Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter Ie geldzaken Coöp. Echtp Jaar Pluimers etrouwd Be heer Schotman viert koperen jubileum als wethouder Onvoorstelbaar grote belangstelling voor zangavond koor van „Bartimens" 1 Boerenleenbank „blotter" ij. „Oost-Nederland" wil weer woningen bouwen in Rijssen Nieuwe verordening tegen verkeersexcessen Toneelvoorstelling „De Gong" lilll Filmmiddag dierenbescherming voor de jeugd Oud adjudant De Witt met pensioen Reserve-politie hield oefeningen Belangrijke vergadering speeltuinvereniging „Margriet" Jaargang 38 No. 12. VRIJDAG 25 MAART 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees f 1.25 per kwartaal. Verdienstelijk man in vele functies I VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Fntcrstrnnt 10. Missen Telei 2000 <00400) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur De heer J. A. Scholman, wethouder en loco-burgemeester van Rijssen, herdenkt heden, vrijdag 25 maart, een merkwaar dig jubileum. De heer Scholman is dan n.l. 12% jaar wethouder van Rijssen. Op 25 september 1947 volgde de heer Scholman de heer Nieuwenhuis, die toen naar Enschede vertrok, op en sinds die tijd heelt hij het belangrijke ambt van wethouder bekleed met een voorbeeldige overgave en met een grote toewijding. Reeds als jongeling had de heer Schol man belangstelling voor politiek en reeds op 29-jarige leeftijd was hij voorzitter van de Anti Revolutionaire Kiesvereni ging „Nederland en Oranje". In septem ber 1939 (de heer Scholman was toen 32 jaar) werd hij gekozen als lid van de gemeenteraad, zodat het dit jaar 21 jaar geleden zal zijn, dat de heer Scholman zitting in de raad nam. Toen, hij op 15-jarige leeftijd lid werd van de Herv. Jongelingsvereniging te Enter, bleek hij een speciale voorkeur te hebben voor maatschappelijke en poli tieke problemen en onderwerpen en ont plooide reeds toen een grote activiteit. Van 1928 tot 1936 was de heer Scholman voorzitter van de J.V. te Enter en ook een aantal jaren, voorzitter van de Ring Twen- the van Herv. Jongelingsverenigingen. In 1939 tot raadslid gekozen, kon hij niet bewijzen, dat hij zijn functie met grote ambitie zou uitoefenen. De raad werd tijdens de bezetting al gauw „bui ten werking" gesteld. In 1945 keerde de heer Scholman terug als lid van de noodgemeenteraad van nov. 1945 tot september 1946, in welk jaar hij eveneens gekozen werd als lid van de normale gemeenteraad. Al vrij spoedig, op 25 september 1947, werd hij gekozen als wethouder, werd voorzitter van de landbouwcommissie en kreeg als wethouder de portefeuille toe gewezen van sociale zaken en van de zorg voor de gemeentelijke landerijen en bossen. Momenteel is de jubilaris wethouder van onderwijs en van sociale zaken, ter behartiging waarvan hij zich inzet met al zijn energie. Ondanks voldoening over het vele wat op het terrein van het on derwijs is bereikt (de afgelopen jaren zijn zeer vele verbeteringen tot stand ge komen) is het de wethouder een doorn in het oog, dat het probleem van Rijssen, zoals het wel gezien kan worden, niet tot een oplossing is gebracht, n.l. de huis vesting van het onderwijs. Vooral de am bachtsschool, de Chr. Ulo-school en de landbouwhuishoudschool kampen met een ruimtegebrek, dat vele nadelen met zich brengt. Het ligt zeker niet aan de wet houder, dat dit probleem zulk een om vang heeft aangenomen. Een van de grote vraagstukken, waar voor het gemeentebestuur zich gesteld ziet, is volgens wethouder Scholman de vestiging van een bejaardentehuis, omdat er van twee zijden een aanvrage is inge diend, terwijl op hoger niveau is beslist, dat in Rijssen slechts plaats is voor één bejaardentehuis. Het college van b. en w. tracht nu tot bundeling en samenwerking te komen van de beide aanvragers. Ook een van de grote vraagstukken, waarmede Rijssen nog steeds moet kam pen is het grote tekort aan woningen. Vele jaren heeft de heer Scholman alleen het woningprobleem behartigdnog steeds is de oplossing van deze ramp voor Rijs sen niet in zicht. De heer Scholman heeft tijdens de ziek te en na het overlijden van burgemeester Zeeuw een bijzonder drukke tijd gehad. Van 's ochtends 5 tot 9 uur was hij in Enter werkzaam (de heer Scholman is controleur op een klompenfabriek, waar na hij zijn taak in Rijssen als loco-burge meester op zich nam, waardoor hij vele dagen van 17 a 18 werkuren heeft ge maakt. Toen burgemeester Landweer zijn taak als burgemeester van Rijssen opnam, was het loco-burgemeester Scholman, die hem installeerde. Waar de wethouder de tijd vandaan haalt om al de besturen, commissies enz. waarvan hij lid is, van zijn vaak weldoor dachte adviezen te dienen, moet wel een groot raadsel worden geacht. Niet voor niets, aldus mevr. Scholman, is mijn man practisch iedere avond weg, hetgeen wethouder Scholman niet kan tegenspreken. Wel streef ik er naar om de zaterdagavond voor mijn gezin te houden. Wilt U ons vertellen in welke besturen, commissies enz. U allemaal zitting heeft, zo vroegen wij de jubilerende wethouder en toen volgde dit lijstje, waarmee ge tekend is welk een bijzondere figuur de heer Scholman, die wij nog vele jaren in goede gezondheid toewensen, voor Rijssen wel is en in de toekomst nog kan zijn: Voorzitter van de sport- en culturele commissie van de gemeenteraad, voorzit ter van de gemeentelijke instelling voor maatschappelijke zorg, voorzitter van de G.S.W. (Gemeentelijke Sociale Werkvoor ziening), voorzitter van de commissie voor de volkscredietbank, lid van de Marktcommissie van de vereniging ter bevordering van het marktwezen, be stuurslid voor de gemeente in de „Stich ting de Werkplaats", oorzitter van de Plattelandsbibliotheek Rijssen, secretaris van de wethouderskring Rijssen, bestuurs lid van de provinciale vereniging van A.R. gemeentebestuurders, vertrouwensman van de Vereniging Kinderzorg te Zwolle, bestuurslid van de vereniging tot stich ting en instandhouding van scholen met de Bijbel, 2e voorzitter van de Herv. stich ting voor bejaardenzorg, bestuurslid (met wethouder Goosink) van de intercommu nale credietbank te Enschede, vertegen woordiger van de gemeente in het borg stellingsfonds voor de middenstand te Hengelo. Op kerkelijk gebied bekleedt de heer Scholman de volgende functies: voorzit ter van het college van diakenen van de Herv. Gemeente, lid van de provinciale diaconale commissie der Herv. Kerk in Overijssel, lid van de provinciale commis sie voor „Kerk en samenleving", was voorzitter van de kerkelijke kiesvereni ging „Schrift en Belijdenis", voorzitter van de kerkelijke gezinszorgcommissie, lid van de commissie van toezicht op de landbouwhuishoudschool en bestuurslid van de Chr. BLO-school. Duidelijk blijkt welk een verdienstelijk man Rijssen in de heer Scholman in zijn midden heeft. Voor de zangavond, die woensdagavond werd verzorgd door het koor van het Chr. instituut voor blinden en slechtzienden „Bartimeus" te Zeist in de Noorderkerk te Rijssen bestond een onvoorstelbaar gro te belangstelling. Naar schatting 26 a 2700 mensen hebben geïmponeerd geluisterd naar de zuivere zang van de leden van dit koor. Ds. Blok, predikant van de Ger. Gem. sprak een openingswoord, waarna geza menlijk psalm 146 werd gezongen. De sopraan Dé van Oenen, op het orgel begeleid door de heer v. Vliegen, maakte een zeer bijzondere indruk, terwijl ook de De N.V. Maatschappij Oost Nederland te Didam heeft de gemeente verzocht haar te verkopen een gedeelte van het terrein, omsloten door de Welleweg, de Willem de Zwij gerstraat, de Prins Bern- hardstraat en de Johan Willem Frisostr., teneinde daarop een aantal woningen te kunnen bouwen. Het bedoelde terrein grenst met de noordzijde aan een reeds eerder aan deze maatschappij verkocht bouwterrein. De maatschappij is voorne mens op dit terrein te bouwen woningen te verkopen aan particulieren. GARAGE OP INDUSTRIETERREIN. De firma E. J. Sanderman (Holterweg) heeft de gemeente verzocht haar een ge deelte van het industrieterrein te verko pen, teneinde daarop een. garage en een woonhuis te kunnen bouwen. B. en w. stellen de raad voor te be sluiten tot de verkoop van een gedeelte van het industrieterrein van ongeveer 3786 m2 voor de prijs van 1.625 per m2. Het gemeentebestuur van Rijssen wil paal en perk stellen aan parkeerexces- sen, waarvan zich de laatste tijd in Rijs sen kennelijk een aantal gevallen hebben voorgedaan. Zo stond enige tijd geleden achter het ■gemeentehuis een grote wagen van een beschuitfabriek opgesteld, kennelijk met het doel om reclame te maken, terwijl •o.a. op het Hogepad een auto heeft ge staan met lekke banden, welke auto pas na herhaalde aanmaning van de politie is verwijderd. Hoewel zulke gevallen hinderlijk kun nen zijn, is hiermede geen strafbaar feit gepleegd, weshalve b. en w. een plaatse lijke verordening hebben ontworpen, zo dat, na goedkeuring door de raad, be doelde gevallen strafbaar zullen zijn. Hier valt niet onder het gewone par keren van auto's; het betreft alleen, auto's die niet rijklaar zijn en auto's, die kenne lijk geparkeerd staan om te worden ver kocht of te worden verhuurd, en ook die auto's, die kennelijk met het doel om re clame te maken op de openbare weg staan. Ook het repareren van auto's op de openbare weg kan worden tegengegaan, hoewel men geringe herstel- of onder houdswerkzaamheden zal blijven toe staan. De liefdadigheidstoneelvereniging „de Gong" brengt dinsdag 5 april a.s. het blij spel ,,'n Zeeman ging passagieren", door K. Beswino. De voorstelling vindt plaats in het Parkgebouw. Nadere mededelingen in de advertentie van de volgende week in dit blad, Door het verrichten van grote repara ties, aldus b. en w„ wordt de openbare weg soms geblokkeerd en ook met het oog op de verkeersveiligheid is dit niet wenselijk te achten. In de ontwerp verordening wordt het woord voertuig gebruikt en niet het woord motorrijtuig, zodat onder de ver ordening vallen alle gelede en ongelede motorrijtuigen, rijwielen en andere rij en voertuigen,, uitgezonderd die welke bestemd zijn om langs spoorstaven te worden voortbewogen en kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voer tuigen. In bepaalde gevallen kan het college van b. en w. ontheffing van het verbod tot parkeren verlenen. Het college van b. en w. stelt de raad voor de ontwerp-verordening vast te stel len. DOORTASTEND OPTREDEN VAN BRANDWEER Woensdagmorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een brand uitgebroken in de woning in het Hangerad, bewoond door de fam. Zandvoort, welke brand in de keuken was ontstaan door een lek in de gasleiding. Hoewel men met alle macht had geprobeerd het vuur te blussen met water en zand was de vrees groot, dat de brand zich zou uitbreiden. De mistblusser van de brandweer bracht echter de oplos sing, in enkele seconden was het vuur ge doofd. De schade bleek nogal mee te val len. De maatschappij heeft verzocht om de akte te mogen passeren en. de koopsom te mogen betalen, wanneer de rijkspremie voor de bouw van de woningen is toege kend, waartegen b. en w. geen bezwaar hebben, mits over het tijdvak, gelegen tussen 3 maanden na datum van goed keuring van het besluit aan de maat schappij ter kennis is gebracht en. de da tum van het passeren der akte een rente van 5 over de koopsom wordt vergoed. B. en w. stellen de raad voor het ge vraagde bouwterrein o.a. onder deze voorwaarde aan de Mij Oost Nederland te verkopen voor een totaalprijs van ƒ19.241 (gedeeltelijk voor ƒ9.50 en ge deeltelijk voor ƒ9.per m2). SPAARBANK REKENING-COURANT EFFECTEN DEVIEZEN KREDIETEN VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN Vraagt inlichtingen .bij de HUTTENYVAL 31 - BUSSEN Het was woensdag 55 jaar geleden, dat het echtpaar Pluimers-Paalberents, wo nende Enterstraat 100, in het huwelijk trad. Vanzelfsprekend ondervond het krasse echtpaar van vele zijden belangstelling. Hendrik Pluimers, geboren in Enter, is ondanks zijn 83 jaren nog een levendige man, die nog vol zit met „Enterse" grap pen en wie hem zo op zijn stoel in het „kistentuug" ziet zitten, vermoedt niet, dat hij zulk een werkzaam leven achter zich heeft. Ook zijn vrouw Gerritdina Paalberents Woensdagmiddag was de schoolgaande jeugd van Rijssen en Enter, althans van de hoogste klassen der lagere scholen, lagere technische en huishoudschool, in het Parkgebouw samengekomen op uit nodiging van de afdeling Rijssen van de vereniging voor Dierenbescherming. Nadat mej. Van de Gaast een openings woord had gesproken, wekte de dieren- expert en liefhebber bij uitstek, de heer Ivangh uit Den Haag, de jeugd op eer bied te hebben voor al wat leeft en groeit. Hij toonde de noodzaak aan van dierenbescherming; o.a. gebeurt het nog dagelijks, aldus de heer Ivangh, dat hon den uit rijdende auto's worden geworpen om er maar af te zijn. Daarnaast moeten we de hond de plaats geven, die hem toekomt en waken tegen excessen. Vlees voeren is absoluut noodzakelijk, aldus deze boeiende causeur, die ook bij de filmjes „Langs bospaden" en „Op zij spoor" een zeer deskundig commentaar gaf, waardoor deze middag voor de jeugd zeer leerzaam is geweest. Er werden twee voorstellingen gegeven. zit nog vol levenslust en beiden zijn uiter aard bijzonder dankbaar, dat ze dit ge denkwaardige jubileum temidden van kinderen, familieleden en kennissen mo gen beleven. De heer Pluimers, die vroeger in Enter het klompenmakersvak als rechtgeaard bewoner van het klompenmakersdorp be oefende, ging later naar „De Oude Bleek" te Nijverdal en werd nog later melkven ter. Vele jaren heeft hij een gedeelte van Rijssen dagelijks van de melk van de fa briek van Melkprodukten Eerdmans voor zien. Velen herinneren zich Pluimers nog, die altijd trouw en op tijd met zijn kleine wagentje op luchtbanden bij de huisvrou wen verscheen. Wij wensen het echtpaar Pluimers toe, dat men in goede gezondheid mag afsteve nen op het 60-jarig huwelijksfeest, dat de naaste buren het echtpaar Hofman in december 1959 mocht herdenken. Het is schijnbaar daar op de Enterstraat achter de melkfabriek een gezonde buurt, of zou daar juist die melkfabriek op van invloed zijn? orgelimprovisatie door Stoffel van Vliegen bewees, dat deze organist over een goede stijl en een zuiver muzikaal gevoel be schikt. De cantate Jesu meine Freude, van Buxtehude, was een hoogtepunt van de avond, evenals de werken van Rosen- muller en Mozart. Door. .Us., ciu „Vries .predikant-directeur van het instituut Bartimeus, werd in de pauze een hartelijk dankwoord gesproken aan allen, die het mogelijk hadden ge maakt dat het koor van zijn instituut deze avond in Rijssen „waar we zo vele goede vrienden hebben" kon verzorgen. De avond werd op waardige wijze ge sloten door Ds. Blok. De collecte in de pauze heeft opgebracht een bedrag van f 1614,12 en voor f 51,50 aan nieuwe contribuanten (jaarbedrag) een waarlijk fraai resultaat. Een bekend Rijssenaar, zoals de oud adjudant van de Rijkspolitie, de heer J. D. de Witt, toch wel kan worden ge noemd, zal met ingang van 1 mei a.s. een ambteloos burger zijn. De heer De Witt, die in 1955 gepensio neerd werd als adjudant van de rijkspo litie, trad daarna in dienst van de spoor wegrecherche. In verband met het be reiken van de 65-jarige leeftijd zal de heer De Witt, die met ingang van 1 mei eervol ontslag zal worden verleend, de rijksdienst nu voorgoed verlaten. Dan zal de oud-politieman van een wel verdiende rust, die vele Rijssenaren 'hem gaarne zullen gunnen, gaan genieten. De heer De Witt kwam in Rijssen in 1945. Gedurende de oorlogsjaren was de heer De Witt opperwachtmeester van de brigade te Grootegast geweest. Wegens zijn onverzettelijke houding werd de op per in 1943 met zijn gehele brigade door de bezetters gearresteerd en naar een concentratiekamp in Duitsland gevoerd. Hoewel het verblijf in het concentratie kamp hem geen goed heeft gedaan, kon de heer De Witt in 1945 de promotie als adjudant van de groep Rijssen toch aan vaarden. Gedurende de tien jaar, dat de heer De Witt in Rijssen werkzaam was, heeft hij zich doen kennen als een poli tieman, die een hoge opvatting van zijn taak had. Met takt en een grote mate van menselijkheid wist de heer De Witt in Rijssen op te treden, tengevolge waar van men een grote waardering kreeg voor zijn persoonlijkheid. Dat hij na zijn vervroegde pensioen nog een taak aan vaardde in dienst van de spoorweg- recherche, tekent de grote aktiviteit van de heer De Witt, die zal worden opge volgd door de heer J. H. Muller, gepen sioneerd eerste luitenant van de Konink lijke Marechaussee te Apeldoorn. Onder leiding van de groepscomman dant der Rijkspolitie de heer D. van de Vegt, hield de reserve-politie te Rijssen een alarmoefening. Verondersteld werd, dat een zestal ge vangenen uit het Huis van Bewaring te Almelo waren ontvlucht. Aan de hand van een verstrekt rapport moest de reserve- politie deze opsporen. De automobilisten ondervonden hiervan gisteravond de last, want van 8 tot 9 uur werden deze allen aangehouden. De oefening werd met groot animo ge houden en 5 „ontvluchten" werden aan gehouden, de 6e wist achter in een vracht auto te ontkomen. Na afloop volgde in het politiebureau een bespreking over deze geslaagde oefe ning. De speeltuinvereniging Margriet houdt op 1 april a.s. een belangrijke vergadering in café 'n Hook. Op deze vergadering zul len o.a. de statuten worden vastgesteld en zullen dus belangrijke besluiten worden genomen. De speeltuinvereniging, die zich van stonde af aan in een grote belangstelling mocht verheugen, heeft grootse plannen, waarvan er een aantal binnen afzienbare tijd waarschijnlijk werkelijkheid zullen worden. Het was voor het bestuur min of meer een teleurstelling toen op de vergadering die al eerder is vastgesteld en waar ook de statuten zouden worden behandeld, zo weinig belangstelling van de zijde van de leden werd getoond. Vooral omdat bij de stoot tot oprichting zo velen spontaan tot de vereniging toetraden. Het lidmaat schap houdt natuurlijk niet alleen in, het zich aanmelden en het betalen van de contributie. Men dient ook belangstelling te tonen voor de activiteiten die het be stuur ontwikkelt en het bestuur hoopt dan ook terecht, dat voor de vergadering die op 1 april wordt gehouden geen enkel lid zal ontbreken. VERKOOP WOONHUIS Onder notariaat van de heer F. van Schooten vond in Hotel Spekhorst dins dagavond de verkoop plaats van het woonhuis Enterstraat 134 voor de heer H. Ch. Weenink te Doetinchem. Het woon huis, dat 14 dagen geleden door de heer H. Klumpers op f 18.000 was ingezet werd niet verhoogd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1