^Jèyóóenóe 0udkeden Rij ssen buiten de wallen w m m Londen City houdt vast aan oude gebruiken en historische privileges I 1 I I p Excelsior naar de 2e klasse '»mmmi Lord Mayor is een machtig man Spaar de moeite om naar elders te gaan Ais U zoveel goede adressen ten dienste staan DE VROUWE VAN DE STOEVELAAR KAART DOOR lis - I 1 -«• '}mKf-'' rp,J« ^isi - Jaargang 38 No. 6 (Tweede Blad) VRIJDAG 12 FEBRUARI 1960 Weekblad voor Rij ssen De Vrouwe van de Stoevelaar had vaak boodschappen naar de Rijssense naaister. En eerlijk gezegd had zij veel noten op haar zang. Maar Janna was er blij mee. Want deze hoge klant kon voor haar al les breken en maken. Haar moeder te Hengelo was nu oud en versleten en Huis Hengelo onbewoond. Maar Janna's moe der leed geen gebrek. Zij woonde zonder huur in de paar kamers van een oud klein huisje en eenmaal in de twee maanden zocht de Vrouwe van Stoevelaar haar op. Maar Janna zelf werd op haar wen ken bediend, tenminste, zolang ze haar werk naar de zin kon doen van mevrouw van de Stoevelaar. Janna was ook een van de weinigen, die niet behoefde te wachten op loon. Mopperend en vloekend betaalde de heer van de Stoevelaar het loon, dat Janna in rekening bracht. De Vrouwen van de Oosterhof en de Grim berg hadden wel eens aanmerkingen op het werk van Janna en de hoge kosten. En de dames kregen altijd gelijk van de luitenant-stadhouder van de lenen. Dit be gon de Vrouwe van de Stoevelaar te ver velen. En zij verweet haar man, dat het zonde was, dat hij een vrouw als haar ge kregen had. Rijk, mooi en zuinig. En ze bracht hem aan het verstand, dat Janna de naaister goed in het zadel moest wor den geholpen. En terwijl de heer van de Stoevelaar met zijn duim de tabak in de pijp drukte, schamperde hij: en de tuin man Peters zeker ook? Laat dat maar aan mij over, riep mevrouw. Vanmiddag gaan we even naar Rijssen, decreteerde zij, en zorg er voor, dat je je gewicht als stad houder der lenen in de weeschaal werpt! De Vrange moet schoolmeester worden, versta je? Heer Jacob verstond 't en was er blij mee, blij dat die lamlendige kerel van de Stoevelaar verdween. Maar eer het negen uur des avonds was, kwamen er weer nieuwe wolken aan de echtelijke horizont op den huize Stoevelaar. Janna had te Rijssen een neef en die moest aan een baan geholpen worden. Zij wist het zo te plooien, dat mevrouw haar beloofde, dat Janna's neef poortwachter zou wor den op de Stoevelaar. Op andere adellijke huizen had men zo'n baan niet, maar dros ten en luitenants-stadhouder der lenen hadden zo iemand wel. En nu had heel toe vallig de Jonker zelf de post beloofd aan de aanstaande van Aalken de kamenier. Toen mevrouw des avonds, de mooie voetjes in muiltjes gestoken, gezeten aan het helder knappend haardvuur, haar plannen ontvouwde, gromde haar heer ge maal als een hond en beet haar bits toe, dat hij de post beloofd had aan Aolken's aanstaande. Fel boorden mevrouws bruine ree-ogen in de zijne. Jacob, riep ze, Berend uit Rijssen wordt poortwachter, een an der verkies ik niet. En weer vermeldde het dagboek: Op aanraden van mijn vrouw zal Berend uit Rijssen poortwachter worden, maar ik wil hem niet! Wind oost en schraal weer. De Vrange gaat volgende week weg! De Vrouwe van de Stoevelaar had het geklaard, de oude schoolmeesterse kwam op de Stoevelaar en haar man, de school meester, ook. De oude schoolmeester sprak de Jonker telkens tegen, en zo iets was op de Stoe velaar nog nooit vertoond. De oude lum mel, noemde de Jonker hem. Maar hoofd zaak was dat Janna als naaister te Rijs sen bleef. En de hoge vrouwen van de Oosterhof, de Grimberg en Eversberg wa ren het volkomen met de Vrouwe van Stoevelaar eens, dat Janna als meesters- vrouw een behoorlijke woning moest heb ben. De Vrange zelf viel als schoolmees ter mee. Dat had hij te danken aan zijn vroegere meesteresse, die hem daarvoor had laten klaar stomen. Vrangen Jan moest maar adresseren aan de burge meesters om een woning naar zijn stand. Maar de burgemeesters antwoordden, dat mevrouw van de Stoevelaar daar maar voor moest zorgen. Zij had de burgemees ters ook de Vrange op het dak geschoven. Toen de Vrange dit alles eerlijk tegen de Vrouwe van de Stoevelaar opbiechtte, nam deze haar man onderhanden. Hij moest de burgemeesters van Rijssen aan het verstand brengen, dat een Rijssense schoolmeester 'n principale woning kreeg. Maar de Jonker verklaarde met een ver woede uitval, dat hij liever op de Vrange zou schieten, dan voor hem bij de Rijs sense burgemeesters te gaan soebatten om een woning. Dus daar kwam niet van. Maar mevrouw had meer pijlen op haar boog. Zij stuurde een knecht naar Evers- berg of zoone Van Heerdt eens wilde ko men, zij had moeilijkheden. En zoon van Heerdt kwam met zijn vrouw Cornelia. En ze werden door de moeder hartelijk ontvangen en door Jonker Jacob ook, al vond deze Adam van Heerdt een walg van een kerel. Zoone van Heerdt kon zich de moeilijkheden van zijn schoonmoeder voorstellen, want de dochter Cornelia was ook niet mis, die wist op dezelfde manier als haar moeder haar zin door te drij ven, al was zij dan ook veel zuiniger dan mama. Mevrouw van Heerdt was er da delijk voor, dat haar man een behoorlijk huis zou kopen te Rijssen, maar, zo voeg de ze er bij, hij, de schoolmeester, moest een verantwoorde huur betalen. Het kwam \y'> i I A t Voorbereid op de zomer in een charmant jurkje. De Nederlandse stoffenindustrie biedt daartoe tegen woordig een massa mogelijkheden, in katoen, wol en half-syntetische textiel. Bedrukt of geweven in fraaie kleuren. (Foto „Modenieuws") dan voor elkaar en op een mooie oktober dag moest heer Jacob zich zeer tegen zijn zin in volle luister kleden, de degen als teken zijner waardigheid als luitenant- generaal der lenen aangespen en met zijn vrouw mee, om de huwelijksplechtigheid in de kerk te Rijssen bij te wonen. En dat voor zulke pruttel!, vloekte hij in zichzelf. Ziezo, dat was dat. Maar spoedig zou mevrouw van de Stoevelaar klachten krijgen. Schoolmeester de Vrange was een machtswellusteling, die zelfs de zoontjes van de burgemeesters een flink pak voor de broek gaf als dat zo te pas kwam. Toen een der burgemeesters zich daar over beklaagde, riep De Vrange: In de school ben ik baas en buiten de school de kasteelheren. En, voegde hij de klagende burgemeester toe, als het je niet aanstaat, zeg het maar, dan kun je ook een smeer krijgen! Dat vonden de burgemeesters toch te gortig. Orde en gezag moest er zijn, maar dat ging te ver. Twee burge meesters trokken naar van Ittersum naar de Oosterhof. Zij werden er hartelijk ont vangen. En de Jonker van de Oosterhof sprak van slechte tucht onder de kinderen in de tijd van de oude schoolmeester, die ze uit zuinigheid op de stoel hadden la ten zitten. Neen, hij kon er alleen niets aan doen. De heer van Eversberg en de Grimberg moesten er ook in gekend wor den. En hij gaf hun tevens de raad, zich tot de Vrouwe van Stoevelaar te wenden. Toen de burgemeesters vertelden dat zij met de Stoevelaar niets te maken hadden, hield de heer van de Oosterhof hen voor, dat men daar voor de oude schoolmeester zorgde. Twee burgemeesters werden afge vaardigd naar de Stoevelaar. Intussen was mevrouw al ingelicht door de Vrouwe van de Oosterhof. De heer van de Stoeve laar verkneuterde zich in het bezoek. Een burgemeester, die door de schoolmeester een pak slaag werd aangeboden, daar zat muziek inHij vroeg aan Berend de poort wachter uitvoerige inlichtingen over de Rijssense burgemeesters, en twee dagen later, des middags om half drie, daar wa ren ze. Zij werden door Berend met de no dige onderscheiding begroet, en meldden zich, de huisknecht liet hen binnen. In de kleine kamer op de huize Stoevelaar, waar men burgers en boeren placht te ontvan gen, zaten de heer en mevrouw van de Stoevelaar te wachten. Mevrouw stond wel even versteld van de gemanierdheid van de Rijssense ambtsdragers, die hun bezen ding keurig deden. En toen ze De Vrange een gloepert noemden, protesteerde zij niet eens. Toen ze vertelden dat De Vran ge een hunner op een pak slaag getrak teerd had, bulderde de Jonker van het lachen. VAN COEVERDEN. RV (ZM) WON OP OVERTUIGENDE WIJZE Hef met enkele invallers uitkomend RV-team heeft zaterdagmiddag op uit stekende wijze revanche genomen tegen het bezoekende Juliana. Met 31 gingen de gasten uit Hengelo ten onder tegen een ploeg die geladen in het veld kwam. Met de terugkeer van rechtsachter Rete- rink was de rust in de RV-achterhoede weergekeerd, terwijl de debuterende linkshalf Ten Bolscher een dermate goede partij speelde dat heropstelling van deze speler zeker aanbeveling verdient. Met uitzondering van de rechtsbuitenplaats vertoonde de RV!-ploeg dit keer geen zwakke plekken. Reeds na vijf minuten kwam duidelijk tot uiting dat de ad- spirantkampioenen het tegen deze RV-ers zwaar te verduren zouden krijgen. Met goed opgezette aanvallen werd de Ju- liana-veste gedurig onder druk gezet en het was voornamelijk aan de uitstekend keepende doelman Meutstege te danken dat er vooreerst geen doelpunten kwa men. De cornerverhouding 71 in het voordeel der thuisclub, reeds na 20 min. spelen, sprak echter duidelijke taal. In de 21e minuut kwamen de gastheren aan hun alleszins verdiende 10 voorsprong. Een lange pass van Lohuis bereikte de actieve midvoor Rutterkamp, die profi teerde van een aarzeling in de Juliana- achterhoede en Meutstege daarop geen kans gaf. Slechts zelden kwamen de gas ten tot uitvallen doch deze waren dan geenszins van gevaar ontbloot. Uit één hiervan scoorde midvoor Willemsen in de 43e minuut de gelijkmaker, dankbaar gebruik makend van een presentje van de RV-rechtshalf Müller, die hem het leer uitnodigend voor de voeten schoot (11). Direct hierop kreeg Juliana een penalty toegewezen, Wegens obstructie van stopper Ruiterkamp. Trainer-speler Brands (ex-prof), belastte zich met het nemen van de strafschop, doch vond de uitstekend en snel reagerende doelman Jansen op zijn weg, waarna Lohuis rus tig kon wegwerken. De tweede helft gaf in eerste instantie een sterk aanvallend Juliana te zien, doch allengs bezetten de gastheren weer het middenveld en bezorgde de snelle RV-voorhoede de verdediging der gasten volop werk. Enkele goede voorzetten van Kosterbok werden op keurige wijze door Meutstege onschadelijk gemaakt; een schot van Rutterkamp ging net naast; de schuiver van Bruggeman belandde tegen het hoofd van stopper Groen en ging corner, doch dit alles was slechts uitstel van executie. In de 28e minuut was het n.l. Ten Bolscher die vanuit het midden veld een soloren op het doel begon, tijdig afgaf naar de vrijstaande Lohuis, en door stormde naar het strafschopgebied, waar hij via Kosterbok het leer terugontving. Dit alles ging zo vlug in zijn werk, dat Meutstege zich pas realiseerde wat er ge beurd was toen het leer reeds achter hem in de touwen lag (21). Alle kramp achtige pogingen nog een gelijkspel uit het vuur te slepen faalden, doordat de RV-achterhoede potdicht zat en in de 40e min. kreeg Juliana de genadeslag. Vanaf de rechtsbuitenplaats gaf Ten Bol scher een hoge voorzet, waarna het leer via de schoen van rechtsachter Hobbelink voor de voeten van Bruggeman ketste. Als een granaat sloeg het leer, een fractie van een seconde1 later, langs Meutstege in het net. De strijd was hiermee ge streden en beide ploegen schenen met deze 31 uitslag tevreden te zijn. Zullen de rood-witten er morgen in slagen Rijssen weer een 2e klasse voet balclub te geven, waarvan onze stad na de degradaties van RV sinds vele jaren verstoken is geweest? In de belangrijke wedstrijd, die op de Mors gespeeld wordt tegen Oranje Nassau uit Almelo kan de beslissing vallen. Reeds aan een gelijkspel hebben de rood-witten voldoende om te promoveren, maar de kansen op de 7e overwinning in successie zijn er en wij verwachten dan ook niet anders dan dat er voor de zege gevochten zal worden, zoals bij de revanche in Al melo. Natuurlijk zullen de Oranje-Zwarte gasten tot het uiterste hun eigen kansen verdedigen en dienen zij zeker niet on derschat te worden, maar wordt er door Excelsior met dezelfde wil en overtui ging van eigen kracht gespeeld als de laatste wedstrijden, dan kunnen de pun ten in Rijssen blijven. Heren, vecht voor de promotie en zorgt er voor, dat de derde plaats op de rang lijst, die u voor de tweede keer zo moei zaam hebt bereikt, niet weer verloren gaat! De uitslagen van de zaterdag j.l. ge- t Deze praktische anorak is ge heel gevoerd en in een drop jes-dessin doorgestikt, van „perlon-tafzij. Als kleur is in dit geval z.g. Dior-rood geko zen. De hals met ritssluiting wordt extra beschermd door bont. De lange wollen panta lon is middernachtblauw. (Ontwerp „Modenieuivs") Toen in het jaar 63 na Christus de Ro meinse geschiedschrijver Tacitus als „bui tenlands correspondent" de plaats bezocht, die nu Londen is, beschreef hij haar als „bekend om haar handelsactiviteit en de opslag van allerlei koopwaar". Als hij van daag de dag terug zou keren naar dezelfde plaats, zou hij aan zijn woorden van bijna tweeduizend jaar geleden niets hoeven te wijzigen. De vierkante mijl grond, die City van Londen heet, is nog altijd een van de rijkste plekjes ter wereld. De City is méér dan het hart van Londen. Het is een volkomen zelfstandige plaats met een eigen karakter en eigen voorrechten en ofschoon de wallen, die haar eens omring den, tot op de grondvesten zijn afgebro ken, is de City iets „aparts" gebleven en zij is daar trots op. DE TOWERBEWAARDER RAMMELT MET SLEUTELS De City is de eeuwen door een zelfstan dig „staatje" gebleven en er is geen mo narch geweest, die dat heeft kunnen ver anderen. Natuurlijk: het is wel eens ge probeerd, door Willem de Veroveraar bij voorbeeld. Willem wilde van die zelfstan digheid niets weten en nam zich voor, zonder meer de toen nog ommuurde „City" binnen te gaan. Maar de bewoners van de City hielden de poorten voor de monarch gesloten, en maakten Willem duidelijk, dat zij niet voornemens waren, hem als vorst te erkennen, wanneer hij niet op zijn beurt de rechten van de City erkende. En Willem de Veroveraar gaf toe. Hij marchandeerde met de vertegenwoordi gers van Londen-City alsof zij vertegen woordigers van een vreemde mogendheid waren en hij erkende de uitzonderlijke po sitie van de historische plek. LORD MAYOR De zelfstandigheid van London City leeft vandaag de dag voort op vele ma nieren. De Lord Mayor van Londen heeft een vrijwel absolute macht en hij is aan niemand verantwoording schuldig, behal ve aan de koningin, die overigens zonder zijn toestemming niet het gebied van de City zou mogen betreden, als de voorrech ten precies en nauwkeurig werden nage leefd. Maar vandaag de dag is er geen enkele man meer in de City, die zijn vorstin de toegang zou willen ontzeggen en dus komt de Lord Mayor elke keer, als de koningin een officieel bezoek aan de City brengt, op het koninklijk rijtuig toe en biedt zijn vorstin als teken van erkenning en hoog achting een zwaard aan, waarna de vor- speelde wedstrijden luiden: Excelsior III—DETO II 4—1 Excelsior IVHulz. Boys 2 75 Holten AExcelsior A 20 Excelsior BSVVN A 5—0 Excelsior C—RKSV A 4—2 Enter CExcelsior C 02 Het volledige programma voor morgen is: Excelsior 1Oranje Nassau 1 Sparta IIExcelsior II Excelsior III—DES II SVVN III—Excelsior IV SOS AExcelsior A Excelsior BHolten A Excelsior CHolten B Excelsior DEnter B RV BExcelsior C. stin haar tocht „mag" vervolgen. Zo is de Mayor een machtig man: hij is het staats hoofd van de City, des City's admiraal en generaal en slechts hij mag als puntje bij paaltje komt beslissen, wie er in de City mag worden toegelaten en wie niet. TRADITIES Nergens leeft de Britse traditie zo als juist in de City. Tientallen oude gebrui ken, waarvan er ettelijke 't reeds duizend jaar hebben volgehouden worden er angst vallig onderhouden, zowel bij grote plech tigheden, zoals de jaarlijkse rijtoer van de Lord Mayor vóór het uitspreken van de „jaarrede" (de koets, waarin hjj de tocht maakt is twee eeuwen oud) als wel b(j kleine feestelijkheidjes, die zelfs nog lang niet iedere Londenaar kent. Zelfs de stra ten in de City dragen het stempel van de traditie. Zij herinneren aan de ambachten, die er vroeger werden uitgeoefend (Lombard- street wekt gedachten op aan „de Lom merd" en dan is men er niet ver naast). Er is een Broodstraat, waar vroeger voor namelijk bakkers woonden, er is een Melk- straat, die vroeger plaats bood aan han delaars in zuivelprodukten en er is zelfs een Honingpotlaan, waar eeuwen geleden de imkers van Londens omstreken bijeen kwamen, om er hun produkten te verhan delen. „KELNERS" In de oudste Londense ondernemingen leeft de traditie ook nog voort. De enorme, onlangs geheel vernieuwde zaal, waar de grote verzekeringsmaatschappijen Lloyds haar voornaamste zaken doet, heet nog al tijd gewoon „kamer" en de bedienden van Lloyds worden „kelners" genoemd, termen die dateren uit de tijd, dat Lloyds nog een gewoon koffiehuis was met een aparte kamer, waar verzekeringsmannen bijeen pleegden te komen voor het maken van afspraken. In de Tower van Londen gaat iedere avond de hoofdbewaarder in zijn schilder achtige uniform, vergezeld van enkele sol daten, de hoofdpoort op slot doen met een eeuwenoude sleutel. Dat op slot doen heeft niets meer te betekenen: de moderne be veiliging maakt dat oude slot volkomen overbodig. Maar de traditie wil, dat het gebeurt en daarom trekt de hoofdbewaar der elke avond opnieuw naar de hoofd poort 5000 INWONERS Het aantal inwoners van de City is de laatste honderd jaar sterk teruggelopen. In 1850 waren het er nog 100.000, thans zijn het er niet meer dan 5000, hoofdzake lijk portiers, bewaarders en ander toe zichthoudend personeel. De terugloop van de bevolking is zeer wel verklaarbaar: in de afgelopen eeuw heeft het handelsleven op zoveel kantoor- en winkelruimten in de City beslag gelegd, dat er voor woningen niet veel plaats is overgebleven en van lie verlede zijn de City-mensen verhuisd naar andere wijken van Groot-Londen. In de City werken niet minder lan 400.000 mensen, die elke morgen met bus sen en treinen worden aangevoerd. De City is alleen rustig op zondagmorgen: dan kan het gebeuren, dat de wandelaar door de City alleen maar enkele surveillerende politiemannen ziet en een menigte zwerf katten, waar Londen zo rijk aan is. Maar 's maandags neemt het gewone leven weer bezit van dit historisch stukje grond, dal sedert de dagen van Tacitus zijn belang rijkheid in de wereld volkomen heeft we ten te handhaven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3