Douwe Egberts llllllip iv iiiiijëi l e Rijssen buiten de wallen pvioösr en nu 't laatste nieuws Sigarenmagazijn Gijsbers IJZERHANDEL D. PAS KLOOSTERTAFELS OTJE VAN POTJE Notenhout is edel hout Fa. G. loiters, Huttenwal les de Lange les de Lange FOTO'S DE BICO RALSTON TEN BERGE G. J. A. TIJHUIS GRASMACHINES W. R0ZEND0M ADVERTENTIËS" A. R. v. d. HOUTEN JAPONNEN de boeiende roman van het gezinsbudget Douwe Egberts Pickwick thee! Een verfijnde thee voor ieder, die een kernachtige Engelse smaak de afschenk prefereert. Let ook op zo goudkleurig en rijk! WESSELS' Slijterij ojoofocsoaocsocso TE HUUR 4-pers. KAMPEERTENT en 4 LUCHTBEDDEN Na de uiterst stijlvolle en grootse her denking van het 125-jarig bestaan van TER HORST Co. N.V. te Rijssen, gevoelen wij behoefte ook langs deze weg aan de direktie onze hartelijke dank en waardering uit te spreken voor de wijze waarop zij aan dit jubi leum gestalte heeft gegeven; in het bijzonder voor de manier, waarop zij j ons hierin heeft betrokken. Gezamelijk personeel en gepensioneerden Ter Horst Co. N.V. Kon. Jutespinnerij-Weverij RIJSSEN, JUNI 1960 4.95 5.45 RIJSSENS OUDHEDEN Engelss Melange (Groen etiket) 90 ct. Ceylon Melange (Geel etiket) 108 ct TELEFOON 2424 50 AIDA CIGARILLOS, lengte ruim 10 cm. uitschot no. 14, slechts 4.50 en prima van kwaliteit Zo lang de voorraad strekt. De heer en mevrouw BRANDS—FURTJES geven met grote blijd schap kennis van de g'e- boorte van hun zoon DIEDERIK GERARDUS JOHANNES Rijssen, 7 juni 1960 Dokter Stokkersstraat 29 OSOCSOOiO JUCJCSC IX) Maandag 13 juni ho- pen onze geliefde r ouders 5 Hendricus Kalter Q Zwaantje Kalter- q Kuipers hun 25-jarig huwe lijk te herdenken. q Dat zij nog vele jaren q K voor ons gespaard g q mogen blijven is de g M wens van hun dank- g q bare kinderen q 0 JENNIE en 0 COOPS RIEK JOHAN Gelegenheid om te feliciteren in hotel Gijsbers van 16 tot 0 17.30 uur Rijssen, juni 1960 M Q Molendijk 24A. Spuitstraat 7, Rijssen. Nu geen 40.nu geen 30.—, maar slechts 23-75 DRIE AARDIGE KLEINE HONDEN zwartbruin, pl.m. 1 jaar. Gratis te verkrijgen. Hondenasyl, Zuiderstr. 13 REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper! Drogisterij TEN BERGE, Eschstraat 4, Rijssen. Walstraat 40, Rijssen. Wij verzorgen uw voeten. Gediplomeerd Schoen- en Voetkundige pedicure Steunzolen volgens gipsmodel T. Rozendom-Nijland, Elsenerstraat 32. TE KOOP KINDERLEDIKANTJE bedden met matrassen, spiraalmatrassen Enterstraat 7. Militaire schoenen 8.50 Hoge bruine laarzen 9.50 Elsenerstraat 32 WWWWVVWWWW TE KOOP Philips Bandrecorder Weijerdsteeg 17. Van deze bijzonder mooie houtsoort hebben wij een zeer luxe uitgevoerde SLAAPKAMER geëtaleerd. 3-deurs kast nieuwe constructie van het ledikant aangebouwde nachtkastjes met ver- lichtbare opaline afdekplaat DAMES REGENMANTEL HERENREGENJAS ELSENERSTRAAT 72 GEVRAAGD: MEISJE voor de morgenuren of werkster. Mevr. CAPELLE, Dannenberg 14, Rijssen. U koopt reeds een KöHLER ZIG ZAG MACHINE voor f 499 NAAIMACHINEHANDEL vanaf 7.95 ELSENERSTRAAT 72 WWVWWWAWVW welke vrijdag tijdens het feest genomen zijn hij het Park, kunnen worden afgehaald a 60 ct., dubbele foto 1.00. In VERF dekt licht over donker ESSTRAAT 4 \\VWWWVWVVVVV Rijssen en zij, de Vrouwe van Eversberg, vond het ook beter dat een geregelde op voeding plaats had. Dus Derk Jan kwam weer op de Oosterhof. Nu was meester de Voogd, wat men tegenwoordig noemt, meer paedagoog dan Derk Jan. De Rijs- sense kinderen hielden van hem, en hij van de kleinen. Voorlopig werd afgespro ken dat de kleine Jonker nog naar de Rijssense school zou gaan en dit vond het jongmens een zo mooie zaak, dat hij zelfs een hele week braaf gehoorzaam was. Maar toen was het ook hooguit op. Op een middag noodde hij twintig jongens uit om heerlijk in de slotgracht dikkoppen te ko men vissen. Grootvader en vader waren uit en moe der van Ittersum deed een slaapje. De gouverneur Derk Jan zette knopen aan zijn kleren. Hij had Jonker Ernst met een groot oud boek aan tafel gezet om plaat jes te kijken. En was daarna naar zijn eigen kamertje gegaan. De Jonker keek ijverig in de plaatjes en vond ze mooi. Vooral het ontzet van Leiden had zijn be langstelling. Als hij, de Jonker, eens groot was, zo dacht hij bij zichzelf, en Rijssen werd belegerd en hij zou comman deur van Rijssen zijn, dan zou hij Joe, Joe! klonk het buiten. De Jonker keek op. Duvels, waar waren de jongens. Met de schoenen in de handen om geen geraas te veroorzaken, sloop de Jonker de trap af, de gang door, greep het potje dat hij die morgen al klaar had gezet, trok gauw de kousen uit, stroopte de broek op en sloop achter uit en voegde zich bij de jon gens. De vangst was verbluffend. Bij ho pen dreven de kikkers in de dop langs de zandplaten der gracht. Derk Jan de gouverneur had de knopen aan zijn broek. Ziezo, dat hoefde hij dus vanavond niet te doen. Zo en pas'sant ging hij naar de keuken, pikte bij de meiden een kop koffie. Dika, de dikke keuken meid, keek door het raam en vroeg zo langs haar neus weg: Mag de Jonker sopp'n in de grachte? Als door een adder gestoken rende hij naar buiten. Maar de jongens waren aan de overzijde der gracht. Hij moest een flinke omweg ma ken, de Jonker wilde het verloop uithan gen, maar de zonen van Varkens Roolf en Steenbakkers-Hendrik riepen hem toe: Blieuwt meer gerös staon, at te oew wat doon wil dan helpe wiej wal! Zo hard hij kon stormde Derk Jan op de Jonker af en greep deze bij de kladden. Maar de Jon ker zette een geweldige keel op. En waar op Derk Jan niet gerekend had, gebeurde: de Rijssense jongens zetten het niet op een lopen, maar poogden hun rijke vriendje van de Oosterhof te ontzetten. En zij be gonnen Derk Jan te bombarderen met dik koppen. Met handen vol wierpen de jon gens hem de beestjes om de oren. De dik ke keukenmeid Dika en haar hulp gierden van het lachen en riepen er de werkvrouw bij. Verscholen achter een rhododendron hielden een drietal arbeiders even een aanpijpertje. En ook zij vielen om van het lachen. Intussen had de gouverneur de Jonker een flinke mep voor de broek ge geven en deze brulde weg. Nu kreeg Derk Jan de handen vrij. En na een aanval op de Rijssense jongens retireerden deze snel en kozen het hazenpad. Mevrouw van It tersum, door het spektakel in haar mid dagrust gestoord, stond op. En knapte zich zorgvuldig op, toen plotseling de deur openvloog en haar zoon smerig, brullend en klagelijk voor haar stond. Vol schrik en ontzetting keek zij haar kind aan. Maar spoedig kwam de gouverneur achter de Jonker aan. Nog met de tekens van het gevecht op zijn kleren. Nu! wat is er ge beurd? vroeg mevrouw haar zoon streng. En hoopvol keek haar zoon naar haar op en hield beide handen voor zijn gatje. Nu!, herhaalde mevrouw op hoge toon en keek van haar zoon naar de gouverneur. Brullend riep de Jonker: Derk Jan hef mie'j de konte in mekare houw'n! Me vrouw was een bezwijming nabij. Wat een taal en wat een gouverneur! Een der meisjes moest de jongen verschonen en daarna moest hij op zijn kamer blijven tot zijn vader thuis kwam. En Derk Jan, hij kreeg een klinkende klap om de oren en werd naar een der bijgebouwen ge stuurd om zich behoorlijk te reinigen. En terwijl zij er diep over nadacht wat er van de jongen worden moest, was het in Rijssen af. Alles was klaar, het feest zou overmorgen beginnen. Wat voor feest het was? Misschien wel het feest van de slag bij Ranilis, dat destijds overal in Twente gevierd werd. En de troep school gaande jongens misten hun vriend de Jon ker. En op gevaar af, flink afgedekt te worden, togen ze naar meester de Voogd en die was juist met zijn bijen bezig. Dit was voor de jongens een onverwachte ex cursie. De meester was in een goede bui. En met een streng gezicht luisterde hij naar de biecht van zijn discipelen. Maar kon een lach nauwelijks onderdrukken. De jongens smeekten hem om de Jonker vrij te maken. De heren van de Oosterhof, vader en zoon, waren terug van hun tocht, zij hadden van een lange wandeling door Rijssens schone dreven genoten. Want, was in die dagen Rijssen anders dan nu, de mensen die toen leefden zagen er ook het mooie van. De ruwe ongebreidelde schoonheid. Mevrouw was buiten zichzelf van woede toen zij vertelde wat er ge beurd was. De oude heer van Ittersum stak zijn pijp op en blies wolken van genot om zich heen en vader junior deed hetzelf de. Dat Sallandse vrouwvolk kon lastig zijn. En hun zoon en kleinzoon, nou ja. Hij was een Rijssenaar tot in zijn vingertop pen. En zou dat blijven, zijn leven lang, en dat zou zo blijven zolang er Ittersums op de Oosterhof waren. Meester de Voogd wandelde door de zon overgoten straten en de burgemeester, die wij enige dagen te voren hebben zien mest- rijden, liep met zijn glimmend gewassen koperen kop in de zon op zijn zondags ge kleed. Meister, weet ie'j t' van de Jonker? Ja, de meester had het gehoord. En de burgemeester was zeer beniewd wat de meester met de dikkopgooiende jongens zou doen. Streng straffen!, riep de mees ter. Ho, ho!, riep de burgemeester, niet te slim, want den Derk Jan dat is 't er ginne. Maar meester stond er op. Toen meester thuis kwam had hij visite. VAN COEVORDEN. f maar'... MET 'tl BORREL VAN: ZOEKT U IETS VOOR VADERDAG? U slaagt beslist bij DE NIEUWE GOUVERNEUR De schoolmeester van Rijssen had woord gehouden. Hij had de boodschap pen op Warmelo bezorgd en een ander pak had hij weer mee naar Rijssen moe ten meenemen, want de Vrouwe van War melo kon het breed laten hangen en liet het breed hangen. En na vier weken was er voor de jonge Van Ittersum een nieuwe opvoeder geko men, een man die een model-opvoeder kon heten. Maar de jonge Jonker van Itter sum, hoe klein hij dan ook mocht zijn, ver zette zich tegen het Hollands met leeuwen moed. Zo sprak hij thuis gewoon Riessens tot groot verdriet van de gouverneur en mevrouw. En tot heimelijk vermaak van vader en grootvader van Ittersum. Want, ofschoon zij edelen waren, waren zij toch in hart en nieren Rijssenaar. Zij voelden zich één met land en volk van stad Rijs sen en omgeving. Natuurlijk bleven er on effenheden met de burgemeesters en zo. De laatsten zonder adellijke titel, voelden zich als burgemeesters van Rijssen maar wat mans. De nieuwe gouverneur, die Meethorst heette, gaf het na drie maanden op en de kleine Jonker van Ittersum hoor de het van zijn moeder. En hij ging de stad in, stiekum sloop hij weg zonder gou verneur, hing hij het verloop uit en met de jongens van Varken Roolf en anderen nam hij er een kostelijke middag van. Een der burgemeesters, die aan het mest laden was en de jongens voorbij zag trekken met de Jonker voorop, riep tegen zijn buurman: dat wordt nun goeien! Bla zend als een kater kwam een kwartier later de gouverneur voorbij stormen, de mestladende burgemeester lachte ander maal tegen zijn buurman en riep: kiekt den kwiedam ees loop'n, de Jonker is um oet de panne sprong'n! Meester de Voogd werd andermaal in de arm genomen en nu door opa van It tersum en het resultaat was dat er een ruiling plaats vond. Derk Jan zou weer naar de Oosterhof gaan. Meethorst zou naar Eversberg komen. En dat viel zeer in de smaak bij mevrouw van Heerdt. Zij mocht voor haar kinderen de Hollander wel. En Eversberg lag te ver van stad De Japanse Eerste minister, wiens op positie hem probeert te dwingen het be zoek van President Eisenhower aan Ja pan uit te stellen. Grote sortering Prijzen 36.50, 37.50, 43.50, 45.—, 63.—, 69.—, 72.- met GRATIS GRASHARK HAARSTRAAT 99 Nobusuke Kislii

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3