Bijstand 3 Grote belangstelling voor etalagewedstrijd TE HARD GEWERKT Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter Excursie naar nieuwe zwembad Pinksterzangdienst Nationale financiële aktie ïentoonsteilings-successen Reo'-Ieden Het Coca-Cola damtoernooi Winkels langer open 'A SP**r "'m COÖP. BOERENLEENBANK NOTTER wsmm Jaargang 38. No. 22. VRIJDAG 3 JUNI 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees f 1.25 per kwartaal. Fraai complex, waarop Rijssen trots kan zijn n rderWl°nI® P'8°^e rentever9°®^aar<len A y#n een v° een «en18® *2.0 ...««Isa ®en Ittf e®n Nadere inlichtingen bij de Fees van Ter Hüs WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Over de ziekte van z.k.h. Prins Bern- hard behoeven wij ons niet ongerust te maken, verzekerden de behandelende ge neesheren. Wij zouden er aan willen toe voegen, dat wij over deze plotselinge aan val ook niet verwonderd zijn. Het gevaar lijke virus grijpt immers juist zijn kan sen bij de mensen die te veel van zieh- zelve vergden en wier lichaam na een langdurige periode van lang werken niet meer voor de volle 100 pet. in goede con ditie kan zijn. En onze Prins is een harde werker. Niet alleen is hij dagelijks bezet met vergade ringen, studies en orienterende bezoeken, z.k.h. vervult tevens de belangrijke rol van goodwill-ambassadeur voor Neder land en reist de gehele wereld rond om onze belangen te bepleiten, onze export te bevorderen en onze handelswegen uit te breiden. Slechts zelden zien we zijn stan daard te Soestdijk. Wel wappert zijn wa pen wijd en zijd over de wereld. Wij zijn ook niet verwonderd, dat deze longontsteking hem in Zwitserland trof aan de vooravond van een bezoek aan Bel gië. Het had ook in Mexico kunnen zijn, of in Italië of in Canada, ja zelfs in Ghana of in Ethiopië. En daarmee willen we dan niet zeggen, dat onze Prins beter op Soestdijk had kunnen blijven; maar wèl, dat wij in het belang van ons gehele volk en in het belang van ons Koninklijk ge zin hopen, dat z.k.h. in de toekomst voor zichtig zal zijn en niet meer het uiterste vergt van zijn kostbaar lichaam! In de Geref. Kerk (Boomkamp) wordt op le Pinksterdag, des avonds om half acht, een Pinksterzangdienst gehouden. Medewerking wordt verleend door: een meisjeskoortje, A. Nawijn (orgel), B. J. Stegeman (trompet), terwijl de heer R. Bosma de verbindende teksten leest. De toegang is vrij. Van 4 juni-16 juni 1960 wordt in ons land een grote nationale loterij gehou den ten gunste van „Het Koningin Julia na Fonds" en het „Prins Bernhard Fonds." De opbrengst van deze grote geldinza meling wordt o.m. aangewend ten behoe ve van de Bejaardenzorg en Jeugdzorg. Beide Koninklijke Fondsen beijveren zich, in de sectoren van maatschappelijk en cultureel werk, organisaties, die in nood verkeren bij te staan. Raden van Beheer, samengesteld uit vooraanstaande Nederlanders, dragen zorg dat verkregen gelden op de juiste wijze worden toebedeeld c.q. besteed. Voor deze actie, die men dient te zien als een moderne controleerbare collecte, is de loterijvorm gekozen. Loten a f. 1,- per stuk in 5 kleuren zijn op duizenden verkoopadressen verkrijgbaar. f. 250,000,— aan belastingvrije prijzen, waaronder 5 woonhuizen a f. 25.000,-- per stuk zijn in de actie opgenomen. Door middel van een speciale radio-uitzending zullen reeds dato 16 juli hoofdprijzen be kend worden gemaakt. De vorige twee Bijstand-akties bleken vóór de gestelde tijd te zijn uitverkocht. Daarom wordt ge adviseerd het kopen van loten vooral niet uit te stellen. Mocht men, door wel ke omstandigheden ook, geen loten op ver koopadressen kunnen kopen, dan kan men gebruik maken van postrekening nr. 5 ten name van BijstandRotterdam. De minister van justitie verleende dato 26 februari 1960 onder nummer LO 570/141/430 vergunning voor het houden van deze loterij. Vorige week vrijdagavond was er ge legenheid voor het publiek een kijkje te nemen bij het nieuwe zwembad aan de Arend Baanstraat te Rijssen. Toen om 7 uur de heren H. N. Hollander, directeur van gemeentewerken en E. Rutgers, hoofd van het ambtgebied Almelo der Ned. Heide Mij. met zijn collega, archi tect J. Kuivenhoven, de excursie begon nen, bestond er van de zijde van het pu bliek reeds flinke belangstelling, die in de loop der avond nog toenam. Aan de hand van een plattegrond ga ven de heren de excursie was in tweeën gesplitst een duidelijke expli catie van de vele gebouwtjes en souter rain. De ketels van de chloorinstallatie waren reeds aangebracht. Iedere 10 uur zal het dieptebassis (2000 m3), om de 7 uur het instructiebassin (1000 m3) en het kleuterbassin (500 m3) om de 3 uur ver verst worden. Het water, dat ook ter plaatse wordt opgepompt, zal even hel der en goed zijn als gewoon drinkwater. Het dieptebassin heeft internationale afmetingen, waardoor ook wedstrijden voor de KNZB kunnen worden gehou den. In tegenstelling met de bassins waren dc beide springplanken (3,50 en 1,20 m.) nog niet gereed. Om vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan, is het bad alleen via een z.g. baadpoot te bereiken. De kleedgelegenheid uit praktisch Op de internationale hondententoon stelling „De Winner" te Amsterdam be haalden enkele leden van de Kynologen- club REO fraaie resultaten. Zo werd de Duitse staande jachthond (kortharige) van de heer G. J. Slagman kampioen (beste van het ras) met het predikaat 1 U. De heer D. Duindam behaalde in de ze afdeling met zijn inzending een 3e U. De heer G. J. Assink te Delden behaalde met zijn Dobbermann Pincher eveneens een le U, terwijl deze hond eveneens het kampioenschap in deze afdeling behaal de (beste van het ras) en 4e in de ere- kring. De inzending van de heer G. Holt- kamp in deze klasse werd gewaardeerd met een 4e ZG. De heer G. J. Krüder te Goor zag zijn Duitse herder het predi kaat 3e ZG toegewezen en de heer H. Brinkhof te Raalte in de klasse dwerg keesjes een 2e ZG. De heer J. van Geen huizen te Holten behaalde in de klasse Drentse patrijshonden eveneens een fraai resultaat. Deze inzending werd gewaar deerd met een le U en behaalde het kampioenschap (beste van het ras). Het koninklijk bezoek aan België. Op de tweede dag van het Nederlands koninklijk bezoek aan België hebben H.M. Koningin Juliana en Prinses Bea trix dinsdag, vergezeld door Z.M. Ko ning Boudewijn, een bezoek gebracht aan de Gevaert-fabrieken in Antwer pen. Koningin Juliana kreeg hier een tafelkleed van Vlaamse kant, Prinses Beatrix een 8 mm smalfilmcamera en voor Prins Bernhard was er een vol automatische kleinbeeldcamera met Zodwar-lens. Koningin Juliana, Prinses Beatrix en de directeur-gene raal van Gevaert, de heer Henry Cap- puyns, v.l.n.r., bekijken hier de film camera van de Prinses. oogpunt zijn de kleedcabines zonder deu ren heeft vrijwel zijn beslag gekre gen. Toch zal het zeer waarschijnlijk nog zeker wel 6 weken duren voor het bad zal worden geopend. Als streefdatum werd door de directie van de Heide Mij. 9 juli genoemd. Het publiek heeft onge twijfeld een goede indruk meegekregen van dit fraai gelegen complex, waarop straks de gemeente-Rijssen met recht trots kan zijn. Om van betekenis te zijn in het econo misch leven is meer nodig en wel op de eerste plaats reclame, waarna spr. een uiteenzetting gaf van het wezen en de betekenis van deze reclame. Van de zijde van 't Ankercomité wordt ons medegedeeld, dat de winkels te Rijs sen in verband met de Ter Horst-jubi leumfeesten geopend zullen (mogen) zijn tot 's avonds 10 uur. - h»* 4 HUTTENWAL 31 RIJSSEN Wat een fees in 't ole Riessen, In de ole Jutestad, Zon groot fees hewwe toch earlke Hier in Riessen nooit ehad. Dage was ter al ekuierd, Mear gin meanske wus precies Wat 't zol worn, en van dee 't wussen Wür iéj neet het minste wies. Achter lange stukke jute, Dee sekuur warn an ebrach, Wür duur vakleu heel wat wekke Had ewoarket dag en nach O wat warn de leu toch niejnde, 't Was een gissen en een roan, Ze konn hoaste neet mear wochen Tot het spul wür lüs edoan. 'n Doonderdag is an det wochen Dan vuur good een eane kumm, Toen is het gedien van jute Vuur de stoomleu vot enumm. Z' hebt zik allemoa de oongne Oet ekekn heb 'k huern verteln, Want doar har 't er zik gineene Zo mooi ook mear vuur künn steln. Allemoale bés tevreane, Ginnen stoomgas vül het teengn, Bés te passe met het gen'ge Wat ze zagn en wat ze kreengn. Ouwera was vuur ezorget, Bonn' vuur 'n honger en vuur 'n dus, 'k Hebbe vake dach van wekke, 'k Wol det 'k ook woarkn biej Ter Hüs. Saks petat en woarme wüsjes, Beer, janeawer, ies en soep, Koffie, skelvis, heer'ge, woafels, Noga, rokerieje, snoep. Ech, het was precies een sprookje, Gratis dreenkng en gratis etn, Nee, det fees det zal gin meanske Van zin leawn ooit wier vergetn. Rijssen. J. ROZENDOM. De Rijssense middenstand heeft bij ge legenheid van het 125-jarig jubileum van de NV ter Horst en Co. uitstekend haar taak begrepen. Door in groten getale deel te nemen aan de etalagewedstrijd die door het Ankercomité was georganiseerd heeft men in Rijssen een feestelijke sfeer weten te scheppen en heeft men door de grote originaliteit die uit de feestelijke etalages vaak sprak Rijssen aan een grote attractie geholpen, hetgeen van vele zijde veel waardering heeft geoogst. Aan de vooravond van de feestelijke herdenking van het jubileum van Ter Horst en Co. werd de uitslag bekend ge maakt in hotel Weitering door de heer. W. Meijer, Rijksmiddenstandsconsulent voor Overijssel, die als voorzitter van de jury had gefungeerd. De heer Meijer was van mening, dat het een goede gedachte van het Anker comité was geweest om, met medeweten en met medewerking van de directie van Ter Horst en Co. een actie op touw te zetten om daardoor belangstelling te to nen voor het jubileum dat ook voor de middenstanders een belangrijk gebeuren moet worden genoemd aldus de heer Meijer. Door middel van de inrichting van goe de aantrekkelijke etalages heeft de Rijs sense winkelier zijn vreugde willen uit drukken over en zijn steentje willen bij dragen tot verhoging van de feestelijke sfeer in Rijssen. Uiteraard aldus de heer Meijer was dat voor de ene deelnemer gemakkelijker dan voor de andere maar uit veel etalages bleek met hoeveel zorg, enthousiasme en liefde men de etalages had opgebouwd. In zijn kwaliteit als rijksmiddenstands consulent bepaalde de heer Meijer de win keliers bij de maatschappelijke taak, die zij in de gemeenschap hebben te vervul len. Sommigen, aldus spr. denken dat hun taak is volbracht, als zij zorg dragen voor een grote sortering als het kan tegen een zo laag mogelijke prijs. Toch is deze ziens wijze, deze instelling onjuist aldus spr. De meeste deelnemers aan de etalage wedstrijd in Rijssen hebben gezien, dat hier een taak lag voor hen, door via de ze etalagewedstrijd te demonstreren wat in Rijssen te koop is en hierdoor heeft men bewezen, dat de Rijssense midden stand op een zeer behoorlijk peil staat. Als belangrijke uitspraak lanceerde spr. de opmerking, dat het gevoerde assorti ment zich kan meten met de grote stad, evenals de opmaak en opbouw van eta lages. De jury aldus de heer Meijer heeft het niet gemakkelijk gehad, hoewel men uiteindelijk tot een eensluidend oordeel is gekomen. Wel onderstreepte spr. het feit, dat de jury enigszins rekening heeft gehouden met het soort van zaak waarbij spr. stel- de, dat de textielzaken min of meer in een bevoorrechte positie verkeerden. De beoordeling-van de etalages was in gedeeld ia 3 onderdelen. Er was een waardering voor de originaliteit, voor de attractiviteit en de verkoopwaarde. In ieder onderdeel vielen 10 punten te be halen. Kon dus 1 jurylid een maximum van 30 punten toewijzen, dan was het to taal aantal te behalen punten (5 juryle den) 150 punten. De wedstrijd was beoordeeld in 2 af delingen n.l. in een van etalages inge richt en ontworpen door beroepsetaleurs en een door de winkeliers zelf (amateurs). De jury bestond uit: Mevr. de Lange te Almelo, bestuurslid van de afd. Alme lo van de Ned. Ver. van Huisvrouwen), H. Pezie, directeur van de Deva Vak school te Almelo, Th. Vos, redacteur van het Dagblad van het Oosten, W. Surink, directeur van de VVV Deventer, terwijl de heer W. Meijer, Rijksmiddenstands consulent te Zwolle het voorzitterschap van de jury waarnam. In de afdeling beroepsetalages behaal de de Fa. Jansen, Enterstraat 29 de le prijs. De jury was van mening, dat hier sprake was van een stijlvolle etalage, een uitstekende groepering, voortreffelijke kleurencombinatie, met een aantal facet ten waardoor een voortreffelijke homo gene etalage was verkregen. 2e prijs: Fa. Wed. A. ter Harmsel, Wier- densestraat 40: Originele weergave van oud en nieuw. 3e prijs: Fa. B. J. Kappert, Enterstraat 1: Logisch opgebouwde etalage met een bewegende olifant als grote trekpleister. 4e prijs: A. A. Pennings, Wierdense- straat 15: Aardige vondsten in aantrekke lijk geheel. 5e prijs: J. Th. Gijsbers, Enterstraat 10: Goed idee na inspanning ontspanning. Deze etalage werd een voorbeeld genoemd van datgene wat hoe eenvoudig ook in een etalage smaakvol kan zijn. 6e prijs: Fa. J. W. Koedijk, Wierdense- straat: Technische goed verzorgde etalage. Etalages gemaakt door deelnemers zelf: le prijs: A. ter Harmsel, Haarstraat 2: Originele attractief verzorgde etalage. Fraaie oude klederdrachten. 2e prijs: Fa. B. Eshuis, Grotestraat: Een etalage waarin uitstekende ideeën ver werkt. 3e prijs: Ijzerhandel de Beek: (origi neel). 4e prijs: J. v. d. Berg, Haarstraat 6a: Stijl vol afgewerkt. 5e prijs: H. v. d. Stouw, Haarstraat 28: Goede uitbeelding bloei bedrijf Ter Horst en Co. 6 prijs: Otje van Potje, Haarstraat 156: Goede uitbeeldingen. De jury heeft haar taak met veel ge noegen vervuld, aldus de heer Meijer, die hierna de prijzen met een hartelijke ge lukwens aan de winnaars uitreikte. Na mens het Ankercomité 3prak de heer de Lange een dankwoord aan het adres van de jury, voor de wijze waarop deze haar moeilijke taak had vervuld. Ook bracht spr. dank aan de directie van Ter Horst en Co. N.V., waarvan de heren H. Jordaan en A. H. ter Horst en G. W. Ter Horst aanwezig waren voor de medewerking, die men aan de organi satie van deze wedstrijd heeft gegeven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1