Werknemers van Ter Horst Co. N.V. gingen met pensioen Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Opening speeltuin wordt feestelijke gebeurtenis Schooldipioma zwemmen Zomerdemonstratie Ö.O.S. Last van zenuwen? A.N.W.B. verzoekt om bochtpaaltjes in weg Enschede-Haaksbergen Schoolvoetbalcompetitie Nen teengvaller Burgerlijke Stand De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Waardering van de zijde der directie Beroepbaar gesteld Voor toelatingsexamen geslaagd Ondankbare gasten Rectificatie Mijnhardt's ZenuwtafeSetfen helpen U eroverheen Speeltuin aan Lentfersweg uitgerust met moderne speeïwerktuigen Aktief bestuur verdient veler bewondering Puzzlerit Bromfietsen Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw eilig. Wendt U vol vertrouwen tot de Coöp. Boerenleenbank „Nolter Jaargang 38. No. 26. VRIJDAG 1 JULI 1960 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: ErUerxtra.it 10, Rijssen. Télef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Niet minder dan 16 werknemers van de N.V. Ter Horst en Co. namen gisteren wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd afscheid van het be drijf, dat zij allen een reeks van jaren op trouwe wijze hadden gediend. Bij deze groep waren 4 bazen uit verschillende af delingen, die in de toekomst een rustiger leven zullen gaan leiden. Deze bazen, t.w. de heren D. J. Wolte- rink (kalanderij), A. J. Boerman (naaie- rij), G. J. Slagman (pakkerij) en A. ten Hove (krasserij) werden om 10 uur ont vangen op het directiekantoor, waar de heer A. H. ter Horst het woord tot hen richtte, om namens de directie zijn dank uit te spreken voor al datgene, wat deze medewerkers van het bedrijf gedurende een lange tijd op een bijzonder serieuze wijze hadden verricht. De heer Ter Horst releveerde in een algemeen overzicht de loopbaan van de scheidende medewer kers, die zowel in moeilijke als in ge makkelijker tijden altijd met overgave hun taak hebben verricht. ,,U hebt", al dus de heer Ter Horst, „een grote ver antwoordelijkheid gedragen, en het pen sioen, waarvan u nu gaat genieten, is naar de mening van de gehele directie ten volle verdiend." De heer Ter Horst sprak de hoop uit, dat de band tussen de scheidende mede werkers en het bedrijf niet geheel zou worden doorgesneden, en sprak de ver wachting uit, dat ze nog wel eens zou den terugkeren naar de afdeling, waarin zij zo vele jaren hadden doorgebracht, om er nog eens een kijkje te komen bren gen. Spreker sprak de hoop uit, dat ze nog vele jaren van het welverdiende pensioen zouden mogen genieten, waarna hij hen de pensioenbrief overhandigde en een wandbord. De scheidende werknemers brachten de directie dank voor het vertrouwen, dat zij zo lang hadden mogen genieten en met wederzijds de beste wensen te uiten nam het groepje bazen afscheid. Niet lang daarna werd een groep van 12 arbeiders door de directie ontvangen, die eveneens het bedrijf met ingang van gisteren gingen verlaten. Dat waren de heren L. van Losser (smeerder in de spoe- De proeven voor het schooldiploma zwemmen zullen worden afgenomen op donderdag 7 juli. Er hebben zich vele kinderen voor de ze proeven, bij het afleggen waarvan na mens het Ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen de heer E. J. van Koningsveld, rijksconsulent voor de li chamelijke opvoeding, aanwezig zal zijn, opgegeven. Er bestaat nog gelegenheid tot aanmel ding, zo deelt men ons mede, tot zater dag 2 juli aan de kassa van het zwembad in de Mors. Na die datum worden geen inschrijvingen meer aangenomen. Aan de Theologische School te Rotter dam slaagde voor het eindexamen de heer H. Ligtenberg alhier, die door het curatorium van de Geref. Gemeenten be roepbaar is gesteld. Voor het toelatingsexamen voor het Chr. Lyceum te Almelo slaagden de vol gende leerlingen van de Julianaschool: Arend Altena, Willemien de Mol van Ot- terloo en Jan van Hunen. De leerlingen van deze school, die toe latingsexamen aflegden voor de Chr. Ulo school, slaagden allen daarvoor. lerij), J. Strokappe (smeerder in de spin nerij), J. W. Wessels (arbeider stoflo- kaal), Joh. Kastenberg (arbeider in de krasserij), B. J. Ehrenhard (wever), O. Pluimers (arbeider in de kalanderij), A. J. ter Maat (keurder naaierij), G. J. Aver- esch (wever), G. Pieffers (faller-maker) en de plaatwerkers J. W. Nijhuis, J. Dom- merholt en G. Lohuis. Ook hier was het de heer A. H. ter Horst, die ten afscheid woorden van waardering sprak. Spreker was van me ning, dat ieder naar vermogen altijd zijn werk zodanig heeft verricht, dat de di rectie hierover ten volle tevreden kon zijn. Spreker hoopte, dat de scheidende arbeiders een prettige tijd tegemoet zou den gaan en. dat zij nog lange tijd van het pensioen zouden mogen genieten. Later op de dag werd aan de boven genoemde scheidende bazen vanwege de bedrijfsleiding nog een boekwerk aan geboden als herinnering aan de prettige samenwerking. Tot een wel zeer omiangename ontdek king kwam zondagmorgen een Rijssense automobilist, toen hij zijn wagen op korte afstand van zijn woning volgekladderd aantrof. Zaterdagmorgen had hij enkele jonge lui uitgenodigd voor een „uitje" naar een naburige plaats. Toen op het eind van de avond de bestuurder te kennen gaf, dat het tijd was om op te staan, bleek een tweetal van zijn „vrienden" hier anders over te denken. Na herhaaldelijk verzoek besloot hij toen maar zonder dit tweetal te vertrekken. Toen de heren „heP er naar hadden" huiswaarts te keren, moesten zij een auto bellen om zich naar huis te laten bren gen. Hierover waren ze blijkbaar zo verbol gen, dat ze meenden „hun ongegronde wraak" op de wagen van hun gastchauf- feur te moeten koelen. Wederrechtelijk hebben zij zich toegang weten te ver schaffen tot de auto, waarin nog een col bertjasje van één hunner lag. Met een in de wagen aanwezige tube polishcrême werd de binnenkant van de auto besmeerd na eerst nog met het startmechanisme te hebben geëxperimenteerd. De gymnastiekvereniging DOS gaf za terdagavond in het Volkspark haar jaar lijkse zomerdemonstratie onder leiding van de heer W. Achterberg uit Enschede. De demonstratie werd gegeven onder wel bijzonder gunstige weersomstandig heden en de belangstelling, die er voor bestond, was behoorlijk te noemen. Er werd op vlotte wijze een aardig pro gramma afgewerkt, dat kennelijk door de toeschouwers werd gewaardeerd. De DOS-gymnasten hadden zich op de ze gebeurtenis goed voorbereid, zodat datgene wat gepresteerd werd, van ver antwoord gehalte was te achten. Zowel de jongere als de meer ervaren leden lieten zien wat onder goede leiding kan worden bereikt. Als altijd was het hoogtepunt van de avond het onderdeel „heren rek". De groep heren, die een bijzonder goede naam heeft weten te verwerven, werd op niet onbelangrijke wijze nog versterkt door de deelneming van de leider, de heer W. Achterberg. Er werden voortreffelijke staaltjes turnen vertoond, waarvoor grote waardering werd opgebracht. Na afloop werd een openluchtfilm ver toond, getiteld: „Das Einfache Madchen" met Catherina Valente. In ons vorig nummer werd in het ver slag over de geslaagden voor de Heka- vakschool door een misverstand niet de naam vermeld van Mej. T. Gijsbers, waardoor de indruk gewekt zou kunnen zijn, dat deze kandidate voor dit examen niet geslaagd zou zijn. Dit was wel het geval, zodat wij dit gaarne willen rectificeren. GESLAAGD De heer F. C. C. de Witt, ambtenaar ter gemeentesecretarie, slaagde te Den Haag voor het examen Gem. Adm. I. Voor het bestuur van de speeltuinver eniging „Margriet" en vooral voor de le den van deze (betrekkelijk kort geleden opgerichte) vereniging wordt het a.s. za terdag een grote dag. Dan immers wordt de bijzonder fraai gelegen en goed geoutilleerde en ingerich te speeltuin aan de Lentfersweg officieel in gebruik genomen. Daarmee gaat een grote hartewens van velen in vervulling en wordt in een grote leegte voorzien. Het actieve en goed harmoniërende be stuur, dat nog geen jaar geleden de eer ste voorbereidingen ter hand nam, heeft van vele zijden voortreffelijke medewer king gehad, waarover men niet uitge praat raakt. Maar daarnevens dient vast gesteld te worden, dat dit bestuur met aan het hoofd voorzitter A. J. Dannen- berg, vooral de laatste maanden en weken bergen werk heeft verzet. Vooral de voor bereidende werkzaamheden brachten vele problemen mede, die in de eerste plaats dank zij de medewerking van het ge meentebestuur alle op bewonderenswaar dig vlotte wijze zijn opgelost. Graag er kent het bestuur, dat het zonder de me- Hoewel de rijbaan van de weg Ensche de-Haaksbergen beslist voldoende is ge markeerd met een asstreep en katteogen, aldus de ANWB tot de Provinciale Wa terstaat van Overijssel, wordt het door de weggebruikers toch al een gemis ge voeld, dat de vele bochten in deze weg niet voorzien zijn van paaltjes en berm planken. Een verticale markering voor zien van licht reflecterend materiaal zou volgens de ANWB de zichtbaarheid van de bochten aanmerkelijk ten goede ko men. De Provinciale Waterstaat zegt de Bond thans toe, dat aan deze suggestie zoveel mogelijk gevolg zal worden gege ven. PLANNEN VOOR NIEUWE KRUISING WEG ALMELO—GEESTEREN De vorm van het kruispunt van de we gen Almelo-Geesteren en Almelo-Tubber- gen, nabij café Kampkuiper, is als zeer verouderd te beschouwen en zal zeker aanleiding geven tot ernstige verkeers ongevallen wanneer dit punt niet wordt veranderd, aldus de ANWB in een schrij ven aan de Provinciale Waterstaat van Overijssel. De Provinciale Waterstaat van Overijssel deelt de ANWB thans mede, dat men plannen heeft het kruispunt te wijzigen. In de schoolvoetbal-competitie hield het elftal van de Christelijke School uit Enter de leiding door een 60 zege op het team van de Wilhelminaschool. Indien dit elf tal er in slaagt de laatste wedstrijd maan dag te winnen van de O.L.S. uit Rijssen, zal het winnaar zijn van de wisselbeker, die door het VVV-bestuur te Rijssen is be schikbaar gesteld. De uitslagen van deze week zijn: OranjeschoolO.L.S. Rijssen 50 R.K. Jongenssch. EnterWilhelminasch. 5—1 R.K. Jongenssch. Entero.l.s. Rijssen 20 Chr. School EnterWilhelminasch. 60 dewerking van het gemeentebestuur niet zo vlot voor elkaar was gekomen. Hoewel men, toen men mededeling kreeg van de vorstelijke gift van f 2000,-, die ter gelegenheid van het jubileum van Ter Horst en Co. aan ria vereniging zou worden gegeven, al ver met de voor bereidingen was gevorderd, kreeg het aktieve bestuur daarmee toch wel op een bijzonder welkom moment de wind in de zeilen. De behoefte aan een speeltuin in 't deel van Rijssen, dat begrensd wordt door (ongeveer) Oranjestraat, Enterstraat en Lentfersstukken ,was enorm groot, wat duidelijk tot uiting kwam bij de werving van leden. In korte tijd had de secretaris enige honderden leden op zijn ledenlijst staan, welk aantal de laatste tijd nog is aangegroeid, zodat verwacht kan wor den, dat tegen de 450 kinderen het feest van de opening, die verricht zal worden door burgemeester C. B. J. Landweer, zul len mogen meemaken. Niet genoeg kan o.i. worden gewezen op de voortreffelijke prestaties van het aktieve bestuur, dat de laatste zes weken avond aan avond in touw is geweest om de opening zo vlot mogelijk te doen ver lopen. Al heeft men dan van vele zijden medewerking gehad, tal van karweitjes moesten door het bestuur (vooral ook wat betreft de inrichting van de speel tuin) worden verricht, waarbij men ook van de zijde van een aantal leden voor treffelijke medewerking heeft gehad, al was het ook hier zo, dat ook een aantal leden, op wie een beroep werd gedaan, geen kans hebben gezien zich een enkele avond op te offeren en lijdelijk hebben toegezien hoe anderen bereid waren om zich voor de noodzakelijke ontspanning van hun kinderen in te zet ten. Het wordt dus vooral voor de kinderen een grote dag. Voorafgegaan door de drumband van de zustervereniging (de speeltuinvereniging „Irene") zullen de kinderen in een feestelijke optocht de speeltuin, die voortaan hun domein zal zijn, in bezit nemen. Het bestuur heeft gezorgd, dat de kinderen getrakteerd zul len worden en natuurlijk zal de jeugd de verschillende vermakelijkheden in wer king kunnen zetten. De outillage van de speeltuin is wel bijzonder goed. Om een indruk te geven van de vele mogelijkheden tot ontspan ning in de speeltuin, die geopend zal zijn van 's morgens 9 tot 12 uur en van half 2 tot half 6, vermelden wij een aantal werktuigen, waarvan de kinderen naar hartelust gebruik zullen kunnen maken. Zo zal ongetwijfeld grote belangstelling uitgaan naar de grote glijbaan (hoogte 4 meter) met een afglijbaan van 12 meter. Verder staan opgesteld: 4 schommels van 4 meter hoogte, die afgeschermd zijn en geen gevaar kunnen opleveren voor de andere spelende kinderen. In het algemeen heeft men slechts werktuigen aangeschaft, die goedgekeurd zijn door de veiligheidspolitie, onder wiens toezicht de fabriek, die de speeï werktuigen heeft vervaardigd, staat. Prachtig voor de kinderen is ook de draaimolen, die men zelf in beweging kan (en moet) zetten, een schitterend gymstel, dat voor de behendige kinderen een mooie gelegenheid is hun overtollige energie af te reageren. Voorts beschikt men over een z.g. Flying Dutchman (fa milieschommel), een z.g. maanraket (klimstel van 5 meter hoogte), een apen- boom (klauterstellage), een duikelrek voor grotere en voor kleinere kinderen. Ook voor de kleintjes zijn er voldoende mogelijkheden tot vermaak, zoals een zandbak, schommeltjes enz. Zeer in trek zal ook zonder twijfel het sportveldje van 20 bij 30 meter zijn. Tot in alle onderdelen is de speeltuin voortreffelijk afgewerkt. Er zijn wasge legenheden voor de kinderen, er is een gebouwtje voor de oppasser opgetrokken, terwijl het bestuur nog plannen heeft om een verenigingsgebouw te doen bouwen. Ook denkt men nog aan een douche-cel, zodat men ook nog voor de naaste toe komst plannen in petto houdt. De gehele tuin is op bijzonder afdoen de wijze afgerasterd door arbeiders van de GSW, terwijl ook leerlingen van de lagere technische school hun steentje tot de inrichting van de speeltuin hebben bij gedragen. Als gezegd: het wordt een grote dag voor bestuur en leden, omdat zaterdag een hartewens van velen in vervulling gaat. Dat er een feestelijke stemming zal heersen in de vergaderzaal van het gymnastieklokaal aan de Schoolstraat, waar het bestuur zal recipiëren en in de speeltuin, waar de kinderen voor het eerst zullen spelen, kan men bij voorbaat vaststellen. De Rijssense bromfietsclub „Op Pad" organiseert a.s. zaterdag een puzzlerit, waarvan de start zal plaats vinden om 14.30 uur bij café Smit aan de Enterweg. Allo Merie, wiej mun noar 't hoes, Doar slüt 't a twalef uur, Joa good Getjan, 't is mooi ewes, Wiej goat ter rap van duur. Non leu, het beste met mekoar En haalt de skaa wier op, Getjan har 'n brommer al an 't loopn, Meriej der achter op. En zo gung het op Riessen an, z' Harn nen mooin oawnd ehad, Good halverweage zag Getjan Wat ligng op THüetsenpad-. Meriej, zag iej wat of det was, Het leek toch earlke net Of doar nen dikken hazen lear, Mear dan nem ik ne met. Getjan wierumme, stelt oe vuur Daj den neet met zoln nemn, Dan waj te gek um lus te loopn, Dan moej toch kleppe hemm. Non non Merie, het is nen zwoarn, Wat zeuw moarn lekker etn, Offe wal good is, non wat woj, Den hef oarns oondr ezetn. Wiej hebt nen bessen oawnd Meriej, Gleuwt ees det den zal smaakng, Non rap noar 't hoes, dan kan 'k ne nog Gaaw efkes skoone maakng. Met tien minuutn warn ze in 't hoes, De dure gaaw op slot, Meriej geewt miej hen hazen mear En kriej iej eawn ne pot. Meriej den dee de taske lus, Mear wus neet watte zag, Nee mear Getjan, non muj ees kiekn Wawwe hebt met ebrach. O nee, doar doo ik neet an met, Ik har nog net zo leef Aalt druege earpel, hier pak an: Ne katte, astebleef. Rijssen. J. ROZENDOM. FLOYD PATTERSON Deze presteerde het om, voor de eerste maal in de gschiedenis van het zwaarge- wichtboksen, de wereldtitel terug te ver overen. Geboren: Jan, zv H. van Losser en G. ten Hove, Bouwstraat 1, Gradus, zv M. Kreijkes en J. van de Maat, Bleekstraat 40. Hendrikus, zv J. Ligtenberg en M. Rjaltschewa, Holterstraatweg 74. Gra dus, zv J. G. Wolterink en J. van de Maat, Wilhelminastraat 12. Elizabeth, dv G. van Middelkoop en E. J. Fioole, Graaf Willem Lodewijkstraat 6. Hermannus, zv J. Langkamp en W. F. Smeijers, Schild 2. Marcellinus Johannes Theresia Ma ria, zv F. J. Hazewinkel en H. J. Wenne- mers, Trompstraat 1. Hendrikus, zv J. Pas en G. Baan, Bleekstraat 26. Derk- je, dv A. ten Hove en A. Vosgezang, Haar- straat 176, Hermien, dv A. ten Hove en A. Vosgezang, Haarstraat 176, Ger- den Belt, Blinde Banisweg 41. rit Jan, zv A. J. Dannenberg en J. van Ondertrouwd: Albert Pas, 25 jr., Rijs sen, Tuinstraat 7 en Hermina Nijsink, 21 jr., Rijssen, Hagweg 17. Johan Kark- dijk, 26 jr., Rijssen, Tabaksgaarden 38 en Hendrika Haasse, 24 jr., Rijssen, Baan- kamp 11. Gerhard Vrugteveen, 25 jr., Rijssen, Zuiderstraat 15 en Janna Tem pelman, 19 jr., Wierden, Smalendijk 6. Johan Schooten, 25 jr., Rijssen, Walstraat 3 en Wilhelmina Stegeman, 25 jr., Rijs sen, Baankamp 7. Gehuwd: Gerrit Jan van den Dijk, 25 jaar en Wilhelmina Lankamp, 26 jr., Rijs sen, Haarstraat 180. Gradus ten Berge, 23 jr. en Janna KleinJan, 20 jr., Rijssen, Enterstraat 58. Derk Jan Ligtenberg, 23 jr. en Cornelia Dirkje de Groot, 19 jr., Holten, Dijkerhoek 34. Jan Smit, 25 jr. en Alberdina van den Berg, 30 jr., Vrie- zenveen, Aadorp, Peppellaan 14. Overleden: Hendrika Waggeveld, 80 j., weduwe van J. W. Heuvelman, Van den Broekestraat 24. Dina Biesters, 62 jr., echtgenote van B. J. Roelofs, Wierden- sestraat 13a, overl. te Almelo. HTITTENWAL 31, RIJSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1