I Vreemd geld en reischèques Ter Horst jubileum: Onvergetelijke dagen Défilé van Rijssens verenigingsleven demonstratie van verbondenheid van Rijssen met Ter Horst Go. Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter I Coop. Boerenken- I bank Hotter Fantastisch vuurwerk Bij TER HORST ZELFBEDIENING altijd koopjes! Overspannen Zenuwen Feestviering kende veel hoogtepunten De heer J. J. ter Horst ereburger van Rijssen t Burgerlijke Stand Wedvlucht postduiven Hoogtepunt van feestelijkheden: J. J. ter Horst eerste ereburger van Rijssen Chr. Landbouwhuishoud- school Rijssen Ds. Van Dijk doet intrede bij Oud-Geref. Gemeente Krijgt R.V. een nieuwe trainer? Wat een mooi vuerwoark Kinderen beleefden vreugdevolle middag Jaargang 38. No. 23. VRIJDAG 10 JUNI 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. llPWfe 39 ct. 1.49 JAM 59 ct. 500 gram 1.39 DROGE WORST 89 ct. BOTERHAMWORST 200 gram 39 ct. (Geldig tot woensdag 15 juni) WEEKBLAD VOOR RUSSEN De werknemers van de N.V. Ter Horst en Co. hebben onvergetelijke dagen be leefd tijdens de viering van de jubileum feesten en de dankbaarheid en de waar dering voor de wijze waarop de directie van het jubilerende bedrijf haar werk nemers in de feestviering heeft betrok ken, is algemeen bijzonder groot. Dat de directie ook de gepensioneer den op zulk een duidelijke wijze in de feestviering heeft laten delen, waarvoor de „rustende" Rijssenaren wel bijzonder dankbaar waren, is een bewijs, dat bij Ter Horst en Co. de opvatting geldt, dat de band, die er tussen de leiding en de werknemers van het bedrijf bestaat, hecht en sterk moet blijven. Nadat de Ter Horst-gemeenschap de vorige week donderdag de officiële her denkingsavond meemaakte, waarvan wij in het nummer van de vorige week uit voerig berichtten, was de vrijdag aange wezen als feestdag, die ook inderdaad het meeste indruk heeft gemaakt. De dag werd ingezet met de onthulling en de aanbieding van het jubileumge schenk van de werknemers aan de direc tie. Zoals de heer Nieuwenhuis in zijn toespraak de avond tevoren reeds had gezegd, was de gehele Ter Horst-ge meenschap spontaan bereid gevonden de directie een geschenk aan te bieden en besloten werd middels een monumentale fontein de herinnering aan het jubileum levendig te houden. Namens de werknemers droeg de heer H. Nieuwenhuis het geschenk, dat door de oudste directeur, de heer J. J. ter Horst, werd onthuld en in werking werd gezet, over. De heer A. H. ter Horst sprak namens de directie zijn grote erkente lijkheid voor deze geste van het perso neel uit. Onmiddellijk na de onthulling van het geschenk door het personeel kwam de gemeenteraad in openbare zitting bij een. Besloten werd om de oudste direc teur van de N.V. Ter Ilursi eu ou., ue heer J. J. ter Horst (geboren op 27 sep tember 1882) te benoemen tot ere-burger van de stad Rijssen. Burgemeester Land weer formuleerde de overweging, die tot dit besluit had geleid, met de grote ver diensten van de heer J. J. ter Horst te re leveren, enerzijds als directeur van Rijssens grootste onderneming, ander zijds uit de verdiensten van de heer Ter Horst als raadslid en wethouder van de gemeente Rijssen. In een geheime zitting had de raad reeds besloten de mogelijkheid te openen tot het benoemen van ere-burgers van de stad voor figuren, die zich voor de Rijssense gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk zouden hebben ge maakt. De gehele raad kon zich met het voorstel van burgemeester Landweer verenigen, waarna men besloot zich ge zamenlijk naar het kantoor van Ter Horst en Co. te begeven om het jubileumge schenk van de gemeente aan te bieden en de heer J. J. ter Horst mededeling te doen van zijn benoeming tot ere-burger. In de ontvangstzaal van de N.V. was de voltallige directie met de familiele den aanwezig, toen burgemeester Land weer het woord nam en zich richtte tot de oudste directeur, de heer J. J. ter Horst. Spreker releveerde de grote ver diensten, die de heer J. J. ter Horst zich had verworven U bent lange jaren raads lid van Rijssen geweest, welke taak U op uitnemende wijze hebt vervuld. Even eens hebt U Uw taak als wethouder met inzet van al Uw krachten vervuld, aldus spreker. Daarnaast hebt U meerdere ma len getoond een bijzonder verdienstelijk burger van de Rijssense gemeenschap te zijn, waarbij spreker herinnerde aan het feit, dat de heer en mevr. Ter Horst na de tweede wereldoorlog een luidklok schonken voor de Ned. Herv. Schildkerk, welke daad spreker er een noemde, die getuigde van grote gemeenschapszin. Daarna deelde burgemeester Land weer de heer Ter Horst mede, dat de ge meenteraad „zojuist" had besloten de heer Ter Horst te benoemen tot ere-bur ger van de stad Rijssen, welke medede ling zowel de heer J. J. ter Horst als zijn familie kennelijk verrastte. Burgemeester Landweer bood de heer Ter Horst Hierna de gouden erepenning, verbonden aan het ere-burgerschap en de daarbij behorende oorkonde aan. Hoe wel de heer J. J. ter Horst ook zijn grote vreugde over deze grote eer hem aange daan uitsprak, was het de heer A. H. ter Horst, die, diep onder de indruk van de ze onderscheiding, die zijn vader had ontvangen, daarvoor zijn grote erkente lijkheid en dankbaarheid uitsprak. Door het jongste raadslid, de heer J. H. Pluimers, werden namens de raad bloemen aan mevr. Ter Horst-Künse- müller aangeboden. Vervolgens onthulde de heer J. J. ter Horst het geschenk, dat de gemeente aan het jubilerende bedrijf aanbood: een kunstwerk, uitgevoerd in mozaiek en ont worpen en vervaardigd door de kunste naar J. Kruik uit Lichtenvoorde. De muziekvereniging „Wilhelmlina" luisterde dit plechtige moment op met de uitvoering van het Rijssense volkslied „Mooi Riessen". Een vuurwerk zo sprookjesachtig, zo majestueus en zo wonderlijk schoon als Rijssen nooit tevoren zag en dat intens bewonderd werd door naar schatting meer dan 10.000 toeschouwers, was het hoogtepunt en het daverende sluitstuk van het jubileumfeest van Ter Horst en. Co, dat zodanig was ingericht, dat de werknemers van het Rijssense jutebedrijf hieraan nog lange tijd een indrukwekken de herinnering zullen bewaren. De Ter Horst gemeenschap is vol lof en waardering voor de wijze, waarop de directie heeft gezorgd, dat zij op zulk een groteske wijze in de feestviering zijn be trokken en de hechte band, die bestond tussen werknemers en, bedrijfsleiding, zal door dit jubileum zo mogelijk nog ver stevigd zijn geworden. De ook de niet-Rijssenaren zich op hech te wijze verbonden voelen met het bedrijf, dat door wijlen burgemeester Knottebelt de ruggegraat van Rijssen werd ge noemd, werd zaterdag op duidelijke wijze gedemonstreerd door het défilé, dat door het Rijssense verenigingsleven, op initia tief van het Ankercomité werd gebracht. De deelname aan dit huldigings-defilé was groot en, als gezegd, het werd een duidelijke demonstratie van verbonden heid van Rijssen met Ter Horst en Co. Aan het défilé werd deelgenomen door alle Rijssense sportverenigingen en voorts door de Rijssense padvinders als ook door de windhondenvereniging, de hondendres- suursclub en door de speeltuinvereniging „Irene" (met drumbandHet défilé werd in ontvangst genomen door de voltallige directie van Ter Horst en. Co, die plaats had genomen voor het front van het kan toorgebouw in de Boomkamp. Na afloop van de hulde van de Rijssense jeugd werd namens het Ankercomité door 2 meisjes, Anja Gijsbers en Willy v.d. Noort in ou derwetse Rijssense klederdracht, een fraai geschenk overhandigd en wel op een originele wijze. Het cadeau was ver pakt in een geweven jutezak en. ge plaatst op een kruiwagen. Het cadeau, een fraai gedenkbord van Delfts blauw en voorstellende het wapen van de stad Rijssen en het handelsmerk van de N.V. Ter Horst en. Co, omkranst met de woor den: „Rijssen 125 jaar jutestad," werd namens de directie aanvaard door de heer A. H. ter Horst. De heer G. Kappert, die namens het Ankercomité het woord voer de, meende in het spontane défilé een be wijs te zien van de grote verbondenheid van geheel Rijssen met Rijssens grootste onderneming. Als blijvende herinnering aan deze hulde van de Rijssense bevol king had het Ankercomité het gedenk bord doen maken. De heer A. H. ter Horst zei getroffen te zijn door deze hulde, waarvoor spr. namens de gehele directie zijn grote erkentelijkheid uitdrukte. voor alle landen kunnen bij onze bank worden aangevraagd. Naast KOSTBARE DEVIEZEN verstrekken wij gaarne KOSTELOZE ADVIEZEN! Wendt U voor alle bankzaken tot de IIUTTEN WAL 31 RIJSSEN Mijnhardt's Zenuwtabletten Geboren: Berendje Jannie, dv B. J. Grooten en J. Baan, Nijverdalseweg 56. - Janna, dv H. Markvoort en J. Stam, Prins Mauritsstraat 4. Janna, dv H. ter Harmsel en J. R. Dannenberg, Boom kamp 39. Ondertrouwd: Jannes Haase, 25 j., Rijs sen, Bleekstraat 19 en Hendrika Ligten- berg, 24 jr., Rijssen, J. ter Horst J.H.zn.- straat 23. Jan Hendrik Tijink, 21 jaar, Rijssen, Zuiderstraat 34 en Hendrikje Oosting, 23 jr., Almelo, Constantijn Huy- gensstraat 14. Gradus ten Berge, 23 j., Rijssen, Enterstraat 58 en Janna Klein - Jan, 20 jr., Notter, Nieuwhoeksweg 8. Gehuwd: Gradus Gerritsen, 20 jaar en Janna Ligtenberg, 18 jr., Rijssen, Spuit- straat 8. De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht vanaf Frankfort. De duiven werden ge lost om 6.30 uur. Winnaar werd M. Geu zendam, die zijn eerst aankomende duif constateerde om 11.06.30 uur. Een gedeelte van de uitslag: 1 M. Geuzendam; 2 Th. Meijer; 3 J. Xienhuis; 4 H. Haeke; 5 F. Dommerholt; 6 M. Geuzendam; 7 G. Poortman; 8 G. Poortman; 9 M. Geuzendam; 10 J. Kien huis. Van de wedvlucht op Wurzburg, waar van de duiven gelost werden om 6.30 uur (5 juni), werd winnaar de heer F. Ziek- man. Dit lid van „De Zwaluw" consta teerde de eerst aankomende duif om 11.18.08 uur. Een gedeelte van de uitslag van deze vlucht: 1 F. Ziekman; 2 G. Velnaar; 3 F. Dom merholt; 4 G. Poortman; 5 H. Koedijk; 6 Meijer; 7 Kienhuis; 8 Meijer; 9 Kienhuis; 10 F N i i 1 a r» H In het feestpark was het zaterdagavond weer een gezellige drukte, die zelfs nog groter was dan vrijdagavond, hetgeen zijn reden vond in het feit, dat de feest gangers nu ook de kinderen in de feest vreugde mochten laten delen. Ook nu be stond voor de cabaretvoorstelling, waar Adrie van Oorschot als conferencier op trad, grote belangstelling. De kinderen, die „meneer Van Oorschot" wel eens op de televisie hadden gezien, vonden 't een hele gebeurtenis de artist nu in levende lijve te kunnen aanschouwen en meema ken. De Schotse Volksdansers oogstten in de grote feestzaal weer grote belangstel ling en in het Hollands etablissement vonden de wafels en oliebollen gretig af trek. Het hoogtepunt werd het vuurwerk, waarvoor onvoorstelbaar grote belang stelling werd getoond. Ook in de vuur werktechniek zijn verschillende nieuwe mogelijkheden ontdekt, waardoor ver schillende onderdelen een ware verras sing werden. Algemeen was men van ^«1 Een onvergetelijk moment voor de fami lie Ter Horst. Burgemeester Landweer, die zojuist heeft medegedeeld, dat de gemeenteraad heeft besloten de heer J. J. ter Horst tot eerste (en tot nu toe enige) ereburger van de stad Rijssen te benoemen, toont de 78- jarige industrieel de gouden erepenning aan deze onderscheiding verbonden. mening, dat zulk een prachtig vuurwerk in Rijssen nooit eerder was „afgeschoten". Sympathiek was de groet aan het po pulaire Franse keurkorps, de Spahi's. Vooral de vaste stukken, die een en al beweging waren en een waterval van kleuren in een exotische schoonheid vormden, maakten diepe indruk. Evenals vorige jaren zal ook dit jaar weer een Moedermiddag gehouden wor den. Verwacht wordt, dat ook nu weer veel moeders aan de uitnodiging gehoor zullen geven. Behalve mededelingen door de direc trice staat een lezing van mevrouw B. Schiebaan-van der Veer over: „Hoe staan we tegenover het jonge leven?", op het programma. Het belooft een leerzame en prettige middag te worden. Vanaf woensdag 16 juni zal de Oud- Geref. Gemeente in Nederland (Wal- kerk) de beschikking' hebben over een eigen .predikant. Ds. W. van Dijk, die tot nu toe de Oud-Geref. Gemeente van Grafhorst diende, zal n.l. op woensdag 16 juni door Ds. Du Marchie van Voorthuij- zen in zijn ambt worden bevestigd en wel in de middagdienst, waarna Ds. Van Dijk cm half acht zijn intrede zal doen. Naar wij vernemen, is het bestuur van RV in verbinding getreden met de heer De Hesse, oud-speler van UD, om met hem een contract af te sluiten als trai ner voor de club. De heer De Hesse, die binnenkort zijn praktijk-diploma hoopt te behalen, heeft woensdagavond de ge legenheid gekregen met de spelers van RV kennis te maken en daarna een proef- training te geven, eerst voor de junioren en daarna voor de senioren. Naar wij vernemen, is deze kennismaking zeer gunstig geweest, zowel van spelerszijde als van de zijde van de heer De Hesse, waaruit met vrij grote zekerheid gecon cludeerd mag worden, dat binnenkort een definitieve aanstelling zal volgen. 'k Heb min leawn a vake noar 'n Vuerwoark stoan te kiekn, Mear met det van 'n zoaterdag, Kuej 't neer vergeliekn. O wat mooi, muj doar is zeen, Was neet van de loch, Van zon prachtig vuerwoark kriej Ech neet gaauw genog. Wat een lech en wat een kluurn, En wat gung det vlot, 'n Een noar 'n aandern lechbal vleug In de loch kepot. Joa de vuerwoark-keals dee harn 't Zoaterdag good gangs, Duur det had geknap vergung Huern en zeen oe smangs. 't Gung wat leu wat al te gek, Warn der bange vuur, Toen 't nog mear net was begun, Gung z' der rap van duur. O wat hebt de leu genütn, Mear ik gleuwe neet Dawwe d'eeste honderd joar Wier zon vuerwoark zeet. J. Rozendom, Rijssen. 1 I. KOFFIEMELK 1 gr. bl. ANANAS ZOUTE PINDA'S PINDA'S KNAKWORST (8 st.) SNIJBONEN i/2 bi. FRUITROLLEN 3 st. TOFFEE'S 200 gr. VRUCHTENKOEKJES 200 gr. PERZIKEN (1 literblik) 1.09 89 ct. 39 ct. 49 ct. 98 ct. 49 ct. 45 ct. 39 ct. De gedachte alle kinderen van de lage re scholen van Rijssen en Holten in de feestelijkheden te betrekken heeft veel sympathie geoogst zowel in Rijssen als in Holten. Middels een jubileumspeldje, dat nog door de Rijssense jeugd met trots wordt gedragen hadden de kinderen toegang tot de feestweide van de Oosterhof en ver voor de aanvang hadden zij zich op de keurige tribunes opgesteld. De jeugd was royaal met betuigingen van instemmingen voor de vele hoogte punten, die ook de presentatie van dit programma dat op de jeugd was afge stemd, kenide. Kennelijk maakten de Spahi's ook op de jeugd veel indruk, en luid waren de bijvalsbetuigingen voor de Algerijnen, die zich in de paar dagen, waarop zij Rijs sen met hun levendige tenu's hadden op gefleurd, sympathiek en populair hadden gemaakt (en dat niet alleen bij de jeugd). Veel bewondering had men voor de jeugdige artiest, die optrad onder de naam Charles de kleine man op de grote bal. „Ik wol det ik det ook kon", liet zich een van de enthousiaste toeschouwers ontvallen. Charles, die bijzondere presta ties wist te leveren op de grote bal, be toonde zich ook een meester in het „vat- springen". Natuurlijk wist de heer de Wit ook de harten van de Rijssense jeugd te stelen. Men had bijzonder veel plezier aan het paard, dat zomaar met zijn baas naar bed mocht, en dat zowaar zijn baas ook nog uit bed porde ook, toen het tijd. was. Vol verwachting was men ook over het optreden van de ponyclub uit Bemmel, en menige Rijssense jongen of meisje is in zijn hart jaloers geweest, op de jeugd van Bemmel, die de beschikking heeft over zulke keurige pony's. En dan Pipo en Koko de clowns, die het jeugdige publiek somtijds tot schateren wist te brengen. De Movers (acrobaten) oogstten veel succes evenals oom Just met zijn accor deon. Adrie van Oorschot, die de drukste dagen van zijn leven in Rijssen meemaak te, verstaat de taak met de jeugd om te gaan op uitnemende wijze en het harte lijke applaus, dat de jeugd als dank voor het gebodene aan het einde van de voor stelling bracht, was ook verdiend voor deze artiest, die bij velen als meneer van Oorschot van de televisie bekend is ge worden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1