Rijssense winkeliers betrekken gehele bevolking in feestelijkheden bij jubileum Ter Horst Co. I 5 MEI Vreemd geld en reisehèpes Coop. Boerenleen bank Hotter Stille tocht ter herdenking van de gevallenen wan 1840-1045 St. Jorisviering bij de Oosterhof GESLOTEN. Kleding van Lichtenberg zit heter staat beter 30 april: Verjaardag H.M. Koningin Juliana Modinette Nederland I960 X X X Chr. Landbouwhuishoud- schooi Rijssen Feestavond personeels vereniging van de gemeente Motorsterrit Baldadigheid De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-dbonnees 1.25 per kwartaal. VRAAG TIJDIG UW( REISDEVIEZEN AAN Burgerij wordt verzocht de vlag halfstok uit te hangen. „Goede daadpenning" voor de padvinders Wij zijn donderdag 5 mei wegens Nationale Feestdag Advertenties en berichten voor het nummer van vrijdag 6 mei moeten uiterlijk woensdag 4 mei, 's avonds 6 uur in ons bezit zijn. Redaktie en administratie WEEKBLAD VOOR RIJSSEN. 40-jarig dienstverband bij Ter Horst Co. Jaargang 38. No. 17. WEEKBLAD VRIJDAG 29 APRIL 1960 VOOR Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen Telef 2300 (03430) RUSSEN Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdaamnrgen 12 uur (Foto: M. C. Meijfooom) Hoewel naar buiten uit nog niet zo erg veel blijkt van de voorbereidingen van de feestelijkheden, die zullen worden geor ganiseerd naar aanleiding van het 125- jarig bestaan van de Koninklijke Jute Weverij Cn Spinnerij Ter Horst en Co. N.V., is de uitvoering Vun de plannen wel in een vergevorderd .'«üöUiini gCKOttiËii. Het jubileiim zal worden gevierd op 2, 3, 4 en 6 juni. Naast het jubileumfeest in personeelskring van het grote Rijssense jutebedrijf heeft men daarbuiten en wel in winkelierskringen gemeend de hele Rijssense gemeenschap in de jubileum viering te moeten betrekken, waartoe een commissie is gevormd, die thans gereed is met het maken van een afgerond plan. Deze commissie, „De Ankercommissie", heeft gemeend, omdat Ter Horst en Co. voor de hele Rijssense gemeenschap van zulk een grote betekenis is, het jubileum voor de hele Rijssense bevolking gestalte te kunnen geven door het organiseren van een aantal wedstrijden, waaraan bij zonder waardevolle prijzen zijn verbon den. De Ankercommissie organiseert een winkel-aktie, een Ankerspeurtoeht voor kinderen en een etalagewedstrijd. Verwacht wordt, dat de etalagewed strijd zoveel mogelijk, ::ij het symbolisch, in het teken van het jubileum bij Ter Horst en Co. zal worden gebracht. Bij de beoordeling, waarbij onderscheid wordt gemaakt in etalages, ingericht en ont worpen door beroepsetaleurs en die, wel ke ingericht en ontworpen zijn door ama teurs (winkeliers), zal speciaal worden gelet op de originaliteit, die uit de etala ge spreekt; voorts op de attraktiviteit en op de verkoopwaarde (zakelijk oogpunt dus). Een deskundige jury, waarvan de leden niet in Rijssen woonachtig zijn, zal de etalages beoordelen op woensdag 29 mei. De uitslag zal worde.'i bekend gemaakt in de week waarin de feestelijkheden i Deze vraag zal in de komende weken en maanden weer voor de nodige span ning zorgen onder de vele modinettes van de confectie-ateliers in ons land. Het vo rig jaar was 't een stralende mejuffrouw Impink uit Medemblik, die op de slot- avond te Amsterdam de titel voor dat jaar en de daaraan verbonden diamanten Modinette-ring kreeg. Dit begerenswaardige kleinood en ze ker ook de zilveren modinette-ringen, welke in verschillende plaatsen aan de beste modinette werden uitgereikt, als mede de daarmede gepaard gaande feest avonden, hebben zozeer tot de verbeel ding der modinettes gesproken, dat uit haar eigen kringen het verzoek voort kwam deze Modinette Manifestaties zo mogelijk jaarlijks te herhalen en voor dit jaar werd daaraan door de werkgevers al vast graag voldaan. OPBRENGST SIMAVI-COLLECTE De collecte, die in Rijssen werd gehou den voor SIMAVI heeft opgebracht het bedrag van f 922,46. 4 voor alle landen kunnen bij onze bank worden aangevraagd. Naast KOSTBARE DEVIEZEN verstrekken wij gaarne KOSTELOZE ADVIEZEN! Wendt U voor alle bankzaken tot de HUTTENWAL 31 RIJSSEN Ook in Rijssen zal op de avond van de 4e mei de herdenking worden gehouden van de gevalenen van 1940-'45. Er wordt een Stille Tocht gehouden, waarvoor de samenkomst zal plaats hebben op het plein van de Oranjeschool aan de Lent- fersweg. Naast de nabestaanden, autori teiten, leden van de Bond van Oud-Strij ders en militairen en oud-illegalen, kan door een ieder aan deze tocht worden deelgenomen De Bond van Oud-Strijders, van wie het initiatief tot de jaarlijkse herdenking in Rijssen uitgaat, hoopt speciaal in dit 15e bevrijdingsjaar, dat zeer velen blijk zullen geven van medeleven. De burgerij van Rijssen wordt verzocht de vlag op de herdenkingsavond halfstok uit te hangen. De Stille Tocht leidt langs het monu ment bij de algemene begraafplaats, waar de erewacht zal worden gevormd door leden van de Nationale Reserve. Er zal een krans worden gelegd, terwijl op de graven van de gevallenen, waarlangs de tocht verder leidt, bloemen zullen worden gelegd. De klokken van de kerken zullen be- Blijkens de advertentie kan weer aan gifte plaats hebben voor opleidingen en cursussen. Behalve de primaire opleiding kan ook nu weer de opleiding voor assisten te in de huishouding worden gevolgd, een opleiding, die niet alleen nuttig is voor meisjes, die in de huishouding werkzaam zullen zijn en tevens de vooropleiding is voor opleiding kinderverzorgster en assi stente in inrichtingen en een goede voorbereiding voor de opleiding tot ver pleegster, gezinsvnrzorgster of kraamver zorgster. Meisjes, die 2 klassen van de ULO- school hebben doorlopen, kunnen direct in de opleiding assistente in de huishou ding worden geplaatst. FILMVOORSTELLING REIS VAN H.M. DE KONINGIN Zaterdagmiddag zal er in het Parkge bouw een extra filmvoorstelling worden gegeven in verband met Koninginnedag. Vertoond zal worden de film van de reis van H.M. de Koningin naar de West. ginnen te luiden om 5 minuten voor 8 's avonds tot 8 uur. Om 8 uur,' als de klokken ophouden met luiden, is het moment aangebroken waarop 2 minuten stilte in acht wordt genomen. Ook aan niet-deelnemers aan de Stille tocht wordt verzocht deze stilte te willen betrachten zullen worden gehouden. Anker-aktie. Onder de naam Anker-aktie wordt een winkel-aktie gevoerd van woensdag 25 mei tot en met zaterdag 4 juni. Tijdens deze periode zal men in de deelnemende zaken een formulier ontvangen bij aan koop van iedere gulden. Op dit formulier kan het gewicht worden geraden van een groot scheepsanker, dat zal worden opgesteld in het centrum van Rijssen. De hoofdprijs is een waardebon van f 1000,-, te besteden bij de deelnemende zaken. Naast deze fantastische hoofdprijs heeft men nog een aantal andere fraaie prijzen ter beschikking, o.a. een radio toestel, een stofzuiger e.a. Speurtocht. De Ankerspeurtocht wordt speciaal ge organiseerd voor de Rijssense jeugd. In de etalages van de deelnemende winke liers worden op onopvallende wijze pa pieren ankertjes geplaatst. De kinderen vermelden het totaal aantal ankertjes. Diegene, die het juiste aantal weet te vinden of het dichtst weet te benaderen, komt in aanmerking voor een aantal zeer fraaie prijzen. Aan de aktie is voor de deelnemende winkeliers niet de voorwaarde verbon den, dat zij lid moeten zijn van een der beide middenstandsverenigingen. Iedere winkelier kan zich dus als deel nemer aanmelden. Het secretariaat van de Ankercommissie is: VVV-bureau, En terstraat 10 Oranje schittert overal, Men ziet van vreugde springen, Alom weerklinkt het feestgeschal, Ons volk mag thans weer zingen. Fier wappert weer het Rood-Wit-Blauw, Dat men eens wilde roven, Luid klinkt 't Wilhelmus van Nassau, Het schoon Oranje Boven. Ons landje, weer in feestgewaad, Mag thans opnieuw herdenken Hoe God na vijf jaar oorlogskwaad Zijn redding wilde schenken. Het was Zijn hand, die Nederland, Ten dode opgeschreven, Gered heeft uit die wereldbrand, De vrijheid heeft hergeven. Hij deed na vijf jaar slavernij Het licht der vrede gloren, De jubelkreet: ons land is vrij, Klonk blij als nooit te voren. Zo wordt ook dit jaar weer herdacht Hoe God na bange jaren Ons land de vrede heeft gebracht, Hoe Hij ons wilde sparen. En alle man van Neerlands stam Zingt mee 't Oranje Boven. Dat toch die schone vrijheidsvlam Maar nimmermeer mocht doven. Rijssen. J. ROZENDOM. Op zaterdagmorgen, 23 april, waren de padvinders van de „Oosterhof-groep" in al le vroegts voor kasteel „de Oosterhof" bij een gekomen, voor de viering van St. Jorisdag. De groepsleider, de heer Rouwendal, wees op het bijzondere karakter van de St. Jorisdag in verband met het jubileum jaar. In dit jaar gedenkt de NPV het vijf tig-jarig bestaan van het „Spel van ver kennen" in Nederland. De groepsleider las de boodschap voor van het hoofdbestuur, waarin werd gewezen op de betekenis van de vernieuwing van de belofte. „Het vuur van de belofte mag niet zijn gedoofd, als het kampvuur is uigegaan," zo zegt de ze boodschap. Ter gelegenheid van dit jubileum ont vangen. alle welpen en verkenners van het NPV een goede-daadpenning, die hun er aan moet herinneren, dat zij iedere dag een goede daad moeten doen. Deze pen- In hotel Gijsbers werd de jaarlijkse feestavond gehouden van de personeels vereniging van de gemeente, waarbij o.a. aanwezig waren burgemeester Land weer, de wethouders Scholman en Goos- sen en secretaris Lugtigheid met hun resp. dames. Na een openingswoord van de voorzit ter, de heer G. J. Rozendom, werd een programma afgewerkt, dat werd ver zorgd door eigen krachten en waarin de humor en gezelligheid hoogtij vierden. Er werden schetsjes opgevoerd, liedjes gezongen en gezelschapsspelen gehouden, terwijl er ook een geïmproviseerde raads vergadering werd gehouden, die aanlei ding gaf tot veel hilariteit. De agenda van deze „raadsvergade ring" omvatte de volgende punten: voor stel van B. en W. tot verwijdering van de pers; voorstel van B. en W. tot de bouw van een gymnastieklokaal en een voor stel tot het aanstellen van een werkster voor het schoonhouden van het gymnas tieklokaal, terwijl de zitting werd beslo ten met een rondvraag. Naast de humoristische tekst, die de raad tot zijn beschikking had, werd er danig geïmproviseerd, zodat dit onder deel niet weinig bijdroeg aan het succes van de feestavond. Burgemeester Landweer dankte het bestuur van de personeelsvereniging voor alles wat men in het belang van de vereniging had verricht. In verband met het feit, dat ze veertig jaar bij tsr Horst en Co. te Rijssen werk zaam waren geweest, werden een viertal arbeiders dinsdag ten kantore van deze firma ontvangen en wel, Mej. H. Nijland, stopster, de heer A. J. Boerman van de centrale werkplaats, de heer H. Lang kamp, dookkeurder en de heer G. Rozen- dom, touwbas. Dor de heer A. H. ter Horst werden, de jubilarissen toegesproken. Hij prees hun om hun nauwe plichtsbetrachting en gro te arbeidzaamheid. Namens de directie bood hij hun als dank een enveloppe met inhoud aan. ning wordt in de linkerbroekzak gedragen en als de goede daad verricht is, mag deze verhuizen naar de rechter-broekzak. 's Avonds werd op het terrein van het NPV, het vroegere dag-sanatorium, het kampvuur gehouden. Na het zingen, van het „Hoort, zegt het voort" en het hernieuwen van de belofte, werden verschillende kampvuurliederen gezongen. De jaarlijks terugkerende St. Joris-viering werd besloten met het St. Jorisverhaal. De geheimzinnige donkere achtergrond, van het bos, verlicht door het grimmige spel der vlammen, liet een sfeervolle in druk achter. Woensdagavond hield de Rijssense Mo torclub een sterrit. Er was een parcours uitgezet van 41 km en. wel via Rijssen-En- ter-Ypelo met als start en finish bij café „Het Witte Hoes." De uitslag was als volgt: Auto's: 1. J. Mensink, 75 strafpnuten. 2. J. Dijkink, 84 strafpunten. 3. H. ter Horst, 86 strafpunten. Motoren: 1. D. ter Maat, 36 str. p., 2. J. Schulenburg, 42 str. p., 3. A. Ligtenberg, 54 str. p. Na afloop werd door de heer H. Buur- sink met een toepasselijk woord in café „Het Witte Hoes" de prijzen uitgereikt. Woensdag, 18 mei wordt de eerstvolgen de sterrit verreden. De ergerlijke baldadigheid der jeugd, heeft het bestuur van de speeltuinvereni ging „Irene" dezer dagen aan den lijve on dervonden. Toen het tamboerkorps in verband met haar uitzending naar Hogeveen, waar zij luister bijzet aan de viering van de na tionale feestdag, ijverig oefende op 't ter rein van de NV Heka alhier, werd door de jeugd met stenen geworpen. Drie grote diepte-trommen moesten het hierbij ontgelden. Van alle drie werd het vlies vernield. Voor het bestuur ongetwijfeld een flin ke schadepost en grote teleurstelling door het gedrag van de Rijssense jeugd, waar voor zij steeds haar beste beentje voorzet. GESLAAGD De heer J. W. Keizer, klerk le klasse ter gemeentesecretarie, slaagde te Zwolle voor het schriftelijk gedaelte van het exa men Gemeente Administratie I.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1