T weede Kamer het Lauwer s zee-plan aan Interessante uitvindingen op a.s. voorjaarsbeurs Boer- en Landbouwwerktuig 8 8 8 8 8 8 .8 8 8 8 8 alle 1ES DE LANGE ^g^qppert1 8 8 G. ten Hove Verzekeringen Voor vloerbedekking naar Kappert Bazar IJ. 0TJE VAN POTJE 0TJE VAM POTJE Sijsbers Abonneert op dit blad VAN HET BINNENHOF Moeder vraagt Baby draagt kleding van Elsenerstr. 72 s baby-uitzet Manna Ligtenberg HUIS Van hersengymnastiek-automaat tot eieren van Columbus liiï iiiiii aocsoaocsooioor) NET MEISJE ORGELLES 'WONING INRICHTING VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Markeloseweg 72 g.o.h. DRESSOIR en GANGLAMP In meerderheid heeft de Tweede Ka mer voldaan aan het verzoek van het kabinet-De Quay om nog geen uitspraak te doen met betrekking tot het Lauwers- zee-project. De regering krijgt nog en kele maanden tot het zomerreces de gelegenheid, om haar financiële mogelijk heden in de toekomst te overzien en aan de hand daarvan een lijstje van de meest dringende zaken op te stellen. De oppo sitie van de PvdA verzette zich heftig tegen dit hernieuwde uitstel. Zij kon zich daartoe beroepen op het Leeuwarder Ap pèl, dat zich gedurende het algelopen week-end krachtig had uitgesproken te gen het uitstel, dat wellicht tot afstel kon leiden. Maar wat de socialistische-frac- tieleider Burger vooral dwars zat, dat de regeringspartijen hem z.i. wilden verhin deren de motie in stemming te laten ko men, welke hij reeds bij de Algemene Politieke Beschouwingen had ingediend doch welke hij toen, op verzoek van mi nister Korthals, had laten rusten tot aan de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat. Het verdroot hem, dat de Tweede Kamer thans een uitspraak opnieuw wilde ontwijken. Hij vreesde, dat het Lauwerszee-plan dan opgeofferd zou worden aan de plannen tot belastingver laging, welke minister Zijlstra koestert. Psychologische bezwaren De regeringspartijen voldeden intussen niet van harte aan het verzoek van minis ter Korthals. Voorzitter Kortenhorst liet het uitstel-voorstel nadrukkelijk voor re kening van de voorzitter van de Kamer commissie voor Verkeer en Waterstaat, zijn R.K.-geestverwant Maenen. De anti revolutionaire fractieleider dr. Bruins Slot verzuchtte, dat de regering wel een zeer zwaar beroep op zijn consideratie deed; toch gaf hij toe, maar hij stak niet onder stoelen of banken, dat zijn fractie vóór afsluiting van de Lauwerszee blijft. Bitter uitte zich echter vooral de Christe- lijk-historische fractieleider dr. Tilanus. Deze vroeg zich af, waarom het kabinet van de regeringspartijen telkens dingen vroeg, die psychologisch verkeerd liggen. Dat hij desniettemin toch aan haar ver zoek voldeed, was louter een gevolg van zijn overtuiging, dat de motie-Burger toch „geen geld op tafel brengt" als de rege ring haar heeft afgewezen. Met de heren Mellema en Kikkert durfde de Christe- lijk-historische freule Wttwall van Stoet wegen het gebied echter niet langer aan het gevaar van een overstroming bloot stellen. Zij stemden dus tegen het verzoek der regering in! Prof. Oud steunde het kabinet maar zijn geestverwant Zegering Hadders sprak de hoop uit, dat het debat het kabinet zou bekeren. Spijtoptanten Tezelfdertijd verweerde de minister van Justitie, mr. Beerman, zich tegen de scher pe critiek, welke vorige week door heel de Eerste Kamer was uitgeoefend op het gering aantal spijtoptanten, dat het ka binet-De Quay uit Indonesië wil toelaten. Door een meerderheid, gevormd door de VVD, CHU, PvdA en CPN was tevens aanmerking gemaakt op de weigering van de Christelijk-historische bewindsman om te verklaren, dat de vier Duitse oorlogs misdadigers, die nog in Breda opgesloten zitten, nimmer voor verdere gratiëring in aanmerking zullen worden gebracht. Tot een koerswijziging op deze punten ver mochten de senatoren mr. Beerman ech ter niet bewegen. Met stemverheffing ver klaarde hij weliswaar, dat zulk een gra tiëring' nimmer een onderwerp van on derhandelingen met Duitsland zou uit maken, maar hij wilde beslist niet op voorhand beloven, dat een op jaren stel len van dit viertal beslist achterwege zou blijven. Hij erkende wel, dat er enig ver schil bestond tussen gewone misdadigers, die tot levenslang zijn veroordeeld en die na verloop van jaren op jaren plegen te worden gesteld, met het groepje oorlogs misdadigers, dat reeds van de doodstraf is begenadigd. Maar hij vroeg zich af, wat erger is; een vader te bezitten, die zo lang gevangen wordt gehouden of een vader, die al is overleden. De senatoren lieten nochtans een motie achterwege! Ambtenarensalarissen Ook op een ander purj) hield het kabi net-De Quay vast aan een omstreden uit gangspunt. Minister Toxopeus besloot na melijk de ambtenarensalarissen te verho gen, overeenkomstig de laatste voorstel len, welke hij aan het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken had voor gelegd. Dit, ondanks het feit, dat drie van de vijf centrales van overheidspersoneel, zich niet met deze voorstellen akkoord hadden kunnen verklaren. Dit betekent dus een salarisverhoging van 5% met in gang van 1 januari jl., benevens een ze kere tegemoetkoming voor de a.s. huur verhoging. Stellig was het mislukken van dit overleg een teleurstelling geweest voor de liberale bewindsman, die kennelijk van mening was, dat de regering tamelijk royaal voor de dag was gekomen. Hij kon zich echter verheugen in de steun van de R.K.- en de Protestants-christelijke orga nisaties. Deze steun moedigde hem aan tot de mededeling, dat „de verantwoorde lijkheid van de regering voor haar ambte naren met zich brengt, dat ook wanneer er geen overeenstemming met de ambte- narenorganisaties wordt verkregen, door voering behoort te worden gegeven aan die maatregelen, welke naar de mening van de regering verantwoord en gewenst zijn in het belang van de ambtenaren." (Nadruk verboden) De collectieve inzending voor uitvindin gen op de a.s. Voorjaarsbeurs voor Ge bruiksgoederen van 29 februari tot en met 5 maart begint vorm te krijgen. Zo als gebruikelijk op een dergelijke stand zal in de eerste plaats de diversiteit van de objekten opvallen, die variëren van een brainmaster tot de eieren van Co lumbus. De brainmaster is een hersengymna- De minister van landbouw en visserij, Mr. V. G. M. Marijnen, heeft bij de ope ning van de tentoonstelling „Het land bouwwerktuig" zeer behartenswaardige woorden gesproken, welke zowel de grote als de kleine boer raken, redenen waar om wij hier de aandacht op vestigen en zijn rede eens van verschillende kanten willen belichten. De minister besprak in de allereerste plaats de mechanisatie en motorisatie in de land- en tuinbouw. Zijne Excellentie merkte daarbij op, dat de mechanisatie pas de laatste 15 jaar als aparte produk- tiefactor naar voren is gekomen. Als voornaamste oorzaken hiervan noemde hij: a een steeds nijpender tekort aan werk krachten in de land- en tuinbouw; b stijging van de uitgaven voor loon en sociale lasten. Het tekort aan werkkracht. Dat het steeds toenemende tekort aan werkkrachten in de landbouw vooral gro te afmetingen aanneemt, blijkt wel uit een statistiek in „De Landbouwgids" van 1960, waaruit we citeren: „Van de totale beroepsbevolking werkte in 1849 44 pet. in de landbouw en visserij. In 1947, dus 100 jaar later, was dit teruggelopen tot 20 pet., te weten 760.000 personen. In dit jaar werkten 590.000 mannen in de landbouw (20' pet. van de totale manlijke beroeps bevolking). In 1957, dus 10 jaar later, was dit aantal gedaald tot 483.000 of wel 15 pet." Een sterke achteruitgang van de agrarische beroepsbevolking is uit deze cijfers waar te nemen. Naar aanleiding hiervan merkte de minister op: Voor een uur arbeid moet thans, vergeleken met vroeger, een veelvoud van produkten worden betaald. Wil de balans in even wicht blijven, dan moet de arbeidspro- duktie worden opgevoerd. „Het heeft geen zin", aldus de minis ter, „om te trachten dit te bereiden door harder te werken, want er wordt in de landbouw reeds hard en langdurig ge werkt. Maar er moeten doeltreffende machines en gereedschappen ter beschik king komen." Ons moet de verzuchting van het hart, dat dit nu eens moest doordringen in de niet-agrarische kringen, zowel onder de bevolking als onder de kamerleden en regeringskringen. Over het algemeen is het zo, dat de landbouw steeds achteraan hinkte en dat pas in de laatste jaren heel wat verbeteringen te dien opzichte zijn geconstateerd. Werk wordt aantrekkelijker. Behalve een stijging van de produktie per manuur door een doelmatige mecha nisatie en motorisatie heeft dit nog het voordeel, dat de arbeid in vele gevallen gemakkelijker en aantrekkelijker wordt. Vooral de jongere generatie, die in deze technische twintigste eeuw opgroeit, spreekt dit aan. Het is algemeen bekend, dat de landarbeider er weinig meer voor voelt te gaan spitten of dergelijke, maar wel genegen is op een tractor te gaan zit ten. Hetzelfde verschijnsel zien we op treden in de veehouderij, waar men er niets voor voelt met de hand te gaan mel ken en vooral niet op zon- en feestdagen, zodat de werkgever noodgedwongen tot elektrisch melken moet overgaan. Volgens de minister is het gezicht van de land- en tuinbouw door de als een stortvloed over de bedrijven gekomen me chanisatie, waarvan de motorisatie een belangrijk onderdeel vormt, er geheel door veranderd. De mechanisatie en vooral de motori satie vergen grote kapitaalsinvesteringen. Als vergelijking noemde Zijne Excellen tie, dat in de dertiger jaren een pachter bij het aanvaarden van een bedrijf in de Wieringermeer over f 300,- per ha. diende te beschikken; thans is dat voor de Noord oostpolder pl.m. f 1600,-. Omdat vele ma chines slechts korte tijd per jaar nodig zijn, is bij die hoge investeringskosten per ha. terecht gezocht naar de mogelijkheid voor gemeenschappelijk gebruik. Tijdwinst. De mechanisatie heeft op verschillende terreinen 'n beslissende invloed gehad als bijvoorbeeld dat de graanoogst gemakke lijker en sneller verloopt door gebruik van een lichte binder op de kleine bedrij ven en van een maaidorser op de grote. Verder wordt het vlas voor 100 procent machinaal getrokken. In de verhouding neemt het machinaal melken snel toe. Verder worden nog genoemd de verhoog de arbeidsprestatie bij de doorloopmelk- stal en beter wintervoer van goede kwa liteit bij het geventileerd bewaren van hooi. Dan is er het machinaal graven en reinigen van sloten, hetgeen een specta culaire verbetering geeft van waterafvoer en beregening. Wat dit laatste betreft, heeft de droge zomer van 1959 wel het grote nut hiervan bewezen. Tot voor kort ontbrak elke mogelijkheid om zich voor landarbeid en voor«het wer ken met landbouwmachines te scholen. Hierin is echter verbetering gekomen door de oprichting van enige praktijkscholen stiek-automaat, ontworpen door een uit vinder en constructeur, die daaraan zijn vrije tijd op suksesvolle wijze heeft be steed. Praktisch is een niveau-regelaar, waar van de huisvrouw veel plezier kan heb ben, maar die wellicht ook in de tech nische sektor nog ongekende toepassin gen zal kunnen vinden. Tot deze groep behoren ook enkele magnetische span- en klemapparaten. Een nieuwe kunststoftoepassing wordt getoond in de vorm van een plastic kleer hanger; de vrijgezellenknoop in een mo derne en doelmatiger \iorm wordt even eens gedemonstreerd. Een voorbeeld van een pooltapijt, dat op zeer ingenieuze wij ze wordt gemaakt door lijming van de pool en waarmede de lounge van de „Rot terdam" geheel is belegd, zal ter beurze op zijn kwaliteit getest kunnen worden. Architecten en kleinbehuisden zullen ge ïnteresseerd zijn in een geheel opvouw bare douchecel, die in de collectieve stand van uitvindingen in de Julianahal wordt geëxposeerd. Een door een Nederlands bedrijf uit gewerkte methode om het licht van neon- buizen te verlevendigen, speciaal voor waarschuwingsborden en reklame-doel- einden, zal voor vele vakmensen een gang naar de stand waard zijn. Een soortgelijke attractie biedt de om een verticale as draaiende klok, die voor benzinestations bestemd is. Daarnaast zullen de volgende uitvin dingen gedemonstreerd worden: een bandloze poedertransporteur, een gasin- jecteur, een automatische pipet, een bij zondere tuinsproeier, een opbouwbare au tobox en een speciale methode voor het verbeteren van steunzolen. voor landbouwmechanisatie. De oudste hiervan, in Slootdorp in de Wieringer meer, heeft haar 6000ste cursist al afge leverd, wel een bewijs dat hieraan grote behoefte is en wordt gevoeld. De stijging van de uitgaven. Door de steeds stijgende loonpost en de sociale lasten zoekt de werkgever, ook al genoodzaakt door de onder a. genoemde oorzaken, de handenarbeid zoveel moge lijk door mechanisatie en motorisatie te vervangen, daar dit niettegenstaande de hoge investeringskosten, op den duur goedkoper uitkomt. Tenslotte gaf minister Marijnen nog enige cijfers over de toenemende mecha nisatie. In zijn slotwoord legde de be windsman de nadruk op de betekenis van land- en tuinbouw voor ons economisch bestel. Onze wens is, dat dit in de naaste toekomst steeds meer gewaardeerd en ook gehonoreerd wordt. Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Gerritdina Hendrika O M Mensink O S. H. Mensink-Schottert B Jan - Fennie - Henk Rijssen, 14 febr. 1960. Boomkamp 22 OSOCXiOiOaoCSOQK) Dinsdag 23 februari hopen onze geliefde ouders G, B. Bearzatto en M. Bearzatto- Lenarduzzi hun 25 jarige echt vereniging' te her denken. Dat zij nog lang ge Q spaard mogen 'blij- 0 ven is de wens van hun dankbare kinderen. w Rijssen, februari '60. Graaf Ottostr. 1. Receptie dinsdag 123 febr. van 4-5.30 uur in hotel De Kroon en 's avonds vanaf 7.30 uur. Gevraagd NET MEISJE voor 4 halve dagen p. w. Mevr. BRAAKHEKKE Huttenwal 33. Gevraagd 2 WINKELMEISJES TER HORST ZELFBEDIENING, Rijssen. Aanmelden 's avonds na 7 uur. Gevraagd flinke WERKSTER voor 2 a 3 morgens per we eik. Stationsdwarsweg 55, Rijssen. Gevraagd: voor halve dagen. G. ten Bolscher, Oranjestraat 21. degelijk onderricht. Ook pianoles. H. van Wouden berg, Enterweg 61, Telef. 2653. Vraagt inlichtingen of bezoek. g'edipl. verzekeringsagent Esstraat 109 Tevens alle inlichtingen en hulp bij Hypotheken (wo ningbouw), aanvragen van rijkspremie 10 jaarlijkse bijdrage ineens. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige ziekte, voorzien, van de laatste H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde, onvergetelijke echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder GEZINA ENGELINA HENDRIKA VEIELINK echtgenote van Hermanus Wilhelmus Meijer, in de leeftijd van 79 jaar. Rijssen: H. W. Meijer Rijssen: H. J. P. Meijer G. J. M. Meijer-Struik Delft: J. A. Meijer W. H. Meijer-van Rooyen Rijssen: A. J. Meijer P. A. G. M. Meijer-Schutte Slingerlands, N.Y., Amerika: H. F. Meijer W. C. M. Meijer-Gales Rijssen: J. M. A. Kamphu.is-Meijer H. J. J. Kamphuis Den Haag: F. H. A. Meijer J. G. M. H. Meijer- Schillings en Kleinkinderen. Rijssen (O.), 18 februari 1960 Elsenerstraat 8. De plechtige Requiemmis zal plaats hebben a.s. dinsdag 23 februari des morgens half 10 in de parochiekerk van de H. Dionysius, waarna begrafenis op het r.k. kerkhof. Vertrek vanaf het sterfhuis 9.15 uur. Gaarne Uw gebeden. JABOTAPIJT 6.40 p.m.2 SICOTAPIJT 8.50 p.m.2 BONITATAPIJT 11.90 p.m.2 RONYFELTTAPIJT 18.75 p.m.2 TRETFORTTAPIJT 19.95 p.m.2 BALATUM 3.06 per strekkende meter VILTZEIL 3.16 per strekkende meter LINOFELT 7.95 per strekkende meter MARMOLEUM diverse prijzen. Kom even binnenlopen wij geven U gaarne advies. TEL. 2334 RUSSEN ENTERSTR. 1-3 op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 februari in café Struik en hotel Gijsbers. Geopend 's avonds 7.30 uur. Zaterdagmiddag speciale kinderbazar van 1.306 uur. FANTASTISCHE PRIJZEN Ook voor WASMACHINES reeds vanaf 117.50 Alle bekende merken: o.a. EDY MIELE A.E.G. VICTORIA STOFZUIGERS HOLLAND ELECTRO RUTON - EXCELSIOR. CENTRIFUGES, alle merken verkrijgbaar Voor 1002 artikelen naar OP DE HAAR Wat 'heeft u een mooie Ja Maar die kocht ik bij Haarstraat 43 GOED en niet DUUR is de BLOEMENS HALFZWARE SHAGTABAK f 2.50 per 250 gram Sigarenmagazijn N.ib. Nog enkele honder den restanten sigaren van 20 cent p. st. TE KOOP: ORGEL Haarstraat 116. TE KOOP: Vrij eind april. Te bevragen: MARKELOSEWEG 72. Te ikoop aangeboden weg'ens overcompleet HAARSTRAAT 2.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 5