R'j ssense B. B. hield geslaagde oefening Afscheid Ds„ Vergunst ss Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter Grote deelname aan Ankeractie INGEZONDEN Jeagddrnmhand „Irene" houdt collecte li y&k Tentoonstelling en Ouder avond Clubhuiswerk Sterrit Rijssense Motorclub Postduivenwedvlucht 55-jarige Echtvereniging Spa**1 éér P' ..«VvuSV COÖP. BOERENLEENBANK NOTTER Gunt dee wichter dei plezear Oefenwedstrijd Winkeliers geven jubileum bij Ter Horst en Co. cachet Jaargang S8. - No. 19. VRIJDAG 13 MEI 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Grote belangstelling voor af scheidspredikatie Beroep op Rijssense bevolking ofU - BOERENLEENBANKEN K RAIFFEISENBANKEN jó WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enter straat 10, Rijssen. Telef. 2308 (05480) Advertenties 10 et,per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. De Rijssense Bescherming Bevolking bleek maandagavond nog springlevend, toen zij werd gealarmeerd in verband met een gefingeerde bomaanval op de Oranjeschool en de in aanbouw zijnde kerk van de Oud-Geref. Gemeente in Ne derland. Om precies 8 uur deden zich ex plosies voor en werd een waar rookgor dijn gelegd. Men hoorde de in paniek geraakte kinderen luid schreeuwen; de blokhoofden zorgden dat de commando posten bericht ontvingen, waarna drie blokploegen, één reddingsploeg, een mo biel geneeskundig team evenals twee brandweereenheden in touw kwamen. Door de politie werden nieuwsgierige toeschouwers op een afstand gehouden. Onder toeziend oog van de provinciale commandant, de heer Brummer, werden de kinderen, die door het instorten van de school op diverse plaatsen niet door de gewone uitgang naar buiten konden, via een raam door de reddingsploeg naar buiten geholpen. De gewonden, zowel op het dak van de school alswel op de stei gers, werden met een ladder verder ge transporteerd. Na afloop vond in café Bakker een be spreking plaats. De heer P. van Dijken, districtshoofd van de Kring Twente, toonde zich zeer verheugd over de grote deelname. Hij sprak de wens uit, dat, on danks de komende grote veranderingen, de animo zo groot mag blijven. De pro vinciale commandant, de heer Brummer, die zijn tevredenheid toonde, was het op gevallen, dat de werkverdeling niet he lemaal juist was. Er werd soms teveel aandacht besteed aan lichtgewonden, ter wijl de zwaargewonden moesten wachten. Snelheid van handelen is zeer belang rijk, aldus deze commandant, die het oefenterrein ook onvoldoende vond. Hoe wel hij van zijn kant beloofde er alles aan te doen dit te veranderen, ligt hier een taak voor de opruimings- en red dingsdienst en het gemeentebestuur, al dus spreker. De leider van de zelfbescherming, de heer J. Rozendom, was tevreden over de ze oefening. Als er geen fouten waren gemaakt, was de oefening niet nodig ge weest. Bovendien kan met een oefening de werkelijkheid nooit voldoende bena- De stichting „Club- en Buurthuiswerk Rijssen" zal ook dit jaar het seizoen weer beëindigen met een tentoonstelling van de op de verschillende clubs gemaakte werkstukken en een propaganda-avond, waarop de ouders en andere belangstel lenden nader kennis kunnen maken met de werkzaamheden van de stichting. Deze tentoonstelling en ouderavond zullen worden gehouden in het gebouw „Jeruël" op zaterdag 21 mei a.s. Op de middag-tentoonstelling, die speciaal voor de jongens en meisjes bedoeld is, zullen waarschijnlijk enige filmpjes worden vertoond, terwijl 's avonds de zanggroep onder leiding van mevrouw Lugtigheid de operette „Repelsteeltje" zal uitvoe ren. A.s. zaterdag, 14 mei, 's middags van drie tot vier uur zal er in de Schild- school gelegenheid zijn om de verschil lende werkstukjes in te leveren, die op de tentoonstelling een plaatsje zullen krij gen. Nadere en meer definitieve mede delingen zullen in ons nummer van de volgende week per advertentie worden bekend gemaakt. Het bestuur van de vereniging van Rijssense Oud-Strijders wil vanaf deze plaats de deelnemende voetbalverenigin gen aan de wedstrijd op 5 mei j.l. graag hartelijk dank zeggen voor hun belange loze medewerking. De opbrengst van de ze voetbalwedstrijd is boven verwachting geweest, n.l. f 535,-. Het is een verheugend verschijnsel, dat de vereniging steeds op ieders medewer- kink kan rekenen. Het bestuur ziet dit als een bewijs, dat het doel dat de ver eniging zich heeft gesteld, aller sympa thie heeft. Dit is deze keer wel overduidelijk ge bleken. Niet alleen werkten de spelers en grensrechters mee, ook de scheids rechter, de heer Krommendijk uit Alme lo, wilde geen enkele vergoeding voor het leiden van de wedstrijd. En wat te zeggen van de heer Ooster veen uit Nijverdal, die voor de Nijver- dalse spelers gratis een bus beschikbaar stelde. Het is het bestuur een behoefte allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van deze voetbalwedstrijd, zeer hartelijk dank te zeggen. R. derd worden. Doelend op het gebrek aan een goed, lokaliteit om te oefenen, merk te hij op: we moeten roeien met de rie men die we hebben. Dr. Reiehard vond, dat de afvoer van gewonden te wensen overliet, terwijl Dr. Zillinger Molenaar het verzorgen der ge wonden heel goed noemde. De heer Van Dijken deelde mede, dat in september opnieuw een oefening plaats vindt. Het was voor vele leden van de Ned. Herv. Gemeente j.l. zondag geen gemak kelijke dag, toen zij plaatsnamen in de Grote Kerk op het Schild, om daar de af scheidswoorden aan te horen, die tot hen werden gericht door Ds. E. F. Vergunst, die zoals bekend een beroep naar Ede heeft aangenomen. Ruim 4 jaar was Ds. Vergunst, destijds reet zoveel warme vreugde ontvangen, in Rijssen werkzaam geweest. In die 4 jaar heeft de jonge ener gieke herder zich bijzonder verdienstelijk gemaakt, door zijn activiteiten op velerlei Nog vers ligt in het geheugen welk een voortreffelijke indruk de jeugddrumband van de speeltuinvereniging Irene in Rijs sen heeft gemaakt bij de recente feeste lijkheden. Met recht kan worden gezegd, dat de keurige groep de feestelijkheden heeft opgeluisterd. Zonder overdrijving kan worden gezegd, dat de band juist bij de laatstgehouden feestelijkheden een gro te populariteit heeft weten te verwerven. Nog afgezien van het prachtige stuk jeugdwerk, dat in deze drumband het be stuur van de speeltuinvereniging heeft we ten te leveren en nog levert, kan gevoe gelijk worden gesteld, dat een groot ge deelte van de Rijssennaren trots is op het feit, dat het in Rijssen mogelijk is geble ken, zulk een keurig geformeerde drum band op te richten. De leden van de band, die hun liefheb berij met bijzonder veel overgave beoefe nen, doen alles om ook het peil, waarvan ook in een drumband sprake is, op te voe ren tot een zo hoog mogelijk peil. Daarom is het jammer, dat het bestuur een ledenstop heeft moeten invoeren. De belangstelling voor de band is zo groot, dat het bestuur tot haar grote spijt aspi rant-leden moet afwijzen. Er staan wel 200 aspirant-leden op de lijst. Dat is inderdaad jammer. De vraag is acuut: op welke wijze kan de bestaande drumband in het leven wor den gehouden. De kosten om de band drummende te houden zijn heel erg groot. Naast de kosten, die de uniformering met zich meebrengt is de grote moeiijkheid en het grote struikelblok de instrumenten. Destijds heeft men, geen andere mogelijk heid ziende, 2e hands diepte- en andere trommels aangeschaft, welke nu voor het merendeel niet meer kunnen dienen. Door de toestand van de trommels wor- Woensdagavond, organiseert de RMC te Rijssen een sterrit voor auto's, motoren en scooters over een afstand van onge veer 40 kilometer. Om half acht start de eerste deelne mer bij café „Het Witte Hoes." Er is een fraai parcoujrs uitgezet, waardoor, ook met het oog op het mooie weer, het ongetwijfeld een mooie rit zal worden. De postduivenhoudersver. „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht vanaf Bonn. De duiven werden gelost om 6.45 uur met Z.O. wind. Winnaar van de vlucht werd M. J. Geu zendam (8.58.57 uur). Een gedeelte van de uitslag: 1 M. J. Geuzendam, 2 H. Kuipers, 3 G. Poortman, 4 A. Struik, 5 J. Bakker, 6 A. Struik, 7 H. Koedijk, 8 H. Haeke, 9 J. Bakker, 10 H. Koedijk. Gisteren herdacht het echtpaar G. J. Buursink-H. B. Top, wonende aan de Nij- verdalsestraatweg, de dag, dat zij vóór 55 jaar te Hengelo in het huwelijksbootje stapten. Beide oudjes genieten nog een uitstekende gezondheid. De bruidegom is 83 jaar en de bruid 76 jaar. Het gezin telt 6 kinderen, 17 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. De bruidegom is geboren te Rijssen (Biesterij), terwijl de bruid uit Markelo afkomstig is. Hij is werkzaam geweest bij de Spoorwegen, eerst als arbeider, later als ploegbaas, terwijl mevr. Buursink als spoorwegwach- teres heeft gefungeerd, eerst ruim 7 jaar tussen Hengelo en Oldenzaal en later 8 jaar te Assel bij Apeldoorn. In 1922 bouw den zij een woonhuis (tevens café) aan de Nijverdalseweg, na eerst aan de Höfte te hebben gewoond. 35 jaar wonen zij nu reeds samen op café „Het Kolkje". De bruid verricht helemaal alleen de huise lijke werkzaamheden, terwijl de bruide gom druk is met de boerderij. Vanaf de ze plaats wensen we het feestvierende echtpaar nog vele jaren in goede gezond heid. den de vellen overgevoelig, zodat er spra ke is van vele defecten. In een maand - dat ter illustratie - moest voor een be drag van f180.aan vellen worden ver nieuwd. Vanzelfsprekend dat deze hoge kosten niet kunnen worden bestreden uit de con tributies van de leden. Temeer waar het zo is, dat de jeugd drumband ten allen tijde bereid wordt gevonden medewerking te verlenen aan evenementen en gebeurtenissen, waarvan de hele Rijssense gemeenschap genoegen beleeft, wil het ons voorkomen, dat met een gerust hart een beroep kan worden gedaan op de Rijssense bevolking om de collecte tot steun van de jeugddrumband te doen slagen. De collecte wordt te beginnen a.s. zater dagmiddag gehouden en gedurende de volgende week enige avonden voortgezet. Het bestuur doet een beroep op iedere Rijssenaar te bewijzen, dat Rijssen de jeugddrumband een warm hart toedraagt. VOORRONDE MISS MODINETTE In de schouwburg 't Groenedal te Al melo wordt op 16 en 17 mei een quiz ge houden als voorronde voor de verkiezing van Miss Modinette 1)60 terreinen. Vooral door de Herv. jeugd, wel ke in Ds. Vergunst een grote steunpilaar zag, werd zijn heengaan met gemengde gevoelens ontvangen. De kerk was totaal bezet, onder de aanwezigen bevonden zich een aantal pre dikanten uit de omgeving, afgevaardigden van de classis Deventer, en het gemeente bestuur van Rijssen (de wethouders Scholman en Goosen en gemeentesecreta ris Lugtigheid). Na een gedeelte van Psalm 25 en Han delingen 20 te hebben voorgelezen hield de scheidende predikant zijn afscheidspredi katie naar aanleiding van Pred. 12 vs. 13 en 14. Met overtuiging wees Ds. Vergunst er op, dat hij steeds getracht had de gemeen te te leren, om te wandelen in de vreze Gods en Zijn geboden te onderhouden. Ds. Vergunst besloot met de woorden uit Han delingen 20 vers 32: En nu broeders, ik beveel u aan God en het Woord Zijner Genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de ge- heiligden. Ds. Vergunst richtte hierna woorden van afscheid tot Ds. van Tuiji en Ds. Vos, tot de kerkeraad, tot de notabelen, de jeugdverenigingen, kosters, organisten, bijzonderlijk tot de heer Ilbrink, die in het ziekenhuis verpleegd wordt, voorts tot de classis Deventer, tot de ringpredikanten en tot het gemeentebestuur van Rijssen. Ds. H. Vos bracht zijn scheidende col lega dank mede namens de kerkeraad en de gemeente voor al het werk dat hij in Rijssen had verricht. Ds. Vos verzocht de gemeente Ds. Vergunst toe te zingen Psalm 68 vers 17. Van de gelegenheid van Ds. en Mevr. Vergunst afscheid te nemen werd door practisch alle aanwezigen gebruik ge maakt. GESLAAGD Te Den Haag slaagde onze plaatsgenoot, de heer J. W. Lucassen, voor keurmeester van vee en vleeswaren .v,eb^ProWeel gem»* A#m««l. b«<J* e*atr*W Q«nk ta Uf «cM Nadere inlichtingen hij de IIL'TTENWAL 31 RIJSSEN 't Vaalt neet met um elke wekke Met de knippe kloar te stoan, 'k Kan miej vuursteln det de leu wal 's Hopt det z' eur zeut ouwersloan. Dan vuur 't een en dan vuur 't aander, Het is aalt het zelfde leed, 't Is kollekte op kollekte 't Skient wa det 't nooit stille steet. Ook de Jeugddrumband „Irene" Weet woer of de zaakn hier staot, Nee ze doot het ech neet gearne, Mear ze mun', zit op zwat zoad. Joa ze weet det het neet metvaalt, Mear ze wilt het toch prebearn, En zo komt ze dan in Riessen Ouwera wier kollektearn. Ik zol zengn, too leu in Riessen Haalt de zükke ees vuur 'n dag, Nee ze vroangt oe neet um vuile, Ze zeent bliej met elk bedrag. Earlke woar, iej wodt niks oarmer Aj wat in det buske doot, En aj ginnen geuln kuent missen, Ook een kwatje is wa good. Loat de Jeugddrumband Irene Non neet in eur hempje stoan, Loawe zorgen det dee wichter Op de trommels kuent blieuwn sloan. Is het non gin mooi gezichte Aj ze duur de stroatn zeet goan, Was het, zengnt non zelf, neet jammer, Asse neet kon' bliewn bestoan. Gunne wiej neet. allemoale Disse wichter det plezear, Loawe zorgen det de buskes Heel good vol wodt disse kear. Rijssen. J. ROZENDOM. Naar wij vernemen, zal er a.s. zater dag op het Excelsior-terrein een oefen wedstrijd worden gespeeld tussen een KNVB-elftal (z.m.) tegen een Twents Jeugdelftal. De opstelling der elftallen is als volgt: Zaterdagelftal: doel: Woudsma (DES), achter: Timmermant (SVZW) en Schoo- nebeek (Sparta). midden: Kamp (O.N.), Nijland (Excel sior) en Balster (Sparta), voor: Poelakker (DES), Sprakel (Excel sior), v.d. Broeke (SVZW), Ter Avest (SVZW) en Braakman (Vr. Boys). Jeugdelftal: doel: Woolderink (Tubanters). achter: Homans (Vosta) en van Dalen (Heracles). midden: Kaihena i(Wierden), de Vries (Ensch, Boys) en Morsink (Heracles), voor: Wiggers (Vosta), ter Mors (Ensch. Boys), Visser (Sp. Enschede), Nijhuis (Rigtersbleek) en Thien (P.H.). Gezien de opstelling van beide elftal len, verwachten wij een technisch goed gespeelde wedstrijd te zien. De aktiviteiten, ontwikkeld door het comité Ankeraktie in verband met de viering van het 125-jarig jubileum van de Kon. Jute Spinnerij en Weverij Ter Horst en Co., zijn niet zonder resultaat gebleven. Van winkelierszijde is er voor alle drie door het comité georganiseerde evene menten grote belangstelling, zo groot, dat deze ver ligt boven de optimistisch ge stelde verwachtingen. Het comité heeft gemeend, dat ook van middenstandszijde aandacht aan het ju bileum moet worden geschonken, over wegende, dat de N.V. Ter Horst en Co. gedurende zulk een lange reeks van ja ren van zulk een grote betekenis is ge weest voor de 'hele Rijssense gemeen schap. Zoals bekend, wordt er een etalagewed strijd georganiseerd, waaraan door onge veer 50 winkeliers wordt deelgenomen. De deelnemers is verzocht de etalage zo veel mogelijk te brengen in het teken van het 125-jarig jubileum van Ter Horst en Co. De jury bestaat uit de heer Meijer, Rijksmiddenstandsconsulent te Zwolle; mevr. De Lange uit -Almelo, bestuurslid van de afdeling Almelo van de Ned. Ver eniging van Huisvrouwen; de heer Pezie, directeur van de Deva-vakschool te Al melo; de heer Th. Vos, redakteur van het Dagblad van het Oosten en de heer Su- rink, directeur van de VVV te Deventer. Door de jury zal onderscheid worden gemaakt in etalages, ontworpen en inge richt door de deelnemers zelf en etalages, ontworpen en ingericht door beroepseta leurs. Bijzonder groot is ook de deelname aan de winkel-aktie, die zal worden gevoerd onder de naam Anker-aktie. Er hebben zich n.l. meer dan 100 winkeliers als deel nemer aangemeld. Het aantrekkelijke voor de kopers in de zaken is de kans op de hoofdprijs, die een waarde vertegenwoordigt van niet minder dan f 1000,- (waardebonnen). Ge durende de periode waarin de aktie wordt gevoerd (van 25 mei tot en met 4 juni) ontvangt iedere koper voor elke gulden, die in één der deelnemende zaken wordt besteed, een formulier. Besteedt men dus een bedrag van f 10,-, dan ontvangt men 10 formulieren. De kopers moeten op de ze formulieren het gewicht invullen van een groot scheepsanker, dat zal worden opgesteld op het pai'keerterrein nabij de openbare lagere school, dicht bij het kantoorgebouw van de Twentse Bank. Diegene, die het juiste gewicht weet te schatten of dat het meest weet te bena deren, is winnaar van de hoofdprijs. Naast de hoofdprijs zijn er nog een aan tal andere prijzen beschikbaar, als een radiotoestel, een stofzuiger enz. Het comité Anker-aktie heeft ook ge dacht aan een aantrekkelijk evenement voor de Rijssense jeugd. In de deelnemende zaken zijn meer of minder opvallende kleine ankers gedepo neerd. De kinderen moeten het totaal laantal ankertjes opzoeken en daarvan opgave doen. Voor prijzen is een totaal bedrag uitgetrokken van f 250,-. Ook aan de Anker-speurtocht wordt door meer dan 100 winkeliers deelgenomen, zodat het voor de jeugd nog wel een hele tocht zal worden, maar daarom is deel name door de kinderen juist zo interes sant. Het lijdt geen twijfel of ook het publiek zal de evenementen, door het comité An ker-aktie georganiseerd, weten te waar deren en er spontaan aan deelnemen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1