Feest vergadering „Hosanna" Vreemd geld en reisctièques Coop. Boerenleen bank letter Niets overtreft DAMPO SA BY PERM dB Ttexfóoeschfie/iten ee*fi&rk& Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter PUROL BURGERLIJKE STAND Ba byve i'zes'g i n g Huidi genezing Muziekschool Rijssen Meester van Houdt, oud-hoofd Haarschooi Vergadering S.G.P. Begrafenis van de Sieer Van Houdt Dropping door de Rijssense Motorclub Paasveetentoonstelüng Weiïmachtsoratorium door „Hosanna" Feestelijke opening Hotel Gijsbers Waaraan had deze trouwe vriend zo'u smartelijke dood verdiend Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen, afd. Rijssen Jaargang 38 No. 6. VRIJDAG 12 FEBRUARI 1960 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal" voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Puistjes verdrogen door Purol poeder Zakenreis? VRAAG TIJDIG UW REISDEVIEZEN AAN In memoriam: Dampo bij Verkoudheden yan Vader, Moeder en Kind Bazar „Rijssen Vooruit" VAN DER STOUW voor vulpennen Onrustige Zenuwen? MijnhardUs Zenuwïahletten WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. De Chr. Oratoriumvereniging „Hosan na" hield een jaar(feest)vergadering in het gebouw Jeruel. De voorzitter de heer H. J. Overweg noemde de sfeer van de vereniging zeer goed, op al de repetities en in heel het verenigingswerk. De vereniging staat nog aan het begin op het gebied van oratoria en de van jaar tot jaar steeds groter wor dende groep van blijvende leden belooft een goede waarborg voor de zangontwik keling. Een ander aspect van de groei ligt meer in het ruimtevlak, n.l. wat lokaliteit betreft zowel voor repetitie als voor uit voering, aldus spr. Het bestuur tobt reeds geruime tijd met het probleem om een uitweg te vinden voor een goede repeti tielokaliteit. Hoewel overigens een dank baar gebruik gemaakt wordt van de hui dige lokaliteit, is het afgelopen seizoen toch duidelijk gebleken, dat de zaal veel te klein is en te weinig ventilatie biedt. Dit schaadt het werk op de repetities. Mo gelijk dat het gemeentebestuur bij de aan bouw van een nieuw gymnastieklokaal met dit probleem enigszins wil rekenen en hiervoor een oplossing wil geven, al dus de heer Overweg. De secretaresse mevr Eerdmans deelde in haar jaarverslag mede, dat de vereni ging momenteel 77 leden telt. De ver eniging bestaat thans 10 jaar, in november 1949 ontstaan uit het Rijssens Chr. ge mengd koor en sedert kort wordt zij „Chr. Huidzuiverh eid - Huidgezondheid De Muziekschool Rijssen, waarvan de' heer Dick Steen uit Almelo directeur is, mag zich in een stijgende belangstelling verheugen. Steeds meer blijkt, dat deze school in een grote behoefte voorziet en dat een deel van de Rijssense jeugd met grote toewijding en overgave de diverse cursussen bezoekt. Het resultaat, dat met deze leerlingen is behaald, wettigt, aldus de heer Steen, voor de toekomst goede verwachtingen. Opvallend is de veelzijdige belangstel ling van de leerlingen in de vele mogelijk heden in de muziekbeoefening. Aan de school zijn momenteel vier le raren werkzaam: de heer Ter Brugge geeft les in de tokkelinstrumenten; de heer Eenkhoorn geeft orgellessen; mej. Visser piano en de heer Steen in de ove rige vakken, alsmede verzorgt hij het al gemeen vormend muziekonderwijs, de solozang en de blokfluitklassen. Met ingang van 1 maart beginnen weer verschillende cursussen, waarbij een no viteit is de cursus koorzang. Deze cursus bedoelt geen concurrent te zijn met be staande zangverenigingen, integendeel: geïnteresseerde vocalisten kunnen hier opgeleid worden als gevormd koorzanger of koorzangeres. Als hiervoor voldende belangstelling kan bestaan, kan van deze cursus een bijzonder waardevolle invloed uitgaan, die het peil van het Rijssense zangverenigingsleven in belangrijke mate kan stimuleren. voor alle landen kunnen bij onze bank worden aangevraagd. Naast KOSTBARE DEVIEZEN verstrekken wij gaarne KOSTELOZE ADVIEZEN! Wendt U voor alle bankzaken tot de HUTTENWAL 31 RIJSSEN Oratoriumvereniging Hosanna" genoemd. Door een actie onder de bedrijven kon een nieuwe piano worden aangeschaft. Door de Persilactie kon f 253,worden bijeengebracht. De prettige sfeer is een bouwkracht voor de gehele vereniging. De heer E. Dasselaar, penningmeester, kon een batig saldo in kas vermelden, mede dank zij de acties van de leden. Hierna werd een feestprogramma af gewerkt, dat bij de leden zeer in de smaak is gevallen. Onder leiding van de heer C. van der Ploeg werden verschillende stukjes opgevoerd, zoals een schetsje, een quiz op muzikaal gebied, een schimmen spel door de heren Renger. Een muzikale voordracht werd gegeven door dokter en mevr. de Mol van Otterloo (piano en dwarsfluit). De hoofdmoot werd verzorgd door de heer van der Ploeg met een „plaatje bij een praatje", waarbij hij cari catured van verschillende leden vertoon de. Met dankbaarheid denkt het bestuur van de Haarschooi terug aan de tijd dat de heer J. W. van Houdt hoofd van deze school is geweest. Bijna 27 jaar mocht de overledene lei ding geven aan de werkzaamheden op school. Het onderwijs had de liefde van zijn hart. Met inzet van zijn gehele per soonlijkheid gaf hij zijn krachten en gaven tot meerdere bloei van zijn school. In het bijzonder denken wij terug aan de bestuursvergaderingen, die in een goede en prettige sfeer mochten gehouden wor den en juist dan bleek vaak de grote be lezenheid van de heer van Houdt en zijn veelzijdige blik op het kerkelijk, maat schappelijk en politieke leven. Van zijn adviezen werd menigmaal dankbaar gebruik gemaakt. Voor de totstandkoming van de Chr. Landbouwhuishoudschool en de Prinses Beatrix-kleuterschool heeft meester van Houdt met volle toewijding zijn tijd en krachten gegeven, terwijl hij er van over tuigd was, dat naast Haar- en Banisschool ook een derde lagere school van onze ver eniging zeker een plaats zou moeten krij gen in de stad onzer inwoning. Werkzaam was zijn leven. Met grote moeite liet hij zijn werk op school los. Wij weten, dat dit voortdurend zijn bede was, of God dit werk, met zoveel zwak heid verricht, rijkelijk mocht zegenen tot eer van Zijn Naam. De Heere trooste zijn diep bedroefde weduwe en geve ons de kracht om het werk van de heer van Houdt met liefde voort te zetten. Het Bestuur van de Vereniging tot verstrekken van Schoolonderwijs op Geref. Grondslag te Rijssen. De kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij hield in de Haar schooi een vergadering onder leiding van de heer J. de Rooy, die in gevoelvolle woorden de heer J. W. van Houdt, vele jaren voorzitter van de kiesvereniging van de SGP, herdacht. Spr. memoreerde de grote verdiensten van de overledene voor de SGP, zowel plaatselijk alsook lan delijk. De heer Otten hield een referaat over artikel 1 van het beginselprogram. Spr. belichtte het ontstaan van de Staat kundig Gereformeerde Partij, die in nauw verband te brengen is met artikel 1. Uit voerig stond de heer Otten stil bij de hui dige constellatie van de Chr. partijen. In de breedvoerige gedachtenwisseling, die op het referaat van de heer Otten volgde, kwam o.a. naar voren de houding, die men diende aan te nemen ten aanzien van de sociale verzekering, speciaal met de vrijwillige verzekering voor de komen de wettelijke ansprakelijkheid (WA). Men kwam tot de conclusie, dat verze keren in het algemeen als een persoonlij ke aangelegenheid dient te worden be schouwd, waarbij moeilijk bindende nor men zijn vast te stellen. Iemand, die ver zekerd is, kan zonder bezwaar lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij zijn, zo werd vastgesteld. De vergadering werd door de heer G. J. Baan op de gebruikelijke wijze gesloten. Vorige week vrijdagmiddag vond onder grote belangstelling de begrafenis plaats van het oud-hoofd der Haarschooi, de heer J. W. van Houdt, die op zulk een plotselinge wijze is overleden. De rouw dienst werd geleid door Ds. M. Blok, die ook het woord voerde op de Oude Alge mene Begraafplaats. Het was daar, dat de heer Van der Meulen bekend lid van de Provinciale Staten ve» Overijssel wnr de SGP, het woord voer de. Met de heer Van Houdt is een man van ons heengegaan, die zijn beginsel heeft uitgedragen en hoog gehouden, aldus spr. Het hoofd der Haar schooi, de heer G. A. Molendijk, spreken de namens het personeel van de Haar- en Banisschool, noemde wijlen de heer Van Houdt een principieel onderwijzer, die zijn gehele persoon met hart en ziel had ingezet voor het Christelijk onderwijs. Ook werd nog het woord gevoerd door de heer Koppelar uit Middelharnis namens de kerkeraad van de Geref. Gemeente te Herkingen, vanuit walk© plaats de heer Van Houdt destijds naar Rijssen kwam. Woensdagavond hield de RMC te Rijs sen een z.g. droppingsavond. Een 30-tal personen werden vanaf café J. Struik in een gesloten vrachtauto vervoerd naar achteraf bleek de Stokkemer Es, in de buurtschap Eisen. Hier werden allen tege lijkertijd „gelost". Ieder moest trachten op eigen gelegenheid café Scholten (Pot- hoek) zo snel mogelijk te bereiken. Er waren diverse deelnemers, die zich maar heel moeilijk wisten te oriënteren. Er was n.l. 3 kwartier verschil tussen de eerste en laatstaankomende. De uitslag was als volgt: Dames: 1. mej. A. Veneklaas; 2. mej. D. Buursink; 3. mej. H. Visser. Heren: 1. J. Nijsink: 2. J. Zandbergen; 3. J. Voortman; 4. H. Karbers; 5. J. Schee pers; 6. G. D. Vrugtevicn; 7. D. J. Ligien- berg. Door de heer A. Ligtenberg werden met een toepasselijk woord de prijzen uitge reikt van deze zeer geslaagde dropping. RAADSVERGADERING De gemeenteraad van Rijssen zal op 25 februari 's avonds te half 8 in open bare vergadering bijeenkomen. Dit zal de laatste vergadering zijn, waarin de heer G. Goossen zal optreden als gemeentebode. Door de vereniging tot bevordering van het Marktwezen en Plaatselijke Belangen zal ook dit jaar weer een Paasveetentoon stelüng worden georganiseerd en wel op maandag 4 april. De tentoonstelling wordt gehouden tij dens de grote voorjaarsmarkt op het oos telijk gedeelte van het veemarktterrein, hetwelk vorige jaren uitstekend voor dit doel heeft voldaan. De organisatoren hebben besloten uit sluitend een streekpaasveetentoonstelling te organiseren, in verband met het feit, dat vanuit Twente en Salland voor deze tentoonstelling steeds meer belangstelling wordt getoond. Inzendingen voor de Rijssense Paasvee- tentoonstelling zal dus alleen mogelijk zijn uit Twente en een deel van Salland nl. uit dat gedeelte lopende binnen de grens van Langeveen over Vroomshoop, Den Ham, Raalte, Holten, Markelo, grens Overijssel-Gelderland. De in te zenden dieren moeten vanaf 1 maart in deze streek geweest zijn. De streektentoonstelling is ingedeeld in 4 rubrieken, t.w. dikbillen, vette koeien, vaarzen en vette ossen. Elke rubriek is onderverdeeld in 4 klassen. De kampioensprijs zal bestaan uit een geldprijs en uit een fraaie grote beker. Een noviteit is de klasse om het kam pioenschap van Rijssen, waaraan uiter aard alleen kan worden deelgenomen door inzenders uit de gemeente Rijssen. Voor de kampioen wordt eveneens een fraaie beker beschikbaar gesteld. Door de Chr. Oratoriumvereniging Ho sanna is in studie genomen het Weih- naehtsoraloiium van Joh. S. Bach. Dit veelomvattende werk zal worden uitge voerd met medewerking van het Over ijssels Philharmonisch Orkest op 12 en 13 december 1960. Complete Babyderm-Set met Doktersboek en - Complete Babyderm-Set met Doktersboek en voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olie-Zeep Geboren: Johanna Geertruida Maria, dv G. J. Kamphuis en W. M. Maatman, Graaf Ottostraat 66. Wanderikus Everardus, zv G. H. Haase en H. Bargboer, Bouw- straat 19. Sina, dv H. Baan en G. ten Bolscher, Haarstraat 164. - Henriëtte Ber- nadette Annemarie, dv H. J. Pierik en B. J. A. Leusink, Watermolen 15. Karei Willem Hendrik, zv W. de Wilde en E. M. L. Gisolf, Prins Bernhardstraat 48. Fre- drika, dv J. W. Keizer en J. Kraa, Weth. H. H. Korteboslaan 67. Frans Jozef, zv J. A. Haarman en H. J. Nijenhuis, Wier- densestraat 44. Mannes, zv B. J. Lan- kamp en J. H. Scherphof, Walstraat 21. Elisabeth, dv J. Vos en J. Roodhart, Wier- densestraat 112. Hendrik Albert Johan, zv G. H. Altena en G. Jansen Eupe, Leij- erweerdsdijk 13. Johanna Willemina, dv J. A. Poortman en B. Theijink, Zui derstraat 16, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Gerrit Jan Ehrenhard, 28 jr., Rijssen, Esstraat 53 en Janna ter Maat, 24 jr., Rijssen, Enterstraat 137a. Marti- nus Franciscus Klein Schaarsberg, 31 jr., Rijssen, Oranjestraat 31 en Mina Johanna Meenks, 48 jr., Rijssen, Oranjestraat 31. Gerrit ter Steege, 23 jr., Den Ham, Rogge straat 69 en Janna van den Noort, 22 jr., Rijssen, Dannenberg 10. Gehuwd: Gerrit Beldman, 23 jr. en Wil lemina Johanna Ditsel, 24 jr., Rijssen, Bloemstraat 29a. Gerrit Hendrik Aver- esch, 24 jr. en Janna van Putten, 26 jaar, Rijssen, Dannenberg 9. Overleden: Derk Wesselink, 56 jr., echt genoot van J. Drajom, Van den Broeke straat 11, overl. te Deventer. De voetbalclub Rijssen Vooruit houdt op 25, 26 en 27 februari in de zalen van hotel Gijsbers en van café Struik een ba zar. KIESSCHIJF—RIVO Door goed spel wist RIVO een verdien de overwinning op de Hengelose PTT-ers te behalen. De eerste set was direct voor RIVO, dat echter de tweede en derde set verloor. In de vierde set kwam RIVO door soms zeer goed spel weer naast Kiesschijf. Na een kleine achterstand in het begin van de vijfde en beslissende set kwam RIVO door harde smashes en intelligent spel naast en tenslotte ook voorbij Kies schijf, dat tegen deze RIVO-ploeg geen schijn van kans meer had. Een verdiende 32 overwinning dus voor de Rijssenaren. Onder grote belangstelling vond dins dagmiddag de opening plaats van het geheel gemoderniseerde en uitgebreide Hotel Gijsbers aan de Enterstraat. Belangstelling werd getoond o.a. van vele afgevaardigden uit het Rijssense verenigingsleven, van de plaatselijke Bond van Café en Hotelhouders, van het gemeentebestuur (het voltallige college van B. en W. gaf blijk van belangstelling). De 80-jarige heer J. G. Gijsbers ver richtte de opening met de sleutel hem aangeboden door zijn 8-jarige kleinzoon Han Gijsbers. Algemeen was men van mening, dat dit hotel een grootse aanwinst voor Rijs sen moet worden genoemd. Men heeft hier een groots initiatief genomen. De grote zaal, die in een 4-tal vertrekken kan worden afgeschermd, biedt vele mo gelijkheden. Het interieur biedt een pret tige aanblik en voldoet aan de eisen des tijds. De verbouwing kwam tot stand onder architectuur van de Rijssense architect de heer Jan ter Haar. Op de maandag j.l. te Rijssen gehouden veemarkt werden aangevoerd: 1088 stuks vee, runderen 108, varkens 980. Prijzen: 15 vette koeien, eerste kwali teit van f 2,90 tot f3,10 per kg slachtge- wicht; 45 melk- en kalfkoeien van f 900,- tot f 1050,- per stuk; 18 pinken van f 650,- tot f700,- per stuk; 17 graskalveren van f450,- tot f550,- per stuk; 13 nuchtere kalveren van f 70,- tot f 80,- per stuk; 20 drachtige zeugen van f225,- tot f300,- per stuk; 20 loopvarkens van f80,- tot f90,- per stuk; 940 biggen van f49,- tot f 60,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm, prijzen onver anderd. Varkens en biggen: Handel kalm, prij zen onveranderd. Wat had die arme hond misdreven, Had hij soms iemand kwaad gedaan? Waarom mocht hij niet blijven leven, O moordenaar, ik klaag U aan. Waarom werd zulk een trouwe makker Door U zo wreed ter dood gebracht? Waarom riep U Uw moordzucht wakker, Wat heil werd hiervan wel verwacht? Hoorde U nooit van liefdesbanden, Die tussen baas en hond bestaan? Waarom bezoedelde g' Uw handen, Waarom hebt gij dit toch gedaan? Wat heeft die arme hond geleden, Maar och, dat deert U niet wellicht, U voelt zich zeker zeer tevreden Nu gij Uw moordwerk hebt verricht. U zou zich schaamrood moeten schamen Voor alles wat U hebt vernield, Maar neen, die zoiets durft beramen, Die kent geen schaamte, is een fielt. Rijssen. J. RQZENDOM. Op 5 februari jl hield de afdeling haar traditionele ledenvergadering in hotel Gijsbers. De opkomst was deze keer ver heugend groot, hetgeen aan de avond een geanimeerde stemming verleende en het bestuur goede hoop gaf voor de toekomst. Dit optimisme werd verder gerechtvaar digd op grond van de stand der finan ciën. De penningmeesteresse liet namelijk een zeer opgewekt geluid horen. De secretaresse memoreerde in haar jaarverslag, dat gedurende het jaar 1959 7 lezingen, 1 cursus, 3 excursies, 10 koffie- bijeenkomsten en 'n boekenkring werden georganiseerd. Verder droegen verschil lende leden bij tot het succes van de col lecte voor het internationale vluchtelin gen jaar. Vervolgens kwam de bestuursverkie zing aan de beurt. Mevr. Witkop trad af als penningmeesteresse, nadat zij dit werk gedurende 8 jaar met grote accuratesse heeft verricht. De presidente bedankte mevr. Witkop voor het vele werk, dat zij voor de vereniging verzet heeft en vooral voor de goede verstandhouding, die zij steeds in ere hield. Mevr. Zillinger Molenaar noemde ook de moeilijke financiële omstandigheden, die er dikwijls geweest zijn, maar die wist mevr. Witkop steeds het hoofd te bieden. De presidente bood de scheidende pen ningmeesteresse bloemen aan. Daarna nam mevr. Witkop afscheid van het be stuur en sprak op geestige wijze ieder der bestuursleden persoonlijk toe. Mevr. Jan- sen-Stam zal voortaan penningmeesteres se zijn, terwijl mevr. Bolman werd ge kozen om het bestuur aan te vullen. Nu de financiële toestand iets roos kleuriger lijkt, werd besloten voortaan geen cakes meer te vragen aan de leden om op de bijeenkomsten te verkopen a 20 ct per plakje. Zodoende sprak de pre sidente ook een woord van dank tot mevr. ter Harmsel-Hack, die dit moei lijke werk steeds met veel plezier ge daan heeft. Zij kreeg daarom ook een mooi bloemetje. De voorstellen van het Hoofdbestuur en van! de verschillende andere afde lingen voor de landelijke vergadering te Utrecht werden in een vlot tempo door genomen. Er werd besloten om onze af gevaardigden een vrij mandaat te geven. De gewestelijke dag zal dit jaar in mei worden gehouden en wel te Enschede. Dit jaar zal onze afdeling wederom een voorjaarsexcursie houden. Definitieve plannen zullen nog komen, aangezien er nog geen keuze werd gemaakt uit de verschillende mogelijkheden. Dit geldt eveneens voor andere uitingen van ons verenigingsleven. Het bestuur hoopt in het komende verenigingsjaar op een daadwerkelijke steun van alle leden te mogen rekenen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1