FEEST BH DE HEK V Anker comité reikte eerste prijzen uit laad nam afscheid wan de heer Kamphuis Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Coöp. Boerenleenbank „NOTTER" Z.K.H. Prins Bernhard Jongen reed tegen autobus op Burgerlijke Stand PfO©95L Baby-huidje üTBABYDERM Hef vie! nogal mee Woensdag 29 juni verjaardag van De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal 1 voor posMonnee* f 1.25 per kwartaal rtfSos iosvo. Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Drie prijzen in één gezin De heer Voortman tot raadslid toegelaten LJ Voor hef fere Cursusjaar vakschool afgesloten met goede resultaten VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN Jaargang 38. No. 25. VRIJDAG 24 JUNI 1960 WEEKBLAD voor RUSSEN REKENING COURANT De vroede vaderen van de gemeente Rijssen kwamen dinsdagavond slechts voor een korte openbare raadszitting bijeen. Als enige punt op de agenda stond de regeling van een kascrediet van bijna twee miljoen gulden, waaraan de raad vrij snel haar fiat gaf. De heer A. J. H. Hodes vroeg of het niet mogelijk was de toegang tot de Hagen vanaf de Rozengaarde eerder te bestraten, dan het laatste stuk van de Hagen. Spre ker kwam dit meer gewenst voor. De voor zitter beloofde te onderzoeken of dit moge lijk was. Naar aanleiding van vragen van de heer Nijland over de reconstructie van het wa terreservoir aan de Koningsbelt deelde wethouder Goosen mee, dat de gemeente zal zorgen voor een passende afrastering, en verdere verfraaiing van dit recreatie oord. De Waterleidingmaatschappij zal dit te zijner tijd restitueren. Nadat de raadsstukken van het nieuwe raadslid de heer Jac. Voortman door een uit de raad gekozen commissie waren on derzocht en goedgekeurd, werd afscheid ge nomen van heer A. J. Kamphuis, In een kort afscheidswoord van de voor zitter dankte deze voor de goede wijze, waarop de heer Kamphuis de belangen van de raad steeds heeft behartigd. 7 jaar bent u lid geweest, door uw benoeming bij Dinsdagmorgen om 9 uur gebeurde er op de hoek Watermolen-Boomkamp een on geluk, waarbij de 12-jarige J. L. uit Rijs sen een flinke hersenschudding opliep en in het R.K. ziekenhuis te Almelo werd op genomen. Het een tiental jongens reed het slacht offertje op weg naar het zwembad voor het schoolzwemmen. Toen zij echter de hoek Watermolen-Boomkamp omsloegen, had L. teveel vaart, waardoor hij niet kon afrem men voor een autobus van de O.A.D., die bestuurd werd door M. B. uit Rijssen. Hij botste tegen de zijkant van de bus op. Dr. D. Oosthoek verleende eerste hulp. Behalve een hersenschudding liep hij ook een flink aantal schaafwonden op. G.E.B. moet u afscheid nemen. Wij blijven elkaar echter ontmoeten, aldus de burge meester, die ervan overtuigd was, dat hij zijn beste krachten zou inzetten in zijn nieuwe functie. Als dank bood hij namens de raad een zilveren brievenlegger met in scriptie aan. In zijn dankwoord wees de heer Kamp huis erop, dat hij veel heeft mogen leren in deze 7 jaar. Hij was zich overtuigd van vele tekortkomingen. Steeds heb ik echter gewerkt tot eer van God. Er heeft een zware taak op mijn schouders gelegen. Steeds was er een prettige samenwerking en sfeer. En ofschoon de principes wei eens tegen elkaar botsten, zijn hier nooit hatelijkheden van overgebleven. Ook het ambtenarencorps vooral secretaris C. Lug- tigheid bracht hij dank voor de raad en daad, waarmee zij hem steeds hadden bij gestaan. Tot slot wenste hij de raad wijs heid en kracht en Gods onmisbare zegen toe. Hij sprak de wens uit, dat zij steeds zou den werken tot eer van zijn naam en tot heil van de bevolking. De heer Otten vroeg de aandacht van de raad voor de aansluiting van een perceel aan de Brekeldlaan (Bakker-de Wilde) op de waterleiding. Uit een schrijven van de W.M.O. bleek, dat dit perceel niet kan worden opgeno men in de superonredabele gebieden. De voorzitter zegde toe te bevorderen, dat dit toch zal gebeuren. Geboren: Hermina, dv H. Kramer en J. Horstink, Rozengaarde 31. Sietske, av J. Kastenberg en P. de Vries, Han- gerad 28. Dinant, zv W. Sok en J. Pluimers, Graaf Ottostraat 16. Ger- rit, zv G. J. Smit en K. Goossen, Wal- straat 85, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Gradus Meijerink, 24 jr., Rijssen, Stokmansveldweg 12 en Fenneken Nieuwenhuis, 21 jaar, Rijs sen, Noachstraat 13. Marinus Henri- cus Euren, 27 jr., Rijssen, Nijverdalse- weg 62 en Hermanna Leeftink, 25 jaar, Rijssen, Nijverdalseweg 62. Gehuwd: Jannes Haase, 25 jr. en Hen- drina Ligtenberg, 24 jr., Rijssen, Weth. H. H. Korteboslaan 117. Het was voor de familie J. Broeze uit Ypclo vorige week vrijdagavond een groot moment, toen haar de prijzen van de Anker-aktie werden overhandigd. Het waren de heren G. Kappert, voor zitter van het plaatselijk VVV; A. J. Ho- des, voorzitter der R.K. Middenstands vereniging en I. de Uange, voorzitter van de HABI, die hun gelukwensen persoonlijk kwamen aanbieden. Zij had den hiervoor de lange tocht naar de mo delboerderij in het zo landelijk gelegen Ypelo gemaakt. Het was een hartelijke ontvangst, die het gezelschap tendeel viel. Door de heer G. Kappert werd het feestvierende gezin hartelijk toegespro ken en namens beide middenstandsver enigingen gelukgewenst met de drie prijzen. Deze prijzen, t.w. f 1000,- aan waardebonnen, te besteden bij Rijssense winkeliers; een radiotoestel en een fraaie wollen deken werden door de heer A. J. Hodes aan het hpofd van het gezin, de heer H. J. Broezej overhandigd. Des middags had hij het grote nieuws gehoord van zijn zwager Hein Waanders uit En ter, terwijl later zijn dochter op het land (hij was druk met rót hooien) met de krant was gekomen. Hij was echter ook toen nog niet overtuigd en belde voor alle zekerheid het kantoor van Ter Horst, die hem naar de heer J. Gijsbers verwees. Deze gaf hem de nodige zeker heid. Onder het genot van een kopje koffie en een borreltje werd vanzelf sprekend het drievoudige geluk, dat de ze familie ten deel was gevallen, uitvoe rig besproken. Liefst 100 formulieren waren door hem ingeleverd en wel op Tweede Pinksterdag, de laatste dag van de inleveringstermijn. Hendrik Schintz, een metaalbewerker, had hun blijkbaar een goede tip gegeven. Of hem dit wind eieren zal leggen, weten we niet. Voor de niet-winnaars nog een schrale troost: er zijn in totaal liefst 200.000 for mulieren ingeleverd. Een buurman van de heer Broeze had liefst 3000 formu lieren ingeleverd, zonder succes. AANRIJDING Nabij de splitsing Holterstraatweg- Vennekesgaarden had vorige week vrij dagmiddag om 4 uur een aanrijding plaats tussen een vrachtauto, bestuurd door G. v. d. L. uit Rotterdam en een personenauto met enkele jongelui uit Koblenz. De vrachtuato wilde de per sonenauto, die ook in de richting Rijs sen reed, inhalen juist toen deze wilde stoppen. De personenauto werd hierbij aan de linkerachterzijde flink bescha digd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, GESLAAGD Onze plaatsgenote, mej. Joke Smelt, slaagde te Enschede voor het examen kinderverzorgster. FEESTAVOND VOOR JEUGDIGE VOETBALLERS De junioren van de drie Rijssense voetbalverenigingen hebben dinsdag avond 28 juni en gezellige feestavond in hotel „De Zon" te Goor. Deze avond wordt hun aangeboden door de afdeling Twente van de KNVB in verband met hun 60-jarig bestaan. Naast een film avond en een goochelaar zullen de junio ren ook enkele consumpties worden aan geboden. Het was gisteren een belangrijke dag voor het confectiebedrijf van de Heka. De meisjes van de bedrijfsschool legden als afsluiting van de cursus, die in septem ber was begonnen examen af en toen be kend werd, dat alle deelnemende meisjes geslaagd waren, werd de vlag op de fa briek gehesen, ten teken, dat de bedrijfs leiding met dit resultaat bijzonder was in genomen. Natuurlijk was de vreugde bij de meis jes eveneens groot, hoewel het er het ge hele jaar gemoedelijk is toegegaan op die Heka-vakschool, die onder Rijkstoezicht staat, was het toch wel een spannende dag en vooral het feit, dat ieder meisje een behoorlijk waarderingscijfer verwierf, ontlaadde zich in ongedwongen blijdschap. Er heerst een prettige sfeer op de VOC opleiding van de Heka en opvallend is, dat de teamgeest, die tijdens de scholings-pe- riode wordt gekweekt, van goede invloed is op het karakter van de meisjes, die de vakschool binnen komen na de lagere school. Door de instructrice, mej. Ten Hove, die, naar zij zei, nooit geen moeilijkheden met deze klas (13 meisjes) noch met de klas van de vorige cursus heeft gehad, wordt gezorgd, dat het interieur van het leslokaal altijd een prettig aanzicht heeft, hetgeen, daarvan is zij overtuigd, van goede invloed is op de concentratie, die tijdens de opleiding van groot belang is. De cursus, die 1 jaar duurt, is zodanig opgesteld, dat de meisjes de eerste be ginselen van het confectie-naaien wordt bijgebracht, waarover men nochthans niet al te lichtvaardig mag oordelen. Na de cursus zijn de meisjes in staat verschillen de kledingstukken geheel zelfstandig te naaien, als overalls, werkjassen, week end-shirts enz. De opleiding, die officieel erkend is, staat onder toezicht van de Stichting Vakopleiding Confectie-industrie, die op haar beurt weer onder toezicht staat van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Naast de vak opleiding gaan de meisjes 1 dag per week naar de Chr. Landbouwhuishoudschool. De meisjes ontvangen tijdens de oplei- dings-periode een vergoeding, die in de confectie-industrie gelden. Nu de meisjes geslaagd zijn als modi- nette, worden zij overgeplaatst naar het grote atelier, waar zij deel gaan nemen aan de produktie. De examen-commissie was zeer tevre den over het resultaat, dat door alle meis jes was behaald. De voorzitter van deze commissie, de heer Gmelig uit Zutphen, liet dit in zijn toespraak tot de meisjes duidelijk blijken en hij feliciteerde de kers verse modinettes en de directie van de Heka. De heer Gmelig stelde vast, dat de prettige sfeer, die er in de Heka-vakschool heerst, zeer zeker van invloed is op de opleiding, hetgeen onderstreept werd door de secretaris van de examen-commissie, de heer O. H. J. Coenen te Didam. De heer H. J. van Heek was met de resulta ten, door de meisjes behaald, zeer ingeno men en hij bracht dank aan de instruc trice, mej. Ten Hove, voor de degelijke opleiding, die zoals duidelijk is gebleken, voortreffelijke resultaten heeft opgele verd. De heer G. van Weerd overhandigde de meisjes een boeket bloemen, waarna een groepsfoto werd gemaakt. Naast de heer Gmelig uit Zutphen en de heer Coenen uit Didam hadden nog zit ting in de examen-commissie de heren A. G. van Onna te Didam, M. H. J. Braak man te Enschede en de heer Mollenhorst te Enschede. Tot slot vermelden wij de namen van de geslaagde modinettes van de Heka: Anta Blom, Henny Broeze, Joh. Har- bers, Minie Heuten, Dinie Kreijkes, Ma rie Meijerink, Willy Pluimers, Annie Schuiterd Dinie Slot en Hetty Slot HUTTENWAL 31 RIJSSEN (Historisch). Dokter, wilt U dadelijk komen, Want mijn zoontje is niet goed, k Zag nooit eerder die symptomen, Heus, ik weet niet wat ik moet. Aldoor ligt hij maar te klagen, Zeker al een half uur lang, k Durf het echt niet meer te wagen, Dokter, o ik ben zo bang. Huilend ligt daar 't kleine ventje. Roept: o moesje, wat een pijn, Dokter kijkt naar het patiëntje, Denkt, wat kan dat nu toch zijn. Wat zou toch dat kind mankeren, Waarom kan 't niet overeind, Dokter staat te prakkezeren, Neen, dat is het niet, zo 't schijnt. Met zijn stethoscoop in d' oren Zoekt hij 't schreiend ventje af, Niets bijzonders is te horen Niets, de dokter die staat paf. Moeder tracht het kind te sussen, Maar zij heeft geen resultaat, Dokter kijkt eens goed op 't kussen, Krijgt het plotseling te kwaad. Nu mevrouw, het is geen wonder Dat Uw kind niet op kan staan, Deze kauwgum plakt bijzonder, Geeft U mij de schaar eens aan. Dat was lang geen klein karweitje, Maar zie, met wat handigheid, Was de jongen na een tijdtje, 't Kostte wel wat haar, bevrijd. Rijssen. j. ROZENDOM. Foto: Paul Huf.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1