RAAD RUSSEN bruin Chr. Landbouwhuishoudschool veroverde vooraanstaande plaats Bloemsierkunst uit 15 landen op de ,Floriade' Het koopjesfeest 15 juli begint 't PIGMA-DERM Voetbaltoernooi Wedvlucht „De Zwaluw" Burgerlijke Stand Sportieve gebeurtenis voor Rijssense padvinders Gymnastiekvereniging DOS verzorgde in samenwerking met Nijverdal ontspanningsavond in sanatorium Hellendoorn Aanbesteding Diploma-uitreiking werd genoeglijke avond FILM MIE IJWS „FIeurop-Interflora"-expositie GEVONDEN VOORWERPEN van de SEIZOEN-OPRUIMING is in zicht met en zonder zon De raad van Rijssen zal op maandag 11 juli 's avonds te half 8 in openbare vergadering bijeenkomen. Aanschaffing Boekhoud-machine bij gemeentelijke administratie. Teneinde de gemeentelijke administra tie geleidelijk te gaan mechaniseren, stel len b. en w. de raad voor over te gaan tot aanschaffing van een. boekhoudma chine, waarvan de kosten zullen bedra gen f20.000. Als verantwoording van de aanschaf fing van deze machine voeren b. en w. het feit aan, dat de nu in gebruik zijnde MLS. boekhoudmachine, die voorname lijk gebruikt wordt voor het maken van de kwitanties van het gemeentelijk energiebedrijf zodanige gebreken ver toont, dat het werken er mede bemoeilijkt wordt. Deze machine is reeds meer dan 10 jaar in gebruik en is geheel afge schreven. Afgezien van de gebreken, al dus b. en w., is deze machine, waarmee alleen de kolom horizontaal geteld kan worden, niet meer de aangewezen ma chine om economisch te werken. Bij de aanschaf werd n.l. alleen gere kend op de kwitantie-administratie. Nu de administratie van het energiebedrijf is samengevoegd met die der andere be drijven is er, wil men verder gaan met mechaniseren, een machine met meerdere mogelijkheden nodig, vooral in verband met het feit, dat gedacht wordt om onder meer de loonadministratie en de maga zijnadministratie te mechaniseren. Nadat verschillende types machines gedemon streerd werden, is men tot de conclusie gekomen, dat een Astra boekhoudmachine met 15 telwerken in de gegeven omstan digheden de beste oplossing zou brengen, reden waarom b. en, w. de raad voorstel len het crediet ad f 20.000.voor de aan schaf van de bedoelde machine beschik baar te stellen. Nieuw zwembad „Bosbad de Koerbelt". Als de raad het betreffende voorstel van b. en w. zal aannemen zal het nieuwe zwembad de naam „Bosbad de Koerbelt" worden gegeven. Vele Rijssenaren zullen met deze naam kunnen instemmen, omdat de omgeving waarin het zwembad is gelegen genera ties lang de naam Koerbelt heeft gedra gen en ook als zodanig in het kadaster is aangegeven. Interessant is nog datgene wat b. en w. de raad mededelen ten aanzien van de betekenis van de naam Koerbelt. De naam ,,koer" is n.l. een oud midden-Nederlands woord en betekent „uitzicht". Het werk woord „koeren" heeft de betekenis van „uitkijken". Dit woord werd oudtijds ge bruikt om daarmee het uitkijken over de omgeving vanaf een hooggelegen punt aan te duiden. Dit uitkijken geschiedde speciaal om de bevolking te kunnen waarschuwen tegen naderend gevaar b.v. bij de grote rivie ren, wanneer in de wintertijd door krui end ijs gevaar voor de dijken kon ont staan of wanneer vijandelijke legers in aantocht waren. Hoewel deze gedache niet heeft kun nen gelden voor de Rijssense koerbelt. kan men toch gemakkelijk de oorsprong van de naamgeving in deze betekenis accepteren. B. en, w. stellen in verband met bo venstaande dus voor het nieuwe zwem bad de naam „Bosbad de Koerbelt" te geven. Vervanging elektriciteitsnet. Het bovengronds elektrisch net in de omgeving van de Leijerweerdsdijk en de Witmoesdijk zal worden vervangen door een ondergronds kabelnet. De vervanging is noodzakelijk gewor den door toeneming van het elektriciteits verbruik en de slechte toestand van het thans in gebruik zijnde bovengrondse net, terwijl van de bomengroei langs genoem de wegen veel hinder wordt ondervonden. B. en W. stellen de raad voor de be grotingswijziging, waardoor de vervan ging mogelijk wordt, goed te keuren. Stopverbod Enterstraat. In de raadsvergadering van maandag a.s. krijg de raad wederom een voorstel van b. en w. voorgelegd dat instelling van een stopverbod inhoudt in het cen trum van Rijssen en wel in de Enter straat. Naar de mening van b. en w. kan de vrij smalle Enterstraat het toenemende verkeer niet meer verwerken, vooral in het gedeelte van de Oosterhofweg tot de Wierdensestraat, waar zich „herhaalde lijk", aldus b. en w„ „verkeersopstoppin gen voordoen", welke in de hand worden gewerkt doordat op dit gedeelte steeds weer autois worden geparkeerd, hetzij van de omwonenden, hetzij van hen die in de Wierdensestraat of daar in de buurt GESLAAGD Voor het AVV-examen deel I slaagde onze plaatsgenote, mej. A. Slaghekke, te Zwolle. De jongens van de Chr. school uit En ter zijn er in geslaagd het schoolvoetbal- toernooi te winnen. In de laatste wed strijd tegen de openbare lagere school te Rijssen slaagden zij er in deze wedstrijd met liefst 13-0 te winnen. Met een toe passelijk woord reikte de heer W. J. Vel- ner na afloop in hotel „De Adelaar" de wisselbeker, die beschikbaar was ge steld door de VVV te Rijssen, uit. Door de feestcommissie van deze school wer den deze jongens na afloop getrakteerd. De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan de wedvlucht vanaf Regensburg (Did). De duiven wer den gelost om 6 uur met n.w.-wind. Win naar van de vlucht werd F. Dommerholt, die de eerstaankomende duif constateer de om 15.46.56 uur. Een gedeelte van de uitslag: 1 F. Dommerholt; 2 H. Koedijk; 3 M. Geusendam; 4 F. Dommerholt; 5 en 6 F. Ziekman; 7 F. Dommerholt; 8 Braam- haar; 9 Geijsendam; 10 Ziekman. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagde leerlingen van de Chr. Land bouwhuishoudschool is een genoeglijke avond geworden. De heer v. d. Ploeg, leraar aan deze school, is er in geslaagd na het officiële gedeelte van de avond een programma samen te stellen, waaraan zowel de leer lingen alsook de ouders (waaronder deze keer ook veel vaders) veel genoegen hebben beleefd. De Chr. Landbouwhuishoudschool heeft zich in Rijssen en omgeving al een be langrijke plaats verworven, waarvan het feit, dat zich voor de nieuwe cursus 106 leerlingen aanmeldden (vorig jaar 84) een duidelijk bewijs is. Er liggen in deze school, die onderge bracht is bij het nijverheidsonderwijs, vele mogelijkheden, die ook in Rijssen, vooral als het volgende jaar misschien kan worden begonnen met de bouw van een aan alle eisen voldoend schoolge bouw, gerealiseerd kunnen worden. Tot nog' toe volgden de leerlingen in hoofdzaak de z.g. primaire opleiding, die twee jaar duurt. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de persoonlijke vor ming en ontwikkeling, voedingsleer, kin derverzorging, tuinbouwonderwijs, ver zorging van kleding, het omgaan met het huishoudgeld, zorg voor de woning en het maken en verstellen van eenvoudige kle ding. Daarna kan men verder gaan en kie zen uit niet minder dan 5 mogelijkheden. Zo kan men toegang verkrijgen tot de opleiding assistente in de huishouding (daarna kinderverzorgster en assistente in tehuizen of inrichtingen), verder kan men een 2-jarige opleiding in de naald vakken volgen. Verder is er een oplei ding voor leerling-verkoopster of gezins verzorgster en er bestaat bovendien nog een 3-jarige vooropleiding tot lerares. Het getuigschrift van de opleiding as sistente in de huishouding kon worden uitgereikt aan 18 leerlingen In deze opleiding is aandacht besteed aan algemene ontwikkeling en beroepen- oriëntatie, zorg voor bloemen, planten, huisraad en kleding. Men ontving voorts onderricht in het koken en bakken in de huishouding. Het staat dus wel vast, dat de meisjes, gewapend met het getuig- schrift van de gevolgde opleiding, een kostbaar bewijs bezitten, waarvan zij in het verdere leven veel pleziêT "fetKetMt kunnen ondervinden. De diploma's werden in aanwezigheid van vele ouders uitgereikt in gebouw „Jeruël", waar de heer Bokdam uit En ter, lid van de commissie van toezicht, een openingswoord sprak. Voorts waren aanwezig: de heer A. J. Scholman, ge delegeerde uit de gemeenteraad in de commissie van toezicht en de heer v. d. Kolk uit Wierden, lid van de beheers commissie van het Chr. landbouwonder wijs. De heer v. d. Kolk betuigde zijn grote tevredenheid over de resultaten. Na afloop van het officiële gedeelte werd er een gezellig programma afge werkt, dat bij de aanwezigen kennelijk zeer in de smaak viel. Het getuigschrift van de primaire op leiding ontvingen de volgende leerlin gen: Dini Agteresch, Dini Beunk, Willie Brandriet, Minie Breukelman, Rieki Brinks, Manni de Goeijen, Jansje Kark- dijk, Janna van Losser, Gerda ter Maat, Mina Nijenhuis, Jannie Nijland, Gera Rolleman, Jennie Rutterkamp, Gerda Scholman, Jennie Vruggink, Bartha Beid- man, Gerda Bosschers, Dini Brinks, Jan nie Brunnekreef, Cobi Ekkelkamp, Ger- rie Kreijkes, Willie Maassen v. d. Brink, Toosje Manenschijn, Jenneke Meuleman, Dinie Ooms, Minie Paalman, Alie Smit, Rieki Stam, Truusje Tijhof, Dina de Wil de, Annie Baan, Hermien ten Bolscher, Janna Dangremond, Mannie Deijk, Wil lenden ten Hove, Greta Jansen, Dina Ligtenberg, Jannie Ligtenberg, Hanna Karkdijk, Riek Klein Nagelvoort, Aaltje Nijsink, Hendrika Nisink, Truus Plui- mers, Jennie Puitrum, Janna Schulen- burg, Elsje Vros, Aaltje Wessels, Marie Willems, Dina Zandvoort, Jannie Baan, Gertje Bakker, Janna Brinks, Hennie van Eijk, Annie Haase, Dirkje ter Harmsel, Dinie ter Keurs, Geesje Klumpers, Wille nden Ligtenberg, Hendrika Nijkamp, Geeske Ooms, Jannie Pas, Greta Roosink, Leida Rotman, Gerda Tijhuis, Jannie Waalderink, Trui Zwiers. Het getuigschrift van de opleiding as sistente in de huishouding ontvingen: Dini Arends, Joke Arends, Hendrika Assink, Alie Bloemendaal, Hannie Brinks, Geertje Brunnenkireef, Willie Eijzenga, Janna ter Harmsel, Dinie van Heek, Rie ki van Heek, Ria Hietland, Willie ten Hoye, Jo Jansen, Jannie Keizer, Annie IWg^erfberg^Üriek v. d. Noort, Diet Smit en Gerrie Stam. moeten zijn, weshalve, aldus b. en w„ „het noodzakelijk is geworden, dat hier wordt ingegrepen". Als oplossing achten b. en w. voor dit gedeelte van de Enterstraat een stopver bod onvermijdelijk, „ook al ontkennen wij niet de bezwarend' zo gaan b. en w. voort, „die speciaal voor de omwonenden aan deze maatregel kleven, maar deze achten wij niet dusdanig, dat ze opwegen tegen het feit, dat daardoor een ongehin derde passage wordt gewaarborgd". B. en w. stellen de raad dan ook voor om voor beide zijden van de Enterstraat vanaf Wierdensestraat tot en met Hotel Gijsbers aan de ene kant en tot en met de woning Enterstraat 8 aan de andere kant een stopverbod vast te stellen. Ook in het verdere nauwe gedeelte van de Enterstraat is de verkeerstoe- stand niet ideaal, menen, b. en w. Ook daar staan veel auto's geparkeerd, welke 'n vlotte doorgang belemmeren. Teneinde ook te voorkomen, dat zij die nu hun auto's in het voorste gedeelte van de Enterstraat parkeren, dit dan op dit ge deelte zullen doen, achten b. en, w. het gewenst dat voor dit gedeelte van de En terstraat en wel tot en met slagerij Huis- kes aan de ene zijde en tot en met het St. Jozephgebouw aan de. andere zijde een wachtverbod wordt ingesteld. B. en w. stellen de raad voor tot het nemen van bovengenoemde maatregelen te besluiten. Geboren: Adrianus Arend Jan, zv C. A. J. van Beek en G. J. T. Bearzatto, Mar- keloseweg 36. Wilhelmina, dv J. Dan- nenberg en G. K. Bruggink, de Bleijde- straat 17. Gerritdina, dv H. Zandvoort en G. Mensink, Holterstraatweg 106. Jan, zv E. Mekenkamp en, H. Haase, de Bleijdestraat 5. Ondertrouwd: Arend Jan Seppenwool- de, 27 j., Rijssen, Holterstraatweg 47a, en Geertruida Schepers, 21 j., Rijssen, Weth. H. H. Korteboslaan 5. Gerrit Willem Ruiterkamp, 28 j., Rijssen, Enterstraat 180, en Willemina Slboijer, 25 j„ Nijver- dal, Rijssensestraat 78. Getrouwd: Jan Hendrik Tijink, 21 j., en Plendrikje Oosting, 23 j„ Rijssen, Zui derstraat 34. Overleden: Jenneken Lankamp 72 j„ weduwe van D. J. Holterbroek, Middel- dijk 4. Jan Roosink, 63 j., echtgenoot van G. van den Hoek, Haarstraat 39, overl. te Deventer. PARKGEBOUW RIJSSEN Woensdag de film: „De levensroman van Franz Schubert". Een jonge onderwijzer uit een Oosten rijks stadje Franz Schubert komt aan in Wenen. Hij heeft de reis gemaakt om aanwezig te zijn bij de uitvoering van een door hem ter ere van het eeuwfeest van de kathedraal gecomponeerde mis. Als hij de kathedraal bezoekt, eindigt .juist de generale repetitie. Nog juist heeft Schubert de prachtige zang kunnen horen van de soliste Teresa Grob. Hij wacht op het meisje en stelt zich voor. Zij doet ech ter ontwijkend en houdt haar gezicht zorg vuldig achter een voile verborgen. Toch vergezelt hij Teresa en vraagt haar met hem te dineren. Zij weigert en wil weg gaan, doch op dat moment rukt een wind vlaag haar voile weg en de ontstelde Schubert ontwaart een mooi, maar hevig door de pokken geschonden meisjesge zichtNiettemin herhaalt hij zijn uit nodiging, doch Teresa ontvlucht hem vol schaamte. Als de mis wordt uitgevoerd, wacht Schubert de eerste teleurstelling in zijn muzikale loopbaan. De keizer, die aanwe zig zou zijn, komt de uitvoering niet bij wonen. Schubert laat zich echter niet uit het veld slaan. Het bruisende Wenen is een voortdurende inspiratie voor hem en Teresa's vriendschap is hem tot steun. Al gauw raakt hij thuis in de kringen van zijn collega's: de noodlijdende jonge kun stenaars. Ondanks hun financiële- noden leiden zij een onbezorgd leven door hun kunstvoortbrengselen bijna letterlijk voor een appel en een ei te verkopen. Op een avond bezoekt Schubert de Prater en ontdekt daar een wondermooi meisje, Ca roline. Het wordt een liefde op het eerste gezicht en zij maken een afspraak voor de volgende dag. Tot Schuberts onuitspre kelijke teleurstelling komt het meisje ech ter niet terug. Schubert is helemaal uit zijn doen. Hij kan Caroline niet vergeten en noch zijn vroegere vrienden, noch Te resa zijn in staat hem zijn vroegere vro lijkheid terug te geven. Schuberts teleur stelling vermindert, zijn arbeidslust wordt groter, maar succes blijft uit. Op aanspo ring van Teresa bezoekt hij dan de be roemde zanger Vogl, die hem hartelijk De omvangrijkste manifestatie op het gebied van de bloemsierkunst, ooit ter wereld gehouden, zal van 22 tot en met 26 juli a.s. te zien zijn op de „Floriade" te Rotterdam. Dan zal de wereldomspannen de bloemistenorganisatie „Fleurop-Inter- flora" in de grote Energiehal, op een op- pei vlakte van 5700 m2 een keur van bloemstukken, vervaardigd door de beste vaklieden uit 15 landen, tentoonstellen. Uit België, Duitsland, Engeland, Frank rijk, Spanje Italië, Oostenrijk, Zwit serland, Finland, Denemarken, Noor wegen en Zweden, alsmede uit de Vere nigde Staten en Zuid-Afrika zullen bloe misten naar Nederland komen om de ar rangementen te verzorgen. Bij „Fleurop-Interflora" zijn over de ge hele wereld ruim 27.000 bloemisten aan gesloten. Nederland komt op het Europe- De Pito (Pinkstertocht), die ieder jaar voor de Rijssense padvinders en. padvind- sters een waar feest is, is dit jaar wel een bijzonder prettige gebeurtenis gewor den. In een sportieve strijd moesten de jon gens de z.g. wisselzuil veroveren op de meisjes. Door verschillende oorzaken is de Pito dit jaar later gehouden dan ge woonlijk, maar de vreugde was er niet minder om. De behendigheidswedstrijd stond in het teken van een groot gebeuren uit de mid deleeuwen, n.l. de ontdekking van Ame rika door Columbus. Een van de opdrachten luidde dan ook, dat men in oud-Hollands kostuum moest verschijnen. Er waren prachtig verklede „scheepelinkskes" bij, terwijl de leiding ook sfeervol voor de dag kwam. Om 2 uur startten de schepen „Nina", de „Pinta" en de „Santé Marina" met hun bemanningsleden ycior de levensgevaar lijke tochten. Er werd veel meegemaakt en. men moest bewijzen voor geen kleintje ver vaard te zijn. Zo moesten er gewonden vervoerd worden, en verbonden, er moest kabob (spek en biefstuk geroosterd op een stokje) worden gemaakt en er moest zelfs een touwbrug over het water wor den gemaakt. Toen alle „schepen" binnen waren op het .padvindershuis aan de Schapendijk werden de meegebrachte boterhammen verorberd met zelfgemaakte soep. Naturlijk ontbrak het kampvuur niet, waarbij gezellige liedjes werden gezon gen en ieder „schip" zijn beste beentje met een voordracht voorzette. Toen de uitslag bekend werd gemaakt bleek, dat de patrouille „De Koekoeken" deze keer het hoogste aantal punten in de wacht had gesleept, n.l. 110. Uit handen van de hopman werd de wisselzuil aan de pa trouilleleider van de Koekoeken uitge reikt. De Pito 1960 zal nog lang een aange name herinnering voor de deelnemers zijn. NUTSSPAARBANK RIJSSEN Gedurende de maand juni werd bij het bijkantoor van de Nutsspaarbank Alme lo ingelegd een bedrag van f 164.661.28 en terugbetaald f 121,838,53. se continent met 1243 aangesloten bloe misten op de vierde plaats. In 1959 wer den tussen alle aangesloten landen ruim 16 miljoen bloemenorders uitgewisseld tot een totale waarde van 300 miljoen gul den. Dat komt neer op 43.843 opdrachten per dag of 30 bestellingen per minuut. Nederland is op de komende expositie vertegenwoordigd met werkstukken van 21 vooraanstaande bloemsierkunstenaars. De verbinding naar de buitenlandse inzen dingen zal worden gevormd door een z.g. „Bruidspagode", waarin men op gezette tijden een bruidsshow kan bewonderen. De tentoonstelling heeft 2 jaar voorberei ding gevergd. De tentoonstelling wordt geopend door Mr. Jack B. Shearns, voor zitter van „Interflora" In de reeks der „Floriade"-tentoonstel- lingen belooft de „Fleurop-Interflora"-ex- positie, gezien zijn unieke karakter, een bijzondere plaats te gaan innemen. Nu reeds spreekt men van het „bijou" der „Floriade." Aan de tentoonstelling gaat een Interna tionaal „Fleurop-Interflora"-Congres, van 18- tot en met 23 juli, in het Rijnhotel te Rotterdam, vooraf. Hieraan zullen enige honderden bloemisten uit alle delen der wereld deelnemen. BENOEMD De heer Warger, onderwijzer aan de openbare lagere school te Rijssen, is in gelijke functie benoemd te Rijswijk. j ontvangt. Schubert is hierover enigszins verrast; een verrassing, die in ontstelte nis overgaat, als men hem even later de deur wijst. Hij blijkt slechts een naam genoot te zijn van de reeds bekende maestro Franz Schubert. Al deze tegenslagen maken Schubert moedeloos, maar plotseling komt er een keerpunt in zijn leven. Vrijdag en zaterdag de vrolijke film: „Vader, Moeder en 9 kinderen." In Einbeck, dicht bij Hannover, woont de gelukkige familie Schiller met hun negen kinderen. Vader, die met de be roemde dichter alleen de voornaam Fried- rich gemeen heeft, is een welvarend bak kerspatroon met een bloeiende zaak. Zijn vrouw Martha regeert met strenge, doch liefdevolle hand haar negen spruiten. De oudste dochter, Lene, is getrouwd met een kunstschilder maar ze kan er maar niet aan wennen, dat er nooit geld in huis is. Als er weer eens ruzie is, gaat zij terug naar haar ouders om voor haar vader de boekhouding te voeren. Regine is stewardess. Ze staat met beide benen op de grond en gaat altijd recht door zee, al bevindt zij zich meestal in de lucht. Zij ontmoet de Franse fabrikant Frangois Dupont die haar hardnekkig het hof maakt. Dan volgt Karl, die de zeevaartschool bezoekt en wiens eerste schreden op het gladde ijs der liefde zijn ouders wel enig hoofdbreken bezorgen. Thea, beginnend journaliste, schrijft op merkelijk felle artikelen, waarmee ze on gewild, bijna de huiselijke vrede in ge vaar brengt. Hans wordt opgeleid in de bakkerij, om eens de zaak van zijn vader te kunnen overnemen. Hij en Louise, die op hem volgt in leeftijd, voelen zich zeer tot el kaar aangetrokken. In het huishouden en de zaak is zij de rechterhand van haar moeder. Annie, met haar paardestaart, is een echt modern schoolmeisje en de 13-jarige Eduard is een brutale bengel, die allerlei ondeugende streken uithaalt. De 7-jarige Juultje is het nakomertje, een echt enfant-terrible. Zo zou in huize Schiller alles rozegeur en maneschijn kunnen zijn, als vader niet een slecht geweten had. Na een bezoek aan Hannover neemt hij een dame mee in zijn auto, die hem als tegenprestatie uitnodigd in haar Jachthuis. Het is een zeer onschuldig avontuurtje met deze beeldschone Lollo Küppers, maar toch wordt vader bijna in een schandaal ver wikkeld. De man van Lollo krijgt haar dagboek in handen, waarin zij haar avon turen met verschillende heren beschrijft. Sleutelring met 3 sleutels; Geel-zwart geruit damesschortje; Speelgoed kinder horloge; Portemonnaie; Bruine bood schappentas; Een houten hooihark (nieuw); Rode dames-portemonnaie; Zak horloge; Een padvindersriemEen gar- bardinejas; Blauwe zwembroek hand doek; Ballpen; Rood kinderschopje; Een paar beige dames-handschoenen; Kinder- portemonnaie; Zilveren gulden; Lederen Slingerbal; Geblokte jas met capuchon en groen vest; Actetas, inh. broodtrommel en regenjas; Handdoek en zwembroek; Hemdje; Blauwe plastic regenmantel en een blauw jack met capuchon; Lange sleutel; Dames-polshorloge; Zonnebril (bruin montuur); Geel damesvest; Grij ze heren garbardinejas; Een bruine por temonnaie; Vulpen zonder dop; Caravan catalogus, ballpen en speldje (mandje met. kersen); Grijze regencape; Een ge streepte boodschappentas; Beige dames handschoen (rechter); Rode autoped met luchtbanden; Boodschappentas; Zonne bril (groen glas); Beige dames-porte- monnaie; Shagdoos; Rood tasje, inh. bo ter; Een sleutel; Een rijksdaalder; Imita tie gouden kettinkje. Inlichtingen op het Groepsbureau der .Rijkspolitie te Rijssen, elke dag tussen 18.00 uur en 20.00 uur (niet telefonisch). Gisteravond gaf de gymnastiekvereni ging DOS in samenwerking met de gym nastiekvereniging Nijverdal een op hoog peil staande turndemonstratie in het volkssanatorium. Deze geste, die door de patiënten bijzonder wordt gewaardeerd, is reeds een traditie geworden, welke door beide verenigingen gaarne in stand wordt gehouden. Beide verenigingen beschikken over goed getrainde krachten. Dat de patiën ten het optreden van de gymnasten wisten te waarderen kwam tot uiting in het gulle applaus, dat na ieder optreden van indi- viduelen of groep opklaterde. Aan het slot van de avond dankte Dr. Vos namens doktoren, verpleegsters en patiënten voor de aangename avond, die DOS en Nijverdal weer hadden verzorgd. Spreker zei verbaasd te staan over de prestaties van de gymnasten. Het optreden wordt door ons allen zeer gewaardeerd, aldus Dr. Vos, die zei het op hoge prijs te stellen dat de traditie ook het volgend jaar in stand zou wor den gehouden. Beide verenigingen zegden voor het komende jaar wederom een op treden toe. Flacon 2.95 Grote flacon 7.50 INZET Ten overstaan van notaris Van Schoo- ten vond dinsdagavond in café Spekhorst de inzet plaats van een winkelhuis en schuur, Esstraat 55, ten name van de Er ven Rozendom. Het winkelhuis werd op f9300,- - de schuur op f7100,- ingezet en wel door M. Mensink te Rijssen. Zaterdagmorgen vond op het kantoor gemeentewerken de aanbesteding plaats van een transformatorhuisje op de hoek Bouwstraat-Esstraat. Er werd als volgt ingeschreven: Gebr. Ter Harmsel f3419,- H. Bakker en Zn. - 3659,- G. Wevers - 3545,. G. ten Berge - 3791'- Gebr. Pas - 3759,.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2