t - Sport Spahi's: Fantastische ruiters Grote belangstelling voor receptie bewees grote plaats die Ter Horst Co. in de industriële sector inneemt Voor Anker betrouwbaarheidsrit: Grote belangstelling Daarom voorkeur! Indrukwekkend tafereel. Voortreffelijk programma Wedvlucht Luchtvermaak ILM NIHUWS Wie heeft juiste gewicht Anker geraden? Gevonden voorwerpen PREDIKBEURTEN R V. won van Labor piifc IVOROL tandpasta geeft behoud van een gaaf gebit Vrijdagmiddag was een hoogtepunt in de feestviering. Vol verwachting hadden de werknemers van Ter Horst en Co. zich een plaats op de tribunes gezocht. Op het fraaie terrein van het landgoed „De Oos terhof", waar destijds de grote tentoon stelling van de „Rijlito' was ingericht, zou een gevarieerd programma worden opgevoerd, waarvan men zich terecht veel mocht voorstellen. Het is dan ook voor duizenden, belangstellenden een on vergetelijke middag geworden. De Alge rijnse Spahi's zullen niet licht worden ver geten. Het was een exotisch tafereel. Het optreden van dit bijzondere korps was stijlvol en de naam keurkorps verdient deze groep militairen met ere. De Spahi's riepen herinneringen op aan tijden, die ver in het verleden liggen, toen er nog heldhaftige strijd van man tegen man in de allermoeilijkste omstandighe den moest worden geleverd. De traditie, die men in ere houdt, kreeg tijdens hun optreden duidelijke gestalte. Deze tradi tie van dit korps, dat zich voor Frank rijk bijzonder verdienstelijk moet hebben gemaakt, is een traditie, waarop men met recht trots mag zijn, ook in deze tijd, waarin Frankrijk zelfstandig de beschik king heeft over atoombommen. Woest flitsten de sabels rond. woest wa ren de oorlogskreten, vurig de paarden, vol overgave, inspanning en geconcen treerdheid de moedige ruiters, die hun ros met een enkele beweging aan wisten, te vuren en wisten te doen gehoorzamen aan iedere wenk en bedoeling. Het was een sprookjesachtig gezicht, de Algerij nen, gekleed in hun traditionele tenue, de Arabische volbloeds briesend en snui vend voort te stuwen met een bewonde renswaardige snelheid en vooral bewon derenswaardige rijtechniek. Vol afwisse ling was ook het optreden van de Spahi's. Op bevel van de bevelvoerende luitenant wist het peloton de snuivende paardjes in liggende houding te brengen (in dek king) en de fantastisch afgerichte dieren hielden zich muisstil. Nee, dit ruiterfeest van de eerste orde, zal geen der toeschou wers licht vergeten. Het was een verdien ste van de Amsterdamse bereden politie, om bij de Spahi's hun verdienstelijke prestaties niet in het niet te doen ver vallen. Ook dit optreden heeft een. uitste kende indruk nagelaten. Vooral het ca- roussel kan met ere worden genoemd. Er werden fraaie staaltjes van hippische techniek geleverd terwijl ook de vrijheids dressuur van de Amsterdamse bereden politie op hoog peil stond. Hoewel ieder onderdeel van het Vrij dagprogramma als eens hoogtepunt dient te worden aangemerkt, moet toch aan het optreden van de bekende paarder.dres- seur Jan de Wit uit 't Zandt, uit de kop van Noord Holland bijzondere aandacht worden gewijd. dieren, die gewoon in het landbouwbe drijf worden gebruikt heeft weten te pres teren, grenst aan het ongelooflijke. Veel van de dressuurprestaties zijn af gestemd om bij het publiek in de smaak te vallen, maar daar zijn de prestaties op zich uiteraard niet minder om. De Wit liet zijn paard lopen over twee staaldraden (een unieke prestatie), even als de stand die het dier kan maken met alle vier benen op een ronde balk. Veel hilariteit ontlokte het naar bed gaan van de dresseur met zijn paard waarbij het De postduivenvereniging „Het Lucht vermaak" nam deel aan een wedvlucht op Giesen met 739 duiven, die om 11.00 uur werden gelost. Winnaar van de vlucht werd T. Geer- ling, die zijn eerstaankomende duif con stateerde om 14.02-19. Winnaar van de serie van 2 werd A. J. v. d. Willige en winnaar van de serie van 3 werd A. J. ter Steege. Een gedeelte van de uitslag luidt als volgt: 1. T. Geerling; 2. W. Scherphof; 3. G. Wessels; 4. Willems; 5. A. J. ter Steege; 6. H. Koster; 7. A. J. ter Steege; 8. W. Sikkelbein; 9. H. J. Wilmink; 10. J. W. Baan. dier bij het afratelen van de wekker on middellijk opstond en zijn dralende baas er aan herinnerde dat het ook voor hem tijd werd. Een prachtig onderdeel van het pro gramma was ook de push-ball-wedstrijd van de landelijke rijvereniging de Noord- Oost-Polder. Intens werd ook genoten van de jockeys uit Halfweg, die kwamen bewijzen dat de hippische sport, die in Rijssen weinig be kendheid geniet veel schoons kan opleve ren. Het programma werd opgeluisterd door de Kapel van de Koninklijke Lucht macht onder leiding van de kapitein-di recteur H. F. W. van Diepertfbeek. Nadat de Ter Horst gemeenschap het gevarieerde spectaculaire programma op de Rijlito-weide op het landgoed de Oos terhof had bewonderd, werden de poor ten van het Volkspark geopend, waar de bijna 2000 bezoekers tal van mogelijkhe den werden geboden om zich te amuse ren. Men heeft werkelijk niets nagelaten om de bezoekers zo'n prettig mogelijke avond te bezorgen. Ruimschoots werden de feest- gasten voorzien van bonnen tegen inwis seling v/aar men. tal van versnaperingen, consumpties enz. kon verkrijgen. In de grote feestzaal traden de Schotse volksdansers op, in de zaal van het Park gebouw was gelegenheid tot het maken van een dansje, de vijver en boom- en heesterpartijen! warén fraai verlicht, er was een z.g. Hollands etablissement waar de traditionele oliebollen werden gebak ken en grote belangstelling trok de door lopende cabaretvoorstelling, waar als con ferencier optrad de bekende kleinkunst- artiest Arie van Oorschoot. Groot succes oogstten in dit cabaret de Spotlights en de „Dutch Rolling Stars". Gezellig was het strijkje in de poffertjes kraam terwijl er een gezellige bar was ingericht waar men een biertje kon con sumeren. Een fraaie opname van enige Spahi's in vol ornaat en in volle actie. Zo dragen de velen die van het optreden van het Algerijnse keurkorps getuige mochten zijn, deze ruiters nog in hun herinnering mee. Opvallend was de bijzohdetre „zit" of „sta-zit" van de ruiters, die een bijna volmaakte eenheid met hun vurige paar den vormden. ■mm Door de overgrote belangstelling, die zaterdagochtend voor de receptie van de jubilerende N.V. Ter Horst Co. aan de dag werd gelegd, bleek overduidelijk, welk een vooraanstaande plaats deze onderneming zowel landelijk, internationaal als ook plaatselijk gezien inneemt. De directeuren van Ter Horst Co. hebben enige duizenden gelukwensen in ontvangst genomen en de rijke schat aan bloem werken (er waren honderden kostbare zendingen) ontvangen, vormde een voor name omlijsting van het bijzondere jubileum dat in Rijssen werd herdacht. Tal van officiële persoonlijkheden uit diverse sectoren van het maatschappelijk de presence voor deze voor de onderne ming zo bijzondere gebeurtenis, waarbij 't uiteraard vanzelfsprekend was, dat de fi guren uit de industriële sector de meer derheid vormden. Het is ondoenlijk een opsomming te geven van al die velen, die de jubilerende directie met het jubileum complimenteerden. Vele fabrikanten uit de diverse Twentse fabriekssteden waren naar Rijssen gekomen, terwijl de heren R. van Delden en Dr. Schattenburg wa ren afgevaardigd door het Fachverband der Deutschen Jute Industrie. Voorts wa ren de gemeentebesturen van Rijssen en Holten, vertegenwoordigd. De grote belangstelling, die van zovele zijden werd ontvangen, tekent de voor aanstaande plaats, die het bedrijf van Ter Horst en Co gedurende haar bestaan heeft weten in te nemen. Nadat men de directie zijn gelukwensen had aangebo den, namen, de honderden bezoekers plaats in de grote feestzaal, waar tien tallen obers handen vol werk hadden, de gasten van Ter Horst en Co te bedienen. De Schotse volksdansgroep zorgde voor wat verpozing. Voor de Anker-betrouwbaarhei dsrit voor auto's, motoren en bromfietsen be stond Pinkstermaandag grote belangstel ling. Deze gebeurtenis werd georgani seerd door het Anker-comité in samen werking met de Rijssense Motorclub en de bromfietsclub „Op Pad". Er was een fraai parcours uitgezet, waarin de vele interessante opgaven wer den verwerkt, waarvan de oplossing niet altijd gemakkelijk kon worden gevonden. De start vond in alle vroegte plaats op de Veemarkt. Er waren meer dan 160 deelnemers, die voor het merendeel van uit de omgeving en de Twentse steden, maar ook uit het Noorden en Westen des lands naar Rijssen waren gekomen. De uitslag: Auto's: 1 H. Kroeze, Hengelo (30 straf- punten); 2 L. Knoop, Almelo; 3 Wage naar, Hengelo; 4 B. Landeweerd, Rijssen; 5 J. Dijkink, Rijssen; 6 D. Huesken te Wierden. Motoren: 1 A. H. Nijhuis, Hengelo (30 strafpunten); 2 A. Ligtenberg, Rijssen; 3 J. van Breuk, Almelo; 4 J. ter Brugge, Hengelo; 5 M. J. Veldhuis, Hengevelde; 6 G. Broer, Zwolle. Bromfietsen: 1 J. v. d. Berg, Delden (18 strafpunten); 2 J. Bouwhuis, Rijssen; 3 mevr. Ter Maat, Delden; 4 G. ter Maat, Delden; 5 W. Putters, Hilversum; 6 J. Vegt, Hilversum. Na afloop van de rit werden de prijzen uitgereikt door de heer L. de Lange, die namens het Anker-comité darik bracht aan allen, die tot het welslagen van deze gebeurtenis hadden bijgedragen. Inzon derheid bracht spreker dank aan de di rectie van Ter Horst en Co. voor het be schikbaar stellen van de ere-prijzen. Het gewicht van het Anker, dat in het kader van de Ankeractie tijdens het jubi leumfeest van Ter Horst en Co. stond opgesteld, woog 3954,5 kg. Zoals bekend werden door de deelne mende winkeliers formulieren verstrekt waarop het gewicht van het anker (naar schatting) kon worden vermeld. Het enorme gevaarte werd woensdag avond gewogen bij de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging, waarbij de meeste leden van het Ankercomité en namens Ter Horst en Co., de heer G. W. ter Horst, aanwezig waren. Degene die bovenvermeld gewicht heeft geschat, wint, als hij althans de enige is, de prijs (in waardebonnen) van f 1000. Een bijzondere attractie vormde het op treden van Ho C«o-b.i'c aio nnlf. in, dit „omp gezelschap een zeer bijzondere indruk achterlieten. Nadat de vele gasten weer waren ver trokken, vormden de honderden bloem stukken, de tolk van de grote waardering, die men de directie van Ter Horst en Co kennelijk van zovele zijden toedraagt. Ring met twee sleutels; Engelse sleutel; geïsoleerde combinatietang; witte rech ter gymschoen; zwempak met handdoek; rij zadel; damesportemonnaie met inhoud; groene portemonnaie met inhoud; hals ter, touw; zakmes met etui; bruine por temonnaie met inhoud; portemonnaie z. inhoud; rood kindervest; groene plastic regenmantel; bruine portefeuille, inhou dende: rijbewijs enz. t.n.v. G. v. d. Keu ken, Almelo; padvindersriem; wit linker kinderschoentje; rode kinderportemon- naie met inhoud; kinderjasje; slang met spuit van waterleiding; step; een blauwe zwembroek; rood kindervest; rode porte monnaie; bruin etui met foto's; linker blauwe damesschoen; ceintuur van da mesjurk; kinderfietsje (driewieler); een zonnebril; bruine bal; halskoord met het wapen van Rijssen; gele plastic bood schappentas; motorbril met zonnekap; kinder-handstoffer; rood-wit vestje; een overhemd en sjaaltje; kinder-tekenbord; bruin hengselmandje; zonnebril; klein wit kinderschoentje; petrol gekleurde regen jas; 4 postzegels van 12 ct.herenzakhor loge; schooletui met passer, vulpen, ball point, potloden en gum; 50 kg kalksalpe- ter; een paar witte kinderschoentjes; ro de kindersokjes; taalboekje; armbandje; rugzak; witte fietspomp; rechter rode glacé dameshandschoen; wit keeshondje; PARKGEBOUW RIJSSEN Vrijdag en zaterdag de film: „Grafin Mariza". Toegang alle leeftijden. Gravin Mariza bezit in Hongarije een groot landgoed. Zij bepaalt er zich echter toe de opbrengsten te incasseren en daar van in Wenen een vrolijk leven te leiden. Plotseling komt er echter een einde aan de geldzendingen uit Hongarije als Mi chael, de nieuwe rentmeester, de leiding van het landgoed op zich neemt. Mariza besluit nu te doen wat zij nog nooit ge daan heeft en gaat naar het landgoed om poolshoogte te nemen. Michael trekt zich echter niets aan van haar bezoek en komt niet eens zijn opwachting maken. Het landgoed en de oogst gaan bij hem voor en dat is ook de reden, waarom hij geen geld meer heeft overgemaakt. Het land goed is jarenlang uitgebuit en nu moet er hoognodig geld gestoken worden in di verse verbeteringen. Mariza is hevig verbolgen over de hoog hartige houding van Michael en besluit hem een gevoelige les te geven. Verkleed als eenvoudig boeremeisje gaat zij naar de velden en ontmoet Michael nu einde lijk. Haar wraakplannen gaan echter vrij wel meteen in rook op, want zij en Mi chael worden op slag op elkaar verliefd. Er dreigen echter al direkt complicaties. Om verlost te worden van de achter volging door haar talrijke aanbidders heeft Mariza enige dagen geleden in de krant het gefingeerde bericht laten opne men, dat zij verloofd is met een zekere Koloman Zupan. Mariza meent, dat deze Koloman Zupan alleen maar in de ope rette „De Zigeunerbaron" bestaat, doch helaas voor haar blijkt er ook in het ware leven een Koloman Zupan te be staan en dit is een schrijver met vele schulden. Koloman Zupan heeft een meis je. Dit is Lisa, de zuster van Michael. Als Lisa in de krant leest, dat Koloman Zu pan verloofd is met Mariza, kan zij maar één conclusie trekken: Koloman heeft haar bedrogen. En met een gebroken hart gaat Lisa naar Michael om troost bij hem te zoe ken. Mariza, die niet weet, dat Lisa Mi chaels zuster is, denkt op haar beurt dat Michael haar bedriegt en dus verdwijnt het mooie boeremeisje plotseling uit Mi chaels leven. Inmiddels heeft de verlaten Koloman Zupan besloten van de nood een deugd te maken. Nu Lisa weg is, gaat hij naar Mariza's landgoed om kennis te ma ken met zijn plotselinge verloofde. Na vergeefs naar zijn boeremeisje ge zocht te hebben, ontdekt Michael tijdens een feest op het landgoed dat het meisje niemand anders is geweest dan gravin Mariza, die verloofd is met Koloman Zu pan. Teleurgesteld en diep gegriefd be sluit Michael het landgoed te verlaten. Gelukkig ontdekt Mariza echter nog juist op tijd, dat Lisa slechts de zuster van Mi chael is. Hiermee is de weg naar de op- ïussmg van aire misverstanden gebaand, zodat tenslotte toch nog alle partijen te recht komen bij hen, naar wie hun hart uitgaat. Woensdag de film: „Het kind van 'n ander". Toegang 18 jaar. Kort nadat Mario Cavaliere een exa men heeft afgelegd, vertelt zijn meisje Louisa hem, dat zij in verwachting is. Hoewel zij igeen van beide inkomsten hebben, besluiten zij toch zo gauw moge lijk te trouwen. Vervuld van hun jonge geluk gaan zij naar Louisa's oudere zus ter Bianca om haar het grote nieuws te vertellen. Bianca deelt hun enthousiasme niet, ook niet, als Mario zegt, dat zijn vader zijn maandgeld wel zal verhogen. Hij besluit meteen zijn vader op te bel len. Het valt hem wel moeilijk zijn vader te vertellen, dat hij van plan is te trou wen. Zijn vader bemerkt echter, dat er iets bijzonders aan de hand is en gaat direct naar Rome. Mario is niet thuis, maar de vader verneemt dat hij vaak Louisa ontvangt. Als hij dan verder hoort, dat Louisa in verwachting is en dat haar zuster het beroep van mannequin uit oefent, staat voor hem vast, dat Mario in handen is gevallen van twee vrouwen. kinderportemonnaie met inhoud; eend met 9 kuikens; bruine portemonnaie; een stukje van zilveren kettinkje; nogmaals een wit fietspompje; rode portemonnaie; witte hoofddoek; linker glacé hand schoen. Bovenstaande voorwerpen en goederen zijn te bevragen op het Rijkspolitiebu reau te Rijssen op alle werkdagen tussen 18 en 20 uur. Telefonische inlichtingen of gesprekken hierover kunnen niet wor den gegeven of gevoerd. Wat een jongen van „Jan de Wit" na eindeloos geduld met zijn paard, dat hij wel een zeer bijzondere liefde moet toe dragen, heeft weten te bereiken. Het „wonderpaard" loopt als een koord danser over 2 stalen draden. Inderdaad: een wonderlijke prestatie. De vader eist, dat hij met Louisa breekt, Mario weigert, waarop zijn vader hem alle steun ontzegt. Mario en Louisa trou wen, maar nu beginnen de moeilijkheden. Op een dag wordt Louisa door Mario's gewezen hospita opgebeld. Zij vertelt, dat Mario's vader op bezoek is geweest om naar zijn zoon te informeren en spreekt als haar vermoeden uit dat hij zich wel met zijn zoon zal verzoenen, als Louisa met hem gaat praten. Louisa hoort, met welke trein hij zal vertrekken en haast zich om op tijd aan het station te komen. Zij stapt mis en komt ernstig te vallen. Zij wordt in het ziekenhuis opgenomen waar men ternauwernood haar leven kan redden, zij het ten koste van haar nog ongeboren kind. Dan komt Mario op be zoek met een goede tijding: hij heeft een baan gekregen bij een grote oliemaat schappij. Het lijkt er op, dat er nu een betere tijd is aangebroken, maar bij het laatste onderzoek deelt Louisa's dokter mee, dat zij na de operatie geen kinderen meer zal kunnen krijgen. Omdat zij weet hoezeer Mario naar -een kind verlangt, durft zij hem het verschrikkelijk nieuws niet te vertellen, uit angst hem te ver liezen. Het toeval brengt haar in kontakt met een arme, ongehuwde moeder, Ines. Ines heeft een vriend die in de gevangenis zit en als zij merkt hoe Louisa naar een kind verlangt, bezoekt zij haar vriend, die haar aanraadt het kind na zijn ge boorte aan Louisa af te staan, natuurlijk tegen een aanzienlijk bedrag. Tegen de tijd dat bet kind geboren zal worden, neemt Ines haar intrek in een klein ho telletje. Zij heeft zich daar laten inschrij ven onder de naam van Louisa en het kind wordt na zijn geboorte als een kind van Louisa bij de burgerlijke stand inge schreven. Louisa krijgt haar aangenomen zoontje, Andrea, al gauw even lief als een eigen kind. Zij heeft Mario, die in Perzië werkt, de geboorte van een zoon geseind en tot haar grote vreugde heeft zij ineens een andere toon in Mario's brieven gevoeld. Als Mario terug is, breekt voor Louisa een ongekend gelukkige tijd aan tot op een dag Ine's vriend haar komt bezoe ken. Hij is uit de gevangenis ontslagen en komt Louisa nu ondersteuning vragen. Zij kan niet weigeren, ook niet als Ro- melo telkens om meer komt vragen. Ten slotte kan zij niet meer aan Romelo's eisen voldoen en deze ontvoert dan de kleine Andrea om zijn argumenten kracht bij te zetten. De politie wordt in de arm genomen en als Louisa verhoord wordt kan zij de waarheid niet langer verber gen. Zij, Ines en Romelo worden gear resteerd en dan komt hun zaak voor. Ines wordt uit de ouderlijke macht ont zet en de voogdij over de kleine Andrea wordt toegewezen aanMario's vader. Deze is door het gebeurde wakker ge schud. Hij is nu overtuigd van Louisa's liefde voor Mario en mj besen <juH, dat zonder zijn halsstarrige houding dit alles niet gebeurd zou zijn. Louisa en Mario kunnen elkaar weer omhelzen en de kleine Andrea zal bij Mario's vader blijven tot op het moment waarop Mario en Louisa de formaliteiten voor zijn adoptie geregeld hebben. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Vos (Voorb. H. Av.) en 3 uur Ds. Van Tuyl, Westerkerk. 9 uur Ds. Van Tuyl (Voorb. H. Av.) en 10.45 uur Ds. Juckema van Nijverdal; 7 uur Ds. Vos. Notter. 7.30 uur Ds. Van Tuyl. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Leesdienst. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 en 7 u. de heer Boshart; 3 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gam. (Bevervoorde). 9.30 en 2.30 uur Leesdienst; 7 uur de heer Vos man. Oud-Geref. Gem, in Nederland. 9.30 en 3 uur Leesdienst. Woensdag 15 juni, 3 u. Ds. Du Marchie van Voorthuijzen (Be vestiging Ds. Van Dijk) en 7.30 uur Ds. Van Dijk (Intrede). Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Donderdag 16 juni, 7.30 uur Ds. v. d. Woestijne van Barneveld. RV heeft maandagmiddag een knappe prestatie verricht door de bekerwedstrijd tegen de sterke tweede kïasser Labor uit Deventer met 53 te winnen. Deze pres tatie is te opmerkelijker daar Labor, die in de competitie als tweede geëindigd is, zich door een overwinning in de demi-fi nale geplaatst zou hebben, waartoe de spelers zich trouwens ook veel moeite hebben gegeven. Zij vond echter een RV „op haar best tegenover zich, waarvan de vaak goed combinerende voorhoede, die niet aarzelde het doel onder vuur te nemen, de verdediging der tegenpartij herhaaldelijk voor problemen plaatste. En daar ook RV's achterhoede, waarin Voortman in het doel deze middag Thij- in'k moest vervangen en dit zeer behoor lijk deed, de voorhoede van Labor goed in bedwang hield, was er voor de gasten deze middag weinig eer te behalen. Het weinige publiek dat deze middag aanwe zig was, heeft kunnen genieten van goed amateur-voetbal met voor beide partijen open kansen. Met rust was de stand 32, die op dat ogenblik evengoed andersom had kunnen zijn, doch toen na de hervat ting de thuisclub al spoedig tot 5—2 uit liep, was dit, zo niet door beter, dan toch wel door produktiever spel volkomen verdiend. Toen deed geel-zwart het wat kalmer aan en daardoor gaf zij in de laat ste minuten nog een doelpunt cadeau Eindstand 53.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2