NEN MOOI N BAK Taptoe-show te Almelo Burgerlijke Stand Huid genezing Athletiek Sportnieuws R.V. PREDIKBEURTEN Programma Schoofvoetbalwedstrijden Biljarten Koop nu IVOROL Filmnieuws Puistjes verdrogen door Purol-poedei RUSSENS ELFTAL SAMENGESTELD Dubbele tuben: Voordeliger prijs. Uw tanden vragen het beste. Het skut mooi op met 't nieje zwembad daor in 'n Kruuses. Viej zeent der van de waekke nen nommedag hen ekukket. Dr wodt had e'waorket, zodet 't teengn Juni kaant veerig is. Ik kan miej vuurstel'n det de Riessender jongs en meaks en ook de euldern dr temee bliej met zeent. In 'n heel'n urn- trek hebt ze neet zon mooi zwembad as vieleu in Riessen. Zukke dinge doot oe Riessender hatte good, iej zol'n van bliejs- kop temee dr alledage in skeet'n. Ik har edach, dat! 'n raod de aol'n baown de viewnzestig nog goodgunstig har ewes, zodet ze dr temee vuur niks in har'n emeungd. Mer tot non too he'k der nog neet van e'heurd. Viej mur'n nog meer hop'n, het kan nog wal. Kleene wichter oonder de 3 jaor mangt dr temee ook in vuur niks. Zol'n dee klee'n daor niks an hem'n dacht ieleu. Non lustert dan ees aewn. Dr is in de sportkemissie 'n heel mooi vuu'stel edaon, dat binn'kot in 'n raod koomp. Dee kemissie steelt vuur, det de gemeente driewnde keenderwaangns an zal skaffen. Jao, driewnde keenderwaangns. Det is nog neet zo slech bekekk'n. De jonge mooders of de gropmoo's (det kan ook) keunt van 't zommer mooi in de zunne gaon ling'n brao'n of braan' en de Pik kan dan de wichter zeute haol'n. Hee hoof niks te doon as de keenderwaangns in 't water an te druk'kn. In Amerika is det al lange. De wichter mur'n det nao mooi veen'. Is det wat niejs vuur Riessen of neet. Het koomp nog in 'n raod hoevulle of 't per keenderwaage mut kossen. Nog wat aans. Vuur det 't nieje bad temee lus geet vuur gewone leu, is 't ne waekke laank alleene lus vuur de burge- maester, de wethoolders en de raods- heer'n. Dee weelt ne waekke laank oon- derzeuk'n of alns in odder is. 'n Pilo kon zik det neet begriepm. Ze keunt toch lange allemaole neet zwem'n zegge. Nee det weer ik wal, mer vandage an dag keunt de leu nen hoop leer'n. En woerum- me de leu van 'n raod dan neet? Ik hebbe 'heurt, det ze allemaole al ne waekke of wat an 't tree'n (det is oefe nen) zeent. De gemeente hef beuks an eskaffet': Zo lear iej zwem'n. Um 't nog vuur Juni te learn, mut b en w en 'n raod eiken aownd 'n half uur op de slaop- kamer op 't zèèl, houw'n met haane en beene. Dreuge zwem'n neumt ze det. Ze weelt het neet weet'n, mer ik zin 't too- valleg gewaor ewur'n en daorumme kan ik 't oeleu vetel'n. Non, ik veene 't fleenk, het is gin skaane um zwem'n te lear'n. Det is aoweral good vuur, aj keunt zwem'n en ie veult dan nattighaid, dan krie'j duch miej neet zonnen skrik of aj neet keunt zwem'n. Met disse gedachen zink gister'naownd in slaop evull'n en toen he'k nen heel'n raor'n dreum e'had. Lustert mer ees aewn. Ik zagge 't nieje zwembad al vuur miej. Alns aewn mooi inerichet. Mooi skoon water en daor zag ik, ik tealn ze goed, zesteen viske zwem'n. Vuurop nen heel'n groot'n heel'n mooi'n karper. Hee glum van alle kaant'n iej kon'n zeen, dette 'n bes laewn har ehad. Den hef nen bessen stamboom e'had dachen ik, daorumme isse baas e'wud'n. Twee kleendere karpers, ook fleenk'n, zwum'n aajt biej um in de buute. Eene aajt leenks van um en 'n aander'n aajt rechs. De baas gaf good ach, det dr gin drokte kum in 'n bak. Det vul aajt neet met. Want hee wol alns in aowerleg met de 2 kleender'n. Mer daor har 'n groot'n 't juus zoer met. At 'n een naor vuur't wol, wol 'n aander'n met geweald nao achter'n. En 't kossen de baas heel wat gegaap en gegiw, um de baide klee'n in de riegel te hool'n. Met de aandere bak- bewoners, har de baas neet zovulle las, teminsen neet aaltied, mer toch mangs, jao dan nog wal. Dr zwum'n in 'n bak 3 hele mooie voorntjes, nen aoln en twee jong'n mooie viskes. Roodvinn' zengt ze daor in Ries sen teengn. Dee dree bleew'n aajt biej mekaor, den jongsen sprung nog wals oet 'n baand, mer de bajde aander'n haal'n um aajt wier op. Al dee aander'n har'n in de hoed nen hekel an dee roodvinn'. Juus duur dee roo' vinn' war'n 't zukke mooie Geboren: Johannes Hendrikus Huber- tus, zv J. H. H. Hodes en T. F. H. Smits, Kerkstraat 3. Aaltje, dv A. J. Egbers en G. J. Nijhof, Prins Hendrikstraat 4. Hermanna, dv J. Zandvoort en H. van den Belt, Beatrixstraat 21. Jan Hen drik, zv J. W. Baan en G. D. Boomkamp, Markeloseweg 40. Ondertrouwd: Mannes Kreijkes, 29 j., Rijssen, Stationsdwarsweg 35 en Olfina Hendrika Pol, 24 jr., Rijssen, Prinsen straat 10. Gerrit Arend Leusman, 25 jr., Hengelo (O.)., Javastraat 30 en En- gelina Albertdina Dennekamp, 25 jaar, Rijssen, Irenelaan 1. Hendrik Jan Brandriet, 27 jr., Rijssen, Dannenberg 60 en Hendrika Kalkhuis, 22 jr., Nijverdal, Ligtenbergerweg 6. Gehuwd: Gerhardus Johannes Maria Hulsink, 25 jr. en Johanna Wilhelmina Maria Schintz, 23 jr., Rijssen, Oranjestr. 55. Gradus Herman Oosterbroek, 47 j. en Aaltjen Mensink, 42 jr., Otterlo, Bar- neveldseweg 6. Jacob Lubberts, 22 jr. en Aaltjen Mensink, 42 jr., Otterloo, Bar- Kampsweg 3. Jan Willem Poortman, 26 jr. en Antje Lozeman, 20 jr., Rijssen, Rozengaarde 47, Gerrit Dinant Kos ter, 23 jr. en Lamberta Lohuis, 18 jaar, Rijssen, Wilhelminastraat 14. Overleden: Willemina van den Berg, 75 jr., echtgenote van J. W. Jansen, Hange- rad 32, overleden te Almelo. viskes. Daor konn die aander'n neet teengn an. Dr was in 'n bak net as biej de leu ofgeuns. Dee aander'n leut de roodvinn' allene daorumme meestied leenks ling'n. Den aol'n van dee dree was naorn's bange vuur en atte helg wur en 't gezwem van dee aander'n stun um neet an, dan gooi'ne dr zik met 'n kop vuur, jachen al dee aander'n skrik an, dee't met nen skrik oet mekaor steuw'n. Mer daor bleef 't biej, al har de roodvinne geliek, de aander'n dee'n niks op um op oet. Dan zwum der nen heel'n mooi'n goold- vis. Zonnen mooi'n det 'n heel'n bak dr duur opfluur'n. Lasteg wasse nooit. Woe- rumme ook, de waeld was zo mooi vuur um en de aander'n wussen wal det ze teengn um toch neet ankon'. Hee har ook 'n mooi laewn, hee hoow'n zik nooit te wasken of op te poetsen, det goold was zo ech, daor mekeer'n nooit niks an. Dan zwum'n dr vief doonkergekluude viske, biej zwat of. Het leek'n miej 'n soot blaejn, deew vrooger wal hebt e'vungn in 'n Maotgraaw'n. Mooie viskes warn 't neet, mer duur det ze met zovulle Huidzuiverheid- Huidgezondheid war'n har'n ze nen hoop te koop in 'n bak. Ze gung'n mangs liek teengn 'n draod in zodet de baas dan helg wur. Oonder me kaor botter'n 't lange aaltied neet. Der was der eene biej den har zik wilmoods nog zwatter emaakt as dee aander'n. En det stun dee veere neet an. Viej zeent toch zwat genog zeer'n de veere teengn den een', mer den dee' dr niks op oet, den spuuj' ne maol doeneurig van zik of en zwum gewoon duur. Det was alns. Dan zwum'n dr twee kleen'n aajt biej mekaor. Den een' was 't allene meer um 't metzwemn te doon, mer det aan dere det was meer 'n stekkelbeurske. Det was aajt wierig en steuk ook nog wal mangns van zik of. Det zat vol grapn en kemosies en steuk de groot'n mangs de gek an. 't Har neet vaake veskel en oon- derdewiel atte de aander'n steuk, mossen aee dr toch nog mangs umme lachen. Dan zwum dr 'n aander, meestied in de buute van dee doonker'n mer toch was 't neet heelmaol 't zulfde slag. Ook den vis was duuster mer a'j good keek'n zag iej aower de doonkere rugge nen zulver'n streep glem'n. Det ko'j benaamd good zeen, at de zunne skeen, aaltied wolle neet weet'n dette zonnen mooi'n zulvern- de streep har, dan kreupe vot in de skaa, daor kon dr um gineene zeen en kon dr umme ginéene wat maak'n. Dan zwum dr eene, den har'n ze dr later inebrach. Het was 'n mooi kluureg visken, mer det was nog neet eweent. Het wus neet precies tvoer offe 't met mos hool'n, het heul zik op de vlakte zodet 't alle kaant'n oet kon. In ééne dinge was 'n heel'n bak het met mekaor eens. Geregeld kum de Pik heur skoon water breng'n, det stun heur al- maole an. Det was eur nao 't zinne en vuur good voor zorgen de Pik ook. Daor umme heul'n ze zik allemao tao Wat kan 'n meanske toch aorge dinge dreum'n GAOIT. Indien het weer meewerkt, zal de 3e Twentse Taptoe Show op Koninginnedag en Bevrijdingsdag des avonds door duizen den mensen uit verre omtrek, zelfs uit Duitsland, bezocht worden. Deze show wordt dit jaar op het Marktplein te Al melo gebracht door elf muziekkorp sen en drie mannenkoren. In totaal 700 rijk geüniformeerde muzikanten en stem mig geklede zangers zullen op een met machtige tribunes omzoomd terrein van 2500 m2 een prachtig, kleurig schouw spel geven dat zowel op 30 april als 5 mei een groots hoogtepunt van de feestelijk heden in Almelo zal vormen. De show mag met recht een Twents evenement ge noemd worden. In deze Taptoe Show zijn enkele zeer spectaculaire attracties verwerkt. Eén daarvan is het optreden van het befaam de, unieke Jachthoorn- en tamboerkorps „Bronswerk" uit Amersfoort. De tweede is niet minder boeiend: als intermezzo tussen de vele parade-figuren van de korpsen zal een echte slede met charmante dames de arena worden bin nengevoerd. Twee muziekkorpsen spelen het bekende liedje „Sleighride in Alaska" van Jos Cleber. De dames stappen uit, en ontpoppen zich als bekoorlijke balletdan seressen. En danzal het in over eenstemming met de sprookjesachtige sle- detocht in het licht van vele sterke schijnwerpers gaan sneeuwen Wat de Taptoe Show zelf betreft, steeds zullen meerdere muziekkorpsen of drum- Zaterdag, 30 april a.s. gaan 2 athleten van RV weer naar Blaricum om deel te nemen aan een wegwedstrijd van 25 km, n.l. J. Voortman en J. Zandbergen. Voortman komt uit in de B-klasse, ter wijl Zandbergen zijn eerste lange-afstand in de D-klasse zal moeten beproeven. Er is nog weinig over de lopers te schrijven, hoewel er op de training een flink tempo gelopen wordt. We zijn dan ook erg benieuwd, wie in Blaricum het beste uit de bus zal komen, daar ze weinig voor elkaar onder doen. Het RV-terrein ondergaat momenteel een grote beurt. De ploeg is er in gelegd na het terrein eerst geëgaliseerd te heb ben, waarna de zode vrij diep is omge wenteld. Daarna heeft opnieuw egalisatie plaats gehad en is het opnieuw ingezaaid. Als het weer een beetje gunstig uit valt, hoopt men eind september het ter rein weer te kunnen bespelen. Tot zolang heeft de vereniging huis vesting gevonden op het kamgarenter- rein. Zondagmiddag ontvangt RV I daar voor de beker-competitie haar oud-rivale, het Goorse GFC. De week daarop speelt men uit tegen Markelo, terwijl de derde week ook al een oud-rivale, „Nijverdal" te gast zal zijn. Slechts één van de drie clubs in de competitie gaat naar de volgende ron de. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9 en 10.45 uur Ds. Langerak van Vinkeveen. Westerkerk. 9.30 uur Ds. De Hooyer v. Sommelsdijk en 3 uur Ds. Van Tuyl. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk)9.30 en 7 u. Ds. Blok; 3 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 en 2.30 uur Leesdienst; 7 uur de heer Vos man. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 en 3 uur Leesdienst. Woensdag 4 mei 7.45 u. Ds. Du Marchie van Voorthuijzen. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. bands tegelijk optreden, dit ter voorko ming van een zekere langdradigheid. Zij zullen vrolijke klanken laten horen, en daarbij met de discipline van getrainde militairen hun figuren demonstreren. In de finale ziet men de elf korpsen en de drie grote koren tezamen. Dan zullen de originele taptoe-signalen, marsmuziek en koralen elkaar indrukwekkend afwis selen. Zoals gewoonlijk hebben de heren B. C. Oomans en W. Markerink als leiders en ontwerpers weer een groot aandeel in de show. De algehele leiding berust dit jaar bij de wachtmeester J. C. van Kleef, onder kapelmeester van de Huzaren van Boreel. Hij vervangt dus de heer L. Sommer, die in 1958 en 1959 de dirigeerstok met grote bekwaamheid hanteerde, maar meende zijn tak thans aan een jongere musicus te moeten overgeven. Medewerking verlenen: Alm. Christ. Harmonie, Concofi&ia, Denovo, Eendracht, Korps van het Leger des Heils, Kon. Alm. Harmonie, Sempre Crescendo, Padvinders drumband, PTT-drumband, Prinses Irene- drumband, Wilhelmina, Korps Bronswerk, en voorts Almelo's Mannenkoor, Almelo's Christelijk Mannenkoor en Almelo's Ka tholiek Mannenkoor. De uitvoering op Koninginnedag zal door de Commissaris van de Koningin, ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren, worden bijgewoond. Wonsdagavond is voor de wedstrijd te gen het Nijverdals elftal op 5 mei het Rijssens elftal samengesteld. Voor deze wedstrijd, die ten bate van de vereniging van Oud-strijders op het Excelsiorterrein wordt gespeeld, waren geen spelers van Rijssen Vooruit beschikbaar. Het Rijssens elftal is als volgt gefor meerd: doel: G. ten, Hove (Excelsior) achter: J. Harbers (Excelsior) en M. Wolters (RKSV). midden: A. Kamphuis (RKSV) H. Nij- land (Excelsior) en G. Klein Rouweler (RKSV). voor: K. Munneke (Excelsior) H. Kamp huis (RKSV) D. Nieuwenhuis (Excelsior( D. Sprakel (Excelsior) en A. Tusveld (RKSV). Het Nijverdals elftal is als volgt samen gesteld: doel: M. Ravenshorst (SVVN) achter: A. Poppe (De Zweef) en J. Eenk- hoorn (DES). midden: G. Boeve (Nijverdal) E. Heuver (SVVN) en H. Pluimers (SVVN) voor: H. Zwinrs (DES) G. W. Deijk (Nij verdal) A. Middelkamp (De Zweef) Joop Oldenhof (De Zweef) en A. Jansen (SVVN). Op de ochtend van Koninginnedag zul len er schoolvoetbal- en -handbalwed strijden worden gehouden. De voetbalwedstrijden zullen plaats vinden op de terreinen van de voetbal vereniging „Excelsior" en de handbal- wedstrijden zullen wroden gespeeld op het terrein nabij de kamgarenfabriek. Het programma is als volgt samenge steld: Voetbal: Excelsior terrein 1: A-ploegen: 8.00-8.50 uur: R.K. Ulo-Techn. School; 8.50-9.40 uur: Chr. Ulo-R.K. Ulo; 9.40-10.30 uur: Chr. Ulo-Teohn. School. B-ploegen: Excelsior terrein 2: 8.00-8.50 uur: R.K. Ulo-Techn. School; 8.50-9.40 uur: Chr. Ulo-R.K. Ulo; 9,40-10.30 uur: Chr. Ulo-Techn. School. Handbal: Kamgaren terrein: 8.00-8.50 uur: Chr. Ulo-Huishoudschool; 8.50-9.40 uur; R.K. Ulo-Huishoudschool; 9.40-10.30 uur: Chr. Ulo-R.K. Ulo. De Nederlandse officieren zullen H.M. de Koningin een baldakijn aanbieden. De baldakijnwagen is bij DAF in Eind hoven gebouwd. De lengte bedraagt 10,10 meter, de breedte 4,15 meter, de hoogte 4,50 meter. Woensdag zal het baldakijn aan het comité worden over gedragen. De achterkant is demon teerbaar. Het geheel kan op de wagen omhooggeklapt worden. Een hoes zal het baldakijn beschermen. J. Wennekes (De Waag) kampioen 2e klasse. Kamphuis ('n Hook) strandde in het zicht van de haven. Woensdagavond werden in café De Waag te Rijssen de laatste partijen ge speeld voor het persoonlijk kampioen schap 2e klasse van de Biljartbond „Ons Genoegen" te Nijverdal en Omstreken. Na de 4e ronde gingen Kamphuis en Wennekes met 6 matchpunten aan de lei ding, maar eerstgenoemde was met een beter gemiddelde toch wel de grootste kanshebber voor de titel. Het* liep echter geheel anders dan ieder een gedacht had, Wennekes, op eigen ter rein, deed in zijn partij tegen van der Straat wat van hem verwacht werd. In 19 beurten werd de Rijssenaar win naar en bracht zijn aantal winstpunten daarmee dus op 8. De series van 27 en 12, die Wennekes resp. in de 15e en 16e beurt scoorde, de den! van der Straat definitief door de knieën gaan. Wennekes 100 v. d. Straat 47 in 19 beurten. Kamphuis moest het opnemen tegen de HBC-speler Twil- haar. De HBC-er zelf kansloos voor de titel, kende zijn sportieve plicht tegenover Wennekes en speelde voor wat hij waard was. In een zeer regelmatige partij, die na 17 beurten beëindigd werd, gaf de ongenaakbare Twilhaar de Hook speler geen schijn van kans. Twilhaar 100 en Kamphuis 66 in 17 beurten. Wennekes kon reeds toen de geluk wensen van de aanwezigen in ontvangst nemen, want zowel Lohuis als Gerritsen, die daarna nog moesten spelen, konden hem niet meer bereiken. Gerritsen, bijzonder op dreef, was vast van plan zich zo hoog mogelijk te klas seren. In 12 beurten, waaronder series van 28 en twee van 19, speelde hij de 100 ca ramboles bij elkaar. Lohuis kreeg hier van precies de helft mee. Door deze overwinning klom Gerritsen naar de derde plaats met 6 matchpunten en een algemeen gemiddelde dat maar heel iets lager ligt dan dat van Kamp huis. De eindstand in de 2e klasse is als volgt: 1. J. Wennekes (De Waag) 8 pnt. gem. 4.65; 2. J. Kamphuis ('n Hook) 6 pnt. gem. 4.98; 3. W. Gerritsen (Struik) 6 pnt. gem. 4.95; 4 G. J. Twilhaar (HBC) 5 pnt. gem. 4.26; 5. A. J. Lohuis ('n Hook) 5 pnt. gem. 4.15; 6. G. van der Straat (OBK) 0 pnt. gem. 2.34. De heer G. Kranenborg, voorzitter van de Biljartbond „Ons Genoegen" compli menteerde na afloop kampioen Wennekes met diens fraaie succes. Hij liet zijn ge lukwensen vergezeld gaan van een boeket bloemen. Ook de heer B. Nobbe, die de felicita ties namens de Biljartvereniging OBK uit Nijverdal overbracht, onderstreepte zijn gelukwensen' met bloemen. Vrijdag en zaterdag de vrolijke film „Met muziek meer mans". De oude oom Holunder is aan de drank verslaafd en verwaarloost zijn kapitale boerderij. Dus besluit Peter, zijn neef en erfgenaam in spe, de leiding van de boer derij op zich te nemen. Zijn oom verzet zich echter koppig tegen elke modernise ring en Peter merkt al gauw, dat hij als boer niet veel zal kunnen bereiken. Hij is tevens amateur-musicus en nodigt nu zijn vrienden uit naar de boerderij te ko men om zich daar voor te bereiden op de deelneming aan een muziekconcours. Als zij winnen hebben zij een goede kans om als band geëngageerd te worden. De vrienden komen en de repetities beginnen. Oom Holunder mag hiervan niets merken, omdat hij ook moderne muziek verfoeit. Het valt niet moeilijk oom Holunder op een afstand te houden, want hij is voortdurend op zoek naar drank, die hem door de dokter ten strengste verboden is. De moeilijkheden komen zodoende van een andere kant dan zij verwacht werden. In het naburige dorp woont namelijk de rijke weduwe Knax, die alle moeite doet om haar doch ter Christa te leren zingen en aan de man te brengen .Beide pogingen heb ben tot nu toe weinig succes gehad, maar moeder en dochter geven de moed niet op. Christa meent een goede nieuwe kans te zien als de dorpskrant meldt, dat de bekende ruiter Bubi Benda na een val van zijn paard, waarbij hij o.a. een buil heeft opgelopen, in de omgeving van het dorp genezing is komen zoeken. Op 5 mei (inplaats van 4 mei) de film „Bij de luchtbescherming". Laurel en Hardy zijn twee onsucces volle zakenlieden in het stadje Huxton in de Verenigde Staten .Hun laatste on derneming een rijwielzaak is ook al een mislukking geworden en mistroos tig beramen zij plannen voor de toekomst. Het is 7 december 1941 en na de ver raderlijke overval van Japan verklaart Amerika Japan de oorlog. Heel Huxton is natuurlijk in opschudding en Laurel en Hardy besluiten als vrijwilligers dienst te nemen. Maarhet leger, de vloot en de luchtmacht weigeren deze twee koene vaderlanders en teleurgesteld keren zij in Huxton terug. Daar vinden zij hun winkel bezet door een zekere Mr. Midd ling, die er een radiozaak heeft geves tigd. Na veel wikken en wegen besluiten zij samen de winkel te delen Toch willen Laurel en Hardy hun va derland dienen en zij melden zich bij de organisatie Bescherming Burgerbevol king, met voorspraak van hun vriend Dan Madison, redakteur van het plaatse lijk dagblad, worden ingedeeld bij de luchtbescherming. Tijdens alarmoefenin gen slaan zij flater op flater en worden dan ook ontslagen. Dan ontdekken Laurel en Hardy in hun winkel, dat Middling er een samenkomst heeft met een onguur individu en zij vermoeden dat Middling een spion is. Zij volgen beide mannen en komen in een verlaten huis terecht, waar zij ontdek ken, dat het 't trefpunt is van een groep Duitse spionnen, die een aanslag beramen op de plaatselijke magnesiumfabriek. Middling blijkt niemand anders te zijn dan Herr Mittelhause, de contactman der spionnage-organisatie in Huxton. Laury en Hardy trachten hun vriend Dan door middel van een bericht per postduif te waarschuwen, doch de post duif behoort aan de spionnen en zij wor den ontdekt. Na een serie komische verwikkelingen weten zij te ontsnappen en dirigeren de mannen van de Bescherming Burgerbe volking naar de magnesiumfabriek, waar na een felle strijd de spionnen onschade lijk worden gemaakt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2