15 jaar geleden kleefde Rijssen de grootste dag uit laar geschiedenis Toneelver. „De Gong" gaf verantwoorde uitvoering van ,Een zeeman ging uit passagieren' k m m Ik wee der wal eene Uitbreiding zuivelzaak Poortman (Eschstraat) geweldige vooruitgang iieaw winkelpand Mekamp sieraad veer de Grotestraat ■fiS REDIKBEURTEN Waarderen wij onze vrijheid nog? Laten wij onze dankbaarheid bewijzen door het uitsteken van de vlag! "M - u WSSmWÊ iiis liBj Jaargang 38. No. 14 (Tweede Blad). VRIJDAG 8 APRIL 1960. Weekblad voor Rijssen Het is al weer 15 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. De nationale feestdag wordt overal in den lande vol luister ge vierd, en ook Rijssen zal daarbij niet ach terblijven, gezien de spontane medewer king, die afgevaardigden van de meeste Rijssense verenigingen toezegden aan het comité ter herdenking van nationale feest dagen. Voordat Nederland dus voor de 15e keer het bevrijdingsfeest kan vieren, is het zaterdag 9 april een bijzondere dag voor Rijssen. Dan is het nl. 15 jaar geleden, dat ih Rijssen de vlaggen in vrijheid konden worden gehesen, de dag waarop we lange jaren hadden gewacht. Nadat Maarschalk Montgomery op 22 maart 1945 bij Wesel over de Rijn. was getrokken en met een raketachtige snelheid de Duitse Noord en Oostzeekust had bezet, daagde voor het Oosten van het land de vrijheid. Ondanks alle tegenslagen, ondanks allé knechterijen, ondanks zo nameloos veel wat ook wij in het Oosten hadden meege maakt, was de hoop, dat wij eens de vrij heid zouden proeven niet de bodem inge slagen. Via clandestiene zenders was men op de hoogte wat er ging gebeuren en toen op 1 april Enschede het juk van de be zetting kon afschudden, toen verwachtten wij in Rijssen toch iedere dag de Cana dese tanks waarvan ons het geluid als muziek in de oren zou klinken. Iedere dag steeg de spanning tot ze schier ondra gelijk was. Tal van oncontroleerbare ge ruchten deden de ronde en al leek het wachten soms wat hopeloos, het einde van zoveel leed moest onvermijdelijk komen. En op een prachtige lentedag, maandag 9 april, was het dan zover dat de bevrij ders plotseling kwamen oprukken. M,et een vreugde zoals nooit iemand eerder werd ingehaald en toegejuicht drukten honderden Rijssenaren de hand van de Canadees die zijn carrier op het Schild stopte. Nooit eerder is er in Rijssen zulk een vreugde, zulk een dankbaarheid en saamhorigheid geweest. Heel Rijssen w'as een gezin, dat juichte om de vrijheid, dat juichte nmHat ba+ mrvHo een afschuwelijke periode. Met hoeveel overtuiging is 's avonds in vrijheid het .Wilhelmus", het „God save the King" en het „O, Canada" gezongen. Het wachten was niet voor niets ge weest; die dag heeft Rijssen gevoeld, wat vrijheid betekent. Toen beseften wij, welk een onuitspre kelijke dank we verschuldigd waren aan al die jonge soldaten, die moesten vallen om ons deelachtig te laten worden aan dat grote geluk. Onze deernis ging uit naar die duizenden ouders in Europa en in Canada en Amerika, die hun dierbaren moesten offeren voor de vrijheid van Europa, voor de vrijheid van ons. Welke grotere waardering konden we beter brengen, dan de vrijheid te beleven in overeenstemming met haar betekenis. Door een grote eendrachtigheid en saam horigheid aan de dag te leggen, door van de gemeenschap waarin wij leven een vrije gelukkige gemeenschap te maken. Wat waren alle Nederlanders, wat wa ren alle Rijssenaren 15 jaar geleden vol van goede voornemens. En wat is er van terecht gekomen? Ook in Rijssen? Hoeveel twist, twee dracht, jaloezie, strijd en afgunst, is er ook in Rijssen sinds de 9e april 1945 ont staan, geheel in strijd met de voornemens, die we op die voor ons historische dag hebben gemaakt? Laat iedere Rijssenaar, die de bevrij ding 15 jaar geleden mocht meemaken, de 9e april als een lichtbaken blijven zien, als een baken waarmee en waardoor wij elkaar kunnen waarderen en begrijpen, waardoor wij eendrachtig kunnen worden in het streven naar het ideaal van de vrij heid, waarin iedereen ongeacht overtui ging of geloof mag en kan leven. Laten wij op 9 april de heldhaftigheid herdenken van allen, die ia de strijd zijn gevallen en laten wij, de vlag van onze vrijheid van onze huizen laten wapperen, af is ons deze moeite al te groot? Het is weer volop lente buiten En alles wordt weer groen en fris, Men hoort de vogeltjes weer fluiten, Hoe heerlijk dat het lente is. Het is weer volop lente buiten, De koude dagen zijn voorbij, Het zonnetje schijnt door de ruiten, Maakt alles weer zo jong en blij. De lente tovert wond're kleuren, Trekt de natuur het bruidskleed aan, Doet weer de schoonste bloemen geuren, Wie zal dit wonder ooit verstaan? De zoete lente is gekomen, Het is of d'aarde weer ontwaakt, We zien aan struik en plant en bomen Dat ras de zomertijd genaakt. De lente brengt ons nieuwe krachten, Zij doet ons ieder jaar weer goed, Verdrijft de sombere gedachten, En geeft ons nieuwe levensmoed. J. Rozendom, Rijssen. Het was voor de leden van de liefdadig heidstoneelvereniging „De Gong" jam mer, dat men voor het toneelstuk, dat in het Parkgebouw werd opgevoerd, niet ■meer belangstelling had getrokken. Het blijspel „Een zeeman ging passa gieren" was echt meer belangstelling waard geweest, vooral ook omdat „De Gong" met :het geven van voorstellingen in sanatoria e.d. de liefdadigheid op wel een zeer bijzondere wijze dient. En ook deze soort van liefdadigheid kost geld en hoe moet men daaraan komen anders dan door het geven van een geslaagde (betaalde) voorstelling. Hoe het zij, de Een lang gekoesterde wens ging in ver vulling toen de heer M. Poortman in de Eschstraat vorige week zijn uitgebreide en gemoderniseerde zaak in zuivelartike- len enz. kon gaan openen. De heer Poortman, die in het klein is begonnen, heeft het weten te presteren, naast zijn vak" als melkslijter een zaak uii ""«wen., oir er wezen mae, en kampte hij in zijn oude zaait met gebrek aan ruimte, in zijn nieuwe zaak heeft hij de oplossing daarvoor gevonden. De zaak, die aan de hoogste hygiënische eisen voldoet, ademt een bijzondere pret tige sfeer. Door de aankoop van dat gedeelte waar kapper Oosting' eertijds zijn kapsalon had, kreeg de heer Poortman een ruimte tot zijn beschikking na een ingrijpende ver bouwing waarvan hij dit gedeelte in zijn geheel bij zijn zaak kon trekken. Deze samenvoeging is op een gelukkige wijze opgelost, het verkregen resultaat verdient alle bewondering en de heer Poortman kan met gerechtvaardigde trots terugzien op datgene, wat hij in ongeveer 11 jaar heeft weten te bereiken. De zaak heeft zich duidelijk gespeciali seerd in de verkoop van zuivelprodukten en vleeswaren, maar daarnaast heeft men een afdeling - ut een geneei aparte ais gezegd", de zaaK voldoet aan de hoogste hygiënische eisen. Men heeft de beschikking over een ruime koelkast, waarin de voorhanden zijnde artikelen op doelmatige wijze geconserveerd kunnen worden. De inrichting van de zaak is overzich telijk, en voor de etalages staande krijgt men een goede indruk van de winkel in zijn geheel. Al met al een vooruitgang, waarmee wij de heer Poortman van harte felici teren. Het was zaterdag een grote dag voor de Fa. Dollekamp in de Grotestraat, toen de uitgebreide en gemoderniseerde zaak kon worden geopend, nadat men vele maan den in een noodwinkel elders in de Gro testraat de zaak had gedreven. Vanwege de vele relaties was een schat van bloemen en andere attenties ge stuurd, zodat de opening wel een bijzon der feestelijk cachet had gekregen. De Fa. Dollekamp, die in Rijssen een uitstekende naam heeft, worstelde de laatste jaren met gebrek aan ruimte, waardoor niet anders dan een ingrijpende en radicale oplossing kon worden gevon den. Die oplossing is dan nu tot stand ge komen. Het oude pand werd geheel afge broken en daarvoor in de plaats verrees een riant zakenpand, dat met recht een sieraad van de Grotestraat kan worden genoemd. De zaak is architectonisch be zien een geslaagd geheel geworden, voor al omdat men de winkel heeft aangepast aan de specifieke eisen, die een zaak als deze (goud, zilver, uurwerken enz.) stelt. De fraaie artikelen moeten op zulk een suggestief mogelijke wijze worden gepre senteerd, hetgeen in de eerste plaats ge schiedt via de ruime etalage, maar daar nevens in de zij vitrine, die van buiten af de fraaie artikelen (Gero) op bijzondere wijze doet uitkomen, Is het exterieur zeer geslaagd te noe men, niet minder is dat het geval met het interieur waar een doelmatige presentatie van het fraaie materiaal wel zeer opval lend is. Ook hier heeft men via fraaie vitrines een uitstekende kijk op het kost bare materiaal, dat op verantwoorde wij ze is samengebracht. Een markant on derdeel van de moderne zaak is de fron tale vitrine, waarin het veel gewaardeer de Limoge-porselein is gerangschikt. Aan al die kleine onderdelen, die het geheel geslaagd maken, is grote aandacht gewijd, zoals de vloerbedekking, de verlichting enz. Het lijdt geen twijfel of de moderni sering van deze moderne zaak zal aan de gestelde verwachtingen beantwoorden, Aan de zaak grenzende heeft men de beschikking over een doelmatige repara tie-afdeling, die uitgerust is met de nieuwste machines, waardoor de Fa. Dol lekamp een voortreffelijke service kan geven. Het moet voor de heer Dollekamp Sr., die 51 jaar geleden naar Rijssen kwam en hier een zaak oprichtte, een bijzondere voldoening zijn geweest, dat zijn zoon de ze uitermate geslaagde verbouwing en modernisering heeft weten door te voe ren. De grote belangstelling, die de Firma Dollekamp van vele zijden heeft onder vonden, bewijst, dat deze aloude firma een bijzondere naam heeft in Rijssen. Ook wij wensen de Fa. Dollekamp veel succes toe. spelers zijn niet gedeprimeerd voor het voetlicht getreden, hoewel bij een enke ling in de aanvang kennelijk sprake was van plankenkoorts. Geleidelijk wist men vaart in de opvoering te brengen, een vaart die dit luchthartige blijspel brood nodig had. Men kan van mening verschillen over de inhoud van het stuk, van het soort van stukken waaronder „Een zeeman ging passagieren" .moet worden gerangschikt, vast staat, dat stukken als deze alleen maar aanvaardbaar en verantwoord zijn, als ze op een vlotte wijze worden ge speeld. De inhoud van het spel had wel moge lijkheden; er kwamen een aantal verwik kelingen in voor, die ontstonden door vergissingen, die er nu en dan al te dik oplagen. Daardoor verliest men de span ning die kan leiden naar hoogtepunten. Hoe het verder zij, de spelers van „De Gong", waarbij een aantal debutanten, hebben, dat mag wel vastgesteld worden, van dit blijspel gemaakt wat zij er van maken konden. En in zich houdt dit toch een groot compliment in. Als er bloemen zijn verdiend, dan zijn die voor de heer G. Slokker als de zeeman, die als het ware precies aanvoelde wat de schrijver vlot reager wetend, kreeg deze figuur uitstekend ge stalte. Ook J. Sandbergen als de reder kon een ruim voldoende halen. Ook hij had de nodige flair weten op te brengen, maar was hij meer geroutineerd geweest, hij zou dan wat minder plichtmatig min der schablone-achtig hebben gespeeld. Overigens een voortreffelijk speler, waar van „De Gong" nog veel plezier kan be leven, evenals van de heer H. Bouwmees ter, die een fraaie creatie maakte van de huisknecht. Deze speler was er dn ge slaagd een bijzondere typering van deze rol over het voetlicht te brengen, waar door hij een groot aandeel had in het slagen van de uitvoering. Ook mevr. Bouwmeester als de freule en mej. Mulder als het zangeresje pre senteerden hun rollen aanvaardbaar, evenals mevr. Wellinga uit Enschede (in valster). De heer Steenhuizen, de vader van de jonge reder, hebben wij wel eens beter in vorm gezien, hoewel hij nu en dan voortreffelijk spel ten beste gaf. Me vrouw Kolthof en de heer A. van Geenen konden van hun kleine rollen niet meer maken als ze deden, zodat al met al ge zegd kan worden, dat „De Gong" kan te rugzien op een geslaagde uitvoering. dë Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Vergunst (bevestiging nieuwe lid maten) en 7 uur Ds. Vos. Westerkerk. 9.30 uur Ds. Vos en 3 uur de heer Ren- ■ger. Goede Vrijdag. 9.30 uur Ds. Van Tuyl en 7 uur Ds. Vergunst. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Goede Vrijdag, 's avonds 7.30 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 en 7 uur Ds. Blok; 3 uur Leesdienst. Goede Vrijdag. 9.30 uur Ds. Blok. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 uur en 2.30 uur Leesdienst; 7 uur de heer Vosman. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 uur (bevestiging nieuwe lidmaten), 3 en, 7 uur Ds. Du Marchie van Voort huijzen. Woensdag 7.45 uur Ds. Du Marchie van Voorthuijzen. Goede Vrijdag. 9.30 uur Ds. Du Marchie van Voorthuijzen. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30 uur Ds. v. d.Woestijne van Barneveld, 2.30 uur Leesdienst en 7 uur Ds. v. d. Woestijne. Goede Vrijdag. 9.30 uur Ds, Steenblok van Gouda. Ned. Prot. Bond afd. Rijssen. 10.45 uur Ds. Nijenhuis-Ookhuizen van Aalten. Det was vergangn vriejdag ne hele drokte biej n Ep van Gijbes. Daor har'n ze miej ne mooie potse bakk'n. Want ik hebbe der ealke gin skoold an. Ik wus naorns van. En de leu, dee't zik biej'n bok hebt laot'n doon, hoowt 't miej neet kwaoluke te nem'n. Ik zin der zulfs ook in evleungne. Daor skott'n teminsens neet vuile an. Oonze Jenne hef zik ook naor emaakt, wat neet neurg har ewes. Ik was 'n vriejdag an 't earpel pott'n, toen oonze Jenne ne skreeuw achter de duure hen deer. Gaojet, allo, allo. Ik dachen: wat is det dan. Oonze Jenne har 't Riessense kreantjen in de haane en was zik nog de oongne an 't oet vriewn. Wat is den Skolman toch aold ewurn, zeg Jenne. Ik kenne um gees neet wier. Hef den keal de leste tied zon zoer leawn? En wat wil iej biej Gijbes doon? Iej keunt ternauwernood leazen en wil iej miej daor in 't oop'nbaor ne leazege hooln? Dat gebuut neet begrepn? Ik drok'n oe nog leewer met de potaerpel de groond in. Ik zegge: bedaord ees an. Wat heb iej toch en wat mekeert oe toch. Ik kan net zo good leazen as iej en laot Skolman toch met vrea. Den keal is nog good fiat, daor ku'j op an. Non dan zeet hier ees in 'n Suffet, zeg neet. Den lik op den boer van de Borkelt, den hierneus sjaors eerpel koomp brengn. Woer kan det non, dacht ik. Det is met rech nen Suffet ewes, den um dat hef elapt. Toen ik 'n blad wieter gung en ik leus aower miej zulf treuk ik wit of. Gaoit koomp sprekk'n bij Gijbes. Ik dachen: zee daor non. Dat kan neet. nee. Ik wol net de witte kloompe antrek'n um met nen heigen kop reveensie te haal'n toen 'n Pilo en 'n Bloodkook'n sliep- stapnd de achterkukne in kumn zett'n. Non Jenne, zeg 'n Pilo, wat ducht oe, det zal wal nen aprilbak wean. Toen gung miej de luchte an. Ik zegge: jao, jao, det is nen bak, det ku'j wal oon- der de kloompe veul'n. Met oons veer'n hebbe viej der um zitt'n lachen, tot oons de kinnebakk'n zeer dee'n Achterof bekek'n begriep ik nog neet det ter zo vuile in zeent elop. Took'n jaor better op 'n k'lender kiek'n, leu. Zo, det was groot niejs aower den koop van 'n Ustrof duur de gemeente, 'n Raod en de kemissie van b. en w. hebt good biej ewes. Het har miej zeer edaon as den mooi'n Ustrof verleurn har egaon. Oonze Jenne zeg: wa weent ze der toch met? Ik zegge: meanske daor keunt ze zovulle met. Wat Jan van Eisen doeder- tied skreef dat der 'n mooi stadhoes an zat, is miej rech oet de maage egrepn. En 'n tehoes vuur aole leu is ook mooi. Mer det zal almaole wel trechte kom'n. Ik zee 'n Ustrof nog wieropbleuin. Ik zee de burgemaester al zitt'n in de meuiste kamer van 't deftigste stadhoes oet 'n umtrek. Hee kan zik smaorns in ne aol- derwetse koetse mooi naor 't kaseel laot'n brengn. Hee kan zik laandheer veuln, pas set mooi biej zin naam. Ze mur'n 't kas teel zo vuile meuglijk in 'n aoln traant breng'n. In 'n traant van weleer. De plaase van 'n a'ol'n Hakket kan de nieje gemeentebode mooi innem'n. Met 'n betjen geluk maakt ze van de boskazje 'n mooi jachveeld. In vrooger daage mut Prins Maurits hier ween kom'n jaangn. Laot ze non Prins Bennad ees neungn. Det zo'k ne heele eere veen'n vuur Riessen. Viej zeent in Riessen toch Oranjegezeend ge- nog, duch miej. Tot de kemissie van b. en w. too, det hef 't Oranjekomiettee nog pas oonderveun'n. Dee leu kreengn zo vulle gedaon, det ze nao dit fees „kaok" weent zengn. Dan mur'n ze 'n graaw'n um 't kasteel wier mooi skoone maak'n. Klaor water der in. Dan wil der ook vis in wean. At ze op 't stadhoes dan ees ne keer neet wat te do an hebt, keunt ze mooi gaon visken. En dan murn ze den hof wier netjes in de riegel brengen. Mooie appelbeume, tamme kestanjes en wat steun der vroo ger al neet meer. En dan mut de gemeente nog nen ezel anskaffen. Den leup der vrooger ook aait. Den ankoop van nen ezel zal wel gin meuite kossen. Ik weer nog wel nen bessen in Riessen. Goodgaon. GAOIT.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3