DAMES- en KINDERVESTEN IES DE LANGE Van Putten nog onderstaande KOOPJES x TER HARMSEL l x IES DE LANGE BATSEN IJZERHANDEL D. PAS Maar. SPARTA Rijwielhandel BRINKS Uw SLAGER biedt U de volgende week i m onze zelfbedieningszaak j KIS Kölber voor f279.50 A. R. v. d. Houten KONFEKTIE J. LICHTENBERG KAMPEREN I SLAAPZAKKEN ADVERTEREN RESULTATEN firïÏL BUITEN LANDS OVERZICHT WOONHUIS 1.98 1.70 2.00 X I X 1.98 I t I 1 I I Voortman's Assurantiekantoor brengt Fotograaf ondanks Polio 1-25 230 ALLES EIGEN FABRIKAAT. 100 045 0-50 0-50 O-S3 0-45 95 ct. met 10 wapens ®S®©®®®®® WIE ADVERTEERT VERKOOPT WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN! GREPEN HARKEN SCHOFFELS GAAS enz. Het voordeligst bij HAARSTRAAX 99 Wij laten U gaarne keuze maken uit een geheel nieuwe kollektie DAMES- en KTNDERBLOESES •I ON GEN S PUL! .OVERS OVERHEMDEN ELSENERSTRAAT 72 Mik Verkrijgbaar bij Bouwstraat 37-39 KOOPT UW BIJ DE MAN, DIE ZE OOK REPAREREN KAN! Alle modellen uit voorraad leverbaar. Beleefd aanbevelend, Gediplomeerd Rijwiel- en Bromfietshersteller. HAARSTRAAT 85 TEL. 2663 Notaris F. v. Schooten te Rijssen, bericht de inzet voor de heer H. Ch. Wee- nink te Doetinchem, van: met erf en gr. tuin, Enter- weg 134, gr. 7,62 are, op f 18000,—. VRIJ OPLEVERBAAR; koper moet zelf zorgen voor vergunn. tot inge bruikneming. Betalen en aanv. 1 mei a.s. Te bekijken zaterdag 19 maart as. 's nam. 4 tot 6. Toeslag dinsdag 22 maart a.s., 's av. 7 uur, in Hotel Spekhorst, te Rijssen, Wierdensestraat 26. DINSDAG: VERSE WORST per 500 gram 2.10 WOENSDAG: GEHAKT SPEKLAPPEN per per 500 500 gram gram DONDERDAG: SCHOUDERKARBONADE VARKENSLAPPEN per per 500 500 gram gram VRIJDAG: DOORREGEN RUNDVLEES per 500 gram ZATERDAG: GEHAKT SOEPCOMPLêT per 500 gram DE GEHELE WEEK: 150 gram ONTBIJTSPEK 150 gram SNIJWORST 150 gram BOERENMETWORST 500 gram VET GEZOUTEN SPEK ALS EXTRA RECLAME: 250 gram BOTERHAMWORST Tot en met a.s. ZATERDAG 19 MAART Bij aankoop van: U hebt reeds een ZIGZAG MACHINE voor ƒ395. SPUITSTRAAT 7 iVS\VWVWVV\/VWWVVWWWVVvWWyVVN KOOP OOK UW BIJ UW KLEERMAKER Veranderingen zonder prijsverhoging. Steeds ruime sortering. TROUWKOSTUUMS in één week klaar. Rijksgediplomeertl Kleermaker SCHILD 2 RIJSSEN VWVWVWVVWV«^AiVVWWVWW*/WV*/VV 0 250 gram VAN NELLE KOFFIE 1.5$ 50 gram Assam Thee GRATIS Zi kg. Siam Paina droogkokende RIJST en 250 gram echte Smyrna ROZIJNEN samen 7S ct. met wapens 3 blikjes HARING in tomatensaus in BINNEN of BUITENLAND! Brand-, ongeval-, auto-, motor-, ziekenhuis- VERZEKERING (alles onbeperkt) HYPOTHEKEN op boerderijen, woonhuizen, winkels enz. enz. (lage rente) FINANCIERINGEN op auto's motoren, tractors enz. enz. (gunstige voorwaarden) Pensioen-, Spaar-, Studieverzekeringen enz. enz. BANNENBERG 50 TEL. 2269 RIJSSEN ©••••®e®®0«®®®®®®®®®®®®« Wij hebben 250 gram SNOEPMELANGE, iets fijns 40 ct. met 10 wapens Bij aankoop van 2.50 2 zware chocolade repen GRATIS! Bij aankoop van 5.X 1 grote Stamhuis koek GRATIS! J Bij aankoop van 10. 1 grote pot Abrikozen op sap GRATIS! - Bij aankoop van 15. 1 literblik Californische Perziken GRATIS! VLEESWAREN alleen de betere kwaliteit ANTON HUNINK X HAARSTRAAT 2 J geheel met rits Capuchon model 3 kleuren 18-45 ALLEEN: Bij vooruitbetaling van ƒ5.reserveren wij deze voor U tot de vacantie. X ELSENERSTRAAT 72 De oorlog in Algerije zal nog wel even duren. In het begin van de maand is gene raal De Gaulle op bezoek geweest bij een aantal legeronderdelen in Algerije en heeft daar over de gang van zaken ge sproken op een manier, die duidelijk deed uitkomen, dat hij zijn liberale politiek van zelfbeschikkingsrecht, uitgesproken op 16 september van het vorige jaar, voor een goed deel terugnam. De mogelijkheid, dat de Algerijnen de zelfstandigheid zouden kiezen wenste hij in feite niet te accepteren. Dat zou bovendien neerkomen op een verdeling van het land tussen Europeanen en Mohammedanen. Het sta ken van het vuren, de eerste etappe naar een oplossing, bleek voor hem nu heel duidelijk niet anders dan de inlevering van de wapens door de opstandelingen. Overleg met hen over de wijze, waarop de diverse regelingen voor Algerije zou den moeten worden georganiseerd om de volledige loyaliteit van de Algerijnse bevolking te verkrijgen, komt in dit ver haal niet voor. Een lange oorlog was zijn vooruitzicht. Ferhat Abbas, de premier van de Alge rijnse regering in ballingschap, heeft, na twee zeer gematigde en tegemoetkomende verklaringen in februari, nu ronduit ver klaard, dat De Gaulle de deur voor onder handelingen gesloten heeft. Ook de rebel len houden rekening met een langdurige oorlog. In Frankrijk zelf staat lang niet ieder een achter De Gaulle. Toen De Gaulle vasthield aan zijn liberale politiek, ont moette hij vooral de kritiek van de rech terzijde en van het leger, dat naar alle waarschijnlijkheid de verandering van politiek ook heeft afgedwongen. Nu roe ren zich de links of in ieder geval liberaal geörienteerde partijen. De socialisten heb ben, bij monde van ex-premier Mollet, verklaard de politiek van De Gaulie niet langer te kunnen steunen, wanneer deze zich geheel richt op een militaire overwinning. Zij eisen onderhandelingen met de rebellen over het staken van het vuren en over de voorwaarden van het referendum, dat in Algerije zou worden gehouden. De socialisten zijn in de oppo sitie, maar ook de katholieke MRP, die in de regering is vertegenwoordigd, heeft duidelijke bezwaren, die met de socialis tische overeenstemmen. In het Frankrijk van vandaag zijn de politieke partijen echter helemaal niet zo belangrijk meer, maar het zou toch een bedenkelijk teken zijn, als De Gaulle door de invloed, die deze partijen toch nog wel hebben, in het land zelf zijn populariteit zou gaan verliezen. Vooral omdat er nog veel problemen zijn, waarover ontevre denheid bestaat. De boeren zijn helemaal niet tevreden met de landbouwpolitiek van de regering. Zij eisen meer subsidies en gegarandeerde prijzen, al zal deze on tevredenheid zich meer ontladen in een neo-fascistische richting. Bij de vakbon den heerst ook ontevredenheid over het wat achterblijven van de lonen bij de prij zen. De parlementsleden zijn zeer onte vreden over de al te beperkte bevoegd heden van het parlement. De gevaren dreigen niet voor vandaag of morgen, maar men mag ze toch niet verwaarlozen, vooral omdat het alterna tief slechts is, dat De Gaulle nog meer moet steunen op de officieren dan tot nu toe het geval is geweest. Deze week zou Chroestsjow, de Russische premier, met de eerbewijzen van staatshoofd in Parijs ontvangen zijn, maar de reis is een dag of tien uitgesteld, omdat hij griep heeft gekregen. Bijzonder rouwig behoeft men hier niet over te zijn, want dat ge deelte van het programma, dat was ge wijd aan een bezoek aan een aantal Fran se steden en industrieën is geschrapt, ter wijl het werkelijk politieke gedeelte be houden zal blijven. Wat De Gaulle met Chroestsjow wil bepraten (en omgekeerd) is niet bekend, maar men mag aannemen, dat De Gaulle er vooral prijs op stelde Chroestsjow te leren kennen voordat de topconferentie op 16 mei zal beginnen. Chroestsjow van zijn kant zal ongetwij feld zijn best doen De Gaulles hechte band met Adenauer wat losser te maken en begrip te wekken voor het Russische standpunt inzake Berlijn. Maar niet alleen als bondgenoot van Adenauer, maar ook uit eigen overtuiging staat De Gaulle pal op de Westelijke rechten in de oude Duit se hoofdstad. Politiek zit er op het ogenblik niet veel meer in Chroestsjows bezoek aan Parijs, vooral doordat de misverstanden en te genstellingen in de Atlantische alliantie de laatste tijd wat naar de achtergrond zijn geschoven. Politiek belangrijker kan het bezoek zijn, dat Adenauer aan Washington brengt. Adenauer vertegenwoordigt het starre standpunt, dat iedere tegemoetko ming aan Rusland fatale gevolgen zal hebben. Geheel zeker, dat hij Amerika (om van Engeland maar te zwijgen) hier in geheel achter zich heeft, kan Adenauer niet zijn. Engeland is bereid tot een nieu we regeling in Berlijn, al is het maar voor een beperkt aantal jaren, terwijl Eisenhower deze zomer, na het bezoek van Chroestsjow, gesproken heeft over de „abnormale toestand" dn Berlijn, wat be denkelijk dicht bij de Russische termino logie kwam. Daarna is Amerika weer wat teruggeveerd naar het Duitse standpunt, maar Adenauer acht de gevaren zeker niet geweken, vooral omdat hij niet een bijzonder hoge dunk heeft van de onder handelingstactiek van de Amerikanen, die heen en weer worden getrokken door de eigen aanhangers van een starre en een soepele politiek. Bezorgd is Adenauer vooral, dat de ko mende verkiezingen een te grote invloed op de Amerikaanse beleidsbepaling zullen krijgen. Vrede, voorspoed en ontspanning kunnen dan wel eens te gemakkelijk tot verkiezingsleuzen worden. En deze kun nen het gezonde wantrouwen in de bedoe lingen van de Russen ondermijnen. De eerste voorboden van de verkiezingen zijn er al. In de staat New Hampshire zijn de z.g. voorverkiezingen gehouden, waarbij RIJWIEL IN DE REGGE GEVONDEN De Rijssenaar M. v. d. B. ontdekte vorige week bij het passeren van de brug over de Regge, dat boven het water van het riviertje een blinkend voorwerp te zien was. Samen met J. P. ging hij op onderzoek uit en met een haak bleek al spoedig dat het een rijwiel betrof, dat waarschijnlijk al geruime tijd in de Regge heeft gelegen. De politie werd van deze opzienbare vondst in kennis gesteld. Het betreft hier een nog goed bruikbare Fon- gers sportfiets met trommelremmen. GRONDAANKOPEN De gemeente heeft overeenstemming bereikt met een 3-tal eigenaren van grond tot aankoop van door de gemeente beno digde percelen in verband met de uitvoe ring van het plan Zuid. Het betreft hier percelen van de erven G. ter Harmsel, J. Fuit en mej. G. Rozen- dom te Holten. B. en w. stellen de raad voor tot aankoop van de betreffende per celen te besluiten voor de prijs van f0.50 per m2. de kiezers van de staat, diegenen kunnen aanwijzen, die voor beide partijen als candidaat voor het presidentschap moeten optreden De katholieke democraat Ken nedy heeft hierbij veel stemmen op zich verenigd, evenals de republikeinse can didaat, vice-president Nixon, die bij ge brek aan tegencandidaten de republikein se kleuren wel zal verdedigen in novem ber. Bij de democraten is er meer gedrang en latere voorverkiezingen zullen tonen of anderen, zoals Humphrey, tegen Ken nedy opgewassen zullen zijn. Met succes hebben de Amerikanen vrijdag een kunstmatige planeet gelan ceerd, die een baan om de zon zal volgen tussen aarde en Venus in. Een nodig succes. Groot is het opzien, dat de verloving van Prinses Margaret van Engeland heeft gebaard. Haar romance met de fotograaf Tony Armstrong-Jones was zo goed ge heim gehouden, dat de primeur ditmaal voor het Britse Koninklijke Huis was in- plaats van voor de pers. Maar de pers heeft haar schade ingehaald en enorme aandacht geschonken aan alles wat de jonge, tot dusver vrij onbekende foto graaf aangaat. Wij zouden daar geheel aan voorbij gaan, ware het niet, dat één facet ons bijzonder getroffen heeft. De verloofde van de Prinses heeft namelijk in zijn jeugd kinderverlamming gehad. Dat hij het ondanks deze handicap ge bracht heeft tot alom gewaardeerd foto graaf, is iets waarop wel eens de aan dacht mag worden gevestigd. Want wat bewijst dit? Dat poliopatiënten met wils kracht en een goede revalidatie bepaald geen blijvend nadeel van hun ziekte be hoeven te blijven ondervinden; iets wat alle poliopatiënten in Nederland zich goed voor ogen mogen houden, evenals allen die zich met hun revalidatie bezig houden. THOMAS ARMSTRONG-JONES

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 4