m ■>M?W m Jubileumfeestprogramma geschreven in bladzijden van goud, maar ook hier: ups en downs Vorige generatie verdient nog vee! respect Oprichter G. H. ter Horst was een respectabel figuur P®1 §Sfi m bij gelegenheid van herdenking van het 125-jarig bestaan van de N.V. Ter Horst en Co. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees f 1.25 per kwartaal. VLIJT GEEFT BROOD VOOR 'T ALGEMEEN. ft Mr* W 8 Jaargang 38. No. 21. t VRIJDAG 27 MEI I960 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Historie van Ter Horst en Co» De geschiedenis van de Kon. Jutespin- nerij en Weverij van Ter Host en Co. N.V. kan men niet lezen zonder een diep respect op te brengen voor de gehele ge neratie van de „ter Horsten", die zulk een bijzondere plaats in Rijssen hebben inge nomen. Een bijzondere plaats neemt het bedrijf in Rijssen in, omdat Rijssen niet te denken is zonder ,,'n stoom" en 'n stoom niet zonder Rijssen. Wijlen burgemeester Knottenbelt, die veelal kernachtige uitdrukkingen wist te gebruiken, schetste de betekenis van de jute-f abrieken voor Rijssen bijzonder scherp, toen hij het bedrijf van Ter Horst en Co. de ruggegraat van Rijssen noemde. Als men in de historie van het Rijssense bedrijf bij uitstek „induikt" en vanzelfspre kend begint bij de pioniers uit de Ter Horst-familie, dan krijgt men voor deze pioniers, die met enorme wilskracht en brede visie en voortreffelijke handelsgeest in Rijssen een wereldbedrijf van grote be tekenis stichtten, enorm respect. Vooral voor de grondlegger van het be drijf, de heer Gerrit Hendrik ter Horst, die leefde van 17711852. Tekenend voor de flair en voor het inzicht dat de textiel een grote toekomst tegemoet moest gaan, is het feit, dat wijlen G. H. ter Horst van beroep geen enkel contact met de „textiel" had gehad, hij stond er noch in recht streeks noch in zijdelings contact mede. Deze G. H. ter Horst was eigenaar van een steenbakkerij (een van de velen) en wegenbouwer. In de archieven is nog een stuk bewaard gebleven waaruit blijkt, dat de stichter van het latere wereldbedrijf op 2 juli 1830 deel heeft genomen aan een aanbesteding van de weg ZwolleAlmelo. Het gedeelte RaalteAlmelo werd aange legd door de Rijssense wegenbouwer. Wij len de heer Ter Horst moet hebben inge zien, dat hij zijn toekomst beter in de tex tiel zou kunnen zoeken of hij moet er zich meer toe aangetrokken hebben ge voeld. De overweging, dat de snelspoel een revolutie te weeg zou brengen in het patroon van de tijd waarin hij leefde, kan een grote rol hebben gespeeld. De grote Thomas Ainsworth met zijn vérstrekken de nieuwe ideeën moet hem hebben aange sproken en hoewel Ter Horst er lang over moet hebben nagedacht, waagde hij de grote sprong en stichtte in 1835 de eerste calicotweverij aan de Beek, waarin hij in den beginne 20 mensen werkgelegenheid kon verschaffen. Er zal niet veel aan dacht aan zijn besteed, althans geen offi ciële aandacht, geen lint doorknipperij en ook geen druk op de knop. Maar de heer G. H. ter Horst en zijn beide zonen Derk en Jan Harmen waren sterke figuren, die wisten, dat als ze iets met deze fabriek wilden bereiken, er veel geëist werd ook van zichzelf. Een respectabele figuur is deze G. H. ter Horst geweest, die op 65- jarige leeftijd nog de stoot durfde te ge ven tot de oprichting van een bedrijf, dat decennia later als de ruggegraat van Rijs sen zou worden aangemerkt. De opdracht, die de heer G. H. ter Horst zijn zonen en volgende generatie Ter Hor sten meegaf, was een devies waaronder men tot in lengte van jaren de noodzake lijke energie zou kunnen putten: Dat was een gedenkwaardige uitlating: Vlijt geeft brood voor 't algemeen. Dat was" niet een opdracht aan de ar beiders, maar vooral aan de leiders van 't bedrijf in latere jaren en deze opdracht is de leiding van het dynamische bedrijf tot op de dag van heden trouw gebleven. Het leek in den beginne goed te gaan met het gedurfde initiatief van vader G. H. ter Horst, want zijn beide zoons wisten de eerste jaren goede tot uitstekende resulta ten te boeken. De goede verwachtingen waren echter maar van korte duur, er kwam een grote concurrentie in de cali co tweveiTj, er bleek onvoldoende afzet voor een verantwoorde prijs te vinden en de beide Ter Horsten, waarvan vooral Jan Harmen bekend is gebleven als een man, die de spil is geweest van het jonge ener gieke bedrijf, zien uit naar andere moge lijkheden. Het feit, dat de heren Ter Horst op 12 maart 1850 inschreven voor de levering van jute koffiezakken voor de Nederland se Handel Maatschappij, betekent een om wenteling voor het Rijssense bedrijf. De omschakeling van calicotweverij op de verwerking van de jute vezel, die werd in gevoerd uit Schotland, is toch wel bijzon der revolutionair geweest. Dat inzicht en die durf, het initiatief daartoe moet met gouden regels in de archieven van Ter Horst en Co. zijn geschreven. Want de weg, die toen werd ingeslagen, zou in la tere jaren de weg zijn, die later (in re cord jaren 2000) vele, vele Rijssenaren een boterham zou kunnen verschaffen. De grote handelsgeest, die vooral de heer Jan Harmen ter Horst van zijn vader had ge- erfd, deed hem belangrijke en vérstrek kende besluiten nemen. De machines moesten worden aangepast op de speciale eisen, die de verwerking van de jutevezel eiste. Een hoogtepunt zou 1864 worden. In zijn actieve brein had J. H. ter Horst een groots plan gesponnen. Hij ziet in het spinnen van de jute zijn toekomst. Ter oriëntatie maakte hij een reis naar Enge land en daar ging voor hem een nieuwe wereld open. Daar zag hij een droom wer kelijkheid worden en boordevol indrukken en boordevol energie aanvaardde hij de reis naar Riessen. De aanbesteding van de nieuwe fabriek, aangedreven door stoomkracht, vond plaats bij de heer Koenderink, „logement houder" te Rijssen. Het werk kan worden gegund aan de fa. Scholten en Vos, Al melo, voor de (voor die tijd kapitale) som van f 30.599. Nogmaals zij herhaald, dat men een ge weldig respect moet opbrengen voor de grote man, die Jan Harmen ter Horst toen al was, omdat hij alle moeilijkheden, al waren zij nog zo groot, moest en zou overwinnen. Wat te denken van het feit, dat er (in die tijd) spinsters moesten ko men uit Schotland om de techniek van het spinnen te demonstreren. Het ging de eer ste jaren uiteraard niet van een leien dakje, maar spoedig bleek, dat J. H. ter Horst het goed had gezien en dat hij bij het jute spinnen zijde zou spinnen. In 2 jaar tijd weet men een productie te bereiken van 20.000 kg garen per week. De vernieuwing werd doorgezet, steeds beter paste men zich aan en langzamer hand wisten de Rijssenaren, dat de jute- fabriek de spil zou worden van de hele Rijssense gemeenschap. In 1868 werd het eerste weefgetouw dat mechanisch werd aangedreven, in wer king gesteld. In 1873 werd de firma D. en J. H. ter Horst, onder welke naam men tot dan toe zaken had gedaan, ontbonden en werd het bedrijf omgezet in een firma, welke onder de naam Ter Horst en Co. de fabricage van jute voortzette. Firmanten werden de heer Jan Harmen ter Horst en zijn zoonj "Gerrit Hendrik en Auke Haijo, terwijl ook de jongste zoon van Jan Harmen (Jan) in 1886 eveneens in de firma werd opgenomen. Van deze jongste zoon Jan ter Horst is bij ouderen nog het feit bekend gebeleven, dat hij bij zijn overlijden in 1919 het grootste deel van zijn vermogen legateerde aan alle werknemers en oud-werknemers van het bedrijf, dat hij ook met zoveel liefde had gediend. Een mijlpaal in de geschiedenis van het jutebedrijf werd ook het jaar 1875, toen aan de Boomkamp een tweede jutefabriek werd gesticht. Dit bedrijf, dat werd opge richt door de heer Derk ter Horst in sa menwerking met de heer Leestemaker uit Enter, werd in 1880 overgenomen door de fa. Ter Horst en Co., zodat het bedrijf nog grotere allure kreeg. Het aantal werkne mers, dat in 1892 in de jutef abri eken werkte en de betekenis, die het bedrijf in die jaren reeds had, kan blijken uit het aantal arbeiders en arbeidsters, dat in de jute het brood verdiende. Er werkten toen n.l. 1000 mensen, terwijl 't aantal spindles toen reeds 5000 bedroeg, welke per jaar ruim 4000 ton jute garen leverden aan de 2 eigen weverijen met samen 212 weefge touwen. Zoals in practisch ieder bedrijf zijn er ook bij de firma Ter Horst en Co. ups en downs geweest. Gouden letters staan er in het boek van de historie genoteerd, maar ook zwarte bladzijden. De eerste oorlog bracht grote zorgen. De aanvoer van ruwe jute werd gestag neerd, waardoor de fabriek uiteindelijk gesloten moest worden. De firma Ter Horst heeft alles gedaan om de band met de arbeiders te behouden. Teneinde de ar beiders aan een weekloon te helpen, werd er land ontgonnen, hetgeen de onderne ming belangrijke bedragen heeft gekost. Op 1 januari 1917 traden als vennoten toe de heren J. J. ter Horst, J. H. ter Horst en de heer M. G. van Heel, waar mede een tijdperk wordt ingeluid, waar aan nog vele Rijssenaren hun herinnerin gen bewaren. „Van pap wordt je sterk". Wat een moe der tegen haar kind zegt, zegt Ter Horst tegen de jute. In de sterkerij wordt het garen in sterpap ondergedompeld, daarna gedroogd. (Foto Cas Oorthuys). Een prachtig complex, de drie in de loop der tijden aaneengevoegde fabrieken, die een gigantische oppervlakte beslaan. (Foto KLM-Aerocarto) DONDERDAG 2 JUNI 1960 19.30 uur Officiële herdenkingsbijeenkomst van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij Ter Horst Co. N.V. te Rijssen voor het voltallig personeel, VRIJDAG 3 JUNI 1960 10.30 uur Onthulling' van het geschenk van het personeel bij het kantoorgebouw. 16.0019.00 uur Groot gevarieerd paardenprogramma op de z.g. Rijlito jweide Amsterdamse Bereden Politie Harddraverijen Pushballwedstrijd Vrijheidsdressuur Spahi's voor het voltallig personeel en echtgenoten. 19.00—24.00 uur Aansluitend „FEEST IN HET PARK": Illuminatie Schotse volksdansen - Cabaret Muziek Dans en allerlei lekkernijen in tentjes en kramen. ZATERDAG 4 JUNI 1960 14.30—16.30 uur Kindervoorstelling op het z.g. Rijlito-terrein voor de leerlingen van de Lagere Scholen (dit keer alleen voor kinderen) 20.00—22.00 uur „FEEST IN HET PARK" Deze avond kunt U ook Uw kinderen meenemen. 22.30uur Groot slotvuurwerk op de weide van Schouten. MAANDAG 6 JUNI 1960 15.0024.00 uur Voor de gehele bevolking „FEEST IN HET PARK" Toegang vrij (ook voor muziek en cabaret). Consumptie contant betalen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1