d^yóóenóe Oudheden Rijssen buiten de wallen Sierduivensport verantwoorde vrijerij Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter 722 COÖP. COÖP. BOERENLEENBANK NOTTER Koop nu IVOROL Doonderdagoavond 18 februoarie Middenstandscentrum op de voorjaarsbeurs Diefstal in slagerswinkel De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees f 1.25 per kwartaal. Lezing over Nieuw-Guinea voor V.U, Bazar Rijssen Vooruit DE AANKLACHT TEGEN DE VRANGE *\ssp#a .«»on,815 tl* BOERENLEENBANKEN 5^ RAIFFEISENBANKEN Xj Dubbele tuben: Voordeliger prijs. Uw tanden vragen het beste. Krentenwegge aangeboden VAN DER STOUW voor vulpennen MEER MANS? Tijdens zijn verblijf in New Delhi heeft de Russische partijleider en premier Nikita Chroestsjef samen met premier Nehroe een be zoek gebracht aan het Russische paviljoen op de grote internationale landbouwbeurs. De foto laat zien hoe hier het glas (melk) werd geheven op de goede betrekkingen. Interessant programma van voordrachten Jaargang 38 No. 7. VRIJDAG 19 FEBRUARI 1960 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per rn.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur BRUILOFT OP DE OOSTERHOF Het voorjaar van 1666 gonsde te Rijssen van geruchten. De gehele Rijssense volks gemeenschap was het er over eens, er was een grote gebeurtenis op til. Jonker Ernst van Ittersum, de man, die in het toenmalige Holland een goede positie had veroverd, hij was lid van het College van Gedeputeerden van Overijssel en lid van generaliteitsrekenkamer. De Rijssenaar van voor drie eeuwen zal zich over deze titels geen zorgen gemaakt hebben, maar voornaam vonden ze de Jonker toch wel. En men mag niet vergeten, dat de Oos terhof voor drie eeuwen heel wat anders was dan tegenwoordig. Maar nu ging spoedig het grote feit gebeuren. De Jon ker ging spoedig trouwen met de freule Ida van Ittersum, van Nijenhuis in de buurtschap Wechterholt, schoutambt Wij- he, en in de buurt van Heino. De van Ittersums van de Oosterhof wa ren toen nog in zekere mate heren van Rijssen. In de eerste junidagen namen de burgemeesters van Rijssen al hun maatregelen. Op de datum van de trouw dag, 17 juli, moest alles kant en klaar en vooral Rijssens straten schoon zijn. Want op 17 juli zou er veel te kijken zijn. Ook de koster-schoolmeester was met hulpen bezig het kerkgebouw van binnen en van buiten terdege na te zien. De maandschepenen, de burgemeesters met de openbare orde belast, verordineer den en keken toe hoe de straten gereinigd werden en de mestvaalten tot behoorlijke proporties werden teruggebracht. Dit al les ging niet zozeer om de heer van de Oosterhof en om diens aanstaande. De toekomstige vrouwe van de Oosterhof zou spoedig genoeg weten wat zij aan de Rijs- senaren had. Een hartelijke, gulle bevol king, die zich echter de kaas niet van het brood liet eten. Neen, de grote schoon maak gold het deftige bezoek, dat op de trouwdag te Rijssen zou opdagen. De kos ter-schoolmeester Jan de Vrange wees de stadsarbeider de plaats aan waar de rijtui gen van de heren edelen moesten staan. De stadsarbeider liep naar de burgemees ters, en deze naar schoolmeester de Vran ge, om deze te vragen waar hij zich mee bemoeide. De Vrange vertelde de burge meester, dat hij als koster-schoolmeester het toezicht had over kerk en kerkhof en dat hij de plaatsing der rijtuigen netjes rond de kerkhofmuur gedacht had. Daar beslist de stad over!, riep de burgemees ter. Maar ze komen er te staan, riep schoolmeester de Vrange. Wie?, riep de burgemeester. De rijtuigen natuurlijk, doew snotkokker!, riep de koster-school meester. Het beledigende scheldwoord was er uit, de burgemeester was hevig in zijn wiek geschoten en liep naar Ds. Ben- them om zijn beklag te doen. De dominee beloofde dadelijk maatregelen te nemen. Hij spoedde zich naar de kerk en trof de koster ijverig werkend en een vrolijk deuntje fluitend, want de Vrange was op schik. De volgende week dinsdag was het de 17e juli en dan regende het natuurlijk fooien. Dominee vroeg aan zijn koster, wat er met burgemeester Wolters was voorgevallen. Die wou mij hier de wet stellen en toen heb ik hem bij zijn Rijs sense naam genoemd, en dat is snotkok ker! Jan, riep dominee, die beledigende woorden neem je terug. Als dominee het zegt, zal het gebeuren, riep de koster, maar na het feest op de Oosterhof sla ik hem een keer met de steel in de nek. Dinsdag 23 februari a.s. zal de heer Schrooten, hoofd van de Chr. School te IJpelo, een causerie houden over Nieuw- Guinea, waarbij dia's en geluidsfilms zul len worden vertoond (in hotel Gijsbers). De voetbalvereniging Rijssen Vooruit houdt op donderdag 25, vrijdag 26 en za terdag 27 februari in de zalen van hotel Gijsbers en café Struik aan de Enterstraat een groots opgezette bazar. De bazar zal worden „uitgerust" met de nieuwste attracties. Men heeft gezorgd voor een keur van prachtige prijzen. Ver wacht wordt dat er voor deze RV-bazar evenals vorige jaren een grote belangstel ling zal bestaan. Zaterdagmiddag wordt een speciale kinderbazar gehouden. Tegen kindertarieven zullen diverse spannende attracties ter beschikking staan, terwijl hierbij ook fraaie prijzen in de wacht kunnen worden gesleept. De burgemeester Wolters liep dadelijk na de belediging naar de Oosterhof, waar hij bij de oude heer van Ittersum zijn beklag deed. De oude baron was zeer ont stemd over het gedrag van de koster schoolmeester en beloofde maatregelen te nemen. De koster ging intussen verder, voor de verzorging van het aanstaande feest alles in orde te brengen. Juist dacht hij na, dat hij burgemeester Wolters zijn excuus moest aanbieden, toen een knecht van de Oosterhof hem verzocht even op het hoge huis te komen. De oude baron had er iets op gevonden. Toen Jan de Vrange kwam, hield de heer van de Oos terhof hem voor dat hij zich tegen het gezag vergrepen had en morgen vrij had van school, tenminste een halve dag, om naar de Vrouwe van de Stoevelaar te gaan en horen wat deze van de zaak dacht. Nu was eerlijk gezegd de Vrange nergens bang voor. Maar als hij vooruit geweten had, dat hij door schelden en beledigen van een burgemeester bij de Vrouwe van de Stoevelaar op het matje moest komen, dan had hij zich liever de tong afgebeten. Hij vertelde aan zijn vrouw Janna, wat er gebeurd was. En Janna vond het ook geen doen, om een burgemeester uit te schelden. Een koster-schoolmeester moest uitblinken door gedrag. De volgende mor gen al bijtijds vertrok Jan naar de Stoe velaar. Voor de afleiding had hij zijn her dershond Karro meegenomen. De weg viel hem veel te kort. Veel te vroeg naar zijn zin was hij op de Stoevelaar. De meester- poortwachter kende hem, en de huis knecht liet de Rijssense koster-schoolmees ter binnen. De huisknecht dacht dat de Vrange de Jonker moest spreken en liet de Vrange dus bij dezen binnen. Jonker Jacob van de Stoevelaar was in een goede bui. Hij vroeg de Rijssense schoolmeester wat voor een boodschap hij had en de Vrange vertelde alles. De heer van de Stoevelaar bulderde van de lach en riep: Jan, je zit nu in de hoek waar de slagen vallen. Hij schelde en gaf Jan mee aan de huisknecht, die Jan naar mevrouws ka mer bracht. Mevrouw groette hem op een afstand en vroeg hem hoe of zijn vrouw het maakte. Dat was best. En toen vroeg ze hem wat hem naar de Stoevelaar ge voerd had. Toen de Vrange alles op biechtte, zat de Vrouwe van de Stoevelaar te luisteren met hoog opgetrokken wenk brauwen en de handpalmen vlak tegen elkaar. Toen Jan uitgesproken was, kwam he toordeel. Je gaat onmiddellijk naar Rijs- Wide *an eC'::9e^eV^e Aang«sl. bij da CantsaU Bank l« Utrecht a \_7- Nadere inlichtingen bij de HUTTENWAL 31 RIJSSEN sen terug, je doet een knieval voor de bur gemeester, desnoods in een mesthoop en vraagt deemoedig vergiffenis. Na dit von nis riep ze haar man en ze vroeg aan de Vrange, of hij het doen zou, en hij ant woordde bevestigend. En de heer van de Stoeevlaar reed nog dezelfde middag naar de Oosterhof om aan de oude Jonker te vertellen, dat de koster-schoolmeester een knieval moest doen voor burgemees ter Wolters. De Vrange liet er geen gras over groeien en spoedde zich naar de bur gemeester. Die was met het oog op de trouwpartij net zijn mestvaalt aan het bijspijkeren en Jan de Vrange deed een knieval en vroeg om vergiffenis. Dit ver oorzaakte een kleine volksoploop en som migen dachten, dat de koster-schoolmees ter was flauw gevallen. De burgemeester werd er verlegen onder en sprak van: niet zo kinderachtig aanstellen. Maar toch groeide zijn burgemeestershart hem in de borst. Dat was nog eens eerbied voor het gezag. Maar over een paar dagen zouden ze er op alle kastelen in de omtrek harte lijk om lachen. Intussen kreeg de koster-schoolmeester toch zijn zin. De burgemeester kwam nog eens op het kerkplein en de rijtuigen van het hoge bezoek zouden komen te staan daar waar Jan het gedacht had. Met Ds. Benthem had hij bijna een halve dag werk met de aanwijzing der zitplaatsen in de kerk voor de edelen. Dominee was daar verbazend knap in. VAN COEVERDEN. Naast de vele verenigingen, die zich in Rijssen op het terrein van de vrije tijds besteding bewegen, is enige maanden ge leden een nieuwe vereniging opgericht, die weliswaar niet kan bogen op een groot ledenaantal, maar waarvan de le den hun sport met zoveel genoegen be oefenen, dat zij hierin een prachtige ver antwoorde vrijetijdsbesteding vinden. Dat is n.l. de Sierduivenvereniging. De ze sport heeft in Rijssen niet zo'n grote aanhang als de postduivensport, en mis schien zijn er wel rechtgeaarde „duiven melkers" die niet zoveel waardering voor de sierduivenkwekers kunnen opbrengen. Deze sierduivenkwekers weten en zijn er van overtuigd, dat ook in het houden van sierduiven veel genoegen kan worden ge vonden. De sierduivensport is niet een sport, die gebonden is aan een seizoen, het hele jaar door, heeft de liefhebber plezier van de duiven die met grote liefde en toewij ding worden verzorgd. Natuurlijk is het wel zo, dat ook in deze sport in het ene jaargetijde meer vreugde wordt beleefd, dan in het andere. Vooral het kweken van jonge duiven is een bezigheid en een gebeurtenis, die de ware liefhebber echt wel als een hoogtepunt van het jaar be schouwd, naast de tijd van de tentoon stellingen waarin de resultaten van de vele moeiten en de inljense verzorging aan het critisch oog van de bekende keur meesters wordt overgegeven. Steeds weer opnieuw is het voor de liefhebbers een spannende gebeurtenis te zien, dat de tere jongens opgroeien, tot graag geziene vogels in het duivenhok. Met- liefdevolle belangstelling volgt de liefhebber het opgroeien van de jongen, die na 3 weken geheel bevederd zijn. Grote aandacht eist ook het inbrengen van de jonge duiven in z.g. trainingshok- ken. Hierdoor verkrijgen de duiven een grote makheid, dat vooral van belang is, als ze in exposities worden ondergebracht. De grootste kunst is, de beste jongen aan te houden en zo te koppelen, dat b.v. een schoonheidsfout van de doffer door de duivin wordt opgeheven. Het is niet zo, dat een jonge liefhebber in korte tijd, de knepen van deze sport onder de knie zal hebben. Door goede waardering, stu die in sommige gevallen en vooral het uitwisselen van ervaringen met oudere kwekers, krijgt men geleidelijk kijk op deze interessante duivensport. Van belang is, dat de tfeginneling di rect een keus maakt, uit het grote arse naal van mogelijkheden. Er zijn een groot aantal soorten in kropperrassen, kleur- duiven, structuurduiven, tuimelaarsras sen, hoogvliegers enz. Al deze groepen zijn weer onderverdeeld in de verschil lende rassen en kleurslagen. De ervaring heeft geleerd, dat het verstandigste is voor de jonge liefhebber te beginnen met 1 ras te fokken, van 1 kleur, wil men althans op exposities goed voor de dag komen. Een ieder die belangstelling heeft voor deze sport heeft de gelegenheid zich als lid aan te melden van de Rijssense Sier duivenvereniging. Het bestuur van deze vereniging hoopt vooral dat jongeren met deze sport zul len beginnen, men is er n.l. van over tuigd, dat het een prachtige vrije tijdsbe steding is, maar ook vooral, dat de liefde voor dieren wordt aangekweekt. INBRAAK Een Almeloër, een zekere V. zag kans een radiotoestel weg te nemen uit de etalage van de fa. B., te Rijssen. Nog tijdig gezien door het publiek kon hij al spoedig door de politie worden aan gehouden. Het toestel is terecht. De vreugde, die in het gezin van de fam. M. Mensink (dezer dagen heerste, bij de voorspoedige gezinsuitbreiding werd nog verhoogd, toen de gezamenlijke Rijssense kolerjhandelaren en het perso neel een bezoek aan de fam. Mensink brachten om een grote krentenwegge van 1% meter lang naar goed Twents gebruik aan te bieden. (Historisch) In Riesn woont nen bessen jager Den 't nooit missküt, aalt wat raakt, Det verteelt hee zelf, moar gistern Heffe toch wal naam emaakt. Op de Hoar, oarns oet nen weenkel, Wör ne radio estüln, En den gawdeef den was hoaste Ouwer 'n jagersman evüln. 'n Gawdeef vot, meer oonzen jager, Wal 's vuur heeter vuern estoan, Dr' achter an, hee zag um net nog Oarns een klaen café ingoan. In de rappegaejd har 'n jager 'n Poar leu 't hele spil verteeld, En al heel gaaw, det snap iej, De pelitie op ebeeld. Iej begriep wal det het menke Zoonder mear wör met enümn, Duur 't gaaw ingriepn van den jager, Was der neet vear met ekumn. Vake dach ik: as den jager Mear dit is gebuurd en 'k wil um js. Wat verteeln, 't is ouwerdreewn, Hiervuur ech een pluumke geewn. Rijssen. J. ROZENDOM. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Rotterdam. dinsdag 1 maart „Prijsvaststelling in de middenstand". Spreker: Dr. H. O. Goldschmidt, Eind hoven. woensdag 2 maart „Het verlenen van service aan de klant bij karweiwerk". Spreker: C. P. W. Cornelissen, Arnhem. Branchedag, georganiseerd in samen werking met de Stichting Raad van Be stuur in het Loodgieters-, Fitters- en Sanitairinstallatiebedrijf. donderdag 3 maart „Het opvolgingsvraagstuk in de mid denstand". Spreker: H. Post, directeur Alg. Waar borgfonds voor de Middenstand, Am sterdam. In het Middenstandscentrum, dat zich tijdens de Voorjaarsbeurs (van 29 febru ari tot en met 5 maart) op het Croeselaan- terrein in Hal C bevindt, zullen dagelijks om 12.30 uur interessante middenstands vraagstukken worden behandeld. Het programma van deze bijeenkom sten luidt als volgt: maandag 29 februari ,,De betekenis van de overheidspolitiek voor de middenstand". Spreker: H. van Eijsden, lid van de In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden zich toegang weten te verschaffen tot de slagerswinkel van de firma Huiskes aan de Enterstraat. Zon dagmorgen werd de inbraak pas ontdekt, doordat een lamp nog brandde. De vrouw des huizes heeft in de nacht wel iets ge hoord, maar zij heeft er geen acht opge slagen. De kassa van de winkel stond open, terwijl nog enig kleingeld op de grond lag. Het overige geld (wisselgeld tot een waarde van f 25.was verdwenen. Waarschijnlijk hebben de inbrekers zich ook te goed gedaan aan worst. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het is (nog) niet bekend hoe de inbre- ker(s) zich toegang hebben verschaft. vrijdag 4 maart „Kortingstelsel en middenstand". Spreker: P. Hoefsloot, Arnhem. De detaillisten, die de Voorjaarsbeurs bezoeken, worden opgewekt deze bijeen komsten bij te wonen. Zij kunnen in het Middenstandscen trum de gehele dag terecht voor advies bij de volgende instanties, die tijdens de beurs zitting houden: de Centrale Middenstandsorganisaties; het Economisch Instituut voor de Mid denstand; het Productiviteitscentrum voor Mid den- en Kleinbedrijf; de Rijksmiddenstandsvoorlichtings- dienst; het Centraal Orgaan ter Bevordering van de bouw van middenstandsbedrijfs panden; het Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand; de Nederlandse Middenstandsbank.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1