Jubileum Ds. Brinkman op waardige wijze herdacht TER HORST REVUE Schrikkeldag! WIJ WORDEN LANGER Aanmerkelijke verbouwing bij N.V. Omefa VOETBAL Excelsior '31 Almelo verdiende zege niet geheel Volleybal PREDIKBEURTEN Vreemd maar waar! PRO REGE AVOND Ouders van ulo-leerlingen werden geboeid door lezing over Afrika Hi|i Bredere zitplaatsen Stoere mannen Sneller bereikt Nadat woensdagmiddag door Ds. Brink man, predikant van de Geref. Kerk (Boomkamp) een receptie was gehouden ter gelegenheid van zijn zilveren ambts jubileum en hier van veel zijden met het jubileum werd gecomplimenteerd, werd in de Geref. Kerk 's avonds een herdenkings bijeenkomst belegd, waarvoor eveneens grote belangstelling bestond. Ds. Brinkman dient de Geref. Kerk van Rijssen sinds 4 mei 1947, en dat de ge meenteleden veel waardering hebben voor het werk van hun predikant, bleek over duidelijk uit de wijze, waarop de jubile rende dominee werd'gehuldigd. Naast vele leden van de gemeente wa ren o.a. aanwezig afgevaardigden van de zusterkerken uit de omgeving en niet min der dan 34 leden van de Geref. Kerk uit Amerongen, de vroegere standplaats van Ds. Brinkman. De 2e voorzitter van de kerkeraad, de heer Schot, sprak een openingswoord en zei, dat er in de ruim 12 jaar, waarin Ds. Brinkman de Geref. Kerk van Rijssen had gediend, een innige band was gegroeid. Spreker achtte het ambt van predikant een zeer bijzonder, waarin een grote ver antwoordelijkheid moet worden gedragen. U heeft zich, aldus de heer Schot, met veel liefde ingezet voor het werk in de gemeente, die gedurende de tijd, dat u hier werkte, gestadig is gegroeid. Spreker herinnerde aan de activiteiten, die de laat ste jaren in de gemeente zijn ontwikkeld, o.a. zangdiensten, buurtbijeenkomsten, terwijl spreker ook in het eigen contact blad een mogelijkheid zag, de onderlinge band te verstevigen. Zich richtende tot Mevr. Brinkman zei spreker van mening te zijn, dat zij haar man in zijn ambt krachtig heeft gesteund, al is zij altijd bescheiden op de achtergrond gebleven. Als presidente van de vrouwenvereniging heeft u zich zeer verdienstelijk gemaakt, aldus de heer Schot, die Ds. en Mevr. Brinkman op hartelijke wijze feliciteerde met dit zilveren ambtsjubileum. Op ver zoek van de heer Schot werd Ds. Brink man staande toegezongen Psalm 134 de verzen 1 en 3. Namens de gemeenteleden sprak de heer R. Bosma, die herinnerde aan de op dracht, die de kerkeraad aan 2 leden gaf om op 5 januari 1947 naar Eist te gaan om daar een dominee te beluisteren en 's middags naar Amerongen, waar Ds. Brinkman stond. Op 7 januari, toen het verslag van deze 2 leden was aangehoord, werd Ds. Brinkman bij acclamatie beroe pen. Deze avond moet, aldus de heer Bosma, staan in het teken van Soli Deo Gloria. Alleen God zij de Ere. Ds. Brinkman, aldus de heer Bosma, heeft in droeve en in blijde dagen met de gemeente meegeleefd. Dat is aan de ge meente niet voorbijgegaan. Het verheugde spreker zeer, dat de vader van de jubilaris nog aanwezig mocht zijn in deze herden kingsbijeenkomst. De heer Bosma bracht de jubilerende predikant dank voor alle arbeid, met zulk een grote overgave verricht. Voorts bracht spreker een aantal humoristische voorvallen naar voren van de reis op een emigrantenschip om de wereld en de ver schillende reizen met studenten gemaakt. Namens de gemeenteleden bood spreker een televisietoestel aan, dat door de zilve ren jubilaris in grote dank werd aanvaard. Het was een stille wens geweest zo'n toe stel te bezitten, vooral voor zijn echge- note. Namens de Geref. Jeugdcentrale werd hierna het woord gevoerd door de heer v. d. Ploeg Jr., de heer Colijn sprak namens de Geref. Kerk van Amerongen en na mens de classis Deventer sprak Ds. O. Bouwman van Nijverdal. Alle sprekers gaven blijk van hun grote waardering voor het werk van Ds. Brink man en feliciteerden hem op hartelijke wijze met dit zilveren jubileum. Vervolgens werd een serie lichtbeelden vertoond, onder het motto: Van horen en zien over het leven van Ds. Brinkman, die werden toegelicht door de heer v. d. Ploeg. Treffend was de geluidsopname, middels een bandrecorder, waarop een bejaarde in woner van Elburg iets vertelde over de periode, waarin Ds. Brinkman in het voor malige Zuiderzeestadje werkzaam was ge weest. In zijn dankwoord zei Ds. Brinkman, diep te zijn getroffen door de warme wijze, waarop men hem deze huldiging had be reid. Grote dankbaarheid zei spreker ver schuldigd te zijn aan God, om reeds een kwart eeuw in Zijn Dienst werkzaam te mogen zijn. Het predikantsambt i s het mooiste ambt, dat van zulk een grote waarde is. Dankbaar was hij ook gestemd ten opzichte van zijn gemeenteleden, met wie zulk een hechte band bestaat. Door de heer Schot werd een slotwoord gesproken, terwijl de heer R. Bosma sloot met dankgebed, waarna de aanwezigen de gelegenheid werd gboden Ds. Brinkman te feliciteren. Op vrijdag 26 februari wordt in ge bouw Jeruël een Pro Rege-avond gehou den. Khpitein Tibben uit Zwolle zal ver tellen over zijn werk als verdediger bij de militaire krijgsraden. Verder worden er dia's vertoond van diverse militaire te huizen in ons land. Bij de melkfabriek Omefa te Rijssen wordt dezer dagen begonnen met de uit breiding van de fabriek. Nadat de melkinrichting gemoderni seerd is, is thans de poeder-produktie- afdeling aan de beurt, waarvan de blik verpakkingsafdeling voor poeder en de opslagruimte wel de grootste uitbreiding vormt. Naast de melkinrichting legt de firma zich steeds meer toe op de produktie van vollemelk poeder, die vrijwel geheel voor export bestemd is. Zij streeft er naar merkartikelen op de wereldmarkt te brengen. Door het nieuwe procédé, dat een eigen ontwerp is, is de levensduur van de poe der met een jaar verlengd. Dit geschiedt door een 48 uur durende voorverwarming. Door oxydatie van de melkvetten te voor komen, hetwelk geschiedt door in ver rijdbare tanks ,z.g. containers, de poeder onder een vacuum te houden. Doordat de firma reeds lang kampte met een tekort aan produktiemogelijk- heden, heeft ze besloten tot een drasti sche wijziging. Deze verbouwing (550 m2 grondvlak met verdieping), hetwelk ongetwijfeld als een belangrijke* uitbreiding kan wor den gezien, vergt enkele tonnen. De directie verwacht, dat zij in de toe komst door het brengen, van betere pro- dukten op de wereldmarkt ten volle kan concurreren. Momenteel brengt dit hoge re kosten mede, maar zij verwacht daar door grotere afname. Toen vorige week zaterdag de rustig en uitstekend leidende scheidsrechter Bate laan in de wedstrijd Excelsior-ON voor de laatste keer floot, konden de rood-wit- ten, door hun 31 overwinning op het Al melose ON, zich tweede klasser noemen. Velen van de Excelsior-supporters zullen met ons deze promotie niet verwacht heb ben, gelet op de uitslagen van de aller eerste drie competitiewedstrijden. Mocht er bij enkelen nog enige hoop hebben be staan, dan werd deze door de zeer on sportieve handelwijze van Enter Vooruit, tengevolge waarvan Excelsior twee wed strijden moest overspelen, wel geheel de bodem ingeslagen. Doch het bijna onmo gelijke is gebeurd. Excelsior ving deze morele klap op prachtige wijze op en had zelfs een zeer beslist antwoord. Steeds ho ger, zoals haar naam ook wil zeggen, klom zij in de ranglijst en liet haar con currerende clubs de hakken zien. Zater dag j.l. was het haar grote dag, toen zij aan haar aanhang kon tonen, dat zij ter dege in de tweede klasse thuis hoorde en ON voor de derde keer het hoofd liet bui gen, daarmede haar promotie tot een feit makend. Precies op tijd riep scheidsrechter Bate laan de aanvoerders naar het midden en werd er afgetrapt. De eerste tien minuten waren geheel voor Excelsior: In deze pe riode had doelman Middelkamp van ON ruimschoots de gelegenheid om zijn kun nen te tonen bij enkele gevaarlijke aan vallen van de thuisclub. Langzaam wist ON zich aan deze druk te ontworstelen en kwam zelfs tot enkele tegenaanvallen. Ook hier stond Ten Hove succes in de weg en stopte in laatste instantie die aanval len, welke onze achterhoede moest laten glippen. Overigens waren deze aanvallen niet erg gevaarlijk, daar de ON-voorhoede het meer zocht in de breedte dan regel recht op doel af te gaan. Het scheen, dat ook Excelsior zich met een dubbel blan ke stand tevreden stelde, want ook zij kwam niet tot zichtbare resultaten en Hoewel de revue „Daor zitt skutte in" van het revue-gezelschap van Ter Horst en Co. schijnbaar wat moeilijk op gang is gekomen, is na de eerste opvoeringen een revue afgewerkt op zulk een vlotte wijze, dat er in de zaal, die alle 13 uitvoeringen was uitverkocht, een uitbundige sfeer heeft geheerst. Het Rijssense gezelschap Vrijgezellen! Hoort uw oor wel 't wapp'ren van de schrikkelvlag? Denkt u wel aan de vierjaarse? aan de schone schrikkeldag? Laat uw kansje niet voorbijgaan: nieuwe das, broek met een vouw. Hij, die de vierjaarse meeloopt, loopt een kansje op een vrouw. Dames! Eéns in de vier jaren krijgt gij een bizonder recht: Dan mag „zij" om 't ja-woord vragen wordt door „hem" „(nou) ja" gezegd. Dames, kijkt eens om u henen: schuchter is zo ménig man; Heeft zo'n man een duwtje nodig, gééf die man dat duwtje dan! Amor zal u dankbaar wezen en denkt dankbaar, blij verrast: 'k Wist wel, dat op ieder potje altijd wel een deksel past. Clinge Doorenbos. (Nadruk verboden) heeft ook in de revue veel waardering en bewondering geoogst, hetgeen ook voor de toekomst optimistische verwachtingen mag wettigen. Het mag immers geen ge ringe prestatie worden geacht, niet minder dan 13 keer voor een volle zaal te kunnen werken, waardoor meer dan 8000 bezoe kers een aangename avond is bezorgd. Dinsdagavond was de sluitingsavond, ook nu voor een overbezette zaal, terwijl nog honderden belangstellenden teleurgesteld moesten worden. Veel hilariteit oogstte het naar voren brengen van enige recente voorvallen in de plaatselijke gemeenschap, dat vooral door de Rijssenaren kennelijk werd gewaar deerd. De heer Vosman sprak na afloop van de revue het gezelschap toe, en bracht hun dank voor de wijze, waarop ook dit jaar de revue was gepresenteerd. Spreker bood Mevr. Bruins-Dommerholt een grote fruitmand aan, evenals de heer Smit, die het volgend jaar niet weer zal meespelen. Het niet meer meespelen van de heer Smit moet ongetwijfeld een grote handi cap betekenen en het zal voor de opvol ger van deze typische revuefiguur moei lijk zijn hem te doen vergeten. De heer Vosman bracht ook dank aan de algemeen leider, de heer D. J. Jansen, en aan de heer Poortman, die de decors op zulk een fraaie wijze had geschilderd. De heer Jansen op zijn beurt bracht de heer Vosman dank voor de wijze, waarop hij ook aan de revue 1960 had medege werkt. Voor de revue 1961 heeft men reeds vergevorderde plannen. slaagde er evenmin in het openingsdoel punt te scoren. Met de stand 00 gingen de beide elftallen dus naar de kleedka mers voor het gebruikelijke kopje thee. Na de rust zagen wij een geheel herbo ren Excelsior, geladen met enthousiasme. Dit bleek al direkt na de aftrap, want geen der gasten had de bal als het ware nog aangeraakt, toen Sprakel op meester lijke wijze de ON-achterhoede passeerde en keeper Middelkamp het nakijken gaf. Dit was dus 10 in de eerste seconden van de tweede helft en nu scheen het, dat Excelsior pas ging voetballen. Aanval op aanval golfde op het doel van ON af. Stopper Engberts c.s. moesten dan ook alles in het werk stellen om erger te voorkomen. Toch maakte deze, overigens zeer goed spelende stopperspil in de ze vende minuut een foutje, waarvan weer Sprakel handig gebruik maakte. Wij kun nen ons echter nü nog niet voorstellen, hoe deze speler een dergelijk doelpunt wist te maken. Sprakel liep n.l. met de bal door tot op de doellijn, ongeveer zes me ter naast het doelden met een prachtige boogbal plaatste hij het leer in 'de tou wen (20). Hierna trachtte ON de bakens te ver zetten en ging geheel in de aanval. Zelfs stopperspil Engberts ging in de voorhoede spelen. Wel kreeg deze speler gelegenheid om enkele schoten te lossen, maar kee per Ten Hove verstond zijn werk goed. In de 35e minuut beging stopperspil Nijland de fout om een beetje show-voetbal weg te geven. Dit kwam hem duur te staan, want Kobes was er als de kippen bij en plaatste de bal langs doelman Ten Hove; in het net (21). Gelukkig zag Excelsior het gevaar in en nam het heft weer in handen. Steeds weer stuwden de goed spelende kanthalfs Munneke en Baan onze voorhoede. In de laatste minuut zag rechtsbuiten Schuiterd nog een klein gaatje en met een hard, strak schot, gaf hij Middelkamp het na kijken en stelde de zege voor Excelsior veilig. Het tweede elftal van Excelsior speelde een uitwedstrijd tegen Sparta 2 en wist met 21 de puntjes mee naar Rijssen te nemen. Ook het derde elftal behaalde een over winning, n.l. op DES 2 en stuurde deze club met een 43 nederlaag naar huis. Excelsior 4 zag zich echter geen kans om van SVVN te winnen. Zij moest met 32 de overwinning aan de groen-witten laten. Wij willen niet nalaten nog een belang rijk feit te npemen en wel, dat Excelsior a vorige week de kampioensvlag kon hijsen. Het eerste kampioenselftal van Excelsior heeft zich dus gemeld en wij hopen, dat er nog één of meer zullen volgen. In elk geval wensen we dé spelers van het a-elf tal van harte geluk met het bereikte re sultaat. Ga zo voort, jongens, dan belooft dat wat voor de toekomst. Zaterdag a.s. speelt Excelsior 1 een moei lijke wedstrijd, n.l. tegen Urk op het ex- eiland van gelijke naam. Wij hopen, dat onze favorieten ons niet zullen teleur stellen en de beide puntjes mee naar Rijssen zullen nemen. Als zij het hoofd koel houden, rustig spelen en zich niet la ten opjuinen door het publiek, dan zit er wel terdege een kans in. RIJSSEN VOORUIT In een vooral na de rust slecht gespeel de wedstrijd is toch de zege bij Almelo gebleven. In het begin zag het er naar uit, dat Almelo een gemakkelijke overwinning zou gaan behalen, want de strijd was nog maar vijf minuten oud, toen Kolthof een pass van Van Klingeren inschoot (10). De vijftiende minuut leverde een nieuwe treffer van Kolthof op. Almelo bleef de Joon aangeven en uit een schot van Kolthof werd de bal door Nijland van richting veranderd en het werd 30. Een Rijssense debacle dreigde, maar RV ging de zaken beter aanpakken. Een pracht schot van linksbuiten Maat man ging via de lat over en een doelpunt was enkele keren zeer nabij, maar met kunst en vliegwerk werd de stand nog blank gehouden, tot 5 minuten voor de rust een schot van midvoor Voortman door midvoor J. Reefman van richting werd veranderd (31). Na de rust een sterk opdringend RV. Aanval op aanval golfde op het Almelo- doel af, maar het duurde nog bijna een half uur, voor Maatman de achterstand tot 32 kon terugbrengen. RV kwam fel opzetten, maar tot de ge lijkmaker kwam het niet meer. RV viel niet tegen en had na de rust beslist een gelijk spel verdiend. VBOW I (d) nu stevig aan de leiding VBOW I (d), dat maandagavond in de competitie van de Nevobo, afd. Nijverdal, haar naaste concurrente (Levo I) in drie sets terugwees en bovendien met 20 van OKK 3 won, heeft door deze overwin ningen de leiding nu wel heel stevig in handen in de eerste klasse dames. Er moet wel een wonder gebeuren als de VBOW-dames het kampioenschap nog zou ontgaan. Rivo I (d) won eveneens haar beide ontmoetingen en wel van de twee laagst geplaatste teams, Sportlust (20) en OKK 3 (2—1). In de herenafdeling is OKK I via een 20 overwinning op Rivo II in winst punten weer gelijk gekomen met Nijver dal I, maar de OKK-heren hebben een wedstrijd meer gespeeld. VBOW II won in twee sets van hekke- sluiter Levo II en drukte zodoende dit team nog vaster op de onderste plaats. In de ontmoeting Levo IRivo II zege vierde eerstgenoemd team. Na de resultaten van maandag zijn de standen als volgt: Heren: Nijverdal I 15 13 2 26 27-7 OKK 16 13 3 26 28-11 Levo I 16 10 6 20 24-14 Visnet 13 9 4 18 20-11 Sportlust 13 8 5 16 18-14 Rivo II 15 6 9 12 15-21 Nijverdal II 15 6 9 12 13-20 VBOW I 14 5 9 10 12-20 VBOW II 14 3 11 6 11-22 Levo II 15 0 15 0 2-30 le klasse dames: VBOW I 12 11 1 22 23-6 OKK I 11 8 3 16 18-8 Levo I 11 8 3 16 18-11 Rivo I 12 5 7 10 11-16 OKK III 13 3 10 6 11-20 Sportlust 11 0 11 0 2-22 Dames 2e klasse: Levo 2 10 8 2 16 18-5 Rexalco 9 7 2 14 15-7 Rivo 2 8 6 2 12 13-6 VBOW 2 9 4 5 8 10-12 Levo 3 10 2 8 4 6-17 Visnet 10 1 9 2 4-19 Het wedstrijdprogramma voor maandag Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Cazander van Oosterwolde en 3 uur Ds. Vos. Westerkerk. 9 en 10.45 uur Ds. Van Tuyl en 7 uur Ds. Cazander. Notter. 730 uur Ds. Vos. Woensdag 7.30 u., Westerkerk, Ds. Van Tuyl. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 en 7 uur Ds. Blok. Woensdagavond 7.30 uur Ds. Blok. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 en 2.30 uur Leesdienst; 7 uur de heer Vos man. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 en 3 uur Leesdienst. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Voor de ouders van de leerlingen van de R.K. Ulo te Rijssen hield Pater P. J. Suasso de Lima de Prado in het Sint Jozefgebouw te Rijssen een lezing over: „Worstelend Afrika". Nadat het hoofd der school, de heer D. Duindam, een inleiding had gehouden, begon de spreker aan een. zeer boeiende lezing. Op zeer duidelijke wijze zette hij de toestand van het huidige Afrika uit een. Hij rekende af met het sprookje van de „wilde in het oerwoud". Afrika staat op de drempel van het communisme. Deze harde realiteit werd de talrijke aanwezigen op humoristische, boeiende en vaak cynische wijze door deze emi nente spreker voorgeschoteld. Tal van valse priesters en dominees worden achter het IJzeren Gordijn op geleid en dan naar Afrika teruggezonden. Tot slot werd een fraaie kleurenfilm vertoond over de uitbarsting van een. vulkaan. 22 februari luidt: VisnetLevo II d 2 OKK III—Levo I dl Levo III—VBOW II d 2 Sportlust—OKK III d 1 Levo I—OKK I d 1 VBOW II—Levo II d 2 VBOW I—VBOW II Gezelligheid kent geen tijd en je kunt niet altijd werken of studeren, als je nog zo jong bent. Eens even de zorgen opzij zetten voor een avondje bij vrienden en vriendin nen thuis. Zo heeft het meisje van dit plaatje er misschien ook over gedacht. Ove rigens, draagt ze geen praktisch jurkje van een blauwe no-iron stof? Ze maakte 'em zelf en is er een beetje trots op ook. Wat oorspronkelijk het onderwerp van vele grapjes is geweest is het middelpunt van een aantal ernstig bedoelde weten schappelijke studies geworden. Wordt de mens langer? Worden onze kinderen ge middeld groter dan wij en zijn wij op onze beurt gemiddeld groter dan onze ouders? Het antwoord moet even vreemd als waar bevestigend zijn. Dr. Stanley M. Garn, werkzaam bij het Fels Research Institute for the Study of Human Development of in goed Ne derlands: Het Instituut voor de Bestu dering van de Menselijke Ontwikkeling heeft beweerd, dat de mensheid iedere tien jaar 1 cm langer wordt. Een staving van deze bewering kan men vinden in verscheidene musea. De ge toonde middeleeuwse harnassen laten weinig illusies bestaan over de lichaams lengte van de legendarische ridders. On ze 20ste eeuwse scholieren kunnen er nau welijks in! Deze gestage groei van de mens is iets merkwaardigs. Een afdoende verklaring voor het verschijnsel is nog nooit ge geven. Misschien ligt het aan de betere voedingsmethoden, die dank zij de weten schappelijke vooruitgang ontwikkeld zijn. Misschien ligt het aan atmosferische om standigheden. Het blijft „misschien". Ze kerheid heeft men niet. Voor velen is dat trouwens minder belangrijk dan het be staan van het blote feit. Want welke bij zondere consequenties houdt de gemid delde groei van de mens in? Hoe graag zal men niet in het jaar 2060 eens hier op aarde een kijkje willen ne men? Naar de berekeningen van Dr. Stan ley M. Garn, moet de gemiddelde lengte van de mens dan maar liefst 10 cm lan ger zijn dan op het ogenblik. En dat niet alleen. De mens wordt niet alleen langer, maar ook andere maten nemen toe. Zo heeft een Amerikaanse schoenfabrikant naar aanleiding van zijn produktie be rekend, dat de menselijke voet iedere 20 jaar bijna een cm langer wordt. In de toekomst kan men naar onze begrippen dus werkelijk bij schoenen gaan spreken over „zolderschuiten", gesteld dat de ge signaleerde ontwikkeling zich voortzet. Overigens heeft mén in de Verenigde Staten nog meer merkwaardige ontdek kingen gedaan. Zo kwam een meubelfa brikant tot de conclusie, dat ook de heup- maten zich wijzigen. Vijfentwintig jaren geleden rekende men bij de aanmaak van stoelen op een gemiddelde maat van 55 centimeter. Op het ogenblik meet men 60 centimeter. Dit levert veel moeilijkheden op. In oudere operagebouwen bijvoorbeeld bie den de zitplaatsen te weinig ruimte. Men heeft bredere stoelen moeten plaatsen. De groei van de gemiddelde menselijke maten geeft de mannen geen reden tot klagen. Zij worden er namelijk nog man nelijker door. Mode voor mannen is na melijk een smal middel en een brede, stoere borst. De ontwikkeling schijnt hen te helpen. Terwijl de maten van het mid del hetzelfde zijn gebleven, stegen de afmetingen van de borstkas en wel iedere vijfentwintig jaar met 3,2 centimeter. Voor de fabrikanten van overhemden is het dus opletten! Dank zij schoolkeuringen in de Ver enigde Staten heeft men ook een inzicht gekregen in veranderingen, welke zich voordoen bij de ontwikkeling van het menselijk lichaam. Zo is gebleken, dat in 1954 jongens onder de negen jaar gemid deld 1,2 cm langer waren dan hun leef tijdsgenoten in 1937. De jongens boven de negen jaar bleken 2,5 cm langer te zijn. De groei zet op latere leeftijd nog sterker (en sneller) door. In Amerika worden de jongens gemiddeld 2,5' cm langer dan hun vader. De meisjes groeien nog sneller. Zij worden gemiddeld 2,9 cm langer dan hun moeder. Als dat niet op een vrouwenoverheersing uitloopt! Bovendien is gebleken, dat de maxi mum lengte van het lichaam eerder wordt bereikt. In Duitsland is bij onderzoekin gen naar voren gekomen, dat de grootste lengte op het ogenblik veelal op 20-jarige leeftijd is behaald, wat vroeger een grote zeldzaamheid was. In Engeland ligt deze grens op 21 jaar. In 1880 was dit daar op 26 jaar! (Nadruk verboden)

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2