Het Groene Kruis krijgt een tweede consultatiebureau Goede inzendingen op paasveetentoonstelling wm 111 f§ Vreemd geld en f reischèquesf Eind juni opening speeltuin „Margriet" Coop. Boerenleea- f bank Hotter Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter ;r sH KrentebLoesemtocht De bevrijdingskaart voor onze koningin I I i t Vergadering „Vereniging van Oud-strijders" Grote aanvoer (als van ouds) op veemarkt Jaarfeest Herv. Jongelings- en Meisjesvereniging Veilig Verkeersavond VRIJDAG 8 APRIL 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kicartaal. Aantal leden neemt nog steeds toe Wijkgebouvv werd intensief gebruikt HUTTENWAL 31 RIJSSEN Pt Jaargang 38. No. 14. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. De vereniging „Het Groene Kruis" te Rijssen neemt nog steeds in betekenis toe. Bedroeg het aantal leden het vorig jaar 2897, aan het einde van het jaar was het ledental gestegen tot het respec tabele aantal van 2980 zodat het aan geen twijfel onderhevig is, of deze vereniging kan bogen op het grootste aantal leden van de Rijssense verenigingen. Het jaar 1960 zal een belangrijk jaar worden voor de vereniging: binnen, af zienbare tijd zal een aanvang worden ge maakt met het bouwen van een tweede consultatiebureau in het westen van Rijs sen. Het gebouw zal verrijzen op een ter rein gelegen aan de Beatrixstraat-hoek Koninginneweg. Het bestuur van het Groene Kruis heeft als architect gekozen de heer A. Warnaar te Warnsveld. Het door hem ontworpen plan heeft reeds de vereiste goedkeuring, zodat zeer binnenkort tot aanbesteding van het project kan worden overgegaan. Dat bleek uit het uitvoerige jaarver slag van de secretaris, de heer R. Bosma, dat hij uitbracht op de jaarvergadering, die dinsdagavond in hotel Weitering on der voorzitterschap van de heer A. H. ter Horst gehouden werd. De bijdrage, die de gemeente in de aan koop van de grond voor het tweede con sultatiebureau, zijnde 7725,heeft ge geven, werd door de heer Bosma een be sluit genoemd, waarvoor een woord van grote waardering op haar plaats was. Het nieuwe consultatiebureau is zo ge pland, dat er twee wijkzusters zullen kun nen wonen, terwijl ook is gezorgd voor een lokaliteit ten behoeve van het op te lichten medisch centrum. Het Groene Kruis heelt de stichting een bijdrage in eens toegezegd van 500,Door de pro vincie Overijssel is een renteloos voor schot verstrekt van 16.000, De heer Bosma releveerde in zijn jaar verslag voorts het besluit om de contri butie met ingang van 1960 te verhogen van 5,op 7, Gereleveerd werd voorts, dat in 1959 weer een moeder- en kleutercursus kon worden gehouden, waaraan resp. door 51 en 13 cursisten werd deelgenomen. Het consultatiebureau voor zuigelingen werd ook in 1959 druk bezocht. Nieuw inge schreven werden 171 zuigelingen, het aan tal consulten bedroeg 2567 in 48 zittingen. Betreffende de kleuterzorg werd het volgende vermeld: Nieuw ingeschreven kleuters 113; aantal zittingen 24; aantal consulten 689; en het aantal huisbezoeken 972. Wederom vonden in het wijkgebouw plaats de prophylactische inentingen, te gen kinkhoest en diphtherie. Voorts werd medewerking verleend aan de inentingen tegen polio. De rheumatoloog hield één keer per week zitting voor de rheuma- Uitgaande van de VVV-Ommen wordt op zaterdag 23 april een Krentebloesem- tocht georganiseerd voor auto's en mo toren. De start is om 14.30 uur op de markt in Ommen. De afstand bedraagt ca. 65 km (gem. snelheid 28 km per uur). Opgave voor deelname bij de VVV- Ommen, Kerkstraat 9, Tel. 05291-638. Vandaag, in het vijftiende jaar van on ze bevrijding, leiden nog vele duizenden medemensen een uitzichtloos bestaan in de vluchtelingenkampen. Hare Majesteit de Koningin, beschermvrouwe van het Nederlandse comité vluchteling en jaar 1959-1960, heeft goed gevonden, dat alle Nederlanders, jong en oud, groot en klein, aan haar een bewijs van hun blijdschap over de bevrijding zenden en wel in de vorm van een bevrijdingskaart, met vluchtelingenzegel. De vluchtelingenpost- zegels op deze kaart geplakt, vormen de persoonlijke bijdrage tot het dankoffer van het Nederlandse volk, dat wordt ge vormd door de som van alle kaarten, welke Hare Majesteit de Koningin ont vangt. Vanaf heden tot en met 14 april, van 9 tot 3 uur, is er op het postkantoor hier ter plaatse een stand, alwaar u bevrij- dingskaarten en vluchtelingenzegels kunt verkrijgen. Het bewijs van dankbaarheid en vreug de is de bevrijdingskaart. Stuurt daarom allen een kaart aan onze Koningin. bestrijding, terwijl van bestralingen der hoogtezon ook nu weer een geregeld ge bruik werd gemaakt. De wijkverpleeg sters legden in 1959 aan gewone patiën ten. 8608 bezoeken af. Het aantal kraam- verplegingen bedroeg in 1959 146, waar voor in totaal 2044 bezoeken moesten worden afgelegd. Het wijkgebouw werd intensief gebruikt door de specialisten en door controleren de artsen enz. De wijkverpleegsters hielden iedere dag zitting van 6 tot 7 uur 's avonds. De heer Bosma bracht een hartelijk woord van dank aan de verpleegsters, die ook in het afgelopen jaar naar de mening van het bestuur met ijver en toewijding haar vaak moeilijke taak in het belang van de patiënten, hebben verricht. „Gods zegen moge ook verder op haar mooie werk rusten", aldus de heer Bosma. De heer Bosma bracht voorts dank aan allen, die, op welke wijze dan ook, in het belang van de vereniging wekzaam wa ren geweest. In zijn openingswoord had voorzitter Ter Horst een speciaal woord van wel kom gericht tot de afgevaardigde van het provinciaal bestuur, de heer L. Vos, en tot zuster Bos. Bij de bestuursverkiezing werden de heren B. J. Ligtenberg en F. J. van der Noort herkozen. In de kascommissie is benoemd de heer J. H. Pluimers. 4> v O voor alle landen kunnen bij onze bank worden aangevraagd. Naast KOSTBARE DEVIEZEN verstrekken wij gaarne KOSTELOZE ADVIEZEN! Wendt U voor alle bankzaken tot de ER WERD GESPAARD Tijdens de maand maart werd bij het kantoor Rijssen van de Nutsspaarbank Al melo ingelegd een bedrag van f 124.859.78 en terugbetaald f 116.904.33. Naar het zich laat aanzien is eind juni de opening te verwachten van de nieuwe speeltuin „Margriet" in de Kaempe. Dit deelde de voorzitter van de onlangs opge richte vereniging, de heer A. J. Dannen- berg, mede tijdens een vergadering in café ,,'n Hook". Zeer binnenkort zal met de aanschaf van toestellen een begin worden gemaakt. Reeds heeft het bestuur schom- In het openingswoord van de voorzitter, de heer J. Rozendom, tijdens de vergade ring van Oud-strijders in café Hegeman, sprak hij zijn teleurstelling uit over de ge ringe opkomst. Voortaan zullen daarom de leden door een convocatie bericht ont vangen. Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J. Brandriet, bleek, dat het aan tal leden 153 bedraagt. Penningmeester B. J. Brinks deelde mede, dat er een batig saldo was. Als afgevaardigden naar de herdenkingstocht op de Grebbeberg wer den aangewezen de heren H. Dangremond, H. ten Berge, W. Rozendom en G. H. Olt- hof. De herdenkingstocht ter plaatse vindt weer plaats vanaf de Oranjeschool. Er zullen weer schietwedstrijden gehou den worden. De wisselbeker is momenteel in het bezit van de heer H. ten Berge. Besproken werd een voetbalwedstrijd te laten spelen tussen een Rijssens elftal en een Nijverdals elftal, ter dekking van de kas. Bij de bestuursverkiezing werden de he ren M. Pijffers en H. ten Berge herkozen. Het was op de Rijssense veemarkt maandag een ouderwetse drukte en wat vooral belangrijk was, er was een grote aanvoer die herinnerde aan dagen van weleer, toen de Rijssense markt een gro te bloei vertoonde. Door verschillende oorzaken is de belangstelling voor de vee markt in Rijssen de laatste jaren gedaald, maar als gezegd maandag was het weer ouderwets druk engezellig, voor die genen die belangen hebben bij de markt. Zodoende kreeg de door de vereniging tot bevordering van het Marktwezen en Plaatselijke Belangen georganiseerde Paas veetentoonstelling een passende omlijs ting. Van zelfsprekend werd er voor de inzendingen op de paasvee-expositie gro te belangstelling aan de dag gelegd, zo dat voor de verbetering van de kwaliteit van het slachtprodukt (een van de doel stellingen van de tentoonstelling) een goe de propaganda werd gemaakt. De commissie, uit de vereniging, die belast was met de organisatie van de ex positie had gemeend, geen nationale ten toonstelling te moeten organiseren, maar uitsluitend een streektentoonstelling, om dat men zich als doel gesteld heeft de kwaliteit van het slachtvee Twente en Salland te verbeteren, zodat deelnemers uit deze streek een geheide kans van sla gen hadden een goede indruk achter te laten. Kennelijk is het Rijssense initiatief door de deelnemers gewaardeerd. Van zelfsprekend was de aanvoer op de ten toonstelling niet zo groot als. andere ja ren, maar.de droge zomer in aanmerking genomen, kan men met voldoening terug zien op deze tentoonstelling, die in meer dan 1 opzicht aan de verwachtingen heeft beantwoord. Opmerkelijk, aldus het eensluidend oor deel van de jury, die bestond uit de he ren) K. Keizer te Nieuwwolda, A. Nijhof te Deventer en H. Wullink te Wilp, dat de kwaliteit in vergelijking met voorgaande jaren belangrijk is verbeterd. Men is hier op de goede weg, hetgeen zich in de naas te toekomst duidelijk zal demonstreren. In hotel Gijsbers vond de prijsuitrei king plaats door loco-burgemeester J. A. Scholman, die allen, die hadden medege werkt aan de organisatie van deze expo sitie daarvoor dank bracht. Tot slot vermelden wij de uitslagen van deze paasveetentoonstelling. Uitslagen van de Streek-Paasveeten- toonstelling Rijssen, gehouden op 4 april 1960. Rubriek 1: dikbillen: Klasse 2: 2 brede tanden, G. J. Wagemans, Borne, 2e prijs; Klasse 3: 4 brede tanden, Fa. H. M. Ol- de Olthof Zn., Hengelo, Ereprijs A; G. J. ten Bolscher, Rijssen, Ereprijs B. Rubriek 2: vaarzen: Klasse 1 ongewis- seld, Fa. H. M. Olde Olthof Zn.,Hen gelo, Ereprijs; Fa. H. M. Olde Olthof Zn., Hengelo, 2e prijs; J. Dolman, le prijs; J. H. Beverdam, Eervolle vermelding. Klasse 2: 2 brede tanden, Slagerij Lo- huis, Rijssen, le prijs; J. Dolman, Holten, Ereprijs. Klasse 3: 4 brede tanden: Slagerij Lo- huis Rijssen, le prijs; Slagerij Lohuis, Rijssen, 2 prijs; J. Dolman, Holten, Ere prijs; H. A. Paauwe Enschede, Eervolle vermelding. Klasse 4: 6 of meer brede tanden: Sla gerij Lohuis, Rijssen, Ereprijs; G. J. Wa gemans, Borne, le prijs; G. J. Wagemans, Borne 2e prijs. Rubriek 3: vette koeien: Klasse 4: afge wisseld: J. H. ten Brummelhuis, Ambt Delden, le prijs. Rubriek 4: vette ossen: Klasse 2: 2 bre de tanden: Fa. H. M. Olde Olthof/Zn., Hengelo, le prijs. Klasse 3: 4 brede tanden: G. J. ten Bol scher, Rijssen, Ere prijs. Klasse 4: 6 of meer brede tanden: J. H. Beverdam, Ereprijs. Ereprijs collectie-inzending: J. Dolman, Holten; le prijs collectie-inzending: Sla gerij Lohuis, Rijssen; 2e prijs collectie-in zending: Fa. H. M. Olde Olthof Zn., Hengelo. Kampioen uit de gemeente Rijssen: Slagerij Lohuis; Streekkampioen: Fa. H. M. Olde Olthof Zn., Hengelo; Reserve Streekkampioen: J. Dolman, Holten. 'L.r li mels aangekocht. Zij heeft een crediet van de gemeente van f 10.000.Arbeiders van de G.S.W. zullen spoedig een begin ma ken met de omheining. Door leden is toe gezegd het metsel- en timmerwerk te ver richten, want er zal ook een gebouwtje komen voor toiletten, etc. Tijdens de vergadering werden ook de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld. 14 dagen, en wel tot 15 april, liggen deze voor belangstellenden ter in zage bij de voorzitter, de heer A. J. Dan- nenberg, Graal Ottostraat 21. Van de leden kreeg het bestuur ook de toestemming de koninklijke goedkeuring aan te wagen. Momenteel telt de vereniging rond 200 le den en donateurs. Het bezoek van de leden aan de ver gadering liet overigens nog wel te wen sen over, wat ongetwijfeld geen stimulans was voor het bestuur. In gebouw Jeruel werd een gecombi neerd jaarfeest gehouden van de Herv. Jongelingsvereniging Immanuel en van de Herv. Meisjesvereniging Ruth. De bij eenkomst werd geopend door de ere-voor- zjitter van dei Joqjgeliingsverfenigjinjg de heer G. B. B. Renger met het voorlezen van psalm 138 1. Er werd een afwisselend programma afgewerkt. Mej. M. Pijffers bracht een gedicht ten gehore en mej. N. Wieringa hield een inleiding over Job, waarna een koortje gevormd uit leden van het voor malige Jeugdkoor, optrad. De secretaresse van de Meisjesvereniging en de secretaris van de Jongelingsvereniging brachten in dialect (dichtvorm) verslag uit over het verenigingswerk, waarvan een aantal pas sages hilariteit ontlokte. Een aantal leden en oud-leden van de beide verenigingen werden in een wedstrijd hersengym nastiek getest op hun kennis, waarbij de herenafdeling als winnaar te voorschijn kwam. Nadat de heer Dommerholt nog een ge dicht ten gehore had gebracht, werden er gezamenlijk enige liederen gezongen, waarna een klankbeeld ten gehore werd gebracht over de Kerkbouwactie 1959. Het klankbeeld was opgebouwd uit 5 onderdelen, t.w.: 1 Zending (op Celebes); 2. Zending op Afrika; 3. Oude kerken in Nederland; 4. Nieuwe kerken in Neder land (waarbij door middel van een pro jectielantaarn enige oude en nieuwe ker ken werden getoond), en 5. de voltooide Kerk (N.a.v. Openbaring). Na het zingen van psalm 138 4 werd de bijeenkomst door de heer Renger ge sloten. Maandag behaalde op de Paasveetentoonstelling slagerij Lohuis met deze „vlees" Paaskoe het kampioenschap van Rijssen. Dinsdagavond werd in hotel Gijsbers een goed geslaagde verkeejrsavond ge houden. De burgemeester, als voorzitter van de afd. Veilig Verkeer, opende deze avond en reikte met een toepasselijk woord de verkeersdiploma's uit. Aan 18 geslaagden t.w. de heren H. W. Meijer, J. W. Aver- esch, J. Bargpeter, J. Bekkernens, J. Sep- penwoolde, KI. van Pijkeren, J. Meije- rink, J. van Tolij, J. Bargboer, W. Pon- gers, H. B. Meijer, A. J. v. d. Maat, J. Seppenwoolde, F. W. Scholten, B. Krij- kes, A. Pijffers, E. Bouwhuis, G. Ligten berg, en G. J. Beltman, werd het diploma uitgereikt. De heer Scholten kreeg een extra pluimpje omdat hij met 0 fouten was geslaagd. Daarna werd een instructief filmpje gedraaid van de Sparta-fabriek over de fabricage van bromfietsen. In de pauze bood deze fabriek aan de geslaagden een passende herinnering aan. Aan de heer van Berkel werd door de geslaagde cursisten een fraaie barometer gegeven en werd mevr. van Berkel bloe men geoffreerd. Ook de initiatiefnemer de heer Brinks werd niet vergeten en ontving een heerlijke taart. Na de pauze werd tussen twee ploegen hersengymnastiek gehouden over de ver- keerswetgeving. Nadien werd er nogmaals een onder- wijsfilm vertoond over het verkeer. Een Amerikaan kwam naar Nederland en ging al fietsende ons land verkennen zonder kennis van de verkeersregels. In deze film werden diverse verkeers tekens verduidelijkt en uitgelegd. Aan het eind van de avond was er ge legenheid om zich op te geven voor de afd. Veilig Verkeer. Er werden 12 nieuwe leden ingeschreven. Al met al was het een zeer leerzame en gezellige avond.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1