uit Uw Grotere kansen in Ronde van Overijssel Prachtige speeltuin van de vereniging „iargriet" gespend m Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Ren ners die deelnemen ALMELO Ronde van Overijssel, zaterdag 9 juli 1960 Uitstapje op 21 juli voor bejaarden EXCELSIOR Ds. Aangeenbrug naar Geref. Gem. in Nederland (Eschkerk) Speultuin Margriet De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. SSl SiS U Laaf er dan ook ieis van naar onze Spaarbank vliegen U wordt er beier van I Ccöp. Boerenleenbank „Notter' HENGELO DEVENTER ENSCHEDE "Route en >cTyc(.schema voor cLq Jaargang 38. No. 27. WEEKBLAD VRIJDAG 8 JULI 1960. VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enter straat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdasmorgen 12 uur Burgemeester maakte een glijbaantje. Het was zaterdag wel een belangrijke dag voor de speeltuinvereniging „Mar griet". 's Middags om half drie had de feestelijke opening plaats van deze nieu we speeltuin. Voorafgegaan door het drumbandkorps van de zustervereniging „Irene" gingen de kinderen in stoet naar de Lentferts- weg, waar de welpen van de Oosterhof- groep een erehaag hadden gevormd voor de ingang van deze modern ingerichte speeltuin. Ook een aantal genodigden was aanwezig, toen voorzitter A. J. Dan- nenberg een woord van welkom sprak. Hij toonde zich verheugd, dat nu na 9 maanden hard werken het geheel zijn be slag heeft gekregen. Hij dankte zijn me de-bestuursleden en allen, die op een of andere wijze hadden medegewerkt aan de totstandkoming van deze speeltuin vereniging. Ook het gemeentebestuur, waarvan naast de burgemeester ook wethouder J. A. Scholman en de raadsleden G. Kreij- kes en G. Otten acte de presence gaven, betrok hij in zijn dankwoord. Startten we indertijd met 150 leden, thans is het ledenaantal de 200 gepasseerd, aldus de heer Dannenberg. Hij hoopte, dat zowel de kinderen als de ouders veel genoegen aan de speeltuin zullen beleven. Burgemeester C. B. J. Landweer, die hierna het woord voerde, constateerde met recht, dat er in Rijssen wel aan een tweede speeltuin behoefte is. De kinde ren zijn hier veilig, worden prettig bezig gehouden en wel onder toezicht en wat het voornaamste is: zij zijn van de straat af. Spreker roemde de prettige samen werking, die er steeds bestaat tussen het gemeentebestuur en deze vereniging. Hij was vol lof over de voortvarendheid en de interesse, die er bij de leden bestaat voor dit nuttige werk. Hij wees op de medewerking, die het gemeentebestuur steeds verleent en sprak de wens uit, dat de jeugd veel genoeglijke uren in deze speeltuin mag beleven. Nadat enkele kleuters mevr. Landweer bloemen hadden aangeboden, knipte bur gemeester Landweer het lint door, waar na de welpen de vlag hesen onder het spelen van het volkslied. Hierna namen de genodigden een kijkje in de speeltuin. Niet alleen bewonderden zij de vele mo derne gereedschappen, de burgemeester en de gemeente-secretaris beklommen zelfs op uitnodiging van voorzitter A. J. Dannenberg de hoge glijbaan en maak ten „een slippertje" onder groot gejuich van de jeugd. Hierna werd een sein gegeven en de ongeduldig wachtende kinderen verover den .stormenderhand" de speeltuin, hun nieuwe domein. In een ommezien „be volkten" ze alle gereedschappen. Het bestuur recipieerde vervolgens nog in de bovenzaal van het gymnastieklo kaal. De kinderen werden nog op het eind van de middag getrakteerd. Ter voorbereiding van de competitie is Excelsior er in geslaagd een interessant oefenprogramma samen te stellen. Zaterdag a.s. spelen de Rood-Witten een oefenwedstrijd tegen SVZW uit Wier den, dat dit jaar de kampioenstitel be haalde. Daar de Zwaluwen echter tegen Excelsior niet tot een overwinning kon den komen, zullen de Wierdenaren, als een soort sluitstuk van de vorige compe titie, trachten te bewijzen, dat zij inder daad de sterkste waren. Wij zullen zien! Volgende week wordt onder de auspi ciën van de Nijverdajse Sportgemeen- schap een uitwedstrijd gespeeld tegen de Zweef. In augustus zijn afspraken gemaakt met enkele zeer sterke tegenstanders, t.w.: .6 augustus: Excelsior-—Heracles II; 13 augustus: Excelsior—Sportclub II; 27 augustus: Excelsior—Ensch. Boys II. Op 20 augustus speelt het eerste elftal niet, omdat een groot gedeelte der eerste elftal-spelers dan met de Reisvereniging der Rood-Witten een uitstapje gaat ma ken naar het Bergisch land. Indien de competitie pas op 10 septem ber begint, dan zal er op 3 september op de Mors nog een wedstrijd gespeeld wor den. Met de sterke derde klasser BWO uit Hengelo zijn hierover reeds onderhan delingen gaande. Het comité „Ouden van Dagen" heeft vergaderd en er is besloten dit jaar weer een middag met de bejaarden uit te gaan en wel op donderdag 21 juli a.s. De reis zal gemaakt worden naar Arnhem met een boottochtje naar de Wester bouwing. Deelnemers voor deze tocht kunnen zich daarvoor laten in schrijven op maandag 11 juli, des mid dags van 1—3 uur, in het Café Hodes (Toone van Jochem) achter de Grote Kerk. Het Comité kan deze mooie tocht warm aanbevelen en rekent op een grote deel name. GESLAAGD Voor het propaedeutisch examen aan de Economische Hogeschool te Tilburg slaagde onze plaatsgenoot, de heer A. Geusendam. Grote vreugde heerste er bij de ge meenteleden van de Eschkerk toen vo rige week bekend werd dat Ds. D. L. Aan- geenbrug het beroep op hem uitgebracht door de Geref. Gem. in Nederland te Rijs sen (Eschkerk) had aangenomen. Vele jaren is de predikantsplaats bij de Esch kerk onvervuld gebi ven. Ds. Hofman, die 36 jaar geleden a, scheid nam van de Eschkerk, was de laatste predikant, die de Eschkerk diende, Ds. Aangeenbrug is 61 jaar oud en heeft 8 kinderen, waarvan er 7 getrouwd zijn. Zijn eerste gemeente was Nieuw- Vennep, waarna hij achtereenvolgens de gemeenten van Leerdam, Dordrecht en sinds 1950 die van Terneuzen diende. Ds. Aangeenbrug heeft verschillende malen in Rijssen een predikbeurt vervuld, zodat hij voor de Eschkerk, die momen teel ongeveer 800 leden telt, geen onbe kende is. GESLAAGD Te Enschede slaagde onze plaatsge noot, de heer D. Tijhuis, voor het diplo ma elektro-technisch installateur. HUTTENWAL 31, RIJSSEN Wat warn de wichter zoaterdag Toch allemoale bliej, Ze kreeng der in de Leantferstukn Nen heeln mooin speultuin biej. In optoch, met meziek vuurop, Treukn ze op 'n speultuin an, Woer ees een weurdje wur esprukn Duur vuurzitter Oarnd Jan. De Burgemeaster den bedaankn Ees 't heel Margrietbestuur Vuur al het woark det was edoan En knipn toen 't leent milnduur. 't Wilhelmus kluenk, oons Rood-Wit-Blauw Gung laanksaam d'heugte in, En alle wichter stun te spring, Zo gearne woln z' der in. De glierbane was 't mees in trek, Wat gung det lekker had, Veral wonneer j' noar oonder gliern Met 'n matje oonder 't gat. 't Kollege en 't Margrietbestuur Dee harn ook 'n smaak te pakn, Ze leutn zik netjes noar mekoar Op t' gat noar oonder zakn. En dawwe almoa wün trakteerd, Det hawwe neet edach, 't Bestuur hef wal verdeend dat eur Doar daank vuur wodt ebrach. Zo hew' der dan ne speultuin biej, Non zeent ter hier dan twee, Mear 't is nog ech gin oawerdoad, Wee zorgt vuur nommer dree. Rijssen. j. ROZENDOM. Deze vooruitgang in een tak van sport, die ook in de amateurafdeling interessant genoeg is om velen te fascineren, is be slist ook een gevolg van het initiatief van een aantal enthousiasten, die negen jaren geleden begonnen met de organisatie van deze Ronde van Overijssel. Zij mogen dus vaststellen, dat het doel dat zij beoog den: de wielersport in het oosten nieuw leven in te blazen, voor een deel reeds is bereikt. De geschiedenis van de Ronde van Over ijssel is in de acht coursen die achter ons liggen geschreven door een aantal ren ners, die sindsdien ook in de rijen van de beroepsrenners naam hebben gemaakt. Daan de Groot, Mies Stolker (twee maal), Coen Niesten, Piet Damen en Bas Malie paard zien wij vermeld in het lijstje van de overwinnaars, waarbij vooral de zege van Piet Damen in 1957 er toe heeft bij gedragen, dat de toen nog onbekende Brabander door de NWU-selectioneurs werd opgemerkt en zijn grote doorbraak naar de top van de vaderlandse wieler sport kon bereiken. Zaterdagmiddag één uur zal op de Stationsdwarsweg in Rijssen weer het startschot vrorden gelost voor de grote Ronde van Overijssel. Over hetzelfde par cours, dat al acht keer eerder het toneel van zeer goede wielersport is geweest, gaan dus weer een tachtig renners op pad om elkaar in de 214 km lange rit door midden- en oostelijk Overijssel de prijzen tebetwisten, die, met speciale toestem ming van de NWU, beslist de moeite waard zijn. Wij hebben zo het vermoeden, dat deze keer de oostelijke renners eindelijk eens ae kans krijgen te zegevieren in hun „eigen" klassieker. Dat komt in de eerste plaats omdat de wielrennerij in deze contreien langzamerhand wat meer beteke nis gaat krijgen en het aantal renners met een behoorlijke tot goede kwaliteit 1 11S1 °,egen°men- Nlet lan®er ziJ'n het alleen een Lentelink (die overigens on afhankelijke is geworden en dus niet van de partij zal zijn), een Bertus Boom, Wim Diepermk, Ben Loohuis en Dick Bossink, die hier de eerste violen bespe en, maar jongeren als Jurrie Dokter, Gerrit Zwienenberg, Rouweler, Bruinenberg, Johan Oude Lenfermg en de Hengeloërs H. en J. Scheuten en Gerrit Westenberg mengden zich met succes in de strijd om de eerste plaatsen tijdens de vele cour- sen m de omgeving. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Vos en 3 uurWester- kerk. 9 en 10.45 uur de heer Renger; 7 uur Ds. Vos. Notter. 7.30 uur Ds. v. d. Neut van Nij- verdal. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30, 3 en 7 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30, 2.30 en 7.30 uur de heer v. d. Berg van Apeldoorn. Woensdag 13 juli, 3 uur Ds. Middel koop (bevestiging van de heer Vos man); 7.30 uur intrede van de heer Vosman. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. 3 A. Beenen, Havelte 4 P. Bos, Hoogkerk 5 H. Buuts, Erp 6 D. Bossink, Den Ham 7 J. Boog, Laren (N.H.) 8 R. Bruinenberg, Enschede 9 C. Broekema, Deventer 10 B. Boom, Enter 11 T. Bleumink, Hall (Geld.) 12 W. Bogers, Nieuw-Vennep 13 H. Cornelissen, Den Bosch 14 K. Dekker, Dalfsen (O.) 15 W. Dieperink, Barchem (Gld.) 16 J. Dokter, Enschede 17 C. van Espen, Arnhem 13 J. van Ek, Zelhem 19 J. Fransen, Halfweg 20 L. Gerrits, Deventer 21 F. de Graaf, Deventer 22 P. Hoekstra, Ureterp 23 P, v. d. Horst, Klundert (N.B.) 24 R. Hendriks, De Wijk 25 B. Heusinkveld, Listenvoorde 26 L. v. d. Hof, Zuidwolde 27 J. Hoenink, Hengelo (Gld.) 28 W. Jellema, Eindhoven 29 K. de Jongh, West Graftdijk 30 A. Jongejan, Rotterdam 31 W. Janssen, Noordwij kerhout 32 J. Jansen, Nootdorp 33 A. Kettenis, Den Haag 34 H. Koopmans, Amsterdam 35 J. van Lokven, Den Bosch 36 J. Oude Lenferink, Hengelo 37 F. Lachterop, Amsterdam 38 H. Nijdam, Eelderwold Zal er nu weer een Piet Damen tussen de deelnemers zijn? Onmogelijk is het niet, omdat namen van „grote" coureurs deze keer in de deelnemerslijst dun ge zaaid zijn. Dat is enerzijds misschien jammer, van de andere knat toch ook weer een voordeel, omdat 't deelnemers veld nu minder uiteenloopt in kwaliteit. Wij verwachten dat deze keer niet zoals verschillende keren gebeurde na een 100 km een twintigtal werkelijk ster ken alle anderen reeds op een achterstand zullen hebben gezet die hen kansloos maakt voor één van de ereplaatsen. Juist omdat men wat beter aan elkaar gewaagd is, zal de strijd heviger zijn dan ooit. En dat kan de sportieve belevenis van de Ronde van Overijssel alleen maar inter essanter maken. Niettemin zijn er een paar grootheden in de meute, die we durven tippen als kanshebbers. Daar is in de eerste plaats Mik Snijders bij, de man uit Halfweg, die al voor de negende keer in Rijssen start. Vorig jaar werd hij derde in de eind sprint van het kopgroepje waarin Bas Ma liepaard zegevierde en daarvoor behoor de hij verschillende keren tot de toonaan gevende mannen. Deze keer een week na zijn goede prestaties in de Ronde van Oostenrijk zal hij zeker opnieuw bij de voorsten zijn. Janssen uit Nootdorp bij Delft, die vo rig jaar tweede werd, is ook weer van de partij, evenals Rademaker (Utrecht), die toen als vijfde eindigde en Henk Nijdam, die zesde werd. De man uit Eelderwolde heeft dit jaar enorm aan zelfvertrouwen gewonnen, nu hij in het nationale baan- kampioenschapp 50 kilometer zo'n fraaie plaats tussen de kopstukken verwierf en enkele weken geleden iedereen versteld liet staan over zijn kracht bij de achter volgingskampioenschappen, waarbij de titel veroverde. Verder zijn er Ribbelink (Delft), hij W<3<JM<HOOP 15.51 westesMAAa" 15jMÖ Den ham i6.= VrAIE7E 15.36 VEEN 00TM0C5UM 14.53 'sje.is •VI IS.C9 WCver del 16.18 15-23 WIERDEN 13.09 LERINGEN 19.07 xeereN 17.25 START 13 Rossum 14. A 5 Aibergen 80R.NER3ROCK 1 Z6 16 30 *PINI5H OLD Eft- 5CHALKHflAR 17.13 ZHAl s int-ec 16.12 13.9 .HOtTEN 17.52 12.08 13.39 Delden 18. GOOR 12.51 M«skêlo HAI3K5 BERGEN 14.05 14.25 Sluis uit Badhoevedorp, Walraven (Den Bosch) en niet te vergeten de Fries Hoek stra (Ureterp), die niet zullen nalaten om mee te dingen naar de strijd om het bezit van de racefiets, die het Dagblad van het Oosten als speciale prijs beschikbaar stelt. De namen van de Overijsselse kop stukken hebben we al genoemd. Bertus Boom werd zondag zesde in de Kersen ronde te Mierlo, die werd gewonnen door Ferrie Stevens (Dussen), die ook in Rijs sen van de partij zal zijn .Zwienenberg en Jurrie Dokter eindigden daar in het peloton, wat in zulk een sterk gezelschap al een beste presatie is. Dokter zegevier de vorige maand in de grote Ronde van Drenthe, die ook over een afstand van ongeveer 200 km ging. Zwienenberg start overigens als Overijssels kampioen. Wie zal zaterdag het negende hoofd stuk van de Ronde van Overijssel schrij ven? Mik Snijders? Bert Boom? Maar met hen zijn er zoveel kanshebbers meer, dat een prognose zeer moeilijk zal zijn. Moge het echter zo zijn, dat zij in Over ijssel een goed stukje wielersport laten zien. 39 A. Prangers, Leiderdorp 40 A. Paulussen, Oosterhout (N.B.) 41 A. Pellicaan, Raamsdonkveer 42 J. Rademaker, Utrecht 43 M. Rouweler, Goor 44 T. Rutten, Leende 45 H. Ras, Eibergen 46 A. Rijkers, Amsterdam 47 G. Ribbelink, Delft 48 M. Schotkamp, Enschede 49 R. Schoofs, Dinslaken (Did.) 50 A. Sluis, Badhoevedorp 51 J. Smies, Apeldoorn 52 W. Schuling, Den Haag 53 J. Stam, Rotterdam 54 H. Scheuten, Hengelo 55 J. Scheuten, Hengelo 56 J. Stolk, Zwijndrecht 57 J. Sehoones, Zevenbergsehoek 58 C. Sneepvangers, Zundert 59 M, Snijder, Halfweg 60 P. Soetekouw, Nijmegen 61 H. v. d. Velden, Den Bosch 62 H. Vromans, Hilversum 63 P. Verweij, Gouda 64 M. ter Veldee Deventer 65 A. Vos, Lonneker 66 K. Visser, Enschede 67 F. Velthoven, Poeldijk 68 G. Wiersma, Warns 69 J. de Waard, Rijsoord 70 N. Wijnhoven, Rijkevoort 71 K. Wellinghof, Amsterdam 72 N. Walravens, Den Bosch 73 G. Westenberg, Hengelo 74 F. Wijman, Krommenie 75 G. Wesseling, Halfweg 76 P. Zuiderhoek, Amsterdam 77 J. Zwetsloot, Aalst (N.B.) 78 J. van Zitteren, Eindhoven 79 G. H. Zwienenberg, Enter 80 F. Stevens, Dussen 81 Dick Groeneweg (kamp. v. Ned.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1