Ouderavond r.-k. lagere scholen ip^iti St Receptionistes voor de Ghana Airways M Architekt Jan Jans hield causerie over Twentse geveltypen Vergadering Middenstandsvereniging „HABI' 'As&Ê» Waak over uw gezondheid Kapelaan Van den Hoorn hield interessante causerie 'n Keupken Het Bartimeuskoor kemi REDIKBEURTEN Jaargang 38. No. 11 (Tweede Blad). VRIJDAG 18 MAART 1960 Openluchtsamenkomst tv.» Weekblad voor Rijssen Het was de voorzitter van het ouder comité, de heer B. Geuzendam, die met een hartelijk welkomstwoord de talrijke ouders van de leerlingen van de R.K. la gere scholen welkom heette "bij het begin van de jaarlijkse ouderavond. Na een leuke declamatie -door enkele leerlingen van de 4e klas der meisjes school, sprak het ho-o-fd -der meisjesschool een kort woord. Zij drong er bij de ouders op aan in overleg met de leerkrachten de doelstaat van -de kinderen te bespreken. Het ho-of-d der jongensschool, de heer W. Tijhuis, -die vervolgens het woord voerde, sprak vooral een woord van -dank tot het -oudercomité. Het aantal leerlin gen (130) bleef constant. Tot nieuwe on derwijzers werden in het afgelopen jaar benoemd de heren Laper en Ten Hove. Fa. PAS HOUDT GROTE SHOW De fa. Pas (Haarstraat) houdt op don derdag, vrijdag en zaterdag, 24, 25 en 26 maart, een grote jaarlijkse show van rij wielen en bromfietsen, ditmaal in hotel Gijsbers. ZANGDÏENST GEREF. KERK (BOOMKAMP) In de Geref. Kerk (Boomkamp) wordt zondagavond 7.30 uur een zangdienst ge houden, waaraan medewerking wordt ver leend door de heer A. Nawijn (orgel), B. Stegeman (trompet) en H. A. Littooij (li turgie). Hiern-a wees hij op de verdere interne vernieuwingen, die -op het programma staan en die -deels hun beslag al hebben gekregen. Vooral voor het vak handen-ar beid brak -de heer Tijhuis een lans, waar van velen het nut nog niet inzien. Ook het jeugd-triduum bracht hij nog ter sprake. Hierna hield kapelaan D. J. van den Hoorn een lezing over -de taak van de ouders tegenover hun kind-eren. Spreker wees op het feit, dat in o-nze tijd het kind -op heel bijzondere wijze kind is geworden. Er heeft zich, al-dus deze ka pelaan, een scheiding voltrokken tussen de wereld van het kind en de wereld van de volwassenen. Deze scheiding heeft tot gevolg, dat het voor -de kinderen uiter mate mo-eilijk is -om volwassen te worden. Het kin-d kan n.l. moeilijk tot een vol wassen waardeoordeel komen van men sen en dingen. Het kind weet n.l. niet hoe het uit -de chaos van meningen moet kie zen; het blijft liever in zijn eigen wereld je. Buiten-dien is de wereld van de vol wassen mens, met na-me -de wereld van de arbeid, voor de jeugdige mens volkomen onzichtbaar, waardoor het kind niet ge trokken wordt tot arbeid -en verantwoor delijkheid. Zo vuile appats is de leste tied in Ries- sen wal neet gebuurd, meer ik wol toch wal's wier wat van miej laot'n heur'n. Nen dag of wat hef miej de griep in de greppe had en in berre heul'n, meer miej duch de'k der wal wier duur zin. 'n Lessen jenaewer den nog aower was e'bleew'n van niejaor is der met egaone, meer dok ter Stuks zèè vrooger al, det vuur keulte en vuur griep niks better was as det deure water oet Skiedam. Jao dan is de Geije van Goossen van 't stadhoes vot. Non is 't stadhoes nen bloompot zoonder bloome dacht ik. Want 'n ennegsen den nog wat aorgheid an det doo' stadhoes brach was de Geije. Ze hebt um good laot'n weet'n, det ze um gèène moggen lien. Ze hebt 't um bes emaakt. Zowal van de börgemaester en van de wethoolders as van 'n raod en van de skriewers en aorbeiders van de ge meente heffe 'n mooi afskaejd ekreengn. Geije, iej har'n 't ook verdeent. Meer ik ka der niks an doon ik kan der nog neet anwenn, de'j neet meer aower 'n Skeeld gaot dwel'n. 'n Bloodkook'n zeg, de Geije heurt net zo good biej 'n Skeeld as det der de baanke van Gaoit heurt. Het spit oons allemaole. 'n Pilo is nog wal bange de'j oe verveelt daangs, meer och dat vaalt oe wal met. Iej gaot temee at 't bet ter wèèr wodt meer biej oons zitt'n op de baanke, kuijern aower vrooger. An zitt'n hej oe lèèwn toch duch miej neet zonnen hekel ehad. iGn meenske in Riessen det zo mooi kan kuijern as iej. A'j temee biej oons komt, dan kaonk ook nog mangs nen bak naovertel'n. Ik kan ze lange neet zo good onthool'n as iej. Non het geet zo 't geet, meet alle aol'n van 'n Skeeld weunsket oe nog vuile jaor'n en oej Jenne ook. 'n Maondag zin'k naor'n verkoop ewes biej 'n Pol. Det is rechtevoort neet vaake mèèr. Ik daggn daor muk biej wèèn. Umsgelieks kuj der nog wat koop'n vuur nen krats. Det vul miej teengn. Wat is de boele toch deur e'wurn. En wat 'n volk. Het is net of de leu techtevoort neet mèèr hoowt te waorke, en het was net alees of ze 5t vuur niks votgaffen. Ik har der net zo good neet hen kunn gaon. Ik hebbe nen hoop keulte leene en ik hebbe mi enslag neet kun'n slaon. Nen hoop dinge war'n duerder as biej Kappert in 'n weenkel. Begriep iej dat non. Ik hebbe nog 'n mooi kesjen ekoch. Daor wo'n ne breudkouwe van maak'n vuur de knarieveugel. Het kossen miej zeuwn't- halve geuln. Het stun oonze Jenne neet an. „Vuls te deur en wat wij der toch met, iej kent dat wal. Det is nog nooit aans ewes. Aj neet wat koopt is 't ook neet good. Dan is 't; wat dooj der hen, iej koopt toch neet wat. Meer van de breud kouwe koomp neet van groot. Oonze Jenne wil 't neet missen. Zi'j gek, zeg 't meenske, dat is 'n nachkesjen. Det zette viej vuur de berrestèè. Ik zegge: wat wi-j non sna- chens met 'n kesjen vuur de berrestèè. Mèèr later toen ik 't kesjen van binn good bekeek, he'k 't begrep'n. Ik har al edach, wat rammelt daor binn' in toch. Weej woer of det kum? Der stun nen pot in. Den har ik er vuur niks biej ekreengn. Det hef Mans van Boot'n jan ook neet eweet'n. Want aans har 't kesjen nog wal nen geuln of wat mèèr op ebrach. En oonze Jenne zeg. DeDt is vuur de eeste keer, der iej met 'n keupken van nen verkoop in 't hoes komt. Zo kan 't gaon. GAOIT. Wij vernemen, dat d-e afdeling Nijver- dal van het Leger des Heils a.s. zaterdag avond op het plein voor -de Schildschool bij gunstig weer een -openluchtsamen- ko-mst hoopt te houden. D-e samenkomst begint om half acht. Leider: Kapt. J. Ku- per. Woensdag 23 maart a.s. ho-opt het blin- denkoor „Bartimeüs" uit Zeist een zang avond te geven in -de No-orderkerk. Dit zal dan de -tweede keer zijn, dat het bekende koor hier optreedt. Het vorig jaar gaf het k-oor een zeer geslaagde uitvoering in de Ned Herv. kerk. Velen konden die avond in -de stampvolle k-erk geen plaatsje meer vinden. Of de No-orderkerk, -die 2400 zit plaatsen telt, alle luisteraars zal kunnen bergen, is nog een vraag, want het koor heeft met haar eerste -optreden in Rijssen een overweldigend succes gehad. Ook -dit keer zullen -de sopraan Dé van Oenen en de -organist Stoffel van Viegen hun me dewerking verlenen. Aangezien er geen entreeprijs w-ordt gevraagd, zal er -aan -d-e uitgan-g een kolle-kte worden gehouden. Verschillende zakenmensen -hebben het ook nu weer -ongevraagd mogelijk ge maakt het koor na aflo-op -een koffietafel te kunnen aanbieden. De commissie is hen daar zeer erkentelijk voor. Het be looft weer een prachtige avond te wor den. ïf|VOORLICHTINGSBUREAU trtyOOR DÉ VOFDING Met het oog op resten van bestrijdingsmiddelen verdient het aanbeveling deze winter al het fruit, dus ook appelen, voor het gebruik te schillen. Afwas sen alleen is niet voldoen de. Dit is wèl zo na min der droge zomers, omdat de bestrijdingsmiddelen dan wel -grotendeels van de vruchten afgeregend zijn. U kunt aannemen, dat de kleurstoffen, die in de levensmiddelen- en de schoonheidsmiddelenindu strie gebruikt mogen wor den, niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit geldt ook voor conserveer middelen. Wist u, dat bij het sterili seren van de meeste le vensmiddelen in de con- servenfabrieken geen con serveermiddelen gebruikt mogen worden? In andere gevallen is vastgesteld hoe veel maximaal van een be paald middel gebruikt mag worden. Hierdoor worden een overdadige toepassing van conserveermiddelen en verwerking van produkten van twijfelachtige kwali teit tegengegaan. Het gebruik van bederf werende preparaten in de huishouding, b.v. in de vorm van inmaakdruppels of -tabletten, is ongewenst omdat men er al heel ge makkelijk te veel van neemt. Het toevoegen van kleur stoffen aan veel gebruikte artikelen zoals vlees, vlees waren, wit en bruin brood is in ons land verboden. Waakzaamheid is nodig in verband met de kans op darminfecties, die de laat ste tijd weer zijn toegeno men. Niet alleen in het warme jaargetijde, maar ook in deze tijd en in het najaar geldt: gebruik geen rauw vlees, zoals biefstuk tairtaar, gehakt, dat niet helemaal gaar is enz. Vlees dat niet door en door gaar wordt -gegeten (biefstuk, rosbief, malse runderrolla de) moet men niet in -huis bewaren, tenzij men over een koelkast of ijskast be schikt. In gezinnen, waar dit niet het geval is, kan men beter vlees kiezen, dat helemaal gaar wordt ge maakt, zoals varkens- of kalfsrollade, varkens-, kalfs- of lamslappen en -carbonaden of doorregen rundvlees. Kook gehakt balletjes in de soep ten minste 10 minuten mee. Wanneer u voor 2 dagen erwtensoep of een andere soep met vlees of peul vruchten kookt, is het raadzaam de soep zo vlug mogelijk af te koelen, zon der deksel op de pan en onder af en toe roeren. Door langzame afkoeling wordt de kans -op bederf vergroot. Laat de 2e dag. de soep in ieder geval weer 10 minu ten doorkoken, alvorens hem op te dienen. Ook een rest stamppot of ander „kliekje" moet u zeker vlug koud laten worden: in lauwwarm voedsel kunnen bacteriën zich snel ver meerderen. Koken in aluminium pannen levert geen gevaar op voor de gezondheid, evenmin als koken in ge ëmailleerde pannen. Wan neer het aluminium ver kleurt behoeft u zich wer kelijk niet ongerust te ma ken. Het is echter niet ver standig om zure spijzen (bessesap, rabarber, appel moes e.d.) lang in alumini um vaatwerk te laten staan omdat dan een verkleuring of afwijkende smaak het gevolg kan zijn. Bewaar b.v. ook geen vlees, vis, soep of tomatenpuree in geopende blikjes. Doe de inhoud van het blik liever over in een schaal of pan. 9 Neem nooit een verzink te teil of emmer om eten in te koken of te bewaren, ook niet wanneer u onver wacht grote porties moet klaarmaken. Een kleine hoeveelheid zinkdeeltjes in het voedsel kan al vergif tigingsverschijnselen ver oorzaken. Geëmailleerde emmers en teilen kunnen wèl voor het bewaren van voedsel dienst doen. v.' mm ï;'S?s?;? Janet Ntansah (links) en Jemima Adu- sa w-orden met zes andere -Ghanese meisjes -door Margaret Wo-o-d (rechts) -opgeleid tijdens een veertien-daagse cursus op de Cherry Marshall model school in Londen. De acht meisjes zijn de toekomstige receptionistes van de -Ghana Airways en zullen twee maan den in Engel-and blijven. Na de school volgt een cursus op het vliegveld van Londen, Na haar terugkeer in Ghana zullen de meisjes op de diverse vlieg velden in dat land worden geplaatst. Voor de Oudheidskamer „Riessen" hield de bekende streekarchi-tect Ja-n Jans uit Almelo maandagavond een interessante causerie over gevel- en stiepeltekens. Het was -de voorzitter van de Oudheids kamer, de heer Ter Harmsel, die in Rijs- sens dialect de heer Jans inleidde. Op de hem bekende humoristische wij ze wees hij er -op, dat er in ons land wei nig belangstelling bestaat voor -deze kunst, -die hij volkskunst noemde. Zeer interessant waren -die diverse gevelty pen, waarvan hij een aantal door hem zelf gemaakte tekeningen liet zien, zoals het driekruis, zonnewiel, levensboom, kelk- motief en paardekoppen. Buitenlanders staan vaak paf, als zij mijn kollektie zien. Ze wordt tot -de beste van Europa gere kend. Onlangs is ook hier een stichting „His torisch Boerderij onderzoek" opgericht. Deze stichting heeft f 16.000 subsidie ge kregen. Hierdoor heb ik ook de vrijheid gekregen een 8-tal boerderijen -op te me ten en in tekening te brengen, waaronder ook twee in Rijssen, n.l. een van de heer Koedijk. In het verleden heb ik reeds 1200 boerderijen in tekening gebracht in Oost- Nederland, aldus de heer Jans. Ik ben onder -de indruk gek-omen van -de bekwaamheid van -de vroegere tim- Wij moeten als middenstanders een zo groot mogelijke mate van activiteit weten te ontplooien en onze service aan de ko pers nog intensiveren. Alleen dan zal Rijs sen het verzorgingscentrum blijven, dat haar krachtens haar ligging en betekenis toekomt. Aldus de voorzitter van de Mid denstandsvereniging Habi in zijn openings woord van de algemene ledenvergadering van de Habi in hotel Koenderink gehou den. De vereniging heeft een gunstig jaar achter zich, zo kon worden geconcludeerd uit het financiële verslag van de penning meester. Tot bestuursleden werden herkozen de heren E. Bouwmeester en H. Zandvoort. In een bespreking over de wenselijkheid van de winkelsluiting op zaterdagavond te vervroegen tot 6 uur, bleek, dat hier een groot aantal voorstanders voor waren te vinden. Het bestuur kreeg machtiging plannen uit te werken ter herdenking van het 12i/2-jarig bestaan van de vereniging. Hierna verkreeg de directeur van ge meentewerken ,de heer H. Hollander, het woord voor een referaat met als onder werp: „Uitbreidingsplannen en nieuwe winkels". De heer Hollander gaf een duidelijke uiteenzetting van de wijze waarop een uit breidingsplan tot stand komt. Aan de hand van diverse kaarten werd de ge plande uitbreiding bestudeerd, waarna de heer Hollander tot de prognose kwam, welke uitbreiding Rijssen over 10 a 15 jaar zal hebben ondergaan en hoeveel winkels er dan noodzakelijk zijn. Er werden tal van vragen aan de inlei der gesteld, die hij op duidelijke wijze wist te beantwoorden. De heer De Lange was de tolk van zijn leden, toen hij de heer Hollander op har telijke wijze dank bracht voor de uiteen zetting, die met grote aandacht was ge volgd. merlieden, aldus deze causeur, die in ver band met slopen van de diverse huizen door -de gemeentelijke instanties, het be stuur van -de Oudheidskamer er op wees er op aan te dringen -dat dergelijke curio siteiten minstens eerst gefotografeerd worden voor z-e ver-dwijnen. Bovendien moet zij het gemeentebestuur steeds aan wijzingen geven. Vroeger werden de oude boerderijen genormaliseerd van streek tot streek. Vroeger vormden de huizen een keten; tegenwoordig probeert men meer z.g. diamanten te vormen, maar bij gebrek aan diamant wordt het dan ge slepen glas, aldus -deze humorist. Ook belichtte de heer Jans nauwkeurig het ontstaan van de kruissymbolen. Vroe ger waren dit de herkenningstekens van de R.K. boerderijen in -de tijd. dat de gods dienst ni-et vrij was. Na de pauze nam de heer Jan-s de Twentse schrievers nog even onder de loupe. Uit de wind en in de zon Dit meisje heeft een hang mat tussen haar ski-uitrus ting opgehangen en op een heerlijk zonnig, tegen de wind beschut plaatsje neer gezet. Ze heeft het er zo te zien best naar haar zin ook. Handig, vrolijk en char mant begin om vroeg in het jaar bruin te worden. Ter navolging? Foto: Jack P. de Klerk („Modenieuws") BROMFIETSEN- EN RIJWIELSHOW Fa. BRINKS Donderdagavond opende de fa. Brinks en Zn. in café Bakker een grote rijwiel- en bromfietsenshow, welke show ook van daag en morgen (zaterdag) nog wordt ge houden. Op een goed verzorgde en overzichtelij ke wijze toonde de fa. Brinks de nieuwste modellen rijwielen en bromfietsen, waar door tot uiting kwam, dat de firma een grote keur van modellen en merken kan leveren. In de afdeling rijwielen overheersten de merken Empo, Veeno en RS, terwijl op bromfietsengebied de merken NSU, Spar ta en Solex op de voorgrond traden. De fa. Brinks mocht zich verheugen over een zeer behoorlijke belangstelling, zodat het in de verwachting ligt, dat de show aan haar doel zal beantwoorden. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Vos (Bed. H. A.), 7 uur Ds. Vos. Westerkerk. 9.30 uur Ds. van Tuyl (Bed. H. A.), 3 uur Ds. van Tuyl. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 uur Ds. Blok, 3 uur Leesdienst en 7 uur Ds. Blok. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 uur (Open bare Geloofsbelijdenis) en 3 uur Ds. Brinkman. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 en 2.30 uur Leesdienst, 7 uur de heer Vos man. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk). 9.30 en 3 uur Leesdienst. Geref. Gem. in Nederland (Eschkerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3