Provinciale sportdag jachtopzichters Tentoonstelling en Ouderavond Clubhuiswerk 40-jarig jubileum van ie heer Harkrs ij ie gemeente ïresrad geld en reischèques I Coop. Boerenfeen- f bank letter I Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter Zware ontploffing verwoestte dubbel woonhuis Jubilarissen gehuldigd Sterrit Rijssense Motorclub Wat ue schrik Feestavond A.B.T.B. g De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal Hond beet eenden dood Anker Race Sleutelbeen gebroken Ongeval VRAAG TIJDIG UW REISDEVIEZE I Jubilea bij Ter Horst en Co. Kattenliefhebbers „Bindt de kat de bel aan" Speurtocht per rijwiel W Sk m I w» Jaargang 38. No. 20. WEEKBLAD VRIJDAG 20 MEI 1960 VOOR Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480; RUSSEN Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van I advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Begunstigd door ideale weersomstan digheden hield de afd. Overijssel van de Ned. Ver. van Jachtopzieners op een ter rein nabij Hotel Rijsserberg haar jaar lijkse sportdag. Deze sportdag is in alle opzichten voor de vele deelname een geslaagde gebeurte nis geworden, waarover de voorzitter van de afd. Overijssel de heer G. W. ter Horst tijdens eeni gezamenlijke lunch in Hotel Rijsserberg zijn grote voldoening over uitsprak. Er hadden niet minder dan 88 jacht opzichters uit geheel Overijssel voor de ze sportdag als deelnemer ingeschreven. De heer ter Horst sprak zijn voldoe ning tevens uit over de aanwezigheid van vele dames huisgenoten van de leden, hetgeen naar sprekers mening tot een grotere gezelligheid had bijgedragen. Deze aanwezigheid van de dames aldus de heer ter Horst is een bewijs, dat deze traditionele dag ook in de familiekring gewaardeerd wordt. Spreker deelde mede, dat in plaats van het overleden lid de heer Mr. van Oor schot tot bestuurslid was gekozen de heer Veldman adjudant van de Rijkspolitie te Ommen. De heer Ter Horst sprak een bijzonder woord van welkom tot het hoofd be stuurslid de heer Kooy, die verzocht werd de diploma's en de draagmedailles voor bewezen trouwe diensten aan ver schillende jachtopzieners uit te reiken. De heer Kooy bleek daartoe gaarne bereid en wenste de jubilarissen van har te geluk. De onderscheidingen werden uitgereikt aan de heren H. A. Pleizier te Notter en G. van Voorst te Olst wegens 40 jaren trouwe dienst. Aan de heren G. van Gelder te Diepen veen en G. Visser te Goor wegens 25 trouwe dienstjaren en aan de koperen jubilarissen de heren G. H. Schottert te Ommen, J. Stuut te Ommen, G. J. Hazel- bekke te Raalte, J. Luttikholt te Ensche de, J. Bolink te Holten, A. Tromp te Har- denberg. Wat de sportdag betreft, daarover wa ren alle deelnemers enthousiast. In grote sportiviteit werden diverse wedstrijden gehouden, waarvan de resultaten op een belangrijk hoger peil stonden dan voor gaande jaren. Door de heer G. W. ter Horst werd een woord van dank gebracht aan het gemeen tebestuur van Rijssen voor het welwil lend beschikbaar stellen van het fraaie wedstrijdterrein. De uitslagen van de wedstrijden: Vaste baan jagers: 1 J. Poortman, Goor, 130 punten; 2 W. Wessels, Rijssen, 125 pnt.; 3 Dr. Hage- meyer, Raalte, 125 pnt. Vrije baan buks: 1 J. Reinink, Lonneker; 2 W. Koldewey, Colmschate; 3 D. Smit, Holten. Vrije baan buks, dames: 1 V/. v. d. Beek, Beckum; 2 C. Dekker, Barchem; 3 Mevr. Eysink, Diepenheim. Vrije baan jachtopzieners: 1 F. Russ, Holten; 2 C. Spikker, Haaks bergen; 3 G. J. Kamerink, Wierden. Vaste baan jachtopzieners: 1 M. Kempermans, Nijverdal, 211 pnt.; 2 F. Markslag, Delden. 189 pnt.; 3 H. Pon- gers, Markelo, 186 pnt.; 4 H. Veldhuis, Lonneker, 186 pnt.'; 5 J. Dekker, Raalte, 180 pnt; 6 J. Sluiter, N.O. Polder, 179 pnt.; 7 J. Janssen, Lettele, 178 pnt.; 8 F. Russ, Holten, 174 pnt.; 9 M. Pluim, Hen gelo, 173 pnt.; 10 G. v. d. Kolk, Raalte, 171 punten. De heer G. K., winende in de v. d. Broekestraat, kwam At de onaangename ontdekking, dat dooi een loslopende hond in zijn tuin grote schade was aan gericht, terwijl deze hond niet minder dan zes eenden had doodgebeten. In het kader van de jubileumfeesten ter gelegenheid van het 125-jjarig be staan van de N.V. Ter Horst organiseert de windhondenr envereniging op Hemel vaartsdag op haar renbaan in de Mors grote internationale windhondenrennen met als inzet de grote Ter Horst-anker- prijs. De in ons vorig nummer aangekondig de tentoonstelling en ouderavond van de Stichting „Club- en Buurthuiswerk Rijs sen" is nu definitief gepland op zaterdag 21 mei a.s. De middagtentoonstelling is speciaal be doeld voor kinderen van acht jaar en ouder. Behalve de bezichtiging van de in het afgelopen seizoen gereedgekomen werkstukken, zal een doorlopende, korte filmvoorstelling de attractie van deze middag zijn. De tentoonstelling wordt ge opend om drie uur en sluit om vijf uur. De ouderavond, die bedoeld is om ouders en andere belangstellende vol wassenen met hét clubhuiswerk kennis te laten maken, vangt aan om half acht. Ook dan zal er gelegenheid zijn de ge maakte werkstukken te bekijken, terwijl de zanggroep de kinderoperette „Repel steeltje" zal uitvoeren. Clubleden, zowel jongens als meisjes, die alsnog werkstukken willen inleveren, kunnen dit nog uiterlijk vrijdagavond 20 mei a.s., doen van half acht tot acht uur in het gebouw „Jeruël". Misschien is het mogelijk, dat de jongens en meisjes dit nog eens aan hun clubvriendjes en vrien dinnetjes doorgeven? A.s. maandagmiddag 23 mei van vier tot vijf uur, is er tenslotte gelegenheid om de tentoongestelde werkstukjes weer terug te halen vanuit „Jeruël". De Stichting „Club- en Buurthuiswerk Rijssen" hoopt met deze afsluiting van het afgelopen clubwerkseizoen belang stelling te wekken voor het werk, dat straks in september weer zal aanvangen en nodigt iedereen gaarne uit deze ten toonstelling en ouderavond te bezoeken. Tenslotte wordt nog verwezen naar de in dit nummer voorkomende advertentie. Maandag was het 40 jaar geleden, dat de heer G. Harbers bij de gemeente Rijs sen in dienst trad. Daarom kwam het ge- meentepersoneel 's avonds in hotel „De Kroon" bijeen voor een huldiging. Aller eerst bood de directeur van gemeentewer ken, de heer H. N. Hollander, namens zijn personeel gelukwensen aan. Spr. noemde de heer Harbers een prettig medewerker, die steeds vol toewijding en overgave zijn werk heeft verricht en vooral zeer punctueel. Wij stellen dit zeer op prijs, ook dat U steeds begrip hebt getoond voor onze moeilijkheden. Veertig jaar geleden bent U als doodgraver in dienst van de gemeente gekomen; in 1924 werd U als gemeentearbeider aangesteld en in 1953 als marktmeester op de rundvee markt. Bij Uw benoeming tot voorman wegwerker bent U wijlen opzichter Belt man ongevolgd, aldus spreker. De heer Hollander, die de jubilaris ook voor de komende jaren de beste wensen aanbood, betrok ook mevr. Harbers in de hulde. Hij dankte haar voor de steun, die zij steeds haar man had verleend. Namens de collega's van gemeentewer ken bood hij een rookstel aan. De 17-jarige G. H., wonende in de Oran jestraat, had het ongeluk bij het stoeien zodanig te vallen, dat hij zijn sleutelbeen brak. Dr. Kousemaker verleende eerste hulp. De 24-jarige Rijssense chauffeur J. B. overkwam in Rijssen een ernstig onge luk. Nadat hij zijn werk boven op de vrachtwagen had verricht, wilde hij ge woontegetrouw daarvan afspringen, maar door een ongelukkige samenloop van om standigheden bleef de trouwring achter een haak of uitsteeksel steken, met het gevolg, dat hem door de val de vinger werd afgerukt. Nadat de ongelukkige chauffeur in Leiden medische hulp ver leend was, aanvaardde hij de reis naar Rijssen. De heer G. Mensink bood namens zijn mede-arbeiders ook gelukwensen aan. De heer De Boer dankte voor de uit stekende samenwerking en wees op de sympathie, die allen vandaag jegens de jubilaris toonden door hun aanwezigheid. Namens de personeelsvereniging bood hij een fraaie moderne ventilator aan. Tot slot dankte de jubilaris voor de tot hem gerichte woorden en fraaie cadeaus. 0 voor alle landen kunnen bij onze bank worden aangevraagd. Naast KOSTBARE DEVIEZEN verstrekken wij gaarne KOSTELOZE ADVIEZEN! Wendt U voor alle bankzaken tot de a HUTTEN WAL 31 RIJSSEN De heer B. J. Wessels, wonende Kei- zersdijk 18, werd dezer dagen gehuldigd in verband met zijn 40-jarig jubileum in dienst van de N.V. Ter Horst en Co. Bij Koninklijk Besluit was de jubilaris de bronzen medaille, verbonden aan de Or de van Oranje-Nassau, toegekend. De decoratie werd op het kantoor van Ter Horst en Co. uitgereikt door burgemees ter Landweer, die waarderende woorden richtte tot de jubilaris. Namens Ter Horst en Co. wenste de heer A. H. ter Horst de jubilaris geluk met zijn jubileum en vooral met zijn onderscheiding en over handigde de heer Wessels een enveloppe met inhoud. De heer G. Koster, wonende in de Baankamp, voorman-poetser in dienst van Ter Horst en Co., herdacht dezer da gen eveneens het feit, dat hij 40 jaar ge leden voor 'het eerst ,,'n Stoom" binnen ging. De heer Koster werd ten directie- kantore ontvangen, alwaar de heer A. H. ter Horst de jubilaris toesprak, hem feli citeerde met zijn jubileum en hem dank bracht voor de wijze waarop hij zijn ar beid gedurende zulk een lange reeks van jaren in dienst van het bedrijf had ver richt, waarna de heer Ter Horst hem een enveloppe met inhoud aanbood. Door het bestuur van de afd. Rijssen van de Dierenbescherming wordt geatten deerd op het volgende: Dikwijls worden uit het nest gevallen jonge vogels bij leden van de Dierenbe scherming gebracht. Het is echter beter om de tere jonge die ren in de buurt van het nest te houden, omdat als de ouders zien dat „de kust" veilig is, de jongen wel weer in de nesten worden gebracht, zodat zij verder een nor male „opvoeding" kunnen krijgen. Liefhebbers van katten zouden ter voor koming van veel vogelleed de katten in deze tijd wat meer vast moeten houden als in andere jaargetijden, en als men te gelijk katten- en vogelliefhebber is, kan men de kat een belletje aanbinden, zodat de vogeltjes niet onverhoeds kunnen wor den overvallen. Voor de motorsterrit, die de Rijssense Motorclub R.M.C. maandagavond organi seerde, bestond goede belangstelling. Er was een fraai parcours van circa 40 km via RijssenEnter uitgezet. De uitslagen waren als volgt: Motoren: 1. H. J. Nijveld 9 str.p.; 2. W. Jansen 10 str.p.; 3. H. Buursink 11 str.p. Auto's: 1. J. Pas 15 str.p.; 2. D. Pas 33 str.p.; 3. B. Landeweerd 40 str.p. Na afloop vond in café 't Witte Hoes door de heer H. Buursink met een toe passelijk woord de prijsuitreiking plaats. Tweede Pinksterdag vindt een grote betrouwbaarheidsrit plaats in het kader van de jubileumfestiviteiten van Ter Horst en Co. 's Morgens om 7 uur vindt de start plaats vanaf de Veemarkt. Zowel bij de auto's als bij de motoren is er een hoofdprijs van f 100, Jan wör wakker met ne skrik, Huern hee doar neet wat, Of zol hee zik hemm vergist, Hee zat recht op 't gat. Joa doar haj 't wa wier, hee huern Non heel dulek stemn' Jan het berre oet, hee wol 't Zinne doar van hemn'. Zachjes an, zodet Merie Der niks van vernüm; tluer, 't was net of het geluud Oet de kamer küm Wee of wat zol det künn wean, Hee vertrouwn het neet, Jan den neet gaaw bange was, Beewn non as een reet. En al wolle het neet weetn, 't, Zweet det breuk um oet, Jan den bosken earlke woar, 't Hatte in de hoed. Mear ik mur wat doon, dach Jan, 'k Kan hier neet bliewn staon, 'k Kan den keal of wat 't ook is Neet zin gaank loatn goan Jan greep 'n pook van het fernuua, Kreeg wier mood zowoar, Goojn de kamerduure lus, En wat zag hee doar? Zal ik het oe mear verteln, Of kuej 't miskien roan, Zinne radio dee har 'n Heeln nach an estoan. Rijssen. J. ROZENDOM. Bij gelegenheid van St. Isidorusdag had de A.B.T.B. afd. Rijssen dinsdag een feestavond in het St. Jozefgebouw, waar voor veel belangstelling bestond. In het openingswoord heette de voorzitter de heer J. Nollen allen welkom. Hij wees op het belang van een dergelijke jaarlijkse bijeenkomst, waardoor de onderlinge band steviger wordt. De r.k. toneelvereniging „Levenslust" uit Beckum bracht hierna met groot suc ces het blijspel van C. v. d. Lingen: „De Dochters van de Baas". Het verschil in stand is het thema van dit alleraardigst stuk. Mijnheer Wortel, aannemer, heeft 3 dochters, waarvan de oudste verloofd is met een „kale jonkheer". Dit bevalt vader niet, maar moeder integendeel wel. Hij ziet zijn dochters liever getrouwd met flinke kerels, die werken willen. Vanzelf sprekend heeft dit de nodige verwikke lingen tot gevolg, waardoor dit stuk de aanwezigen enkele uren goede ontspan ning bezorgde. Door de speeltuinvereniging Irene wordt op de ochtend van Hemelvaartsdag de tra ditionele rijwielspeurtocht georganiseerd. In het verleden is bewezen, dat deze speurtocht flink in de belangstelling staat, zodat verwacht kan worden, dat ook dit jaar de deelname groot zal zijn. Door het bestuur van Irene is ook dit jaar weer een zeer aantrekkelijke route uitgestip peld, terwijl ook nu weer mooie prijzen beschikbaar worden gesteld. Aanmeldingen kunnen worden gericht tot de heer Borkent of aan de start. Heel Rijssen heeft meegeleefd met de verschrikkelijke ramp, die twee gezinnen heeft getroffen. Allerwegen was het me deleven groot, vooral met de heer Jan Scholten, die in een ziekenhuis te Almelo verpleegd wordt. De klap, die het geluk van twee gezin nen wreed verstoorde, was tot ver in de omtrek te horen en eerst uren later rea liseerde men zich pas goed, welke ver schrikkelijke gevolgen de ontploffing, die in alle vroegte plaats had, te weeg had gebracht. Jan Scholten, als altijd vroeg in de weer, wilde gewoon het gascomfoor aan steken, dat gevoed werd door flessengas. Op hetzelfde ogenblik, dat hij een lu cifer aanstak, moet er een geweldige vlam zijn ontstaan en dreunde het dubbele woonhuis aan de Enterstraat op zijn grondvesten. De muren scheurden. Alle pannen vlogen van het dak (althans van het gedeelte dat door de heer Scholten werd bewoond) en vallend puin deed een. enorme ravage ontstaan. Jan Schol ten die een vreselijke schrik moet hebben gekregen, reageerde op de enig juiste wijze. Hij rende naar buiten, wentelde zich in de tuin om de vlammen uit zijn kleren te doven maar desondanks heeft hij ernstige brandwonden opgelopen en heeft hij (ook gisteren nog) hevige pijnen doorgemaakt. De toestand van Scholten is voorlopig het ergste, want als door een wonder zijn alle andere bewoners aan dood of V ongeluk ontsnapt. De echtgenote van de heer Scholten en de vier kinderen kwa men geheel ongedeerd uit het volkomen verwoeste huis tevorschijn. Ook het andere gedeelte van het huis, dat bewoond wordt door het gezin Kreij- kes, is ernstig verwoest. Ook daar ech ter zijn persoonlijke ongelukken achter- wege gebleven. Ook daar is het alsof in dit opzicht een wonder is geschied. Juist toen daar de baby uit het bedje was gehaald, had de ontploffing plaats en werd het kinderledikantje bedekt door vallend puin. De ravage, die aan de woning en aan huisraad is aangericht is een wreed ge zicht. Daarvan heeft bijna heel Rijssen zich op de hoogte gesteld. De materiële schade is echter nog te herstellen. Het schijnt, dat de verzeke ring een belangrijk gedeelte van de scha de op zich neemt. Hopenlijk geneest de heer Scholten spoedig en zal hij geen blijvende last van de ramp overhouden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1