t^yóóenóe Gudkeden Rijssen buiten de wallen 5to"o I, Kou 0 p Vreemd geld en reischèques f Coop. Boerenleen bank Hotter Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter t t t Koop nu iVOROL Rivo-nieuws Aanbesteding FILM NIEUWS t is ieder joar hetzelfde leed Huid genezing Jaargang 38 No. 11. VRIJDAG 18 MAART 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Zakenreis? VRAAG TIJDIG UW REISDEVIEZEN AAN Dubbele tuben: Voordeliger prijs. Uw tanden vragen het beste. HUTTENWAL 31 RIJSSEN en wrijven mei DAHPQ Minder verkeersongevallen in België Ned. Ver. van Huisvrouwen afd. Rijssen VAN DER STOUW voor vulpennen Puistjes verdrogen door Purol-poeder WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enierstraat 10. Rijssen Telej 2303 (05430) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Het beloofde een stralende dag te wor den, de dag van de Rijssense kermis. Reeds vroeg in de morgen zette de Rijssense koopmanschap tonnen en schragen klaar, men legde er planken overheen en stalde de waren uit. Om negen uur bliezen de bakkers op hun horens, ten teken dat ze gereed waren met hun koekbakken. De herbergen hadden flinke voorraden bier ingeslagen. De handelaren in landbouw gereedschappen hadden uitgestald. En de winkeliers in laken maakten hun kramen klaar. Janna, de vrouw van de Vrange, spreidde ook haar werkproducten ten toon. Tussen negen en tien uur stroom den in groot aantal de eerste bezoekers binnen. Het waren de Entersen, die met volgeladen zompen, met veel drukte en veel geld, als eersten de kermis kwamen opluisteren. Zij probeerden, om zo te zeg gen, om zich meester te maken van de kermis. Maar dat lukte niet. Want tus sen tien en elf uur was het rechte uur, vóór de aanloop der kermis. Van alle kan ten kwamen ze aangereden in de deftige carossen van de adel, in de jachtwagens der Almelose, Goorse en Deldense koop lieden. Bijna zouden wij Deventer verge ten. Dan kwamen de kermisgasten van de omliggende dorpen en buurtschappen. Mannen en vrouwen, luid pratend en la chend, de boter- en eiermanden dragend. Op opvallende pleintjes in de lommer van de lindebomen had zich Sigfried de Hon gaar, die nooit Hongarije had gezien, een keurige standplaats gekozen. Hij was de bekende wonderdokter, die middelen had voor alle kwalen. En het eenvoudige plat telandsvolk geloofde hem en de edelen ook, want die waren in dit opzicht even naïef. PRACHT EN PRAAL Zonovergoten lag op deze morgen de Oosterhof. Dagen te voren hadden dag huurders, tuinlieden en huisknechten al les opgeknapt. De oude Jonker van Itter- sum werd om half tien al in zijn stijve statiekleren geholpen. Het viel niet mee, zijn rheumatische botten kraakten er van. Na een rust van een kwartier was hij ech ter de oude weer. Deftig gepruikt en be poederd, keurig afgestoft. De tekenen zij ner waardigheid op de borst gespeld, zo keek hij uit op het voorplein vanuit zijn kamer, die ter linkerzijde van de hoofd deur lag. Het meubilair dezer kamer was zeer oud en zeer sterk. En voor hem, de oude Jonker, was aan ieder meubelstuk een herinnering verbonden. In de zaal rechts van de hoofddeur heerste reeds ge zelligheid. Daar ontving de jonge Vrouwe van de Oosterhof haar kermisvisite. Fa milieleden en bekenden, die voor één dag haar gasten zouden zijn. Ook vele Rijsse- naren, welgestelde en eenvoudige, had den hun kermisvisite. De jonge heer Ernst van Ittersum had het bezoek binnen, al leen wachtte hij nog op oom en tante van de Stoevelaar. HEER JACOB EN DE VRANGE Keren wij nog een ogenblik terug naar de Stoevelaar, waar wij eindigden op die gedenkwaardige morgen, toen de koster schoolmeester van Rijssen met de door de Jonker verloren geldbuidel kwam aandra gen. Heer Jacob schoof de hoed met de o voor alle landen kunnen bij onze bank worden aangevraagd. Naast KOSTBARE DEVIEZEN verstrekken wij gaarne KOSTELOZE ADVIEZEN! Wendt U voor alle bankzaken tot de veder naar achteren, en vroeg op hoge toon: waarom breng je die nu pas? De Vrange werd woedend, smeet de geldbui del voor de voeten van de Jonker en wilde aanstalten maken, om snel terug te rijden naar Rijssen. Maar een ijlings toelopende huisknecht hield hem tegen. Of hij even op het kasteel wilde komen. De Vrouwe van de Stoevelaar had nog een boodschap voor zijn vrouw. Heer Jacob raapte woe dend de geldbuidel op. Daar moest wat aan gedaan worden. Die schoreme school meester had hem zwaar beledigd, daar moest wat aan gedaan worden. Men moest toch weten wie hem het geld voor de voe ten gooide. Hij stapte met de buidel naar zijn kamer, ruimde de tafel en schudde het geld uit de zak. Hij legde zijn nieuwe hoed op een naast hem staande stoel en begon het geld te tellen. Daarna greep hij zijn dagboek en keek na, hoe groot het bedrag de vorige dag was, dat hij mee had genomen naar de bruiloft. Nee, het bedrag dat ontbrak moest te groot zijn, dat kon onmogelijk kloppen. Daar moest diefstal in het spel zijn. Daar zou hij werk van maken en ook zo gauw mogelijk. Terwijl heer Jacob plannen maakte om de Vrange voor het gerecht te slepen, zat deze in de andere zaal te luisteren naar de kasteelvrouwe, die in een koffer als maar kleren inpakte, als verstelgoed voor de Vrange's vrouw. En zij bond hem op het hart, er toch vooral voor te zorgen, dat de noodzakelijkste kledingstukken nog voor de kermis gereed moesten zijn. De heer des huizes had intussen opnieuw brok ken gemaakt. Hevig verontwaardigd had hij na telling het geld weer in de buidel gestopt en had woedend met de buidel op tafel geslagen en deze was gescheurd en de geldstukken vlogen de kamer door. Verbaasd liet de Jonker zich op de stoel vallen en zat zijn mooie hoed, waar hij zo trots op was, plat. Terwijl hij rondkeek naar de glinste rende geldstukken, ging de deur open en de kasteelvrouwe stond in de deurope ning. Maar Jacob! Jacob! wat betekent dat? Als door een wesp gestoken wipte Jacob van de stoel, keek om zich heen en gaf een schreeuw van schrik. Zijn mooie nieuwe hoed was totaal uit het fatsoen en de veder gebroken. Zijn vrouw raapte twee geldstukken op en sloot de deur. Zij wilde geen verdere scènes, liep naar haar kamer en gaf de Vrange een fooi voor tenminste drie maanden salaris. Deze keek haar een ogenblik verbouwereerd aan. Het is in orde, hoor!, riep de Vrouwe. De Vrange wilde zich wegspoeden, maar de deur van de herenkamer ging open. En heer Jacob stond in de deur. Alle wraakgevoelens had hij laten varen en hij riep de Vrange. Of hij wel zo goed wilde zijn de hoed mee te nemen naar de hoedenmaker. De Vrange bedacht op dat ogenblik dat hij beter vlie- gen kon vangen met stroop dan met azijn en wilde er wel voor zorgen dat zijn hoog edele op het spoedigste zijn hoed weer in orde had. De hoed werd in de daarbij pas sende doos geborgen en heer Jacob stopte hem twee muntstukken in de hand. Dat was weer de waarde van twee maanden loon. De koster-schoolmeester haastte zich naar buiten en geholpen door een koetsier werden de koffers op het paard gegespt. En voort ging het in galop naar Rijssen. De Vrange was in een beste stem ming, dat waren nog eens gulle mensen daar op de Stoevelaar. Heel anders dan die schraperige Van Voerst van de Grim berg. Of de vrekkerige Van Langens. En dat juist voor Rijssense kermis, kon het mooier. Een mooi kleed zou er voor Janna op overschieten. Maar Janna had andere plannen. Zij had haar oog laten vallen op dat mooie vrije huisje in de Tabaksgaar- den. Dat huisje met die lange tuin en mooie appel- en perebomen. Nog een paar jaar zuinig zijn en dan! De Vrange liep even naar de maandschepen, de burge meester, die het voor het zeggen had. En hij kreeg het gevraagde verlof om nog even naar de Stoevelaar te rijden. Dan ging hij nog even naar de predikant en vroeg of hij nog voor een rit naar de Stoe velaar gebruik mocht maken van het paard. Ook dat mocht. En toevallig was de jonge mevrouw van de Oosterhof ook bij de dominee en zij vroeg hem, een invi tatie te willen meenemen voor de Stoeve- laars, die zou ze met de kermis graag zien. En de Vrange kweet zich uitstekend van zijn taak. De hoedmaker gaf hem alle drie hoeden mee, weer als nieuw. En hij gaf de invitatie over en het was allemaal best. DE KERMIS IN VOLLE GANG Het was een fleurige kermis, die kermis in Rijssen. Er was veel meer variatie in de kleren. Bont was jhet gewemel. En vrolijkheid heerste alorri. Van de Borkeld vani Holten was een arme daghuurder met gijn vrouw op de kruiwagen naar Rijssen-gekomen om Sig fried de Hongaar te consulteren. Met heel veel drukte werd de half verlamde vrouw op een verhoging en daarna in een ge makkelijke stoel gehesen. Onder de vele belangstellenden keken ook de jonge Jon ker Ernst van Ittersum en zijn jonge vrouw toe. Zij waren in gezelschap van een grote visite, die die dag op de Ooster hof zouden eten. De jonge Vrouwe van de Oosterhof verkeerde in de gelukkige om standigheid, dat zij bekwaam keukenper- soneel had. Toen de gebrekkige vrouw van de Borkeld onder veel poeha van de Hongaar naar boven werd gehesen, kneep zij haar man in de arm, maar na een kwartier wachtens zou er in Rijssen de verrassing van de dag komen. VAN COEVERDEN. Zaterdagmiddag werd in Rijssen de wed strijd RIVO-Achilles gespeeld. Zeer dui delijk bleek nu de stijgende lijn in het spel van RIVO. Het in degradatiegevaar verkerende Achilles vocht voor alles wat het waard was, doch kreeg geen kans. De eerste twee sets was het RIVO-overwicht nog niet zó duidelijk, 15-9 en 15-8, doch in de derde set ging het anders. Met open spel, zuiver geplaatste serves en keiharde smashes werd Achilles volkomen over speeld. Dat na een 13-1 voorsprong de eindstand toch nog op 15-4 werd bepaald, was slechts een toegift van een (te) rus tig spelend RIVO. De einduitslag werd dus 3-0. Op 19 maart speelt RIVO in Rijssen te gen de kampioenen 3e Ulo en het op de derde plaats staande Kateekers 2. RIVO- leden, -donateurs en -supporters, dit is een unieke gelegenheid om volleybal van hoge klasse te zien. Laat het dus niet aan belangstelling ontbreken. Aanvang der wedstrijdenhalf vier en half vijf. Voor rekening van H. Klumpers, Tel- gendijk 2, werd een nieuw te bouwen woonhuis aanbesteed, onder architectuur van J. ter Haar. Er werd ingeschreven als volgt: Metsel- en timmerwerk: Wolterink en Ten Brinke f 15850. Van Berg f15625.- Jansen f 15215. Ter Stege f 15200.- Loodgieterswerk Siemerink f 1310. Griepink f 1290. Elektrisch Wolters f 450. Siemerink f 450. Schilderwerk Ten Berge f 1476. Brinks f 1383. Het werk is aan de laagsten gegund, over perceel 3 (elektriciteit) zal het lot beslis sen. Geboren: Hermina Maria Josephina, dv. H. J. Embsen en G. G. Janssen, Wierden- sestraat 52. Willemina, dv. G. Bakker en M. Ruiterkamp, Dannenberg 20. Engelbertus Hendrikus, zv. J. Niks en G. B. van den Berg, J. ter Horststraat J.H.- znstraat '1. Gerrit, zv. G. Thijs en J. Tijink, Zuiderstraat 34. Janna Hendri- ka, dv. G. J. Knol en J. van den Berg, Hag- weg 20. Hendrika Berendina, dv. G. J. Stegeman en J. Lohuis, Haarstraat 107. (geboren te Almelo). Ondertrouwd: Derk Jan Egberts, 29 jr., Rijssen, Middeldijk 4 en, Berendina Janna Voortman, 27 jr., Enter, Ypeloweg 33. Overleden: Gerrit Tijhuis, 87 jweduw naar van A. Vos, Blinde Banisweg 42. In België is het aantal verkeersongeval len teruggelopen. In 1959 bedroeg dit aan tal namelijk 48.586, tegen 48.663 in 1958. Dit verheugende verschijnsel wordt onder meer toegeschreven aan de snelheidsbe perking van 80 km per uur, welke in 1959 gedurende de weekends van kracht is ge worden op de grote wegen voor door gaand verkeer. Het aantal ongevallen tij dens de weekends daalde namelijk van 8591 in 1958 tot 7997 in 1959. Voor de afdeling Rijssen van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen hield de heer P. van Roijen uit Emmen een cau serie over het onderwerp: „De kunst van het reizen". Het op reis gaan, aldus de heer Van Roijen, betekent niet alleen de dagelijkse sleur ontvluchten in een mooie omgeving, maar ook het contact opnemen met 's lands bevolking en cultuur. Goed reizen, aldus spreker, betekent ge nieten met de ogen (van de schoonheid van de steden en dorpen en van de na tuur), genieten met de oren (van de taal en van de muziek) en in niet mindere mate genieten van de tong (van nationale gerechten en dranken). De heer Van Roijen liet de aanwezigen op humoristische wijze genieten van zijn ervaringen als reisleider en van voorval len op zijn privé reizen. Het gesprokene kreeg een interessant cachet door de om lijsting met muzikale en getekende im pressies. Vrijdag en zaterdag de spannende avon turenfilm „ODYSSEE" Lang woedt de Trojaanse oorlog in volle hevigheid. De Grieken hebben een ijzeren ring rondom de stad geslagen, maar toch lukt het hen) niet het Trojaanse verzet te breken. Dan verzint de Griekse aan voerder Odysseus een list: hij laat een groot paard van hout bouwen dat van binnen hol is. Zelf verstopt hij zich in de holte, terwijl zijn troepen zich terugtrek ken. De Trojanen denken dat de Grieken het beleg moe zijn geworden en halen juichend het houten paard als oorlogs buit binnen. Des nachts echter verlaat Odysseus zijn schuilplaats en/ opent de poorten van de stad voor de terugkeren de legers. De Trojanen worden volledig verrast en de Grieken behalen een ge makkelijke overwinning. In zijn over moed vernietigt Odysseus het beeld van Neptunus, de beschermgod van Troje. De legers keren terug naar hun land, vorsten en soldaten, doch Odysseus' ge malin, Penelope, wacht vergeefs. Neptu nus heeft de hem aangedane belediging niet kunnen vergeven en maakt dat Odys seus met zijn getrouwen de weg naar huis niet kan terugvinden. Odysseus lijdt aan geheugenverlies en zwalkt met zijn schip over de zeeën. Na een schipbreuk spoelt hij aan op een strand. Hier wordt hij gevonden door de koningsdochter Nausicaa, die hem naar het paleis van haar vader brengt. Hier wordt Odysseus als gast ontvangen en hij wint aller symphatie door zijn voorko mendheid en zijn moed. Ondanks alle zorgen van de Koning en zijn omgeving keert zijn geheugen niet terug. Niette min geeft de Koning tenslotte zijn toe- stemming voor het huwelijk van Nau sicaa met Odysseus, maar op de dag van de bruiloft is Odysseus plotseling ver dwenen. Neptunus doet zijn invloed op nieuw gelden en Odysseus zet zijn zwerf tocht voort. Na een avontuurlijke reis waarbij het hem maar nauwelijks ge lukt aan de verleidingen der sirenen te ontkomen, belandt hij op het eiland van de Cycloop, de moordlustige, éénogige zoon van Neptunus, Het wordt een strijd tussen brute kracht en sluwheid, die Odysseus ten*- slotte wint. Woensdag de geestige film „De MUILKORF" De kleine stad staat op stelten. En er is alle reden toe, want het standbeeld van Zijne Majesteit, dat op het marktplein staat, is gesierd met een muilkorf. Nu juist de wet is afgekondigd, dat laat dunkende uitingen tegen het staatshoofd en de regering strafbaar zijn, moet men achter de muilkorf het gebaar van een opstandige vermoeden. Die man moet gevonden worden. Zijne Majesteit die de nieuwe wet in het leven riep om bij zijn talrijke liefdesavonturen ten minste enigszins tegen smalende uitingen in de pers gedekt te zijn eist het. En Staatsraad Von Treskow is de man, die hem moet vinden. Van Treskow vindt op die zondagmor gen alleen de muilkorf, een knoop van een zomerjas en een hondehaar. Dat is al veel, gerekend het feit dat genoemde heer uit bed stapte met een formidabele 't Gegooi in de glazen det is wier begunn, 't Is 'n heeln dag mear poetsen en wriewn, De kükn en de kamers dee lignt ouwenhoop Iej kuent 't met igin penne beskriewn. De vrowwe lüp 'n heel tied met 'n kop in nen dook, Aans krig ze de heure vol stof, Iej hebt ginnen stool mear woer 'j rustig kuent zitn, De bedn en de dekns hangt in 'n hof. Iej weet 'disse dage neet woer oj 't mun zeuknig Want ouwera zeent ze an 't plearn, Ze skrobt en ze vaelt mear, ze skildert, ze plakit, Wiej moggen ook aans ees versmeam. En 't slimste van als is daw vake ook zelf iGedueh 'an de pinne mun roëkng, Iej weet nog neet hallef, woervuur of ze oons Met 'n skoonmaak al neet kuent gebroekng En vroag iej de vrowwe ees ouwer te Sloan Umdet 't noig wal metvaalt met 'n smear, Dan zeg'nt ze: van skoonmaak heb iej gin verstaand, En doarumme doow' det neet mear. Wiej mun mear berüssen, want 't is een keer zo, Dus l'oaw dr' -oons neet drok ouwer maakng, As non alle vrowleu in 'n boond warn, joa dan, Dan koew' z' allemoa wal 's loatn staakng. Rijssen. J. ROZENDOM P.S. Effen nog een klaen berichje, Miskien hej 't al wal éhuerd, Mear het kan gin kwoad wonmeer det Nog ees wier wodt an eruerd. 't Mooie koor van Bartimeus Det kuemp 'n öoojdagoawnd wier hier, Hooit den oawnd non vriej want aanders Kriej derek de kaans neet wier. J. R. H u idzuiver heid-Huidgezondheid kater „omdat het gisteravond nogal laat was geworden". Dat was het en het was gezellig ook. Bij Tigges stroomde de wijn en werd er heftig gedebatteerd over de nieuwe zwijgwet. Veel herinnert zich Van Treskow er niet meer van, eigenlijk ge zegd niets. Indien de kater in enjige ver houding staat tot ,het aantal geledigde wijnflessen, dan moeten dat er nogal wat zijn geweest. Een jaloerse juffrouw komt vertellen dat de schilder Rabanus de wandaad heeft zien begaan. Deze Rabanus verwondert zich aanvankelijk als hij Von Treskow ontmoet, maar als hij diens dochter ziet, die midden in het pnderhoud komt binnenstormen, slaat zijn verwondering om in vreugde en kennelijk neemt hij zich ter plaatse voor, van deze jongedame wat meer werk te gaan maken. Het voor Von Treskow onbegrijpelijke resultaat is een onontwarbaar verhaal waar hij niets mee opschiet. Dan heeft de politie gelukkig al meer houvast. Het komt onomstotelijk vast te staan, dat de wandaad is begaan door degene, die de vorige avond als laatste het lokaal van Tigges heeft verlaten. Ha, daar heeft Van Treskow wat aan. Al zijn vrienden roept hij als getuigen op, maar allen kun nen ze aantonen, dat zij het niet zijn geweest, want na hen is Von Treskow zelf nog gebleven. Dan maakt een bang vermoeden zich van de Staatsraad meester. Langzaam dringt het tot hem door, wat voor zijn vrouw en ondernemende dochter reeds lang tot verschrikkelijke zekerheid was geworden. De muilkorf van zijn buldog is bij hem thuis niet te vinden; aan zijn zo merjas ontbreekt een knoop en Von Tres kow zelf was de laatste, die Tigges ver liet, al durft hij te bezweren, dat hij er niets meer van weet. Dat Rabanus, de enige die de dader kent, veel werk maakt van zijn dochter, kan hij nu ook moeilijk verhinderen. Weer is het echter de schilder, die uit komst brengt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1