<~Elijóóenóe 0uclkeclen Rij ssen buiten de wallen vetnarkè INGEZONDEN Vreemd geld en f reischèques Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter Coop, loerenleen- bank Notfer f Een adembenemend relaas van het grootste proces aller tijden Verkou den?! FILM NIEUWS Jaargang 38 No. 8, VRIJDAG 26 FEBRUARI 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. JACOB VAN COEVERDEN OP DE OOSTERHOF VRl EZ EN V EENS E Wl JK WESTERHAAR Zakenreis? VRAAG TIJDIG UW REISDEVIEZEN AAN WEEKBLAD VOOR Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 3303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Na het onderhoud dat de Vrange had op de Stoevelaar, weten wij dat de heer van de Stoevelaar naar de Oosterhof reed. Dat deed hij wel meer. Door zijn vrouw had hij Rijssen beter leren kennen. En het moet gezegd worden: de mensen in Rijs sen vielen mee. Ze hadden meer ontzag voor de adel dan bijvoorbeeld in Goor. Nu vergat heer Jacob, dat de Rijssense burgemeesters ook vaak met de oude heer van Ittersum overhoop hadden gelegen en dat zij dat in de toekomst ook wel met Jonker Ernst zouden doen. Maar toen de heer van de Stoevelaar naar de Oosterhof reed, verkeerde hij in een zonnige stem ming. Toen hij boven op de Elsenerberg zijn paard even tot stilstand bracht, keek hij nadenkend om zich heen. Aan zijn rechterhand lagen schuinrechts van hem de kastelen Eisen en Stoevelaar. Vooral het laatste, het zijne, was hem dierbaar. Tweehonderd jaar lang, oude eigendoms bewijzen toonden het aan, hadden zijn voorouders Stoevelaar bewoond en groot gemaakt en het was goed zo, orde moest er zijn. Al regeerde zijn vrouw op de Stoe velaar dan ook bij de gratie van de kar wats. Het was goed zo. Met een voldane blik keek hij over de eenvoudige woon- stulpen der Elsenef boeren. Boeren, die een eeuw later ieder spoor van het huis te Eisen zouden uitwissen. Boeren ook, die, als men 1863 schreef, een groot deel van de Stoevelaarse eigendommen zouden opkopen. Maar daar kon toen de heer van de Stoevelaar nog niet over denken. Hij dacht aan de koster-schoolmeester de Vrange, de vlerk, waar hij een hekel aan had, en die vanmorgen door zijn vrouw tot in de grond vernederd was geworden. Voor hem doemden de bossen op van de Rijsserberg. Daarachter lag Rijssen. Daar lag ook de Oosterhof. Het kasteel, waar hij een zeldzaam plezierige zending had. Hij moest aan de oude heer van de Oos- sterhof vertellen hoe zijn huisvrouw de Vrange gestraft had. Waarom hij het deed, kan hij eigenlijk niet zeggen, hij reed niet dadelijk naar de Oosterhof, maar eerst naar het huis van de Vrange. Voor het raam zat Janna, de huisnaaister zijner vrouw, en ze knikte hem vriendelijk toe. Zij kwam even aan de deur, groette eer biedig en sprak: als u mijn man moet heb ben, die is op het ogenblik bij de kerk. Het was ongeveer vier uur, dus de school was uit, dat klopte. Zonder dat heer Jacob de Vrange spreken wilde, reed hij naar de kerk. Hij vroeg een harkende werkman naar de koster-schoolmeester en de man liet de hark in de steek en spoedde zich de kerk in. De Jonker was inmiddels van zijn paard gestegen. Alles lag er om Rijssens kerk netjes bij. Dat was de Vrange. Als meester-poortwachter was hij een ruwe en onbehouwen kerel geweest. Wat de Jonker ruw en onbehouwen noemde, was bij de Vrange een tekort aan onderdanig heid. Maar lui was hij niet, en zin voor orde en netheid had hij ook. Maar wel een opvallend gebrek aan respect voor de adel. De Vrange kwam en vroeg of de Jonker de kerk eens wilde zien. Ja, dat wilde de heer van de Stoevelaar wel. De man met de hark nam de zorg over voor het paard, en samen gingen ze de kerk binnen. „Dat ziet er netjes uit!", riep de Jonker. „Dacht ik ook", sprak de Vran ge. „Maar daar zit ook heel wat werk in." Hij nam een lijst en wees de zitplaat sen aan. Eisen, Grimberg, Stoevelaar, Eversberg, enz. Heer Jacob keek naar het invallende licht der ramen. „Een zeer goe de plaats voor ons", betoogde hij. „Na tuurlijk", sprak de schoolmeester-koster, „aan de Stoevelaar hebben mijn vrouw en ik veel te danken." En de Jonker klopte hem op de schouder. „Mocht je soms moei lijkheden hebben, Jan, op ons kun je reke nen." Dat op ons had meer betrekking op mevrouw van de Stoevelaar dan op heer Jacob zelf. „Ik weet het", sprak de koster. „De karwats is goed voor iedereen", doelende op de bazigheid van mevrouw van de Stoevelaar. „Als er eens promotie te ma ken valt", sprak de Jonker, „zal ik je aan bevelen." „Graag, Jonker!" riep de Vran ge en deed zijn vroegere meester uitge leide. Deze sprong in het zadel en reed naar de Oosterhof. Daar aangekomen, vond hij in de stal het paard van de heer van Peckedam. De heer van de Peckedam bij Diepenheim werd geplaagd door de jicht. Vandaar dat hij geregeld per rijtuig ging. Hij stapte naar binnen en vond daar een vrolijk gezelschap bijeen: de oude en de jonge van Ittersum en de aanstaande van de jonge van Ittersum, en zoon van Pleerdt van Eversberg. En de heer van Peckedam. De heer van de Stoevelaar werd uitbundig begroet. En na de begroe ting begon de oude heer van de Oosterhof te vertellen van de beslommeringen, die er aan een trouwpartij voorafgingen en van de moeilijkheden, die de koster-school meester met burgemeester Wolters gehad had. En dat burgemeester Wolters hem was tegengevallen. Want dat hij de Vran ge na het aanbieden van een excuus toch zijn zin gegeven had. „Maar de school meester heeft de kerk prachtig in orde!", riep de heer van de Stoevelaar. Verwon derd keken allen hem aan. „De koster schoolmeester moge dan zijn wie hij wil, maar zijn werk doet hij goed." „O, ja", riep de oude heer van de Oosterhof, „en die bloedjes van kinderen dan?" „Een goed opvoeder spaart de roede niet", riep de heer van de Stoevelaar met verheffing van stem. En daarmee was de zaak de Vrange voorlopig gesloten. Pijnlijk voelde de heer van de Oosterhof, dat de Vrange onder de bescherming stond van de Stoe- velaars. De heer van de Peckedam bracht de conversatie op een ander chapiter. Hij vertelde dat zijn huis béawvallig werd en, dat er nodig getimmerd moest worden. Dit met een blik van verstandhouding op de heer van de Stoevelaar. En deze be greep het. Kom maar eens praten, was zijn commentaar. En dan leest men in het dagboek: He denavond, 16 juni, kwam de heer van Peckedam te mijnen huize. Zijn huis was kapot, het dak vol lekkage. Hij vroeg mij vierduizend gulden, die ik hem heb opge schoten, tegen vijf ten honderd." Dit geld lag niet direct voor het grijpen, het land te Markelo werd verkocht aan de ritmees ter Jurriaan van Haersolte, waarvan de rekening nog in mijn bezit is. De heer van de Stoevelaar had hetzelfde hanepo- tige handschrift als de van Coeverden's nu nog. Hij nam dus wel een flinke rente. En schreef er bij: hedenavond voorspelde de lucht mooi weer. Maar wind west. Mor gen feest op de Oosterhof. De volgende morgen waren kameniers en koetsiers en huisknechten op vele adellijke huizen vroeg uit de veren. Want de adellijke da mes en heren hadden heel wat noten op hun zang. Acht dagen lang was Janna de naaister op de Stoevelaar geweest en ze had er gelogeerd ook. Mevrouw had haar gedurig bij de hand willen hebben. Want op een partij van de Oosterhof moest men behoorlijk voor de dag komen. De kleer maker Langenberg uit Goor had de heer van de Stoevelaar ook opgeknapt met nieuwe kanten kragen en het beste pak opgeperst. En Langenberg was al vroeg op stap gegaan om de heer van de Stoe velaar aan te kleden. Dat zou vanmorgen nogal vloeken geven, overdacht de kleer maker, als dit of dat eens niet goed zat. VAN' C'OEVERDEN. Reeds nu willen wij de aandacht van onze lezers vestigen op de film „Opmars naar de Galg" die op 4 en 5 maart a.s. in het Parkgebouw wordt vertoond. Deze film berust op historische feiten en is o.a. samengesteld uit geheim ar chief-materiaal, dat kortelings door de Geallieerden werd vrijgegeven. Hoe ging het precies toe tijdens het proces van Neurenberg en wat gebeurde er in werkelijkheid in Europa onder aus piciën van deze 21 beklaagden? Op die vragen geeft de film een antwoord, dat in zijn rauwe realiteit geen twijfel over laat. Wanneer de uitspraak van de rechtbank valt en het oplezen der namen, gevolgd door het „Dead by hanging" („Dood door de strop") heeft geklonken, dan eindigt met dit proces een filmische confrontatie met het catastrophale verleden van de Op de maandag j.l. te Rijssen gehouden veemarkt werden aangevoerd: 1250 stuks vee, runderen 176, varkens 1074. Prijzen: 37 vette koeien, eerste kwali teit van f 2,80 tot f 3,- per kg slachtge- wicht; 63 melk- en kalfkoeien van f 850,- tot f 1000,- per stuk; 22 pinken van f 500,- tot f 650,- per stuk; 24 graskalveren van f 350,- tot f 450,- per stuk; 30 nuchtere kalveren van f50,- tot f70,- per stuk; 26 drachtige zeugen van f 225,- tot f 325,- per stuk; 21 loopvarkens van f70,- tot f95,- per stuk; 1027 biggen van f48,- tot f60,- per stuk. Overzicht handel: Vette koeien: Handel kalm, prijzen iets lager. Gebruiksv.ee: Handel kalm, prijzen on veranderd. Nuchtere kalveren: Handel vlug, prij zen onveranderd. Varkens en biggen: Handel redelijk, prijzen onveranderd. jaren 19331945, zoals die nooit voordien werd samengesteld. P. van Campen, die deze film voor de NCRV-radio besprak, besloot zijn lezing met „Deze film is een monument". Het indrukwekkende, fraai verzorgde boekwerk „Opmars naar de Galg", waar aan deze film is ontleend, is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel J. ter Harmsel. Evenals in voorgaande jaren zal er ook dit jaar voor de leerlingen van de zesde klas van alle Prot.-Chr. lagere scholen in Rijssen (Haar-, Banis-, Oranje-, Juliana- en Wilhelminaschool) en de leerlingen van de Chr. Ulo- en Huishoudschool de gelegenheid bestaan voor een psycho technisch onderzoek. Dit zal plaats vin den door de heren C. G. J. Keulemans, psycholoog en B. van Gelderen, beroeps keuze-adviseur, beiden verbonden aan de Overijsselse Chr. Stichting voor Schooi en Beroepskeuze. Na het objectieve en onbevooroordeelde onderzoek wordt een schriftelijk rapport uitgebracht met een gemotiveerd advies omtrent school- en beroepskeus, passend bij eigen aard en aanleg van het onderzochte kind. Een prachtig en uitstekend middel ter ver lichting van de verantwoordelijke taak der ouders ten opzichte van hun kinde ren. Niemand verzuime hiervan gebruik te maken. De kosten zijn zeer laag, n.l. f 12,- per kind. Dit is mogelijk door de subsidies, die bovengenoemde stichting van rijk, provincie en gemeenten ont vangt. Alle hoofden der verschillende Prot.-Chr. scholen te Rijssen zijn steeds bereid allen, die dit wensen, de nodige inlichtingen te verschaffen. Meldt allen uw kinderen, die voor het onderzoek in aanmerking komen, zo spoedig mogelijk aan bij het hoofd der school! Namens alle hoofden van bovenge noemde scholen: J. M. VAN HUNEN, contact-persoon voor Rijssen. Vrijdag en zaterdag wordt in het Park gebouw de film „Jerry als baby-sitter" gedraaid. Clayton Poole, een jonge vrijgezel in een klein stadje, vindt een drieling voor de buitendeur van zijn appartement en hij neemt de babies liefderijk op. Hun moeder, de knappe filmster Carla Naples, en haar manager Henry Herman hebben het drietal daar achtergelaten. In een geheime ontmoeting met hun had Clayton erin toegestemd de babies bij hem op te nemen en te fungeren als een constante babysitter. Carla, op wie hij in zijn jeugd verliefd was, zal daardoor in de gelegen heid zijn de opnamen voor een film af te maken en daarna zal zij bekend ma ken, dat zij de weduwe is van een Mexi caanse stierenvechter, met wie zij in het geheim gehuwd was, en dat de drie babies van haar zijn. Car la's jongste zuster, Sandy, die al sinds jaren een oogje op Clayton heeft, biedt hem haar diensten aan om behulp zaam te zijn bij het verzorgen van de drie peuters. Clayton vertelt aan niemand de ware afkomst van de babies, maar daaruit trekt Sandy haar eigen conclusie. Haar vader, Papa Salvatore, de barbier van het stadje, is van mening dat Clayton een halve gare is en hij vraagt Sandy uit zijn buurt te blijven. Door een toeval komt Salvadore er ach ter dat het zijn eigen kleinkinderen zijn. En dat is dan ook de reden waarom hij zijn slechte mening omtrent Clayton her ziet. Hij waardeert het dat de jongeman dag en nacht in touw is om de drieling te verzorgen en om daarnaast nog extra geld te verdienen teneinde de babies alles te kunnen geven wat ze nodig hebben. Ook schrijft hij een brief aan zijn dochter Carla, die in Egypte aan het filmen is, waarin hij haar bericht dat de babies, die Clayton voor zijn deur gevonden heeft, zo bijzonder goed door hem verzorgd wor den. Maar voor de kindertjes zelf zou het natuurlijk wel beter zijn als de moe der opgespoord zou kunnen worden. Wan neer Carla dit leest, krijgt zij heimwee naar haar spruiten en zij besluit terug te keren. iirgerlsjke r Geboren: Johanna, dv W. Bosman en J. Traast, Irenelaan 11. Berend Jan, zv J. Nijland en J. G. Nieuwenhuis, Holter- straatweg 60. - Aiidus, zv J. H. Jansen en C. Borghuis, Elsenerstraat 30. Gerrit Jan, zv J. Harbers en M. ten Hove, Es- straat 9. Albert, zv H. J. Ditsel en B. Rensen, Ligtenbergerweg 36. Theodo ras Willebrordus Jozef, zv H. A. Braam- haar en W. H. ten Brummelhuis, Enter straat 133a. Berend Hendrik, zv G. J. Vossebelt en G. Kwintenberg, Keizers- dijk 23. Jenneken, dv M. Baan en J. ter Maat, Holtentorensweg 12a. Fran- ciscus Gerardus Johannus, zv B. H. Paau- we en M. C. Clijnk, Biesterij 8. Marcel- linus Engelbertus Bernardus, zv B. H. Paauwe en M. C. Clijnk, Biesterij 8. Reint Herman, zv W. H. Oolbekkink en D. Jansen, Akkerdijk 5. Arend Jan, zv J. Koenderink en G. Kwintenberg, Mar- keloseweg 62. Wilhelm, zv H. Plas en H. ter Harmsel, Holtentorensweg 43, geb. te Almelo. Maria, dv G. H. van der Stouw en J. Zonnebelt, Prins Frederik Hendrikstraat 6, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Jan Albert Alferink, 21 jr., Wierden, Schapendijk 9 en Diena Schreurs, 21 jr., Rijssen, Molendijk 50. Johannes Albertus Fikkert, 26 jr., Almelo, Prins Hendrikstraat 15 en Gerarda Lam- bertha Roosink, 22 jr., Rijssen, Haarstraat 39. Jan Rolleman, 25 jr., Rijssen, Dan- nenberg 52 en Geritdina van de Willige, 22 jr., Rijssen, Stationsdwarsweg 24. Johan Nieuwenhuis, 21 jr., Wierden, Den nenweg 9 en Willemke Hermina Nijhof, 20 jr., Rijssen, Enterstraat 184. Gehuwd: Gerrit ter Steege, 23 jr. en Janna van den Noort, 22 jr., Den Ham, 't Sumpel 5. Gerrit Jan Ehrenhard, 28 j. en Janna ter Maat, 24 jr., Rijssen, Lent- fersweg 60a. Overleden: Gezina Engelina Hendrika Vrielink, 79 jr., echtgenote van H. W. Meijer, Elsenerstraat 8. Hendrik Al- bert Johan Altena, 5 dagen, zv G. H. Al- tena en G. Jansen Eupe, Leijerweerdsdijk 13, overl. te Almelo. Albert Jan Wil- lems, 24 jr., zv J. Willems en J. Dommer- holt, Holtentorensweg 10, overl. te En schede. Intussen gaat in het stadje het leven zijn gewone gang en de meningen van vele mensen over Clayton, die drie babies moet opvoeden, staan zo lijnrecht tegen over elkaar, dat de plaatselijke rechter een uitspraak zal moeten doen. Omdat Clayton vrijgezel is, beslist de rechter, dat hij geen geschikte „Moeder" voor de kinderen kan zijn en hij beveelt hem de kinderen af te staan aan de rijke Mrs. Van Cleve. Tijdens deze beslissende rechts zitting zien Sandy en haar vader in, dat er slechts één uitweg is; zij dwingt Clay ton met haar te trouwen, zodat de babies dan wèl bij Clayton zullen mogen blijven. Tot overmaat van ramp komt dan echter over de radio een bericht, dat Carla in Egypte verklaard heeft met Clayton ge huwd te zijn. Dat is te veel voor de arme jongen en hij maakt zich in de verwarring uit de voeten. Carla en Herman arriveren op het vlieg veld en Clayton is verheugd, dat hij de babies weer aan de moeder kan terug geven. Hij gaat naar huis en vindt Sandy, die nu zijn wettige echtgenote is. Maanden later ligt Sandy in het zieken huis omdat zij haar eerste baby verwacht. Clayton ijsbeert nerveus door de gang tot hij bij zijn vrouw toegelaten wordt. En daar hoort hij het grote en opwindende nieuws: Een vijfling en allemaal jongens! Woensdag de film „Als de dauw hangt komt er regen". De hereboer en weduwnaar Germund heeft een dochter, Marit, die verloofd is met de rijke boerenzoon Mats. Marit ech ter, houdt van Jon, een zwervende speel man, wiens moeder lang geleden de grote jeugdliefde was van Germund. Zij had Germund echter verlaten voor Jon's vader, die ook speelman was. Toen Jon nog een klein kind was, stierven zijn ouders door een noodlottig ongeval. Wanneer Germund Marit's liefde voor Jon ontdekt, organiseert hij een drijfjacht, met het doel Jon uit de omgeving te ver jagen. Maar het lukt hem niet Jon in han den te krijgen, mede dank zij Marit, die hem voor haar vader verbergt. Gedwongen door haair familie stemt Marit er toch in toe met Mats in het hu welijk te treden. Maar als zij voor het altaar staan, beseft Marit plotseling hoe groot haar liefde voor de speelman is en zij snelt de kerk uit. Samen met Jon begint zij in de uitge strekte wouden een nieuw leven. Marit's tante, Elin, een zuster van Jon's moeder, verongelukt doordat het paard voor haar wagentje op hol slaat. Op haar sterfbed laat zij haar hoeve na aan haar miskende neef, Jon. Jon en Marit kunnen nu trouwen. Nu Jon een hofstede bezit, wordt hij ook als boer erkend en in de dorpsge meenschap opgenomen. Dan komt de dag van de jaarlijkse zalmvangst in de rivier bij de grote waterval, waaraan alle boe ren uit het dorp deelnemen. Jon, niet ge wend aan dit moeilijke werk, verliest bij een poging om een vastgeraakt net los te maken zijn evenwicht en stort in de ri vier. Snel drijft hij af in de richting van de waterval. Hij vecht niet voor zijn le ven, omdat hij gelooft, dat dit de straf is van de watergeest voor het betoverende en magische vioolspel van hemzelf en zijn vader. Toch wordt hij nog op het laatste ogenblik gered door de enige aanwezige die de zwemkunst machtig is, nl. Ger mund. Na de redding verzoenen vader en schoonzoon zich. Germund heeft eindelijk ingezien, dat hij te hard voor de jongen is geweest en hem verkeerd beoordeelde. Het doopfeest van Marit en Jon's zoon is tevens het feest der verbroedering. GESLAAGD Onlangs slaagde te 's-Gravenhage de heer G. Stegeman, Kanaalweg 151, voor het examen van veeverloskunde en cas tratie van dieren. Met deze simpele vermelding zou kun nen worden volstaan, ware het niet, dat enkele bijzonderheden tot een juist begrip niet mogen ontbreken. De heer Stegeman is de jongste (19) in Nederland, die dit examen met uitsteken de cijfers en best verzorgde instrumenta ria aflegde. Dat de heer Stegeman zich thans definitief wil vestigen en zijn prak tijk zowel in de gemeente Vriezenveen als omliggende plaatsen hoopt uit te oefenen, is van belang. De veebezetting der bedrijven wordt steeds uitgebreid en als gevolg hiervan zal verschillende keren deskundige hulp nodig zijn voor verlossing van vee als ook voor castratie. De heer Stegeman Jr. heeft een uitste kende opleiding genoten en bezit liefde voor zijn vak. Wij wensen Stegeman Jr. succes met zijn praktijk en verwijzen verder naar een advertentie in dit nummer. voor alle landen kunnen bij onze bank worden aangevraagd. Naast KOSTBARE DEVIEZEN verstrekken wij gaarne KOSTELOZE ADVIEZEN! Wendt U voor alle bankzaken tot de HUTTENWAL 31 RIJSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1