C.N.V. krijgt eigen spaarbank voor kieine spaarders Anti-hongercampagne van Nederlandse bakkers Familie-vakantie in zomerhuisjes Coop. Boerenleenbank j „Notter* J 1 (8 Kleding van Lichtenberg zit heter staat heter Stimulering der bezitsvorming het doel PASEN Vergadering Kiesver* SGP Laatste bonkaart nog eenmaal verkrijgbaar 37A«t 38A<% 39Am 40Af 37Ai* 38A%'; 39A<?; 40Af? 37Af§! 38A#f 39A# 4ÖA% 37A<*>, 38a*l 39A«» 4GA*> 37b 3m m 401 37e 38 b 39 b 4 In laatste jaren sterk toegenomen Lezing Ned. Ver. van Huisvrouwen afd. Rijssen RIVO-nienws ëMmm. VRIJDAG 15 APRIL 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. 1 HUTTENWAL 31 - RIJSSEN 1 Jaargang 38. No. 15. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) (Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur van Het C.N.V. zal, samen met de N.V. Levensverzekeringsmaatschappij U.B.O. een spaarbank voor „kleine spaarders" oprichten. Deze spaarbank is alleen bestemd voor spaarders ingevolge regelingen, die de bezitsvorming willen bevorderen, dus de jeugd-, ambtenaren- en bedrijfsspaarregelingen, waarbij premies op de ge spaarde gelden worden toegekend. De nieuwe spaarbank zal op korte termijn haar werk beginnen, waarschijnlijk onder de naam „Stichting Spaarbank voor Protestants Nederland". Tot oprichting van de spaarbank werd besloten in de gisteren te Utrecht ge houden vergadering van de verbondsraad van het C.N.V. Een advies daartoe was uitgebracht door een commissie, die reeds geruime tijd geleden door het Concent van Chr. Sociale Organisaties werd inge steld. De commissie had tot opdracht een onderzoek van de mogelijkheid tot op richting van een beleggingsmaatschappij, die speciaal gericht zou zijn op bevorde ring van de bezitsvorming. Tijdens het onderzoek bleek de oprich ting van een dergelijke maatschappij voor het convent nog niet urgent. In een tus sentijds rapport van de commissie wordt dan ook geadviseerd daarmee nog te wachten tot meer zekerheid bestaat over de belastingfaciliteiten, die de regering aan deze speciale beleggingsmaatschap pijen wil verlenen. Volgens het rapport dient echter wel reeds een spaarbank te worden opgericht. Dit wordt echter niet als een taak van het convent beschouwd. Werkgevers, boe ren en middenstanders die te zamen met het C.N.V. van het convent deel uit maken hebben immers gewoonlijk reeds hun eigen bankrelaties. In die krin gen zal dus geen behoefte aan een spe ciale spaarbank voor gepremieerde spaar rekeningen bestaan. De behoefte bestaat wel bij de vele werknemers. Daarom stelt het rapport voor dat het C.N.V. de nieu we spaarbank zal oprichten. LEIDING De leiding van de spaarbank zal wor den toevertrouwd aan de directeur van de levensverzekeringsmaatschappij UBO die in feite een „dochter" van het C.N.V. is, daar het verbond alle aandelen van deze maatschappij bezit. De UBO zal ook tijdelijk de administratie verzorgen. Het benodigde kapitaal zal worden ingebracht door C.N.V. en UBO te zamen. Vermoedelijk zullen ook de diverse vakorganisaties financieel gaan deelne men. In tal van plaatsen in het land zal de spaarbank worden vertegenwoordigd door „tweemanschappen", die de propa ganda verzorgen, zittingen houden en spaargelden incasseren. Men wil hiervoor vrijwilligers onder BEROEPEN Bij de Oud-Ger. Gemeente Bevervoor de is beroepen als lerend ouderling de eerw. heer H. A. Vosman te Rijssen. de leden der bij het C.N.V. aangesloten vakbonden inschakelen. Het staat nog niet vast, of van de ge bruikelijke spaarbankboekjes gebruik zal worden gemaakt. Psychologische argu menten pleiten voor „het boekje", maar men onderzoekt nog of er niet een een voudiger methode, zoals bijvoorbeeld het sparen op een soort girorekening, kan worden gebruikt. BESTUUR Het bestuur van de Stichting Spaar bank voor Protestants Nederland wordt gevormd door de heren: J. Doorduyn, voorzitter en directeur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, prof. mr. H. J. Hellema, buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit, C. J. van Mastrigt, voorzitter van het CNV, J. van Rheenen, penningmeester van het CNV, jhr. mr. E. W. Roel, lid van de firma Hope en Co., M. Ruppert, oud-voorzitter van het CNV. De bij het CNV aangesloten orga nisaties zullen nog vier bestuursleden aanwijzen, te weten personen uit de kring van de agrarische werknemers, de beambten, de industriearbeiders en het overheidspersoneel. Tot directeur is be noemd de heer G. Lenderink. De Spaarbank voor Protestants Neder land heeft zich als lid gemeld bij de Ne derlandse Spaarbank. Het kantoor van de Spaarbank is gevestigd Kromme Nieu we Gracht 810, Utrecht. Belanghebbenden, onder wie ook zij die betrokken zijn bij de Jeugdspaarwet, de ambtenarenspaarregeling en bedrijfs- spaarregeling, kunnen zich tot dit adres wenden voor het verkrijgen van inlich tingen, met name op welke wijze en met ingang van welke datum stortingen kun nen plaatshebben. Zou Hij de Redder zijn, Gods Eengeboren Zoon, Hij, in dat kleed, Hij, met die doornenkroon, Hij, zo bespot, tot bloedens toe geslagen, Zou Hij de schuld der mensen kunnen dragen? Zou Hij de Koning zijn, die eenmaal was beloofd In 't Paradijs, als 's weretys Heer' en Hoofd, Zou Hij de duivel in hec stof doen bukken, Zou Hij de mens weer uit zijn klauwen rukken? Daar hangt Hij aan het kruis, 'hoort hoe de wereld lacht: Zijt Gij Gods Zoon, toon ons dan thans Uw macht, Kom af van 't kruis, of heeft U God verlaten? Men legt Hem in het graf, een wacht soldaten Bewaakt in Jozefs hof het goed verzegeld graf, Aan niemand staat zij Jezus' lichaam af, De Here zendt twee Engelen naar de aarde, De wachters vluchten snel uit Jozefs gaarde. Neen Satan, neen niet Gij, maar Jezus won de strijd, Hij steeg uit 't graf en heerst in eeuwigheid, Zijn overwinning doet voor al de Zijnen Het licht der hope, eeuwig helder schijnen. Rijssen. J. ROZENDOM. De Centrale kiesvereniging Oost-Over ijssel S.G.P. hoopt D.V. 21 april, 8 uur, të vergaderen in de Haarschool. Afgevaar digden van verschillende kiesverenigin gen hier omliggende, zullen samenko men tot bespreking Vin wat haar in de toekomst te doen stait. Als spreker was weer de heer Post uit gevraagd, doch die is wegens drukke werkzaamheden verhinderd. M. ten Hove zal een referaat houden over art. 4 van het beginselpro gram der S.G.P. Het ambt der Overheid, Sabbatsheiliging, en de eed. Geïnspireerd door de gedachte dat de komende Bakkerijtentoonstelling „Neba- to", van 1020 mei in het RAI-gebouw te Amsterdam, gewijd zal zijn aan het daag- lijks brood in de wereld, besloten de Ne derlandse bakkers tot het voeren van een grootscheepse charitatieve actie. Een na tionaal comité, waarvan Prins Bernhard het Beschermheerschap aanvaardde, gaf opdacht tot het herdrukken van de laat ste landelijke broodbonkaart in een oplage va',", niet minder dan 3 miljoen exempla ren. VOOR HOUDERS VAH INLEGVELLEN GA 401 »ROOj| II ft <><»$.- Hl.xR»: BKOtWÏ BRotiD UK 11KUO» toRotMÊP liROtï»: «HOO^r. BKOctö' BRO#: BRD#' BROOÓÈSi: J KBROOS BKO Deze kaarten zullen tussen 9 en 15 mei door de bakkers en hun bezorgers worden verkocht voor 25 ct. per stuk. Noch voor de verkopende bakkers, noch voor het pu bliek is met deze actie iets te winnen. Achter op de kaart is een tekst gedrukt, waarin o.m. gezegd wordt: „Deze kaart verstrekte U een broodrantsoen van 1800 gram per week. Vandaag leven er op onze aarde miljoenen mensen voor wie een der gelijk rantsoen ook nu nog een nooit ge kende weelde is. Mensen die nu veel min der hebben dan wij toen. Uw bakker vraagt U in deze dagen van bevrijdings- De reisorganisaties en -bureaus hebben allemaal dezelfde ervaring; de groep mensen tussen 30 en 45 jaar is bij de reizen slecht vertegenwoordigd. Dat zijn in het algemeen immers de mensen met jonge kinderen, die het om velerlei redenen, maar natuurlijk vooral met het oog op de kosten, bezwaarlijk vinden hun kinde ren mee te nemen op reizen naar het buitenland en die ook zelf niet op reis wil len gaan en in die tijd anderen met de zorg voor hun spruiten belasten. Daardoor heeft zich in de laatste jaren de familie-vakantie in zomerhuisjes sterk ontwik keld. SPAARBANK j REKENING-COURANT EFFECTEN DEVIEZEN KREDIETEN VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN 1 Vraagt inlichtingen bij de 1 De heer T. Tjebbes, directeur van de stichting „De Vrije Wereld" te Amster dam, een organisatie op het gebied van het toerisme, die door een aantal vakor ganisaties, het Instituut voor Arbeiders ontwikkeling enz. werd opgericht en die zich vooral richt op vakantieverzorging voor de mensen uit die kringen, vertelde ons treffende bijzonderheden over deze familievakanties. Het ligt voor de hand, zo zei hij, dat de gezinnen met jonge kinderen even graag met vakantie willen als anderen en dat vele van die gezinnen zich ook wel va kantie kunnen permitteren, maar voor deze gezinnen zijn buitenlandse reizen, met volledige verzorging, zoals wij en andere organisaties en bureaus organi seren, natuurlijk te bezwaarlijk. Die groep heeft behoefte aan zomerhuisjes, vooral in het binnenland en voorts in het nabije buitenland. Deze ontwikkeling van de familievakanties neemt een snelle vlucht: personeelsverenigingen en andere organisaties, waartoe dus ook „De Vrije Wereld" behoort, verhuren vakantiehuis jes, huisjes in bungalowkampen enz. De grootste interesse bestaat voor dergelijke huisjes in bungalowkampen in ons eigen land, maar ook de streken om ons land heen trekken de belangstelling: 't Sauer- land, de Eiffel, Luxemburg. Bovendien echter ontwikkelt zich deze vorm van va- kantietoerisme voor Nederlanders in Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië, hetgeen veroorzaakt wordt doordat de mogelijkheid bestaat, zulke huisjes te hu ren en tevens gebruik te maken van goedkope vakantiereizen per trein, zoals de Berglandexpress, of door gezamenlijk gebruik van personenauto's. Het blijkt, zo gaat de heer Tjebbes ver der, op zichzelf reeds voor heel velen aantrekkelijk te zijn, dat het gezin tijdens de vakantie bijeen blijft. Dat is stellig de voornaamste oorzaak van het succes en moeder de vrouw neemt bij een derge lijke vorm van vakantiebesteding dan graag op de koop toe, dat ze zelf moet ko ken, afwassen enz. Overigens helpt vader daar in die omstandigheden wel een handje mee. Bij de familievakanties in zomer huisjes is een uitgebreide, nauwkeu rige documentatie vooraf vereist en de gezinnen moeten dan ook hoge eisen stellen aan de bemiddelende organisaties. Zij willen, terecht, een plattegrond hebben van het te huren huisje, weten hoe het ingedeeld en ingericht is, wat ze er zullen vinden en wat ze eventueel zelf mee moeten brengen. Om een paar kleinigheden te noemen: in Franse huisjes ont breekt veelal een theepot, omdat de Fransen weinig thee drinken, maar Nederlanders kunnen daar veelal niet buiten; in Duitsland zijn er dikwijls geen dekens op de bedden, maar die typisch-Duitse „dekbedden" en als je daar niet op voorbereid bent, sta je even raar te kijken. De mensen wil len ook weten, hoe ze het huisje kun nen bereiken, hoe ver het station of de bushalte is, hoe lang het lopen is naar Protestantse of Katholieke kerk, wat je in de omgeving kunt vinden aan mogelijkheden voor excursies, zwemmen, wandelen enz. Vooral de vrouwen hebben er voorts recht op te weten wat ongeveer de kosten van levensmiddelen ter plaatse zijn. Hoe wel de huurprijzen van deze huisjes over 'het algemeen redelijk zijn, moet men namelijk wel voor ogen houden, dat de kosten van levensmiddelen er bij komen kosten, die men overigens ook heeft als men thuis blijft en die moet men natuurlijk in de berekening opnemen, als men de kosten van vakantie in zomer huisje of bungalow vergelijkt met die in pension of hotel. Daarbij zal echter wel blijken, dat deze vorm van vakantie toch goedkoper is. Geen wonder, dat er voor de zomerhuisjes zulk een sterk toenemen de belangstelling bestaat! Leuk zomerhuisje, waarvan er hope lijk binnen enige jaren in de gemeente Rijssen ook een flink aantal beschikbaar zijn. herdenking een steentje te willen bijdra gen aan de bevrijding van medemensen, die nog altijd zuchten onder het juk van honger en ondervoeding". De baten van deze actie, naar men hoopt een paar honderd duizend gulden, komen via de Nederl. Org v. Intern. Bij stand (NOVIB) ten goede aan de anti-hon gercampagne, die de F.A.O., de Landbouw- en Voedsel-organisatie der Ver. Naties, de eerste 5 jaar gaat voeren. De uitvoering van de actie is organisa torisch en financieel mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking der Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek, de Stichting Import Bloembureau, de Be- drijfsver. voor het Bakkersbedrijf en de Stichting „Nebato". Op 13 april hield mevrouw Smit-Goe man voor de afdeling Rijssen van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen een lezing over binnenhuisarchitectuur. Mevrouw Smit spreekt namens de groep „Kleur en Vorm", welke wordt gevormd door de vol gende industrieën: Bruynzeel, Linoleum Krommenie, Tjallema verffabrieken, zil- verfabriek „Voorschoten", Etna, De Ploeg, Pastoe, BK emaille-fabrieken en Tornado. In haar causerie maakte mevrouw Smit de dames duidelijk hoe belangrijk ons huis is voor het gezinsleven. Het huis moet dus aangepast zijn aan dat gezins leven en dit verklaart direkt, dat ieder huis verschillend behoort te worden inge richt. Gelijkvormigheid in dezen is be slist verkeerd. Er moet duidelijk op ge let worden, dat de huizen niet te vol wor den. We moeten trachten zoveel mogelijk ruimte te scheppen. Een goed interieur behoeft niet direkt erg kostbaar te zijn. Dikwijls getuigen kostbaar ingerichte buizen echter niet van goede smaak. De dames luisterden vol aandacht naar de interessante lezing. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Als besluit van de wintercompetitie, organiseerde RIVO zaterdagavond een volleybaltournooi, waarvoor grote publie ke belangstelling bestond. We zagen o.m. de burgervader, de heer Landweer met zijn echtgenote, terwijl ook de deelne mende ploegen een groot aantal suppor ters meebrachten. De schaduwzijde van dit grote bezoek was echter dat de zaal toch echt wel veel te klein bleek. Een grotere sporthall zou ook in Rijssen echt geen luxe zijn. Het tournooti werd geopend met de wedstrijd RIVOPinquin. De eerste set werd met ruim verschil door RIVO ge wonnen (155). De volgende drie sets gaven echter een ander beeld te zien. RIVO werd hoe langer hoe meer in de verdediging gedrongen, wat hun echter niet verhinderde tot een grootse vorm te groeien. Winst werd er echter niet meer behaald, zodat Pinquin door subliem spel van vooral de gebroeders Nijland en Jan Wolthuis met 13 deze wedstrijd won (1416, 815 en 1115). Direct hierna speelde RIVO tegen de pas naar de hoofdklasse gepromoveerde ploeg van 3e Ulo. Hoewel vermoeid, wist RIVO deze topploeg toch nog zeer in het nauw te drijven. Vooral de tweede set gaf een in topvorm spelend RIVO te zien, dat verschidene malen kwam voor <|e staan, maar op het eind toch adem te kort kwam. Hoe spannend deze strijd was blijkt wel uit de setstanden: 1015 13 15 en 1215. Na een korte pauze waarin enkele RIVO-dames voor verfrissingen voor het publiek zorgden, volgde toen de beslis sende wedstrijd tussen 3e Ulo en Pin quin. Dit werd. een spannende strijd tus sen twee gelijkwaardige ploegen. Er werd aan weerszijden prachtig volleybal ge speeld, waarbij echter duidelijk de gro tere routine van 3e Ulo bleek, wat hun uiteindelijk de zege bezorgde. Hoe sterk het spelbeeld overigens wisselde, is voor- all te zien aan de setstanden, 1511, 1015, 154, 415 en 154 voor 3e Ulo dat dus met 32 won. Namens RIVO tot slot hartelijk dank voor de belangeloze medewerking van de Almelose scheidsrechter, de heer Snap haan, en de concierge van het gymna stieklokaal.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1