Berge, tegen f 5.huur p.w. De Koper dient zelf te zorgen voor verg. tot ingebruikn. van het rechterged. 2 Naastgelegen schuur met erf, gelegen te Rijssen, Ta- baksgaarden, groot ong. 1 are, vrij opleverfoaar, op f7100—. Gemelde perc. worden bij de toeslag gecomb. Aanv. en bet. 1 aug. 1960. Toeslag dinsdag 19 juli a.s. 's avonds 7 uur in hotel Spekhorst, Wierdensestraat 26, te Rijssen. Deze week hebben wij een enorme collectie ontvangen, tegen de be kende lage zomerprijs! Machinaal afranden. Dus haast u, ga voor al Uw behang naar verfhuis Esstraat 55 Telef. 2888. van 9 t.e.m. 22 juli. ARTS v ■w

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3