'mêÊ0m MmÈsm Tweede Kamer veroordeelt Amerikaans luchtvaartbeleid BUITENLANDS OVERZICHT FILM N IEUWS VAN HET BINNENHOF Revue Ter Horst Co» trok 7500 bezoekers Dierenbescherming Deze tijd van het jaar is bijzonder geschikt voor kleine, huiselijke feestjes. De vraag: „wat zal ik daar voor aantrekken" kan daarbij voor menige vrouw uitgroeien tot een obsessie. Toch kan men met een goedkoop lapje stof en wat handigheid zoveel zélf doen, om variatie aan te brengen in een japon die reeds enige malen achter een dienst heeft gedaan. Reken daar ook bij voor baat op, door wat meer stof te kopen dan u onmid dellijk nodig heeft, voor een jasje, vestje, lijfje, cein tuur e.d. Op de foto toont het meisje een aardig model met mogelijkheden. Jack P. de Klerk. Rechtspositieregeling ambtenaren gemeente Reclame is de bloedsomloop van het zakenleven l -wi f. f. y. s. fï v - - *im -itfyi-V *if 'ïvi<?' Vrijdag en zaterdag draait in het Park gebouw de film „Nachtzuster Ingeborg". Ingeborg Roeder komt als jong ver pleegster in het ziekenhuis waar Profes sor Burger, een oude vriend van haar vader, geneesheer-directeur is. Zij maakt daar kennis met diens zoon Dr. Manfred Burger, een nogal onbezonnen jongen, die veel succes heeft bij de vrouwen. Hij maakt haar het hof en samen met zijn vriend Dr. Hans Markwitz gaat hij met Ingeborg en haar vriendin Gerti veel uit. Professor Burger ziet deze vriendschap met lede ogen aan, daar hij Ingeborg te goed vindt voor zijn zoon. Hij weet niet dat deze vriendschap al is uitgegroeid tot een innige liefde. Op een avond, als Ingeborg nachtdienst heeft, komt Manfred haar halen om zijn nieuwe auto te proberen. Ze zwicht voor zijn argumenten en gaat mee. Terwijl ze weg is wordt een patiënt op haar zaal onwel, waardoor uitkomt dat zij haar plicht heeft verzaakt. De patiënt sterft en zijn familieleden dienen een aanklacht in tegen Ingeborg. Zij wordt vrijgespro ken, omdat blijkt, dat de patiënt toch zou zijn overleden. Professor Burger moet haar wel ont slaan, maar hij verzoekt zijn collega Dr. Ranzau om haar als verpleegster aan te nemen in zijn ziekenhuis. Verder laat hij Ingeborg beloven, dat zij Manfred nooit meer zal zien. Hij wijst haar erop, dat zij door zijn zoon in deze situatie is geraakt. Hij is onverantwoordelijk, ook in zijn omgang met meisjes. Prof. Burger zorgt dat Manfred een baan krijgt in Wenen. Ingeborg laat in derdaad niets meer van zich horen, ook niet als zij tot de ontdekking komt dat ze moeder moet worden. Als haar zoon geboren is, die ze Man fred noemt, blijft Ingeborg in het zieken huis werken, terwijl haar moeder thuis op de baby past. Intussen zijn Gerti en Hans getrouwd. Zij hebben Ingeborg sinds haar ontslag niet meer gezien en ontdekken, als zij haar thuis opzoeken, dat er een baby is. Hans licht Manfred per brief in en deze rijdt hals over kop naar huis om zijn vrouw en kind te zien. Hij verongelukt echter vlakbij het ziekenhuis waar Inge borg werkt en zwaargewond wordt hij er binnengebracht. Dr. Ranzau probeert hem te redden met een spoedoperatie, maar het hart begeeft zich. Dan masseert Prof. Burger die bij de operatie aanwezig is, het hart van zijn zoon, dat op het laatste moment weer gaat werken. Manfred is gered, dankzij het ingrijpen van zijn va der. Professor Burger ziet in, dat zijn zoon door Ingeborgs liefde een ander mens is geworden en hij geeft hun zijn zegen. Woensdag de film ,,De dokter van Stalingrad". Dr. BÖhler, een Duits hersenspecialist, is bij Stalingrad gevangen genomen en hij vertoeft al ettelijke jaren in een Rus sisch krijgsgevangenkamp. Samen met zijn assistent Dr. Sellnow probeert hij zoveel mogelijk te doen voor zijn mede gevangenen, maar het ontbreekt hen aan alle mogelijke medicijnen. Het is Dr. Böh- ler niet veroorloofd te opereren, maar als Schultheiss, een van de soldaten, blinde darmontsteking krijgt en het duurt te lang voor de districtsarts komt, dan ope reert Böhler hem met een zakmes. Hij naait de wond dicht met zijde van een door de hospitaalsoldaat Pelz gestolen shawl van een van de keukenmeisjes. Door deze shawl wordt echter de operatie ontdekt en men dreigt Dr. Böhler met de krijgsraad. Hij kan hier echter aan ont komen door een hersenoperatie te ver richten op het zoontje van de kampcom mandant, die aan een tumor lijdt. Hij weigert dit. Intussen wordt door de krijgsgevangenen ontdekt dat een van hun kameraden hen bij de commandant verraadt, hetgeen al velen van hen het leven heeft gekost. Zij vermoorden deze man en als dit wordt ontdekt, moet Dr. Böhler wel toestemmen in de operatie De grote belangstelling die nog steeds bestaat voor de opvoeringen van de revue „Daor zit skutte in" door het revue gezelschap van de N.V. ter Horst en Co bewijst, dat de Rijssense revue tot in verre omtrek een schitterende reputatie heeft veroverd. Iedere uitvoering is gegeven voor een uitverkochte zaal, waarin steeds een pret tige sfeer heerste. Kennelijk waardeert men de prestaties van de revue-mede- om te voorkomen, dat de moord naar Moskou wordt gemeld. Dankzij het feit, dat de operatie prach tig gelukt is, mogen er 150 mannen naar Duitsland terugkeren en Dr. Böhler, die zelf aan een hartkwaal lijdt, wil persé dat Dr. Sellnow meegaat. Sellnow is na melijk verliefd geworden op de Russi sche dokteres Alexandra Kasalinsskaja en Dr., Böhler vreest represailles van de kampadjudant Markow, die zelf verliefd op haar is. Maar als Sellnow en Alexan dra elkaar ten afscheid kussen worden zij verrast door Markow, die hem neer schiet en laat arresteren. In de hoop dat er nooit meer oorlog komt gaan de 150 mannen naar huis en Dr. Böhler blijft voorlopig in het kamp achter om voor de anderen te kunnen zorgen. President De Gaulle van Frankrijk heeft, kort nadat zijn regering van het parlement voor de tijd van een jaar vol machten had gekregen om de orde te handhaven, de staat te beschermen en de pacificatie en het bestuur in Algerije te bevorderen, enkele veranderingen in zijn regering aangebracht, waardoor enkele ministers, die zich te slap of te vijandig tegenover de koers van De Gaulle hadden getoond, vervangen zijn. Twee ministers zijn ontslagen: Cornut-Gentille, minister van posterijen, en de gevreesde Jacques Soustelle, minister voor de Sahara en kernenergie. Hun ministeries hadden nu wel niet rechtstreeks met de toestand in Algerije te maken, maar vooral Soustelle is een verbeten tegenstander van het zelfbe schikkingsrecht en uit dien hoofde niet een man op wie men kan rekenen. De minister van defensie was op deze post te zwak gebleken en is verhuisd naar kernenergie. Tegen veler verwachting in is Delouvrier, de regeringsgevolmachtigde in Algiers, niet vervangen. In Moskou hebben vertegenwoordigers van het Oos telijke blok enkele dagen vergaderd. Vo rige week dinsdag kwamen de premiers en partijsecretarissen bijeen om het over landbouwproblemen te hebben; donder dag vergaderden de ministers van defen sie. Wat er uit het overleg naar voren is gekomen is niet veel nieuws. Men had verwacht, dat de satellieten ook een de mobilisatie zouden aankondigen, gekop peld wellicht aan een modernisatie van het leger, maar daar is niet van gekomen. De ministers hebben zich wel met enige felheid uitgelaten over de onhoudbare toestand, dat nu, vijftien jaren na de oor log, nog geen vredesverdrag met Duits land is. Het toevertrouwen van kerngeheimen en zelfs kernwapens aan bondgenoten heeft ook een plaatsje gevonden in de persconferentie van president Eisenhower, die zei veel te voelen voor een wijziging van de wet, die dit verbiedt. Het onheil spellende ogenblik lijkt nader te komen, waarop niet alleen enkele grote landen over deze verschrikkelijke wapens kun nen beschikken, maar ook de kleinere en de middelgrote. Dat vooruitzicht lacht niemand erg toe, omdat het wapen in handen van een onverantwoordelijke staatsman een groot gevaar voor de ge hele mensheid kan betekenen. Hoe meer werkers, die avond aan avond hun beste beentje voorzetten, om de belangstellen den een genotvolle avond te bezorgen. Het was gisteravond een bijzonder pret tige avond voor mej. Mimi Roetgerink uit Enter, die tot haar verrassing de me dedeling kreeg, dat zij de 7500ste be zoekster was van de revue. Het charmante Enterse meisje werd op het toneel ge roepen, waar Bernard Paauwe, een van de meest bekende revuespelers haar na mens het revuegezelschap een tuil bloe men overhandigde en een prachtige fruit mand. Mede door dit intermezzo heerste er I gisteravond een uitbundige geest zowel j „op de planken" als in de zaal. Met ingang van 1 januari is voor het personeel van de gemeente Rijssen een nieuwe rechtspositieregeling ingevoerd, n.l. een ambtenarenreglement, een ar beidsovereenkomstenverordening en een overlegverordening. Deze overlegverorde- ning regelt de werking van het georgani seerd overleg inzake alle onderwerpen tot de arbeids- en dienstvoorwaarden van het personeel behorende. De verordening voorziet in de instelling van een commis sie die over onderwerpen beraadslaagt en haar mening kenbaar maakt, alvorens door het college van B. en W. of door de raad besluiten worden genomen. In de eerstvolgende raadsvergadering zal de raad tenminste drie leden uit haar midden moeten aanwijzen, die deze com missie zullen vormen. Ook zullen drie plaatsvervangende leden moeten worden gekozen. landen het wapen hebben, hoe gevaarlij ker. Binnenkort is er een vierde land bij, dat een atoombom heeft: Frankrijk. Alles is in gereedheid gebracht, men wacht op een gunstige wind. Maar het zal nog wel jaren duren, voordat Frank rijk over de transportmiddelen beschikt om het wapen naar de eventuele vijand te transporteren. De Gaulle hoopt door het wapen vermeerderd gezag van Frank rijk, maar dat zou wel eens een illusie kunnen zijn. Premier Maemillan van Engeland heeft zijn reis door Afrika volbracht en zijn laatste gastheer zal wel het minst ingenomen zijn met zijn be zoek. In een vergadering van het Zuid- afrikaanse parlement heeft Maemillan nl. met ronde woorden de zg. apartheidspoli tiek van de Zuidafrikaanse regering ver oordeeld. Deze bestaat uit het streven naar een zo volledig mogelijke scheiding van de blanke en de niet-blanke bevol king van de Zuidafrikaanse Unie. Er wor den voor de niet-blanken afzonderlijke woongebieden gebouwd, waar de blanken niet zullen mogen komen, zomin als de niet-blanken in blank gebied zich zullen mogen vestigen. Scholen, bussen, werk kring en kerk, alles staat in het teken van de rassenscheiding,, waarbij de blanke uiteraard voor de Zuid-Afrikanen het su perieure wezen is. -s In de Indiase deelstaat Kerala, in het Zuidwesten van het grote schiereiland, zijn verkiezingen gehouden, die nodig wa ren geworden toen de Indiase regering vorig jaar de communistische regering van Kerala ontsloeg en de in meerderheid communistische Kamer naar huis zond. Wanbeheer en het verwekken van onrust waren de motieven om in te grijpen, voor al toen de communistische regering de scholen, tot nu toe beheerd door christe nen en hindoes, aan zich wilde trekken. De nieuwe verkiezingen zijn geen ne derlaag voor de communisten geworden. Zij zijn de meerderheid in het parlement kwijt, dat is waar, maar hun stemmental is gestegen. Doordat nu alle andere par tijen gemene zaak maakten, zijn de com munisten vele zetels ontglipt in districten, waar zij de grootste partij waren. Het communistische gevaar is in Kerala be paald niet verminderd. RIVO—SPARTA-WILHELMINA In een met veel spanning tegemoet ge ziene wedstrijd is het RIVO niet gelukt de koplopers een nederlaag toe te brengen. De setstanden bewijzen echter wel, dat het geducht gespannen heeft: 615, 13 15, 14—16! ANTILOPEN—RIVO Ondanks het feit dat RIVO het bestond een 20 set-achterstand volledig weg te werken, waren de bezetters van de 3de plaats toch te sterk voor RIVO. Setstan den: 15—10, 15—11, 14—16, 12—15 en 15—12. RIVO I heeft nu uit 11 wedstrijden 8 punten behaald- Op 8 februari werden in Nijverdal de wedstrijden RIVO II—Nijverdal II (0—2) en RIVO IINijverdal I gespeeld, welke laatste verdiend door RIVO met 21 ge- wonnen werd. Uit 13 wedstrijden heeft RIVO II nu 12 punten behaald. Het bestuur van de Vereniging tot Be scherming van dieren, afd. Rijssen, zoekt een persoon, die genegenheid en gelegen heid heeft om de verzorging op zich te nemen van zwerfdieren (meest honden). Vereist is in de eerste plaats: liefde voor de dieren (in nood). Verder zal men over enige ruimte moeten beschikken, waar enkele hokken en rennen geplaatst kunnen worden. Ons bestuur zal zich belasten met de plaatsing daarvan. Het betreft slechts enkele honden (ge middeld 2 a 3) waarvoor steeds zo spoe dig mogelijk een goed tehuis wordt ge zocht. Dit werk wordt op billijke wijze be- Ontstemming over de afwijzing van luchtlandingsrechten voor de KLM in Californië heeft de Tweede Kamer ge bracht tot een publiek protest tegen onze machtigste bondgenoot: de Verenigde Sta ten van Amerika! Dinsdagmiddag jl. ver hieven alle Kamerleden hun stem ter on dersteuning van het standpunt van mi nister Luns, dat de regering te Washing ton zich door de belangen van de Ameri kaanse luchtvaartondernemingen heeft la ten leiden op een pad, dat tot verslechte ring van de wederzijdse bondgenootschap pelijke verhoudingen moet leiden. Tot deze zeldzame stap werd de Tweede Ka mer bewogen door haar senioren-convent, dat gevormd wordt door de fractieleiders van de vijf grootste partijen. Op dit punt waren regeringspartijen en oppositie ken nelijk niet verdeeld. Minister Luns achtte deze stap een sterke steun in de rug om bij de Amerikanen op herziening van hun beslissing aan te dringen. Nieuw-Giunea Blijkbaar om de eensgezindheid beter te doen uitkomen, deed de Tweede Kamer haar uitspraak over de landingsrechten van de KLM, los van de behandeling van de begroting van buitenlandse zaken. Daarbij doet zich altijd immers het ge schilpunt inzake Nieuw-Guinea tussen de regeringspartijen en de P.v.d.A. voor. We derom beklemtoonde minister Luns hier bij, dat het plaatsen van Nieuw-Guinea onder het beheer van de Verenigde Na ties geen oplossing zal betekenen, omdat Indonesië hiertegen blijft gekant. Het pro bleem Nieuw-Guinea heeft zijn bestaan alleen te wijten aan de omstandigheid, dat Indonesië dit gebied opeist. „Hiertoe", zo herhaalde minister Luns, „is de rege ring en is ook de P.v.d.A. niet bereid". Daarom zal dit vraagstuk blijven bestaan totdat Indonesië zijn illusies opgeeft. Ne derland kan hiervoor zijn voornemens niet opgeven, al gaf minister Luns toe, dat deze wellicht een versnelling in de rich ting van de zelfbeschikking zouden moe ten ondergaan. Duitse onderhandelingen Staatssecretaris Van Houten deed en kele mededelingen over de onderhande lingen met West-Duitsland, welke het einde beginnen te naderen. Over de hoog te van het bedrag der schadeloosstelling aan degenen, die om redenen van ras, ge loof of wereldbeschouwing door maatre- loond en vergoed (nader overeen te ko men). Rijssen heeft dringend behoefte aan zo'n asyl, waar de arme zwervers een liefderijk onthaal vinden (zie advertentie in dit blad). Wie helpt ons? Weet u iemand, geef het aan ons door en wij zullen dankbaar gebruik maken van uw tip. Inlichtingen en aanmeldingen bij de secr mej. v. d. Gaast, Wierdensestr. 64. gelen der nazi's zijn getroffen, kon hij zich nog niet uitlaten; wel gaf hij de verzeke ring, dat het bedrag zonder inmenging van Duitse zijde zal worden verdeeld. Ge durende tien jaren zullen duizend familie leden van overleden gedeporteerden gra tis vervoer in West-Duitsland krijgen voor bezoek aan kerkhoven of gedenkplaatsen. Het Duits verlangen tot herstel van de vóóroorlogse grenzen zal niet geheel wor den vervuld. Weliswaar zullen de over wegend door Duitsers bewoonde correc- tiegebieden Elten, Tuddern en Dinxperlo goeddeels worden teruggeven, zonder fdat er een volksstemming wordt gehouden, maar zes andere in 1949 uitgevoerde grenscorrecties blijven gehandhaafd. De geconfisqueerde grenslanderijen, welke in handen van Nederlandse overheidsinstan ties zijn in totaal 1250 ha zullen aan Duitsland terugverkocht worden. Over de grens in de Eemsmonding kon geen overeenstemming worden bereikt, maar er is een practische oplossing ge troffen, welke de regering aanleiding geeft de toekomst van Delfzijl met ver trouwen tegemoet te zien. Er zal een per manente Nederlands-Duitse Eems-com- missie alsmede een scheidsgerecht worden ingesteld. Voorts beloofde de staatssecretaris de Kamerleden, dat de regering zal vasthou den aan de mogelijkheid, dat het Rijn- vaartvraagstuk aan het Internationale Ge rechtshof zal worden voorgelegd. Prijsstijgingen Midden in de actualiteit stond de Twee de Kamer in de afgelopen weken ook herhaaldelijk door het donderdags vra genuurtje te benutten. De socialistische landbouwexpert Egas verlangde bijvoor beeld opheldering over de voorgenomen verhoging van de pachtnormen. Minister Marijnen gaf te verstaan, dat het de be doeling is de pachten aan te passen bij de voorgenomen huurverhoging voor niet- agrarische woningen. Drs. Nederhorst her innerde de CH-minister De Pous aan de mededeling, welke de AR-staatssecretaris Roolvink in december jl. heeft verstrekt, namelijk dat de regering „niet onbelang rijke resultaten" zou boeken in de strijd om prijsverlaging. Minister De Pous ont kende, dat hij ooit een verlaging van de kosten van levensonderhoud had toege zegd; hij achtte het streven naar prijs verlaging desniettemin van belang om de verhoging van andere prijzen weer op te vangen „Zwakke plekken" De socialistische vragen bedoelden ken nelijk weer de aandacht te vestigen op de nadelen van de „vrijere loonvorming". Op dit punt blijven de regeringspartij het kabinet-De Quay echter steun bieden. In tussen begint in hun gelederen echter wel twijfel te ontstaan over de bekwaamheid van de daarvoor allereerst verantwoor delijke minister van sociale zaken. Zo wel de AR-partijvoorzitter Berghuis als zijn CH collega Beernink en de liberale ondervoorzitter Van Riel, hebben in de afgelopen tijd erkend, dat het ministerie „zwakke plekken" heeft. Een vervanging van de RK-minister Van Rooy met name lijkt op de duur onvermijdelijk! (Nadruk verboden) ■MI

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 4