WESSELS STOFFENHUIS len goede SlOKKEI SJXVeemadet JAPONNEN mm ook ml KINDERJURKJES KINDERROKKEN vaiaf 7.95 terlenka vanaf 2.00 GROTE MATRASSEN RECLAME 11u f LEKKER KAPOKMATRAS IJZERHANDEL D. PAS Balastore Zongordijnen Firma G. W0LTERS MEULENBELT MEULENBELT K0NFEKTIE J. LICHTEKIG advertentie Uw overhemd weer als nieuw! D. Meulenbelt G IJ S B E R S Jan Aolbert Voorjaarstijl Schoonmaaktijd 1 R0TANSTGELEN Fa. I. WOLTERS WASSERIJ DIJKKAMP In postorder-bedrijf voor 5,5 miljoen verbrand let nieuwe Vacantie-Dagtochtenprogramma van NS is uit! DIVANBED 1-pers. f 26.50 Herhaling Dit blad ELSENERSTRAAT 72 een flinke jongen Fa. L. Tijhuis Zn VEEN voor UURWERKEN KIJK EENS wat een goede aanbiedingen in de HAARSTRAAT 18 20advertenties staan Half uur dienst Hengelo-Oldenzaal CIRCUIT TUBBERGEN Wij ontvingen weer enige prachtige dessins in Bi lUfïil SCHUIMPLASTIC voor petticoats in voorraad. A.s. BRUIDJES, komt U eens kijken in onze speciale BRUIDSKAMER. Naast onze Bruidsstoffen, BRUIDSROKKEN met bovenstuk en sluier. Exclusief voor Rijssen. ESSTRAAT TELEF. 2952 Gevraagd: Tijdelijke vrouwelijke hulpen SPECIALE RECLAME: 10 jaar garantie vet kalfsvlees doet „wonderen" voor de verkoop! VAN DER STOUW Een extra aanbieding een net persoon als CHAUFFEUR WA.NDELWAGEN1S OTJE VAN POTJE flinke slagersknecht BEVERDAM ftfvwvwiAAfwwvvvt SCHUIMPLASTIC OTJE VAN POTJE Zomerdienstregeling' N.S. Internationale Motorraces 6 JUNI 2e PINKSTERDAG Tijdens de KOOPT U BIJ OP DE NIEUWSTE EN MEEST IDEALE NOG VOORDELIGER! Alleen verkrijgbaar bij WIERDENSESTRAAT 15 TELEF. 2344 1-pers. 80 x 190 2-pers. 120 x 190 1-pers. 80 x 120 2-pers. 120x190 1-pers. 80 x 120 INTERIEUR MATRAS KERN MATRAS SCHUIMPLASTIC MATRAS ZIE ETALAGE! Grote sortering Prijzen 36.50, 37.50, 43.50, 45. met GRATIS GRASHARK ALLE MATEN VOORRADIG! NERGENS GOEDKOPER! GOED GEKLEED GAAN EN WEINIG GELD BESTEDEN KOPEN BIJ Reeds voor f 62.50 hebt u een schitterende sportcombinatie waaronder een zeer modern, zuiver wolier Royal-Tex Kolbert, met de allernieuwste Terïertka Cöteté-pan talon. Verder brengen wij u een schitterende kollektie weekenders voor heren en jongens, tegn zeer lage prijzen. Kwaliteit voor weinig geld, dus kopen bij ZIE ETALAGES! ZIE ETALAGES! Deelnemer Ankeraktie en etalagewedstrijd. voor donderdag 2, vrijdag 3, zaterdag 4, maan dag 6 en dinsdag 7 juni a.s.: voor huishoudelijke werkzaamheden in de consumptietent tijdens de herden kingsfeesten van Ter Horst Co. N.V. Inlichtingen en aanhielden: Enterstraat 10. [Limonadefabriek - Rijssen GEVRAAGD tegen 1 juli een flinke 2e DIENSTBODE voor dag of dag en nacht, wegens huwelijk van de tegenwoordige. Mevr. G. W. ter Horst- Halden, De Molenbeek, Rijssen FLINKE WERKSTER gevraagd voor de morgen uren. Adres te bevragen bureau dezer courant. GEVRAAGD WERKSTER voor 2 of 3 halve dagen per week, in klein gezin. H. t. HOVE, Tabaksgaarden 50'. TE KOOP MEISJESFIETS 26 x 1 y2. Elsenerstraat 66. DAGELIJKS VOORRADIG SLAGERIJ EBBING, Telefoon 2464 GEVRAAGD i^WWvWVVVVS^VVVWWWVWWV^-VVVVWS KOOP OOK UW BIJ UW KLEERMAKER Veranderingen zonder prijsverhoging. Steeds ruime sortering. TROUWKOSTUUMS in één week klaar. Rijksgediplomeerd Kleermaker SCHILD 2 RIJSSEN VWWVVVWvW^VWWWWVWWVVvVVVW Haarstraat 99. Overhemden reparatie o.a. vernieuwen van boor den en manchetten Tevens overhemden naar maat Depot: Firma Grotestraat 34 - Tel. 2359 SCHRIJFMACHINES TE HUUR f 15.per maand Tel. 2406 van de Vossenbruers sigarenfabrieken Een 27 et. kwaliteits sigaar voor 20 cent Eenvoudige verpakking, uitstekende kwaliteit! Sigarenmagazijn Voor al uw verfwaren naar het verfhuis Esstraat 55, speciaal PANTER dealer. Het grootste assortiment in behang, machinaal afran- den, plaktafels gratis in bruikleen. s®®«®®®@® 0 Q Voor het schoonmaken van: plafonds, binnen- en houtwerk, glazen wassen, erkend schoorsteenveger zowel van centrale als kamerverwarming. Uw adres: le RIJSSENSE SCHOONMAAKBEDRIJF TABAKSGAARDE 12 TELEF. 2976 VOOR A AÏ? HUTTENWAL GEVRAAGD: en tevens meisjes, voor de mangelafdeling, ook vrouwen, eventueel voor halve dagen. Stationsdwarsweg 73a De kracht van uw reclame isi De beste krant voor die herhaling: in de nieuwste modellen bij TIJDELIJK GEVESTIGD Wegens dienstplicht van de tegenwoordige, gevraagd een Grotestraaf voor pettycoat f 1.45 WtfWWVWWWWVW Het grootste postorderbedrijf van Ne derland, Wehkamp te Dedemsvaart, is dinsdagmiddag door vuur verwoest. De vlammen vraten binnen een uur voor vijf en een half miljoen gulden aan goederen weg en lieten ook van het magazijncom plex van 6000 vierkante meter weinig over. Totale schade ongeveer zeven mil joen. De oorzaak? Geen flauw idee, zegt de directie. Zij begon eigenlijk al bij het zien van de enorme vuurzee, waar hon derd brandweerlieden met 23 stralen ver geefs tegen vochten, aan de herbouw plannen. In restaurant Kiewiet legde de PTT extra telefoonverbindingen aan om het bedrijf in staat te stellen daar tijde lijk zijn hoofdkwartier te vestigen. De aannemer, die juist 's morgens opdracht had gekregen met de vierde uitbreiding van het florerende bedrijf te beginnen, kreeg nu order te zorgen, dat voor de herfst een compleet nieuw magazijncom plex is opgetrokken. Administratie gered. Het kantoorgebouw is als enige ge spaard gebleven en het omvangrijke kaartsysteem van afbetalingsklanten kon in veiligheid worden gebracht. Overigens moet 'het bedrijf een „schaduw-admini- stratie" te Amsterdam hebben. Het kan toorgebouw kwam zodanig vol water te staan, dat enige gaten in de muren moes ten worden gehakt om het bluswater ge legenheid te geven weg te vloeien. Er heeft ernstig gevaar gedreigd voor de Delanaf abri eken, die vlak achter bet postorderbedrijf liggen. De rubberoid dakbedeking van de fabriek werd zo heet, dat zij in druppels omlaag lekte. De brandweer kon echter door nathouden dit bedrijf beveiligen evenals enige hui zen, die in allerijl waren ontruimd. In de zomerdienstregeling van de N.S. zijn enkele ingrijpende wijzigingen aange bracht. Zo zullen door het inleggen van de sneltreinen Zwolle-Nijmegen v.v. de doorgaande dieseltreinen Koemiond-Nij- megen-Arnhem-Zutphen-Enschede worden opgeheven, maar er is gezorgd voor goe de aansluitingen op de sneltreinen in de richting Roermond resp. Enschede. De treinen Zutphen-Ensehede worden hiertoe een half uur verschoven, waar door tevens te Zutphen goede aanslui ting wordt verkregen op de dienst rich ting Apeldoorn en westen van het land. Dit is vooral van belang voor de plaat sen Lochem en Goor. Tot behoud van de aansluitingen te Hengelo in de richting Zutphen, waar de dienst een half uur ver schoven wordt, is de dienst tussen Hen gelo en Oldenzaal bij wijze van proef tot een volledige halfuur-dienst uitgebreid. Enschede krijgt een rechtstreekse verbin ding met Düsseldorf. Voorlopig twee keer per dag wordt deze dienst, welke in een grote behoefte schijnt te voorzien, uitge voerd. Allan Dulles Chef van de Amerikaanse berichtendienst (C. I. A.) is door het incident met het Amerikaanse spionagevliegtuig boven de Sovjet-Unie in het middelpunt van de belangstelling gekomen Gezien de stijgende belangstelling voor deze Dagtochten heeft de NS-Directie be sloten, dit jaar een dagtochtenboekje in kleurendruk te laten vervaardigen. Het is ons een bijzonder genoegen U dit boekje thans te mogen aanbieden. Een korte beschouwing leert, dat het NS-dagtochtenprogramma geen belang rijke wijzigingen ondergaat ten opzichte van het vorige zomerseizoen. Er zijn twee nieuwe dagtochten, n.l. naar de Floriade en naar Arnhem (boot tocht naar de Westerbouwing en rondrit naar de Posbank inbegrepen). De dag tocht vanuit Amsterdam over het IJsseï- meer kreeg een andere eindbestemming: de boot vaart naar Lelystad. Voor in het Vacantie-Dagtochtenpro gramma kan men het een oogopslag de 24 bestemmingen van dit programma over zien. In het midden geeft een overzichts kaart van het NS-net de afstanden tus sen diverse plaatsen in rijtijd minuten. Van iedere Vacantiedagtocht geeft het boekje van 48 pagina's een beknopte om schrijving en behalve bij de Floriade- Dagtocht een bijbehorende kleurenfoto. Waar zulks wenselijk bleek is bij de be schrijving ook een speciaal kaartje opge nomen. Achterin ziet men per dagtocht aange geven wat de deelnemingsprijs is vanuit diverse plaatsen (kinderen van 4 t.m. 9 jaar halfgeld). Ten behoeve van buitenlandse toeristen heeft NS voor de eerste maal in het Frans, Duits en Engels beknopte dagtochtenpro gramma's laten vervaardigen in dezelfde uitvoering. Hierin worden een twaalftal dagtochten speciaal aanbevolen. Op de maandag j.l. te Rijssen gehouden veemarkt werden aangevoerd: 1484 stuks vee, runderen 119 en 1365 varkens. Prijzen: 16 vette koeien van f 2,90 tot f 3,10 per kg slachtgewicht; 45 melk- en kalfkoeien van f 900,- tot f 1000,- per st. 18 pinken van f 550,- tot f 650,- per stuk; 9 graskalveren van f 250,- tot f 350,- per stuk; 21 nuchtere kalveren van f 40,- tot f 60,- per stuk; 25 drachtige zeugen van f 225,- tot f 300,- per stuk; 28 loopvarkens van f 65,- tot f 80,- per stuk; 1312 biggen van f 38,- tot f 50,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm, prijzen onver anderd. Zeugen: Handel redelijk, prijzen iets hoger. Biggen: Handel kalm, prijzen gelijk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 5