Zeer geslaagde clubmatch te Rijssen mm sr**' Vergadering Oir. Bond van Overheidspersoneel DameS SABYDEI d& Tlooftg&sch/i&i Babyverzorging Bijzondere modernisering bij aloude Fa. Ter Harmsel Griep COÖP. BOERENLEENBANK NOTTER Jaargang 38 No. 10. VRIJDAG 11 MAART 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Carnavalsvereniging opgericht BOERENLEENBANKEN Jg 'RAIFFEISENBANKEN A? VAN DER STOUW voor vulpennen Aanrijdingen In nieuwe zaak: Zelfbediening kruidenierswaren en manufacturen Handelt hamea-geleiEEUSD Cadeau pastoor WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Veel belangstelling bestond er zater dagmiddag voor de clubmatch, die door door de Kynologenclub REO te Rijssen in het Volkspark werd gehouden. De keuring vond buiten het Parkge bouw zowel als binnen plaats en wel door de keurmeesters H. van Schuppen, S. Franzen, H. J. Kieftenbelt, de Jong en H. te Flierhaar. Het was jammer, dat de heer J. van de Zande wegens ziekte ver stek moest laten gaan, waardoor de pin chers, terriers en dwergkeesjes niet des kundig beoordeeld konden worden, deze werden nu alleen geplaatst. Er was een, groot aantal inzendingen en van een kwaliteit, waarover de jury vol lof was. Zij constateerde een belang rijke vooruitgang met vorige matches. Naast een ere-keuring, waarin de hoogst geplaatste honden uit de verschil- lenfde rassengroepen uitkwamen voor de beste hond van de club-match, was er ook een z.g. kampioensklasse. Hierin werden beoordeeld de honden, die op een tentoonstelling een of meer kampioen schappen hebben behaald. De heer E. H. Groenewoud uit Enschede had met Lex, een duitse herder, de beste hond van de match. De kampioenshond was een Airedale terrier van de Rijssenaar G. Ruiterkamp. Twee bejaarde Rijssenaren, de heren G. W. Ruiterkamp en J. Assink (samen bij na 170 jaar) viel deze middag het ere-lid- maatschap ten deel, aangezien zij vanaf de oprichting steeds lid waren geweest. Het was voorzitter F. Heering, die hun het zilveren speldje opstak en wees er op, dat deze oudjes, van kinds afaan de liefde voor de kynologie niet onder stoe len of banken gestoken hebben. Bij geen enkele tentoonstelling of match ontbra ken zij. Ook keurmeester Flierhaar ontving de cre-maille, wegens zijn grote verdien sten. De uitslagen waren als volgt: Ere-keuring: 1 Lex, eig. E. Groenewoud, Enschede, 2 Sam, eig. J. Pas, Rijssenj; 3 Lokie, eig. J. Holtkamp; 4 Solly, eig. Mevr. E. M. Pesman, Hengelo; 5 Saschaiko, eig. H. Mulder, Nijverdal; 6 Polyandrie's Brenda, eig. W. Kienhuis, Rijssen; 7 Derry, eig. F. Heering, Enter; 8 Beja, eig. H. Kamp huis, Nijverdal. Kampioensklasse 1 Searchlight Cashmire, eig. G. Ruiter kamp; 2 Sjors v. Riesenhagen, eig. J. Holtkamp; 3 Willia, eig. G. Kremer, Wierden; 4 Fridah, eig. G. Pluimers, Mar- kelo. Uitslagen clubmatch „R.E.O." te Rijssen: Schotse herders: Klasse A: Alexander, eig. D. Steen bergen, 1 ZG beste hond; Baree, eig. mevr. ter Horst-v. Dorp, 2 ZG; Astor, eig. H. Dangremond, 3 G. Klasse B: Beste Cazando van D. Steen bergen, 1 U; Menkono van D. J. Wolte- rink, Rijssen, ZG; Wilko van G. Kolman, Nijverdal, 3 ZG. Klasse C: Angelica van J. Gerritsen, Rijssen, 1 ZG; Annabella van D. Steen bergen, Rijssen, 2 ZG. Briard: 1 Yvonne van E. Eshuis, Al melo. Groenendalers: Bonny van B. van Heek, Rijssen, 1 U. Sint Bernard: 1 Ynka van J. v. d. Belt, Rijssen; 2 Wil- ma van D. Zandvoort, Rijssen; 3 Fatjan van G. Hoekman, Wierden. Duitse herders: A klasse: Bendix van G. ten Brinke, Enter, 1 ZG; Blizkoo van M. Dogger te Wierden. B klasse: Lex van E. Groenewoud, En schede, 1 U; Fero van S. Valk te Wier- den, 2 ZG; Arnoh van T. Jansen, Rijs sen, 1 G; Donal van G. Wassink, Wier den, 3 ZG. C klasse: Gonda van H. de Wilde, En ter, 1 G. D klasse: Annie van J. Campagnon, Wierden, 2 U; Arnie van G. ten Brinke, Enter, 1 U; Wietske van G. Broeze, Hel- lendoorn, 3 ZG; Ardie van H. Rikkert, Enter, 4 ZG. Pinchers, Dobbelmanpinchers: A klasse: 1 Buco van G. Holtkamp, Rijssen; 2 Archo van J. ter Harmsel, Rijs sen. B klasse: 1 Barryo van J. ter Harmsel, Rijssen; 2 Graaf Maurits van L. Nijland, Rijssen; 3 Hertog Bart van H. Geerling, Rijssen. D klasse: 1 Anja van E. Hegeman, Rijs sen; 2 Astrid van J. Dannenberg, Rijssen. Gladharige Dwergpincher: 1 Beja van H. Kamphuis, Nijverdal. Draadharige Foxterrier: A klasse 1: Derry van F. Heering, Enter (beste). B klasse 1: Saturnus van J. Steenber gen. Airedale Terrier: A klasse: 1 Hansh. van B. Kamphuis. D klasse: 1 Arjoh van J. Niezink. Welsh. Terrier: X Peggyke van H. Nieuwerth, Nijver dal. Dwergkees: 1 Lokie van J. Holtkamp, beste der Keesachtigen. Boxers: 1 Sam v. d. Heerenheide 1 U. Whippets: 1 Solly van Mevr. Pesman-v. d. Zoo, Hengelo, 1 U (beste). Chow-Chow: 1 Tjongha van T. Pluimers, Rijssen. JACHTHONDEN: Poedels: 1 Saschaiko van H. Mulder, Nijverdal (beste); 1 Dolliah van W. v. d. Berg, Hel- lendoorn. Ruwharige dashond: Rap van P. Bos, Holten, 1 ZG; Anke van P. Bos, Holten, 1 ZG (beste); Trix, 2 G; Peter 3 G eri Max 3 G, alien van P. Bos, Holten. Langharige dashond: Chico van H. Bergman, Nijverdal, 1 ZG (beste); Edda van 1 ZG; Elke, 2 ZG, dezelfde eig.; Sissie van A. Averdijk Goor 2 ZG. Kortharige dashond: Dolly van M. Pijffers, 1 ZG; Strick van G. Poortman, Rijssen, 1 G. Kortharige Duitse Staande: 1 Astaha van D. Duindam (beste). Draadharige Duitse Staande: 1 Sjonny van W. Kreykes, Rijssen. Dalmatische honden: 1 (B klasse): Elco van G. Harbers; 1 (D klasse): Bonita van H. Boerman. Heidewachtels: 1 Djoek van J. Goossen (beste). Drentse Patrijshond: 1 Pittah van H. Spijkerman (beste). Ierse Setter: Polyandrie van W. H. Kienhuis, Rijs sen, 1 U. GORDON SETTERS: Gemma van G. Wolters, Nijverdal, 1 ZG; Cockers Spaniel Robin van J. Klum- per, Enschede, 4 ZG; Bliicher van J. Goossen, Rijssen, 3 ZG; George van A. Voortman, 1 U; Myrica van G. Kamp huis, Rijssen, 2 U; Urtica van G. Tijhof, Rijssen, 2 U; Dukyh. van H. v. d. Berg, 3 U en Dearling van A. Voortman, Rijs sen, 1 U; Lyda van J. Vos, Rijssen, 1 G; Bellona van J. Goossen, 1 ZG; Gaby van A. Voortman, Rijssen, 1 U; Heidh van J. v. d. Belt, 2 U; Myrica's Gipsy van M. Pijffers, Rijssen, 1 ZG; Myrica's Geral- dine van J. Stegeman, Laren, 1 ZG; My rica's Grace van G. Tijhof, Rijssen, 1 ZG; Ernage van J. Borkent, Rijssen, 4 ZG. In de D klasse: Wagtails Gonnie van J. Kuipers-Dijkhof, Hengelo, 2 U; Erna van A. Voortman, Rijssen, 4 U; Myrica's Ba by van G. Kamphuis, 3 U; Busy Baby van G. Kamphuis, Rijssen, 1 U; Elsje van A. Smeijers, Rijssen, 1 ZG; Miralda van T. Meulman, Rijssen, 1 ZG; Anja van O. Voortman, Enter, 1 ZG; Dolleke van H. Ligtenberg, Nijverdal, 1 ZG; Erna van J. van Coeverden, Markelo, 1 ZG. Beste zelf gefokte hond (winnaar Rijs- serbergbeker)Loeki van Riessenhagen van Joh. Holtkamp. In het St. Jozef gebouw vond de oprich ting plaats van een carnavalsvereniging. Een 50-tal leden gaf zich na enige dis cussie op en men besloot om een weke lijkse contributie van f 0,50 te betalen. De bedoeling is een volgend jaar meer avonden carnaval te vieren, in tegenstel ling met vorige jaren, toen deze viering beperkt bleef tot een avond. Tot bestuurs leden werden gekozen: F. Hesselman, W. Kager, A. Struik, J. Struik, J. Tusveld en mej. M. Pijffers. BENOEMD Mej. Nijhuis, wijkverpleegster bij het Groene Kruis alhier, is benoemd te Ede. In haar plaats is benoemd mej. Bos uit Almelo. Ajnseit.bIJd» Central* B*nbuUtr*cht Nadere inlichtingen hij de HUTTENWAL 31 RIJSSEN Maandagavond vergaderde de Chr. Bond van Overheidspersoneel, afd. Rijs sen in het gebouw Jeruel onder voorzit terschap van de heer G. Strijker. De hoofdbestuurder, de heer J. Ploeg uit Utrecht hield een inleiding over de 5% loonsverhoging. Hij begon met er op te wijzen dat er nu sinds 9 maanden in ons land een gedifferentieerde loonpoli tiek wordt gevolgd, ijl tegenstelling met vroeger toen er sprake was van een ge leide loonpolitiek, T -grote lijnen ligt daarin het verschil dat bij de geleide loon politiek de beslissing altijd ligt bij de Overheid en dat bij de gedifferentieerde loonpolitiek de verantwoordelijkheid komt te liggen, daar waar zij volgens het CNV ook hoort te liggen, nl. bij het bedrijfs leven, dus bij de werkgevers en werk nemers. De Overheid treedt op als toe zichthoudend orgaan, zij dient te waken voor eventuele excessen. Werkgevers en werknemers moeten door overleg over eenstemming hebben bereikt over de af sluiting van een nieuwe CAO en dit wordt dan bekrachtigd door het College van Rijksbemiddelaars. Was een geleide loon politiek in een periode van opbouw nood zakelijk, nu deze periode voor ons land al enige jaren als voltooid mag worden beschouwd is het noodzakelijk dat afge stapt wordt van de geleide loonpolitiek en overgeschakeld werd op die van de meer vrijere. De consequentie van de geleide loonpolitiek is ook deze, dat een loons verhoging altijd afgestemd moet zijn op de zwakste bedrijfstak en dat deze be drijfstak als maatstaf wordt genomen, ter wijl die bedrijfstakken die wel meer wil len geven, dit niet mogen doen. Bij een gedifferentieerde loonpolitiek is dit niet nodig. Het kan dus voorkomen, wat ook nu in de praktijk al is voorgekomen, dat meer wordt gegeven dan de 4%, die het NVV vroeg. Tegen deze achtergronden moet dan ook bezien worden de onderhandelingen, die zijn gevoerd om te komen tot een loonsverhoging voor het overheidsperso neel. Had de Regering bij de loonsverho gingen in het vrije bedrijf als eis gesteld de produktiviteit en de rentabiliteit, bij de Overheid is het moeilijk om met deze eisen te gaan rekenen. Daarom werd door de bonden voorgesteld om de grootmetaal te volgen, die bedrijfstak, die ook vroe ger als vergelijking had gediend. De Re gering kon dat in het kader van de nieu we loonpolitiek niet aanvaarden en stelde voor de trend te volgen, d.w.z. de gemid delden van de loonsverhogingen bij de bedrijfstakken in het vrije bedrijf. De Regering heeft daarna 3% eerst als voorschot gegeven, omdat zij niet in een te vroeg stadium haar definitieve beslis sing wilde nemen, omdat zij bang was voor een magneetwerking voor het vrije bedrijf, waar nog geen loonsverhogingen aanhangig waren gemaakt. Het aanbod van de 5% is door de R.K. en Christe lijke Centrales van Overheidspersoneel, aanvaard, ook al omdat naar hun oordeel dit aanbod reëel was en de laagstbezol- digden door het leggen van een loonvloer meer kregen dan 5%, sommigen zelfs 6 of 7%. Allen die minder verdienen dan f 365,per maand krijgen een verhoging van f 18,25 per maand. Na deze loonsver hoging blijft er nog plm. 30 miljoen gul den te verdelen. Deze zg. „franje" moet dus nog in onderling overleg verdeeld worden. De Regering denkt aan afronding van diverse bedragen, maar de Chr. Bond voelt hier nog niet veel voor omdat dan niet bekend is waar deze bedragen te recht komen en zag liever, dat dit geld werd besteed voor afschaffing gemeente classificatie, diensttijdtoeslag of een ver hoging van de vakantietoeslag. Na deze inleiding volgde een zeer ge animeerde bespreking. Tot lid van de commissie voor Georga niseerd Overleg werd benoemd de heer G. J. Markvoort, zulks in de vacature van de heer Griffioen, die naar Purmerend Is vertrokken. Het was een zeer leerzame avond. De vergadering werd door de heer Ploeg met dankgebed gesloten. Wie telt thans de vele zieken In bedrijven en fabrieken, 't Aantal dat is ongekend, Velen zijn weer griep-patiënt. Heel wat werk moet blijven wachten Bij gebrek aan arbeidskrachten, Veel verlies aan energie Door de griep-epidemie. Onderwijzers zien de kind'ren Bijna elke dag vermind'ren, Steeds weer zijn er meer absent, d' Oorzaak is hen wel bekend. Meen'ge afspraak moet vervallen Door die vele griep-gevallen, 's Avonds gaat men fit naar bed, 's Morgens in de ziektewet. Artsen geven drankjes, pillen Om die griep maar snel te stillen, d' Ene is nog niet hersteld, 'n Andere wordt ziek gemeld. 't Is voor iedereen te hopen, Dat dit gauw is afgelopen, Dat de griep zeer binnenkort Met succes verdreven wordt. Rijssen. J. ROZENDOM. SCHOOLVERKEERSEXAMEN 1960 De hoogste klassen van alle acht lagere scholen hebben dinsdagmorgen 't school- verkeersexamen van het Verbond voor Veilig Verkeer afgelegd. Er waren in to taal 279 deelnemers. De algemene indruk is, dat het examen over het algemeen vrij goed is gemaakt, al heeft men hier en daar wel eens een steekje laten vallen. De leden van het korps Rijkspolitie verleenden evenals vorige jaren hun on misbare medewerking. Maandagmiddag omstreeks 1 uur had op het gevaarlijke kruispunt op de Haar een aanrijding plaats tussen een vee- en bestelauto. De bestelauto, bestuurd door D. v. B. uit Rotterdam, die uit de richting Holten kwam gereden, kwam in aanra king met de achterzijde van een vee auto, bestuurd door W. J. uit Oldenbroek, die in de richting Nijverdal reed. Waar schijnlijk heeft B. teveel op de richting wijzer acht gegeven, waardoor hij teveel naar links uitweek en met de voorzijde van zijn wagen tegen de veewagen botste. De bestelauto liep flinke materiële scha de op. Op de parkeerplaats aan de Elsener- straat had een aanrijding plaats tussen een geparkeerd staande personenauto, be stuurd door L. S. uit Enschede en een personenauto, bestuurd door B. uit de zelfde plaats. Beide wagens liepen enige materiële schade op. Complete Babyderm-Set met Doktersboek en voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olie-Zeep HAMEA-É ruw of schraal Dezer dagen is het parochiecomite voor het eerst bij elkaar geweest om zich te beraden in verband met het 60-jarig pries terfeest van pastoor R. W. J. Peters op 15 augustus a.s. Er werd besloten om een cadeau aan de Rijssense parochieherder aan te bieden. De Zeer Eerwaarde heer is 38 jaar pastoor te Rijssen geweest. Op de parochianen werd een beroep gedaan een wekelijkse of maandelijkse bijdrage te voldoen. Hef was voor de fa. ter Harmsel giste ren een grote dag, toen het geheel ver nieuwde pand aan de Haarstraat, waarin een 4-tal generaties hun nering hadden uitgeoefend kon worden geopend. De fa. ter Harmsel heeft in het begin van 1800 een zaak in kruidenierswaren opgericht. Maar ook hier heeft men begrepen, dat men de eisen van de moderne tijd niet kan weerstaan, en men heeft een bijzon der initiatief genomen. Het verouderde winkelpand werd geheel gesloopt en daar voor in de plaats verrees een hypermo dern winkelpand, dat met recht een aan winst voor de Haarstraat kan worden ge noemd. De combinatie kruidenierswaren, ma nufacturen heeft men in stand gehouden op een wel zeer bijzondere wijze, omdat in beide afdelingen de „zelfbediening" werd ingesteld. Is dat voor kruideniers waren al een normaal verschijnsel ge worden in de Nederlandse zakenwereld, het begrip zelfbediening kent men in de manufacturenwereld slechts bij uit zondering. De fa. ter Harmsel heeft het aangedurfd en het wil ons voorkomen, dat dit initiatief op grote prijs wordt ge steld. De vakken zijn zeer overzichtelijk inge richt, waardoor de artikelen goed op de voorgrond komen. Het moet voor de klan ten wel een belevenis zijn, zonder een enkele vraag te hoeven stellen, een keus te kunnen doen, omdat de keurig in plastic verpakte artikelen duidelijk zijn geprijsd en goed kunnen worden beoor deeld. Wel duidelijk komt tot uiting dat men ook op deze wijze een grote service aan de klanten kan bieden, waardoor het win kelen een prettige bezigheid moet zijn. Ook de afdeling kruidenierswaren is tot zelfbediening „gepromoveerd". Een veel heid van artikelen staat hier bijzonder overzichtelijk en handig gerangschikt. De grote variatie, die men in deze afdeling onderbrengt, geeft aan de zaak een bij zonder cachet. Voor de specialiteiten, waarin de fa. ter Harmsel zich gedurende een reeks van jaren een goede naam heeft weten te veroveren, heeft men een ver diende plaats ingeruimd, zoals een groot aantal soorten buitenlandse wijnen, spe cerijen en vele exclusieve conserven. Een voorname plaats neemt ook de opengekoelde vitrine in, waarin vooraan staande soorten vleeswaren goed tot hun recht komen. In de etalages, waarin vele mogelijkhe den tot suggestief etaleren aanwezig zijn, ziet men, dat men met een bijzonder initi atief te doen heeft, waarmee wij de fa. ter Harmsel veel succes toewensen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1