VJE.K. kwam weer goed de dag voor Gebruik alle aken Coöp. Blijf meester DAM PO I Boerenleenbank „Notter' Afscheid voerman-tuinman Griffioen bij gemeente Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter IVOROL BURGERLIJKE STAND 'Ml H Koilekte „Groesbeekse Tehuizen" Grote spanning voor Rashonden-show Aanbesteding 20 woningen Koop nh FILM NIEUWS Skrikkeljoar „Ons Vermaak" zette 1500 pond vis uit Jaargang 38 No. 9, De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Vervoerspersoneel huldigde jubilarissen verkouden I Dubbele tuben: Uw tanden Voordeliger prijs, vragen het beste. Feestelijke vergadering C.M.B. VAN DER STOUW voor vulpennen Vóórhellere Bo by-huidje WEEKBLAD VRIJDAG 4 MAART 1960 VOOR RUSSE N Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Voor de winteruitvoeringen van de Chr. Gymnastiekvereniging VEK, welke maan dag- en dinsdagavond plaats vonden in het Parkgebouw, bestond grote belang stelling. De voorzitter de heer G. Klein Hors man sprak een welkomstwoord, onder de aanwezigen waren o.a. burgemeester Landweer, mevr. Landweer en de gem. secr. de heer Lugtigheid. Aangezien het ledental van VEK der mate groot is, ongeveer 500, zijn er 2 uit voeringen nodig om alle leden op de plan ken te brengen. Na een fleurige opmars werd in een vlot tempo het programma afgewerkt. De jongens afd. 1 hadden met hun oefening, op de springkast, de lachers op hun hand. De jeugdige leden van de meisjesgroep 4, op de evenwichtsbalk, brachten hun moei lijke oefening tot een goed einde. De jubileumoefening van het NCGV (deze bond viert dit jaar haar 50-jarig bestaan) werden door de meisjes groep 5 over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel WAT Hun HARPT WAAKT 15 GOED In hotel Gijsbers hield de afdeling Rijs sen van de Ned. Bond van Vervoersper soneel haar jaarvergadering onder voor zitterschap van de heer D. v. d .Noort. In zijn jaarverslag wijdde de secretaris, de heer M. R, Ulenreef, aandacht aan de loonpolitiek. Is er in '59 geen loonsverbe tering voor het spoorwegpersoneel en voor het personeel van het wegvervoer tot stand gekomen, in 1960 zal deze ver betering hopenlijk wel haar beslag krij gen, aldus spreker. Het ledental, zo werd verder gememoreerd, is praktisch gelijk gebleven met dat van het vorig jaar. De penningmeester, de heer Kempers, maak te melding van een batig saldo. Aan een 3-tal leden van de afdeling kon het gou den iNVV-insigne voor 40-jarig lidmaat schap worden uitgereikt. De heer v. d. Noort reikte dit ereteken met een toe passelijk woord uit aan de heren J. Vene klaas, A. H. Pusters en J. W. Wibbelink. De aftredende bestuursleden, de heren Kempers en Ulenreef, werden met alge mene stemmen herkozen. n SPAARBANK REKENING-COURANT EFFECTEN DEVIEZEN KREDIETEN VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN Vraagt inlichtingen bij de =g HUTTENWAL 31 - RIJSSEN 1 en de dames groep B bijzonder vlot ge bracht. Aan het rek toonden de oudere leden wat men bereiken kan na langdurig oefe nen. De reuzenzwaai van een der leden, ontlokte verdiend applaus. De jongens groep 4 voerden een Cow boy-oefening uit. Met denkbeeldige lasso's en echte revolvers brachten zij met veel elan hun nummer. VEK van groot tot klein, een oefening aan de ringen, waarbij van elke groep 1 lid deelnam, gaf duidelijk te zien de grote verschillen bij de beginnende en de reeds zeer ver gevorderde leden. Vooral de heer Rosmaal en mej. Landeweelrd kwamen bijzonder goed voor de dag. Het touwklimmen van de jongens was als steeds een dankbaar nummer, De klimmers demonstreerden de diverse mo gelijkheden om snel naar boven te klim men. De dames A brachten een vlot en ge lijkmatig uitgevoerde hoepeloefening, ter wijl de dames B aan de brug een goed ge trainde groep vormden. Een zeer geslaag de uitvoering van VEK, waarbij de mu zikale begeleiding bij de heer J. v. d. Els in goede handen was. De jaarlijkse collecte ten bate van de 11 Groesbeekse tehuizen zal worden ge houden in de week van 7 tot en met 12 maart a.s. Wat verbergt zich achter die twee sim pele letters: P.H.? Het is helaas nog maar al te weinig bekend. Maar in Groesbeek weet iedereen het. Daar immers staan tussen de schitterende heuvels de tehui zen van de Nederlandse Centrale voor Practische werkverruiming en Hulpverle ning. De instelling met deze uitvoerige naam bestaat reeds meer dan dertig jaar en heeft zich al die tijd bezig gehouden met het verzorgen van alléénstaanden zonder onderscheid van geloof of stand. Honderden jongens en meisjes, die een behoorlijke opvoeding, door hun eigen ouders moesten ontberen en honderden volwassenen, die zich tijdelijk of duur zaam niet konden handhaven in deze ge compliceerde maatschappij, vonden in de 11 tehuizen ontplooiingsmogelijkheden en wat geluk in hun moeilijk bestaan. Maar er zijn grote wachtlijsten. Er is geen plaats vrij, terwijl elk geval urgent is. Deze landelijke arbeid, die op reforma torisch belijden is gegrondvest, roept om uitbreiding en verdient aller steun. Wanneer straks de bussen rammelen, zorgt U er dan voor, dat ze vol worden? Het Comité. In een daartoe belegde bijeenkomst werd afscheid genomen van de heer C. Griffioen, die ongeveer 5 jaar werkzaam is geweest als voorman-tuinman bij de dienst gemeentewerken. De directeur van gemeentewerken de heer H. Hollander gewaagde in zijn toe spraak van de capaciteiten en vooral van het doorzettingsvermogen van de heer Griffioen. Daa'rvn heeft de scheidende ambtenaar blijk gegeven in zijn dagelijk se werk, maar ook in zijn vrije tijd o.a. door zijn deelname aan de elfstedentocht. Spr. bracht de heer Griffioen dank na mens het gemeentebestuur voor de wijze waarop hij zijn werk heeft verricht bij de aanleg en verfraaiing van de gemeente lijke plantsoenen. Spr. zei verheugd te zijn, dat de heer Griffioen zijn doorzetten heeft beloond door een promotie bij de gemeente Purmerend. Hierna nam het woord de heer H. Boer hoofd van de afdeling plantsoenen bij de gemeente. Deze spr. zei slechts met ge mengde gevoelens afscheid te kunnen ne men van de heer Griffioen, die hij onge veer 10 jaar geleden reeds onderricht had gegeven in het tuinbouw- en plantsoen vak, waarna spr. de heer Griffioen menig maal aan het werk had gezien in Andijk waar deze de verantwoording had over de wegbeplanting. Spr. wist zich te herinneren dat de heer Griffioen in een recordtijd de diploma's voor het veelzijdige tuinbouwvak had we ten te behalen. Toen hij ongeveer 5 jaar geleden bij de gemeente Rijssen had gesolliciteerd kon de heer Boer de sollicitant met een gerust hart bij B. en W. aanbevelen. In de 5 jaar De rashondenshow, die door de Kyno- logenclub REO a.s. zaterdag in het Park gebouw wordt gehouden, zal naar het zich laat aanzien een grootse gebeurtenis wor den. De vele leden van REO verkeren in grote spanning, wie van hen met de fel begeerde kampioensprijs zal gaan strij ken en zijn al weken in de weer om de hond in zulk een goed mogelijke conditie te brengen. Het bestuur is vol goede ver wachtingen en dat kan ook als men weet, dat het maximaal aantal inschrijvingen, zijnde 119 stuks, is bereikt. Ook voor de belangstellenden zal een bezoek aan de show een bijzonder evenement worden. Bekend is het feit, dat in de gelederen van REO uitstekend materiaal schuilt, hetgeen telkenmale blijkt door de resul taten die op exposities, die elders zijn ge houden, zijn behaald. Er is een grote va riatie in de inzendingen. Niet minder dan 27 rassen zullen in de ring verschijnen, waaronder de Briard (Franse herders hond), de Chow Chow, de dwergkees, de Groot Munsterlander en de Drentse Pa trijshond. Bijzonder goed vertegenwoor digd zijn de Duitse Herder, de Collie, de Boxer en de Cockerspaniel; van het laat ste ras werden niet minder dan 27 hon den ingeschreven. Het bestuur stelt alles in het werk de organisatie evenals vorige malen op vlotte wijze te doen verlopen. Er zijn fraaie prijzen beschikbaar gesteld, o.a. een prachtige wisselbeker voor de beste zelfgefokte hond, uitgeloofd door de heer Hoogendijk van hotel „Rijsserberg". dat wij hebben samengewerkt, aldus de heer Boer is voor mij duidelijk vast ko men te staan, dat de heer Griffioen zijn werk met volle overgave in dienst van de gemeente Rijssen heeft verricht. Ik zal er terdege aan moeten wennen als U straks weg bent het zonder U te moeten stellen aldus de heer Boer, die ondanks het feit, dat het hem speet afscheid van hem te moeten nemen, hem anderzijds de promotie van harte gu 'e. De heer Boer bood de scheidende amb tenaar een boekwerk aan over tuinarchi tectuur en een vulpen namens het perso neel en de personeelsvereniging. De heer Griffioen bracht dank aan allen die hem dit afscheid hadden bereid, maar vooral voor de bijzonder prettige samenwerking die hij in Rijssen had ondervonden in het bijzonder van hen, met wie hij de afge lopen 5 jaar zo bijzonder nauw had sa mengewerkt. In het kantoor van Gemeentewerken vond zaterdagmorgen om 11 uur de aan besteding plaats van 20 gemeentewonin gen, die gebouwd zullen worden in de Kaempe. Er werd als volgt ingeschreven: Perceel 2: Schilderwerk. A. ter Harmsel, Rijssen, ƒ19.830 Schilderswacht Almelo 23.950 G. Wolthuis, Rijssen 25.490 J. ter Harmsel 20.000 W. Kienhuis 22.580 A. van de Berg, Herpen 21.000 Perceel 1. G. Wevers, Rijssen ƒ200.959 (laagste inschrijver) Jebbink, Goor 289.750 A. v. d. Berg 301.000 Beltman, Hengelo 302.600 Wed. B. Roetgerink, Goor 297.450 Hondelink, Goor 291.000 Ter Avest, Rijssen 279.718 W. Mensink, Nijverdal 279.718 H. de Wilde, Enter 258.480 Potman, Markelo 294.298 J. Groothuis, Almelo 276.330 M. Jansen, Rijssen 291.696 H. Jansen, Markelo 291.576 Ter Harmsel, Rijssen 288.164 J. Dollen, Wierden 299.420 Gebr. ten Hove, Enter 295.600 G. Velten, Enter 286.846 Fokkers, Laag Soeren 294.000 Miera, Velzen 302.500 Ter Steege, Rijssen 278.960 Gebr. Pas, Rijssen 284.000 Joosten, Enschede 296.400 G. Roetgerink, Goor 274.673 Rouweler, Goor 296.000 B. J. Rozendom, Markelo 294.398 Van de Velde, Herpen 302.000 H. Wenneker, Enschede 295.200 Ludden, Enschede 297.000 Kelderman, Enschede 296.000 J. Dijkink, Markelo 289.000 G. Koenderink, Enter 296.000 Wolterink en ten Brinke, Rijssen 286.300 Uhels' Bouwbedrijf, Almelo 294.900 C. van Leur, Utrecht 310.000 Gebr. Pol, Zenderen 322.000 Voor een abuis moest de laagste in schrijver (G. Wevers) zijn inschrijving terugtrekken. Morgenavond organiseert de C.M.B. afd. Rijssen in het gebouw Jeruël een feeste lijke jaarvergadering, waaraan o.a. mede werking wordt verleend door het gezel schap W.I.K. uit Wierden, die het toneel stuk „Schoondochter in spe" zal opvoeren. De toegangsprijs bedraagt f 1,25 incl. cons., en niet f 2,25, zoals vorige week per abuis in de advertentie werd medege deeld. PARKGEBOUW RIJSSEN Vrijdag en zaterdag de film „Opmars naar de galg", een schokkende reportage van Hitier Duitsland. Twaalf catastrophale jaren voor Duits land en Europa, de jaren 1933-1945, spron gen in de herinnering terug tijdens het proces van Neurenberg, dat zich tijdens meer dan 400 zittingen in 10 maanden uit sprak over de schuldvraag in de totale oorlogsmisdaad van 21 beklaagden. Het zijn deze navrante 12 jaar, die het Duitse volk over de duizelingwekkende hoogten van valse schijn en demagogie naar de peilloze diepten van een totale ondergang brachten en waarvan vooral de laatste vijf jaren een groot deel van Europa striemde met de gesel van moord en ver nietiging. 26 miljoen mensenlevens wer den op het altaar van deze massamisdaad geofferd. De film „Opmars naar de galg" (Het proces van Neurenberg) trekt opnieuw 't gordijn op en de camera's maken ons ge tuige van het grootste internationale pro ces, dat de wereld ooit heeft gekend. De vazallen van een door machtswaan beze ten Hitler, die zich op het moment van de totale ineenstorting van zijn rijk op 30 april 1945 door zelfmoord aan de conse quenties onttrok, (Goebbels volgde zijn voorbeeld), de Duitse leiders, die zich stuk voor stuk afgodisch lieten vereren en die hun tijdelijke macht een schijn van waarachtigheid gaven, zaten en stonden tijdens het proces in de beklaagdenbank tegenover het forum van een internatio naal rechtscollege. Wij worden opnieuw geconfronteerd met hun trieste verschijning. Met hun halsstarrigheid en hun geknakt zelfver trouwen, met hun zielige pogingen om hun wandaden te rechtvaardigen en hun naief gespeelde onwetendheid ten aan zien van de gruwelen, die onder hun lei ding bedreven werden. Ook met hun ar rogantie, in weerwil van de miljoenen doden, die de wereld betreurt. Voor de eerste maal in de geschiede nis behandelen Amerikaanse, Engelse, Franse en Russische rechters een aan klacht van zó verbijsterend grote omvang als nooit voordien werd geformuleerd. In één opzicht zijn de aangeklaagden het roerend eens: in antwoord op de vraag van de president: „Bekent u schuldig te zijn?" antwoorden ze stuk voor stuk: „Neen". Maar de film „Opmars naar de galg" (Het proces van Neurenberg) laat ons meer, veel meer zien dan een meedogen loos scherpe registratie van het proces zelf. Immers telkens wanneer een der be klaagden aan een verhoor wordt onder worpen, voert de camera ons in „flash backs" terug naar de aktiviteiten in Duits land en daar buiten van elk der aange klaagden. Aan de hand van originele beeld- en geluidsopnamen uit internatio nale filmarchieven, opnamen, die nooit voordien werden vertoond, zien wij de verschrikkelijke achtergronden, die tot de tweede wereldoorlog en tot de ondergang van Duitsland leidden. De hysterische Rijkspartij-bijeenkomsten, de conferentie van Jalta, de bliksemoorlog om Stalin grad, de concentratiekampen, de gealli eerde invasie van juni 1944, Hitler's ge heime wapens", de „V 1" en de „V 2", de ineenstorting van de Duitse steden onder het geweld der geallieerde bommenregens heel deze tragedie van de totale oor log trekt aan ons oog voorbij, afgewisseld door unieke, particuliere opnamen bij Hit- Ier thuis, met zijn vriendin Eva Braun en zijn vrienden. Uniek is o.a. een uit Russi sche archieven stammende opname van het binnenleiden der duizenden Duitse Get jan har al een joar of wat Een uegje op Hendrine had, Me ar eur te vroang dorf hee neet, Was bange vuur een wies beskeed. Wie wussen det der oonder lee En snachs gin ooge dichte dee, Mear owwe ook al zean: Get jan, Iej hebt wal kaans; doar küm neet van. Al har Getjan 't heel slim te pakn, Hee dorf een knoop neet duur te hakn, Wiej harn de mood al op egeewn, Getjan zin trouwdag of eskreewn. Mear zee, Hendrine dach as iej Het miej neet vroagnt, dan komme wiej Niks vearder en det zol miej spietn, 'k Zal zelf mear duur 'n zoern appel bietn. En dan doarbiej, het is neetwoar Non toch ook nog een skrikkeljoar, Woer of 't egoan is? 'k Heb ehuerd Det heel gaaw trouwkaatn wodt verstuerd. Hendrine en Getjan dee wodt Dus man en vrowwe heel binnkot; Zeg vrowleu, heb iej nog gin sjaans, Doot as Hendrine, griept de kaans. Rijssen. J. ROZENDOM. De Hengelvereniging „Ons Vermaak" hield jaarvergadering onder voorzitter schap van de heer K. de Bruin. Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J. Baan, bleek, dat de vereniging niet minder dan ruim 300 leden telt. De heer Baan kon de voor de leden be langrijke mededeling doen, dat door Ons Vermaak in de Schipbeek 1500 pond vis was uitgezet. De penningmeester, de heer G Koster- bok, bracht zijn financieel verslag uit, waaruit bleek, dat de vereniging beschikt over een batig saldo. Het bestuurslid, de heer Fransen, stel de zich niet herkiesbaar. In zijn plaats werd gekozen de heer A. Vosschezang. De verontreiniging van de Regge ver ontrust het bestuur en de leden van de hengelvereniging zeer. De hoop werd uit gesproken, dat eindelijk aan deze onhoud bare toestand een einde kan worden ge maakt. Medegedeeld werd, dat getracht zal wor den door middel van de Algemene Henge- laarsbond looprechten te verkrijgen langs de Gelderse IJssel. Besloten werd als ver eniging toe te treden tot het pachtfonds „De Overijsselse kanalen". Hierna ging de voorzitter over tot uitrei king van de prijzen, behaald in de onder linge hengelcompetitie. De heer B. J. Schreurs ontving de wis selbeker. In de klasse witvis behaalde de le prijs de heer F. W. Troost met een brasem van 58 cm., 2e werd de heer G. Nijland en 3e G. Smalbrugge. In de klasse roofvis werd winnaar de heer H. Nijland met een snoek van 78 cm.; 2e werd de heer W. Baan. Door de heer de Bruin werd aan alle winnaars een prijs uitgereikt. Geboren; Jenneken, dv A Ligtenberg en J. Nijsink, Haarstraat 3. Trudy Ca- rolien, dv J. Kreijkes en J. Harbers, Bleekstraat 42. Carel, zv W. Schreurs en C. van den Hoek, Esstraat 84. Gehuwd: Hendrikus Rietman, 26 jaar en Frederika Baan, 24 jr., Rijssen, Hagweg 36. Albert Beldman, 23 jr. en Hendrika Kreijkes, 18 jr., Rijssen, Esstraat 62. Martinus Franciscus Klein Schaarsberg, 31 jr. en Mina Johanna Meenks, 48 jaar, Rijssen, Oranjestraat 31. Hendrikus Harbers, 28 jr. en Gerritdina Grooten, 23 jr., Rijssen, Oranjestraat 52/ Cornells Arend Jan van Beek, 19 jr. en Giuditta Johanna Theresia Bearzatto, 20 jr., Rijs sen, Markeloseweg 36. Overleden: Abraham Paalman, 47 jaar, weduwnaar van J. Ehrenhard, Marijke- srtaat 11. POEDEk-ZALF OLIE - ZEEP krijgsgevangenen in Moskou met laconiek toekijkende Russische burgers. Een film reportage van de lafhartige inundatie van de Wieringermeerpolder, kort voor Duits- land's capitulatie, brengt een navrant brokje Nederlandse geschiedenis in deze in alle opzichten internationale film.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1