Ds. H. Brinkman een kwart eeuw predikant Kijkt uit uw ogen? Daor wa'k al wier IES DE LAHGE Hoe de postzegel geboren werd kisten restanten SIGAREN Sigarenmagazijn GIJSBERS WOLTERS Accountantskantoor Oving aangifte biljetten inkomstenbelasting 1959 R.K.S.V. NIEUWS PREDIKBEURTEN Moeder vraagt Baby draagt kleding van Elsenerstr. 72 knoopsgaten asylhouder Adverteert in dit blad Schaaknieuws Voorlichtingsavond duivensport Lezing over Israël door mevr. dr. Bruining Biljarten Adverteert in dit blad Dr. Stokkersstraat 35 Telef. 2274 Rijssen Wij verzoeken onze cliënten beleefd om de zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren. WIJ ONTVINGEN WEER ENKELE GROTE diverse merken uit prima tabakken nu 20 ct. p. stuk WINTERMANS CIGARILLOS 50 stuks ƒ3 RITMEESTER COCARDE 50 stuks ƒ3 LA PAZ in zakjes van 5 stuks 1.10 en koop de allernieuwste VELOURS OVERGORDIJNEN bij U hebt dan overgordijnen, waar U nooit op uitgekeken raakt. Woensdag a.s. zal het 25 jaar zijn ge leden, dat ds. H. Brinkman uit Rijssen werd bevestigd als predikant in de Ge reformeerde Kerken in Nederland. Ds. Brinkman werd op 21 april 1907 in de gereformeerde pastorie van Duurs- woude in Opsterland (Friesland) gebo ren. Hij bezocht eerst twee jaar het ste delijk gymnasium te Winschoten, daarna vier jaar een gymnasium te Utrecht en studeerde vervolgens nog aan de theolo gische hogeschool te Kampen, waar hij op 21 maart 1934 zijn kandidaatsexamen deed. Nadat de heer Brinkman op 1 mei van datzelfde jaar door de classis Utrecht was beroepbaar verklaard in de Gere formeerde Kerken in Nederland werd hij op 17 februari van het daaropvolgend jaar door zijn vader, ds. H. Brinkman, toen De schaakclub Rijssen wist de compe titiewedstrijd van de derde klasse A te gen Nij verdal 2 te winnen met 5)4-4 y,. De gedetailleerde uitslagen luiden: Rijssen Nijverdal H. Pas-J. J. van Harten 01 H. Waanders-E. Pieltjes 0'1 G. J. Koedijk-T. M. Glastra 0—1 G. Waanders-Mevr. G. Bosch-Tilstra 10 F. Krommendijk-A. Geurtse 0—1 W. Rozendom-M. Poelakker 10 W. ter Harmsel-E. Blink 10 G. Troost-J. D. Schothans 10 N. Renger-J. G. Eshuis 10 E. Dasselaar-O. de Boer 14-/4 Totaal 5)4-4)4 Door deze overwinning staat de schaak club Rijssen aan de kop van de ranglijst in de derde klasse A. TOEZEGGINGEN VAN BEROEP VOOR Ds. VERGUNST Ds. E. F. Vergunst, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, heeft toezeggin gen van beroep ontvangen van de Ned. Herv. Gemeente van Ede en van de Ned. Herv. Gemeente van Rotterdam-Centrum. In café „De Bakker" werd voor de Rijs- sense duivensportliefhebbers een voor lichtingsavond georganiseerd door de con tactcommissie uit de postduivenhouders- vereniging „Het Luchtvermaak", waar voor grote belangstelling bestond. Een drietal deskundigen gaf uiteenzet tingen over tal van facetten betreffende de duivensport, zodat het naast een inte ressante een leerzame avond werd. Er werd een fraaie film vertoond, waar in via prachtige opnamen aandacht werd besteed aan vele onderdelen van de dui vensport. Voor de gelegenheid vragen te stellen bestond veel animo. De heren Labrie, keurmeester; Vrij ling, voedingsdeskundige en de heer Vos, di recteur van de voederfabriek „De Witte Molen" uit Meeuwen, konden in het „vra genuurtje" veel interessante wetens waardigheden vertellen. De heer Labrie was, naar hij naar voren bracht, niet di rect een voorstander van toepassing van anti-biotica; daarentegen achtte hij het gebruik van de kunstkorrel als bijvoer voor de duif van enorm belang. Onder veel spanning werd er een verloting ge houden van twee jonge duiven uit het kweekstation. De gelukkige winnaars wa ren de heren H. Geuzendam en Joh. Nij- kamp. De heer A. Pennings sprak namens de contactcommissie van „Het Luchtver maak" een dankwoord en sprak de ver wachting uit, dat in de toekomst meerdere soortgelijke avonden konden worden ge geven. Voor de afdeling Rijssen van de Ned. Protestantenbond hield mevr. Dr. Nicolet- te Bruining uit Den Haag een zeer inte ressante lezing over het Heilige Land. Door uitstekend geslaagde kleurendia's slaagde mevr. Bruining er in, de aanwezi gen een suggestieve indruk te geven van de vele historische plekken, bekend uit de Bijbelse geschiedenis. Zo werden er prachtige beelden uit Jeruzalem, over de Rode zee, de mijnen van koning Salomo, over Nazareth, over het meer van Galilea en nog vele andere vertoond. Op indrukwekkende wijze bracht mevr. Bruining naar voren op welk een primi tieve wijze de naar het Beloofde Land ge trokken Joden, pionierend in de kibboets en werkgemeenschappen, trachten hun land op te bouwen, met een doorzettings- en aanpassingsvermogen, dat ons diep res- peet moet afdwingen. Na afloop bracht de heer Boonstra me vrouw Bruining namens de aanwezigen hartelijk dank voor deze causerie, die veel indruk heeft achtergelaten. Maandagavond wordt in café 'n Hook een belangrijke biljartwedstrijd voor de biljartbond „Ons Genoegen" gespeeld. De wedstrijd 'n Hook tegen 't Groentje 2 kan n.l. de beslissing in de afdeling brengen. Als 'n Hook 3 punten weet te veroveren, is deze biljartclub kampioen. Gezien de resultaten, die 'n Hook dit sei zoen heeft weten te behalen, is men in dit kamp uiteraard zeer optimistisch. Zon der twijfel zullen vele biljartliefhebbers de verrichtingen van de Rijssenaren met spanning gaan volgen. nog predikant te Harmeien en thans eme ritus predikant te Wassenaar, bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Elburg. Op 21 maart 1943 verwisselde de jubilaris deze kerk met die van Ame- rongen en sinds 4 mei 1947 dient hij de Gereformeerde Kerk van Rijssen, waar hij ook weer door zijn vader werd be vestigd. Te Amerongen was ds. Brinkman on geveer vier jaar voorzitter van het school bestuur. In zijn tegenwoordige gemeente is hij reeds acht jaar kerkvisitator in de classis Deventer en verder werd hij in 1955 en in 1959 door de classis Deventer afgevaardigd naar de particuliere synode van Overijssel. Tijdens zijn verblijf in Elburg en Ame rongen werd daar de gereformeerde kerk gerestaureerd en in zijn tegenwoordige gemeente werd in 1956 een nieuwe pas torie gebouwd. In 1958 maakte de jubilaris als boord- predikant met de Sibajak een reis van drie maanden mee naar Nieuw Zeeland, Australië en Indonesië. In de laatste oor logswinter heeft ds. Brinkman veel ge daan voor de voedselvoorziening van Amerongen en Leersum. Als beloning daarvoor ontving hij van het Nederlandse Rode Kruis de medaille 19401945 met lint. Ds. Brinkman heeft zich nooit aange trokken gevoeld om predikant te worden in een grote stad. In verband daarmede meende hij te moeten bedanken voor een beroep naar Amsterdam en tweemaal voor een beroep naar Rotterdam. Ds. Brinkman zal woensdag 17 februari a.s. van vier uur tot half zes in de con sistoriekamer van de gereformeerde kerk van Rijssen recipiëren en diezelfde dag in een gemeenteavond in de gereformeer de kerk met zijn gemeente zijn zilveren ambtsjubileum als predikant feestelijk herdenken. Verder ligt het in zijn be doeling om zondagmorgen 21 februari a.s. te Rijssen een herdenkingsrede uit te spreken. Het eerste elftal, dat enkele weken te rug nog zeer gevaarlijk op de laatste plaats stond, heeft zich in de laatste wed strijden uitstekend hersteld. Uit de drie laatst gespeelde wedstrijden werden liefst 5 punten behaald. Vooral de schotvaar digheid der voorhoede, die zeer te wen sen overliet, werd tot liefst een gemiddel de van 4 doelpunten per wedstrijd opge voerd. Ook zondag stelden de oranje-witten niet teleur en behaalden een verdienste lijk 22 gelijk spel na eerst met 20 ach ter te hebben gestaan. Over het geheel gaf deze uitslag de verhouding wel weer. Voor zondag staat de thuiswedstrijd te gen RKHSC, dat nog volop in de running is voor de bovenste plaats, op het pro gramma. Voor de RKSV-ers alle gelegen heid hun kunnen te tonen. Het tweede elftal krijgt Haarle op be zoek, terwijl de derde editie bij Rijssen Vooruit 3 op bezoek gaat. Het junioren a-elftal gaat bij Nijverdal a op bezoek. Daor wa'k al wier. Eegeluk teegn minne wille in. Ik har miej non wier ne waekke of wat wiln rüssn. Maer ik wol Jan van Eisen aewn zengn, de'k um zinn breef in daank hebbe ofenümn. Hee skreef dette bliej was der ik de aole butte dr nog ees wier vuur her egooit. Non Jan des mooi van oe de'j daor bliej umme war'n. Maer woerumme iej dee 2 peks proemtabak in de poletiek hebt etrukne, det he'k neet kun begriepnn. Iej hebt minne Pot Stulpe ook neet good begrepnn Jan. Ik bedooln daor gans neet met, der ik dachen der ik heuger an eskreewn stun as iej. Ik har der oef begrepn, dat 't kraentjen bliej was, der ik ees wier ne keer van miej of har espuujn. En ze gaffen miej 2 peks tebak, vuur 't geval ik nog ees wir wol spiejn. Ik kan toch neet spiejn van niks, Jan. Begrepn Jè, ik zitte non toch met 't heultje in de haane. Det stukn van de vuurge waekke doar is wal oawer ekuijerd op 'n Skeeld. De meuge hebt miej pik biej graot ezeg, de'k 't good bekek'n her van de henn- rassen. Jentje van de Koejans har 't neet good begrepn. Den leut miej nen buul keunsvoor in 't hoes brengn um te pre- beern. Det was 'n geudje vuur luie henn, daor worn ze rebels van. Jentje dachen: is 't vuur de henn good, zo is 't ook good vuur Gaoit, den nao 't hee skreef van zik of wol bietn. Ik heb 't Jentjen wier laotn brengn. Ik hebbe det voor neet neurg Jan. Ik biette van zulf wal. Mer nen heeln hoop Riessender hebt 't mis- skiens wal neurg. Dee leu vetel ik aewn, dat det biettevoor teengn de vrumdn te kriegn is biej Jentjen. Ik hebbe den breef ekreengn van nen vrumdn. Wee of ik de vuurge waekke be- doeln met te skriewn, dee vrumde henn dee goat daor trèèn en kaokeln, net of eur 't heel hok tooheurt. Den haann of dee haann dee't der zik neet lakker metveult Ned. Herv. Gem. Grote Kerk. 9.30 uur de heer Renger en 3 uur Ds. Vergunst. Westerkerk. 9 en 10.45 uur Ds. Vos; 7 uur Ds. Van Tuyl. Notter. 7.30 uur Ds. Vos. Elzen. 10 uur Ds. Vergunst. Woensdag. Westerkerk. 7.30 u. Ds. Van Tuyl. Geref. Kerk (Boomkalmp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 en 7 uur Ds. Blok; 3 uur Leesdienst. Woensdag 7.30 uur Ds. Blok. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30 en 2.30 uur Leesdienst; 7 uur de heer Vos man. Woensdag 7.30 uur de heer Vosman. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 en 3 uur Leesdienst. Woensdag 7.45 uur Ds. Du Marchie van Voorthuyzen. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Ned. Prot. Bond afd. Rijssen. 10.45 uur Ds. Wabeke van Enschede. J» -A 7 7 1 ^'7,7 -X'~ ïk- J' De jeugd in winterkleding. Beschermd tegen de ergste kou. Vlot, aantrekkelijk en modieus. Kleuren: wit en blauw. (Foto: Jack P. de Klerk „Modenieuws"). m Hoe langer hoe meer meisjes dragen tegen woordig, op zon- en feestdagen en hij aller lei gelegenheden in de avonduren, een mo dieus hoedje. Bij voorkeur van vilt, zoals de jeugdige mannequin op de foto. Mode kleuren: lila, groen en geel. (Jack P. de Klerk) den weet of dee weet det zulfs wal. Der zeent der wal 'n stuk of wat deet non mis sen trad aower zik hebt, det wee'k wal. Ze zengt dat 't groote hennhok op 'n Kraans al wier te klèèn is e'wörn. Der wodt non 'n hok biej emaakt, det wus 'n Pilo te vertel'ne. 'n Skalk zeg, 'n hennhok hew- we, non kriewe der nog 'n knienhok biej. Laot ze der vuur zorgen desse der 'n groot ras kniene inaoot. Vlaamse reuzen of zoo. Dee kleene rassen Pooltjes en Hollander- tjes dee brengt zo bitter weinig op. Daor zit wat achter volgens 'n Bloodkook'n. Maer wat, det heb ik nog neet könn be- kiekn. Het is 'n Deenkseidag vuur nen hoop Riessender nen mooi'n dag ewes. 'n Ep van Gijbes hef zinne nieje zaake lös edaone. Het mut 'n nao mooi spil waen. Ik zin der neet hen ewaes. Dan is 't net o'j aons umme komt. Vrooger kum ik der nog wals. Toen ik nog haandln op 't maork. Maer de leste jaorn is der neet van ekumn. Nee a'j der aans nooit komt, dan ma'j der met zon spil neet geerne hen gaon. Mer temee vedan, wi'k 't toch ees zeen. Het mut 'n heel fees ewes wèèn. Det kaank miej begriepn. Alle bezeukers mut 't der good ehad hemn. Det nen hoop kam- merao van 'n Ep slech vot konn komn um elf uur, wee zol det zik neet good begriepnn könn? Det zo'j zoo zengn is nin. Daorumme mut 't un Ep en al dee klaantn wal bitter van de vorke vuln waen, dette op den feesaownd al voot ne bekuurge kreeg van de bosjaagers. Toen ik 't heurn op 'n Skeeld he'k van miej of espuujne, en ik zegge teengn de meuge: Jongs den tied van Heindijk koomp nooit wier. Meer zukke dinge doot miej as aolderwetsen Riessender zeer tot op 't bot too. Det wo'k aewn duudelijk zengn. Goodgaon. GAOIT. Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij U kennis van de geboorte von ons zoontje en broer tje HANS Bij het H. Doopsel ontving hij de namen HERMAN CHRISTIAAN MARIE J. W. A. HUISKES J. M. E. HUISKES- KLENSMAN LIELèNE Rijssen, 11 febr. 1960 Stationsdwarsweg 54 Peter P. Hermsens Meter A. Huiskes Mevr. M. H. WEENINK- VEEN heeft bij dezen de eer haar kennissen te groeten bij haar vertrek uit de ge meente Rijssen. Rijssen, februari 1960 Enterweg 134. Het is zo moeilijk een goed idee ingang te doen vinden. Wanneer wij tegenwoordig een brief verzenden, vinden wij het de gewoon ste zaak van de wereld, wanneer wij op het couvert een postzegel plakken. Het is vanzelfsprekend, want het is het loon voor de post, die onze brief bij de geadresseerde bezorgt. In wezen zijn deze kleine gegomde en getande stukjes papier niets meer of min der dan muntbiljetten, want zij vertegen woordigen een zekere geldswaarde. Dit feit op zich is indertijd een argument ge weest waarmee de tegenstanders van de postzegel probeerden de invoering ervan tegen te houden. Ook het uniforme tarief, hetgeen wij tegenwoordig heel normaal vinden, namelijk dat een brief van Maas tricht naar Groningen evenveel kost alk een brief aan iemand gericht in uw eigen woonplaats, was een obstakel voor de in voering, want men wilde niet geloven, dat het publiek dit zou accepteren. VROEGER. Aanvankelijk waren de posterijen een wankel begrip, want wie een brief wilde verzenden, moest zijn epistel met een of andere reiziger of schipper meegeven, die officieus als postbode dienst deed. Totdat in de 16e eeuw Thurn und Taxis, een Italiaanse adelijke familie in dienst van de Oostenrijkse keizer, een heel aar dig postsysteem over het belangrijkste deel van Europa organiseerde. Inmiddels waren in ons land reeds door particulieren pogingen aangewend om tot een postdienst te komen en hier en daar had dit reeds tot succes geleid. Thurn und Taxis waren echter meedogenloze con currenten en het duurde niet lang of zij hadden het gehele postsysteem in de Nederlanden in handen. Na 1648, toen de Nederlanden onafhan kelijk werden, verzwakte het monopolie van Thurn und Taxis met als gevolg, dat er een grote versplintering optrad, zeer ten nadele van het briefverkeer. Pas in de Franse tijd werden de pos terijen staatsmonopolie en kwam er een goede organisatie tot stand. Het voordeel voor de staat was echter niet, dat de ge adresseerden tijdig hun brieven ontvin gen, maar dat er censuur kon worden uitgeoefend. Het „zwarte kabinet" was lang een beruchte afdeling op het Parijse hoofdpostkantoor. DE POSTZEGEL. Het is Engeland geweest, waar de post zegel werd ingevoerd. Men kent de uit vinding er van toe aan de Schotse boek handelaar James Chalmers. Hij ontwierp in 1834 ontwerpen voor een gegomde ze- HUTTENWAL 7 HAARSTRAAT 52 gel, maar voordat het zover was, dat de regering over zijn idee ging nadenken, waren er ook anderen op het idee ge komen en toen er tenslotte een prijsvraag werd uitgeschreven, werd het ontwerp van de uitvinder niet bekroond, doch wel dat van een zijner rivalen Rowland Hill. Deze laatste heeft voor de Engelse pos terijen buitengewoon veel gedaan. Hij is het geweest, die voor de postzegel op de bres heeft gestaan en deze heeft verde digd tegen de aanvallen van tegenstan ders. Zo vreesden velen dat dit waarde papier spoedig nagemaakt zou worden tot schade van de posterijen. Maar in de prak tijk bleek deze vrees ongegrond, omdat het risico aan namaak verbonden, niet op woog tegen de geringe geldelijke voor delen. Daarnaast vreesde men, dat het uniforme tarief er bij het publiek niet zou ingaan. Ook hier had Rowland Hill gelijk, toen hij meende, dat men dit zou accepteren en begrip zou hebben voor deze vereenvoudiging. Tenslotte kreeg Rowland Hill zijn zin en kwam de postzegel in de praktijk. Het werd een succes. AFGEDANKT Maar Hill had men toen niet meer nodig en hij kreeg ontslag. In behoeftige omstandigheden leefde hij verder. Het was aan het publiek te danken, dat grote waardering had voor zijn werk en geld inzamelde voor hem, dat de regering be greep, een flater te slaan door deze man aan de dijk te zetten. Hij werd alsnog in een hoge positie geplaatst, welke hij tot zijn dood bekleedde. Na het succes van de postzegel in Enge land volgde invoering er van in de Ver enigde Staten (1842), Spanje, Oostenrijk, Hannover, Pruisen, Saksen en Slees wijk Holstein (1850), Denemarken, Canada, Würtenberg en Baden (1851), waarna in 1852 Nederland volgde. Hierna volgden vele andere landen en tenslotte was de postzegel in 1883 over de gehele wereld verbreid. Het ziet er naar uit, dat dit gegomde stukje papier voorlopig niet bang behoeft te zijn van het toneel te moeten verdwij nen, aangezien het nog steeds in alle op zichten voldoet. Voor maken, naar KOEDIJKS LINNENHUIS Enterstraat 44. VERENIGING DIERENBESCHERMING Afd. RIJSSEN vraagt Inlichtingen en aanmeldin gen bij Mei. v. d. Gaast, Wierdensestraat 64 (Huis houdschool) uitsluitend a.s. maandagavond. TE KOOP PR. ORGEL 5 spels, 14 registers, nieuw eiken kast m. speelbankje. Verder: divans, ledikanten en spiralen, tafels en stoe len. Spotprijs. ESCHSTRAAT 20. TE KOOP GROTE PARTIJ 1" planken g.g., balken, panlatten, tengels enz. E. R. S. NIJKAMP, Brekeldlaan 10. TE KOOP BETONNEN SCHUUR Uitneembaar, 5x3.30 m. Leijerweerdsdijk 1B, Rijssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2