Ledenvergadering R. K. S. V. Ne Boake in Tweante De 25e boekenweek BOSBRANDEN KOFFIE De vlucht De heer H. Koekkoek, een der voormannen van „De Vrije Boer", sprak te Rijssen Gevonden voorwerpen VRIJDAG 25 MAART 1960 Onrustige Zenuwen? Mïjnhcirdt's Z enuwf a fo letten Biljarten Jaarvergadering Rijssense Motorclub Excelsior Altijd gaaf huidje VAN DER STOUW voor vulpennen (26 maart2 april 1960) Jaargang 38. No. 12 (Tweede Blad). Weekblad voor Rijssen Voor een goed bezette zaal van Hotel Gijsbers sprak vrijdagavond de heer H. Koekkoek, uit Bennekom, een van de voor mannen voor de landelijke vereniging voor bedrijfsvrijheid in de landbouw (De Vrije Boer). Het betoog, dat de heer Koekkoek, die bij de jongste verkiezingen voor de Twee de Kamer der Staten-Generaal als lijst trekker van de Boerenpartij fungeerde, hield, bestond in hoofdzaak uit een uit eenzetting waaruit moest blijken voor welke taak de B.V.L. zich zag gesteld. Heftig ageerde spr. tegen de naar zijn inzien te grote overheidsbemoeiing op het terrein van de landbouw-economie. Een fel tegenstander toonde hij zich van het Landbouwschap, dat hij een on rechtmatige instelling achtte. De heer Koekkoek vond het vreemd, dat onlangs een viertal boeren, die geen formulier, bestemd voor het Landbouwschap, wil den invullen, tot gevangenisstraf waren veroordeeld, want, aldus spr., „ik heb zelf dat kaartje ook niet ingevuld, en ik loop nog op vrtje voeten". De heer Koekkoek bepleitte een gro tere bedrijfsvrijheid en de Nederlandse boeren moeten een blok vormen om ons uit het keurslijf van de overheidsbemoei ingen te wringen, aldus spr. Wij hebben geen landbouwschap, maar een ambtena- renschap, aldus spr. Ambtenaren hebben maar één doel, aldus spr.: uitbreiding van hun taken. Spr. veroordeelde met kracht het na oorlogse landbouwbeleid, dat in een ver keerde richting was geleid. Vanzelfspre kend was spr. ook een felle tegenstan der van de heffingen, die de boeren moes ten betalen voor het Landbouwschap, de monopolieheffingen enz. Een enkele keer begaf spr. zich op een zijpad, daar waar hij sprak over de over heidsbemoeiing en raakte de wegenbelas ting aan (min of meer als vergelijking met de besteding van de „boerenheffin- gen"). De wegenbelasting wordt niet ge bruikt voor het doel, waarvoor de gelden worden betaald, aldus spr. De wegen, zijn niet in die staat, zoals ze, gezien de uit breiding van het autopark na de oorlog, zouden moeten zijn. Daarom gebeuren er ook zoveel verkeersongelukken", al dus spr. De snelheidsbeperking (50 km. in de kom) vond spr. weinig doelmatig, omdat er naar zijn inzien „niet voldoen de politie-agenten waren die de snelheid konden controleren. De politie-agenten moeten zich overal mee bemoeien en lig gen 's avonds in bed", aldus spr. Spr. zag als een van de belangrijkste taken van de Vereniging De Vrije Boer Vooral verleden jaar, en reeds nu, voor in maart, werden wij in hevige mate ver ontrust door de telkens weerkerende bos branden. Het had er alle schijn van dat deze werden gesticht door een pyromaan, wiens fatale daden werden vereenvoudigd door de buitengewone droogte van dat jaar. Wanneer wij ons even realiseren welke vreselijke gevolgen een bos- of hei debrand voor de onderhavige dieren: vo gels en viervoeters, kan hebben, dan zul len wij ons wel tienmaal bedenken om in de natuur onvoorzichtig met vuur om te gaan. Van overheidswege zijn via de pers, radio en televisie voortdurend waarschu wingen uitgegaan om in bos en hei niet te roken. Het is ook wel voorgekomen, dat men brandende peukjes van sigaren en si garetten uit openstaande raampjes van treinen en auto's wierp, met alle nare ge volgen van dien. Als men dan persé iets in zijn mond wil hebben, laat het dan een droog stokje zijn of een of ander kauw- preparaat. Daarnaast hebben wij als taak om voortdurend op anderen toe te zien. La ten wij eventueel rokende mensen die wij tegenkomen aanspreken. Een goed-gericht woord vindt meestal een goede plaats. Er is immers ook zoveel onnadenkendheid in het spel. Wanneer wij in dit opzicht moch ten twijfelen aan de betrouwbaarheid van bepaalde personen, laten wij daarvan dan onmiddellijk kennis geven aan de politie of andere bevoegde instanties. In elk ge val voortdurend signaleren. Het gaat im mers niet alleen om onze flora, maar ook om onze fauna. Het is toch meer dan ab surd dat er mensen zijn die van de na tuur willen genieten en die deze natuur tegelijk in brand steken, als is het dan ook door onvoorzichtigheid en onnaden kendheid. De Ned. Ver. tot Bescherming van Die ren doet ook nu weer een ernstig beroep op jong en oud om gezamenlijk de groot ste voorzichtigheid te betrachten, opdat onze vogels en viervoeters in bos en hei de angst en ontzetting van een eventuele vuurdood worden bespaard. Al zouden wij het niet om het dier doen, dan zijn wij zulks om ons mens-zijn verplicht. G. Nieuwenhuijsen, Direkteur Ned. Ver. tot Bescherming v. Dieren. sanering van de overheidsbemoeiingen. Opruimen wat weg kan, was het devies van de BVL. Spr. klaagde over een teveel aan amb tenaren bij de landbouwinstituten, maar ook bij de Spoorwegen, de PTT enz. De verkwisting bij de overheid vond spr. ge demonstreerd in het feit, dat in het sta tion van de NS in Ede de hele dag de lampen bleven branden, omdat er geen bericht uit Utrecht kwam, dat de knop moest worden omgedraaid. Uitvoerig nam spr. de prijzen van de landbouwproducten onder de loupe. De eierprijzen zijn voor de boer te laag en voor de consument te hoog, hetgeen spr. weet aan de bepaling tot verplichte leve ring van boer aan vermeerderaar, verza melaar, groothandel, kleinhandel enz. Er moet meer vrijheid in de handel komen, meende spr. De vergadering stond onder leiding van de heer J. Averesch. Voor de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap van de Biljartbond „Ons Genoegen" te Nijverdal en Omstreken worden in de week van 28 maart tot 2 april de volgende partijen, gespeeld: le Klasse op dinsdag 29 maart in hotel Gijsbers te Rijssen: E. GijsbersW. G. Spekhorst; G. NijlandC. Lindenhovius; J. G. HofmanJ. Dekkers. 2e Klasse op dinsdag 29 maart in café Struik te Rijssen: B. v. d. StraatA. J. Lohuis; J. WennekesG. J. Twilhaar; W. GerritsenJ. Kamphuis. 3e Klasse op dinsdag 29 maart in Sta tionskoffiehuis „Kalfsterman" te Holten: E. te KolsteeJ. Rutterkamp; J. Geer- dinkA. Linders; J. WansinkG. He geman. SUCCES IN KNVB POOL. De heer E. Tokaija behoort bij diege nen, die kans hebben gezien 14 uitslagen van de KNVB goed te voorspellen, waar door deze Rijssenaar, die lid is van RKSV, in grote spanning verkeert, welke prijs hem zal worden toegewezen. In een woensdagavond in café Kamp huis gehouden ledenvergadering wees voorzitter A. P. C. Linders op de moei lijke tijd, die de vereniging momenteel doormaakt. Het gebeurt vaker, aldus de voorzitter, dat wanneer het eerste elftal in degradatiegevaar verkeert, zich ook andere moeilijkheden voordoen. Hij wees op de inspanning, die het indertijd gekost heeft de 4e klas te bereiken. Het zou jam mer zijn, wanneer dit gewonnen terrein weer verloren ging. Verder wees hij op de belangrijke wedstrijd a.s. zondag tegen Markelo, die te elfderure is ingelast. Na de verrichtingen van de overige elf tallen onder de loupe te hebben genomen las secretaris G. ten Hove de notulen en het jaarverslag voor. Hieruit bleek, dat de vereniging momenteel 83 werkende leden telt. Uit het financieel verslag bleek, dat de kas sloot met een batig saldo. Een viertal personen gaven zich op voor leider bij de lagere elftallen. De juniorenleiders, die zich weer be schikbaar stelden werd dank gebracht voor het vele werk. Van 24 tot 30 juli zullen 2 elftallen deelnemen aan het jeugdkamp in Vught. Bij de bestuursverkiezing werden de De Rijssense Motorclub hield haar jaar vergadering onder voorzitterschap van de heer H. Kienhuis. Uit het jaarverslag van de secretaris de heer A. Ligtenberg bleek, dat de georga niseerde betrouwbaarheidsritten alle goed waren verlopen. Voor de 5 georganiseerde ritten bestond behoorlijke belangstelling. De bestuursleden de heren H. W. Buur- sink en A. Ligtenberg werden bij accla matie herkozen. Er werd besloten ook het komende sei zoen een aantal betrouwbaarheidsritten fe organiseren welke werden gepland op 27 april, 18 mei, 13 juni, 23 augustus en 14 september, terwijl ook werd besloten weer een groots opgezette veilig verkeers- rit te houden vermoedelijk op 12 juli. Na het seizoen zal een schriftelijke vei lig verkeerscompetitie worden gehouden waaraan ook door niet-leden kan worden deelgenomen. LOOS BRANDWEER-ALARM Het vrijwillige brandweerpersoneel, dat woensdagavond bijzonder snel reageerde op het gegeven brandweeralarm, bleek te zijn opgeroepen vanwege loos alarm. Een niet-Rijssenaar had in de nabijheid van de vuilnisbelt een nogal felle rookont wikkeling geconstateerd en dat aan de politie doorgegeven, die onmiddellijk de brandweerinstallatie in werking zette. De brandweerlieden konden (gelukkig) onverrichterzake huiswaarts keren. heren A. Linders en P. Koedijk herkozen, terwijl secretaris G. ten Hove aftrad, al hoewel hij wel zitting in het bestuur hield. Voor de heren J. Bekhuis en H. Kamphuis zullen zo mogelijk nog voor het nieuwe seizoen nieuwe bestuursleden aangetrok ken worden. Besloten werd voorts nog een aantal stuks jong groen op het terrein te planten en wel op verzoek van het Staatsbosbe heer. Nadat de opstelling van de elftallen nog tijdens de rondvraag lang en breed was besproken, sprak de geestelijke adviseur kapelaan D. van den Hoorn nog een op wekkend woord. In verband met het ge zegde, dat de sport wel de jeugdbeweging van de toekomst wordt genoemd, wees hij op het belang, dat RKSV in de 4e klas moest blijven. Hij drong er vooral op aan de animo te vergroten en de hand in eigen boezem te steken en niet op de eerste plaats het bestuur ervoor aan te kijken bij moeilijkheden. Morgen speelt Excelsior haar eerste wedstrijd voor de KNVB-beker tegen haar oude tegenstander, de Bornse vierde klasser BCSV. Na overleg met het Bonds- bestuur hebben beide verenigingen be sloten niet in Borne maar in Rijssen te spelen. De gasten komen met hun volle dige elftal naar „De Mors" met de vaste wil nog verder te bekeren. Of zij er in zullen slagen de rood-witten te verslaan, menen wij te moeten betwijfelen. Bij een gelijk spel wordt na de verlenging door het nemen van strafschoppen een over winnaar bepaald. Excelsior heeft morgen twee invallers: stopper Nijland speelt n.l. in het oostelijk elftal, dat in Leeuwar den het noordelijk team ontmoet, ter wijl linkshalf Baan juist deze week in militaire dienst is gegaan. In hoeverre deze verzwakkingen van invloed zullen zijn op de uitslag, is nog niet te bekij ken. Wij verwachten een spannende wed strijd te zien tussen een technisch beter Excelsior en een hard vechtende Bornse ploeg. De rood-witten spelen in de volgende opstelling. Ten Hove Harbers Poortman Munneke Voortman Gerritsen Kappert Sprakel Schuiterd Nieuwenhuis Smalbrugge Paar bruine glacé-handschoenen, doos, inhoudende plastic ringen; 14 kg cacao (Ringers); gebreide wollen damesmuts; Grolse want; beige wollen handschoen; koperen dop benzinetank (Ford-auto); dames-armbandhorloge; onderdelen van snij-ijzers; ketting met twee sleutels; een ring met acht sleutels. Karei brak het angstzweet uit, Telkens weer dat raar geluid, Nee, hij had zich niet vergist, Iemand kwam hem na, beslist. Sneller -trapte hij zijn fiets, Maar wat gek, het hielp hem niets, Of hij hard of zachter reê, Het geluid ging met hem mee. 't Was te donker om te zien Wie hem volgde, bovendien Was hij niets op zijn gemak, Wie wist wat hier achter stak. Karei, nooit erg bang van aard, Fietste nu met flinke vaart, Nog maar een minuut of wat En dan was hij in de stad. Toen hij d' eerste lichten zag Was zijn hart totaal van slag, Maar 't gevaar dat was voorbij, 'k Ben gered, zo dacht hij blij. Karei, nu niet meer zo bang, Was benieuwd, wie hem zolang Was gevolgd, keek om zich heen, Maar daar stond hij gans alleen. Karei keek verwonderd rond Toen hij daar zo eenzaam stond, Had hij het dan mis gehad, Dat geluid dan, hè, wat 's dat. d' Oorzaak waarvoor onze man Was gevlucht, bleek niets meer dan 'n Stok, die aan zijn rijwiel zat En 't lawaai veroorzaakt had. Rijssen. J. ROZENDOM. POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP Jan Jans heft oons nog ees wier good oet de beste doane in det Tweantse blaad je. Ne Hooge Skoole heurt in Tweante!! Joah hee maakn zik mot helg en zea dewwe zelf tevölle vótkreupn. Wat det vótkroepn betraft heffe ook wal geliek, nen Tweanter steet neet mak met 'neuze vuuran. Wat de Hoogeskoole betraft hef fe miejduch meer as geliek. Mer as klean menken, hek ook ees e dag oawer de Hoogeskoole. En toen köm miej zo in de gedaggen de kaate van Hollaand vuur d' oogne. Ik daggen non ist dan tog wal op- valnd, det ze oaweral in alle previncies leg kriegnt van zonne Boake (woer ak de Hoogeskoole met bedoele) en juus neet in Tweante, het laand van de Boakn teegn Poasken. Um dan te beginn in Grönnegen, doar steet ne Boake den 't leg gef, loawe zegn met ne stroale van 60 K.M., den raakt doarmet Freeslaand en Dreante. Dan, duur een stukke DUUSS- TER, nor Nimweagn, ook doar ne Boake den 't leg verspraijd tot in Geelderlaand, Limburg en Broabaant. In de Domnstad steet 'er ook al eene te skienn en heel Utrecht as previncie steet in 't volle leg. Rotterdam, Delft en Laijn en Amsterdam geeuwt leg an Noord en Zud Hollaand tot in Zeelaand toe. Kiek en wat blik doar oet? Oaweriessel zit in 'n duustern, der stoat alleene in Tweante met de Poas- daage Boakn te braann en dan veerder t' joar duurDUUSTER. Non zowwe nog könn veggen woer at zonne nieje Boake dan stoan mós?? Och, det is awwe de kaate nog ees wier eawn kriegnt, neet meulek. Viej zeut vuur t' gemak wier groote middelpuutn nemn en stroaln deet doar van oetgoat oftewal Boaknpuutn. Zwolle of Kaanpm? Zoij doar ne stroale van 40 K.M. oettrekn, dan raakn iej tewainneg van Oaweriessel met het Boaknleg, het har dan neet zinne volle oetwoarkege. Dan Deawnter, Deawnter wat al heel lange een klain Beuksken hef had braann vrooger. Nee, tog is doar ook wier t' bezwoar as in Kaanpm en Zwolle, het leg kwam neet tot zinne volle regveerdege. As Twean ter veul iej non wal zo tooverdan woer ak hen wil? Juus, juus, in t' hatte van Tweante!! In Riessen zoij zegn? Nee, zoo keenderachteg zik non nog neet. Ik wol dee Boaknleu, dee leggen loatn braann an de weg Van Hengel nor Eanske. Of der ruumte is, weer ik neet mer atte doar steun dan skeen t' leg woer t' wean mut. Dan konn de leggen nog eur leg op- stekn in t' leawn van t' daagelekse woark op alle gebied. Want det is t' um juus, een Laberetorium hebt ze hier biej de haane, in Zoolt, Iesder, Ketoen en ik weere neet wat meer. In elk geval ruum te en nen hoop duuster te beleggen. De Zwolsen en de Kaanpmsen en de Deawn- tersen kon dan op t' leg of komn en met een zeen watter belegget wordt. Nee, jongs, nogmoals, ik hebbe nooit nen pre- fesser zinne wuere op e skreeuwn, mer hier zik noa al det gekuier oawer dee Hoogeskoole wal van oawertuugnd, det- ter neurg ne Boake in Tweante mut komn. Viej hebt al völs te lange in' duus tern e zetn. Trouwns, non 'k det een- moale op de kaate met doem en vinger an e weezen hebbe, zal n' minister tog ook wal toogeeuwn?? Meer, viej Tukkers munn vedan torn an de Boake. Dit was dan een klerken van Jan van Eelsen. Het boek is in 's mensen leven een teer punt. Dit blijkt al hieruit, dat een boeken liefhebber zich smartelijk gewond voelt, wanneer hij een ander hoort zeggen: „ik lees nooit een boek, daar heb. ik geen tijd voor; het is al mooi als ik de krant in kijk". Een boekenliefhebber is altijd een soort propagandist en eigenlijk zou hij niets liever willen dan die ander maar meteen bekeren. Voor de liefhebber im mers is zijn lektuur in zekere zin even noodzakelijk als z'n dagelijks brood. Gelukkig de mens die weet, dat hij bij brood alleen niet leven kan; hij bezit de gave zich boven zijn stoffelijke noden te verheffen. In deze tijd van een hoog op gevoerd levenstempo, uitgedrukt in het snelverkeer, het straatlawaai en de re- clameschreeuw, is het boek het enige mid del dat de mens uit zijn aktiviteit in de kostbare stilte voert, waar hij tot rust komt en tot zelfinkeer. Vergeet even alles wat van buiten op U aankomt en zet u stil neer met een boek. Verdiep U in Uw lek tuur en laat U er door meeslepen. Ze schenkt U nieuwe gedachten, beelden, in zichten. Want in een boek is een ander mens aan het woord en deze dwingt U te luisteren. En luisteren is een grote kunst. Dè.t is de betekenis van het boek en zo ontelbaar veel boeken zijn er in een on eindig grote verscheidenheid, dat er altijd een bij is dat U boeit. Om aan deze eenvoudige waarheden ruchtbaarheid fe geven, begon men in het jaar 1932 boekenweken te houden; tijdens de bezetting moesten ze worden overge slagen vier jaar lang, zodat de Boeken week van 1960 de 25e is geworden. Deze 25e Boekenweek, van 26 maart tot 2 april, staat dus nu voor de deur. De 25e Boekenweek zal op de gebruike lijke manier worden geopend met een gala-avond, ditmaal in het Amsterdamse Concertgebouw ,op vrijdag 25 maart. Tij dens die week worden overal in den lande avonden gehouden, lezingen gegeven in za len en op scholen van allerlei aard, meestal met medewerking van de boek handel georganiseerd. Iedereen zal in zijn eigen woonplaats daarvan wellicht iets bemerken. Ook ontvangt ieder die in die week voor i f 5.boeken koopt het traditionele Boe kenweekgeschenk, ditmaal een fijn en spannend verhaal „De Zalenman". Wie „De Zalenman" geschreven heeft, weet nog niemand: men mag er naar raden uit een lijst schrijversnamen achter in het boekje opgenomen, en men kan daarmee een prijs verdienen. Bovendien bevat elk exemplaar van Het Geschenk een bon die recht geeft op aan koop (voor f 2.50) van een schitterend uit gevoerd groot formaat platenboek, geti teld „In 26 letters". Dit boek geeft over wegend illustratief maar ook in bondige tekst een kundig overzicht van de beteke nis van het geschreven woord voor het menselijk leven; het demonstreert o.a. de invloed die de vrijheid van drukpers heeft gehad, voorts wat het boek heeft uitge werkt op de samenleving, de godsdienst, de gezondheidsleer, wat het bijdroeg tot de uitvindingen, de ontdekkingsreizen, de sociale verbeteringen, de wetenschap. En natuurlijk niet in de laatste plaats komt hier aan de orde het genot, het amuse ment dat het boek de eeuwen door ge schonken heeft, en hoe innig het verbon den is met de liefde, met het leven van elk mens individueel, van zijn kindsheid tot zijn grijze ouderdom, heel zijn ontwikke ling door. Een boek, kortom, „In 26 letters", dat men grijpen moet eer het te laat is, want de oplage, tegen deze belachelijk lage prijs, is natuurlijk beperkt. Tenslotte is er de gebruikelijke verzen bundel voor de jeugd speciaal, een bloem lezing ditmaal van overwegend feestge- dichten van onze Nederlandse dichters, vanzelfsprekend getiteld „De Muze viert Feest". Dit fraaie, vrolijke en hups ver sierde boekje kost maar negentig cent. De Muze viert Feest, wel een goede ka rakteristiek van deze 25e Boekenweek. Maar als de Muze feestviert, dan moe ten de lezers feestgangers zijn. En de wer kelijke leuze van deze zilveren Boeken week moge luiden: De Lezer viert Feest! Laat het dan deze keer vooral een boeiend, meeslepend feest worden ook voor hen... die anders nooit tijd hebben. C. J. KELK.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3