Nieuws van onze Horecabedrijven HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT GIJSBERS IN NIEUWE GEDAANTE J2kz/ms.J*[eJ huid? t Was neet gevoarlek P^J Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter Flinke groei leerlingenaantal Technische Dagschool te Rijssen BURGERLIJKE STAND COÖP. BOERENLEENBANK NOTTER Koop nu 1VOROL Ereef an Goait yv .75? nnhp voor poot-aionnees S 1.25 per Wartaal. ,0, "rStihs ,05480, Dubbele tuben: Voordeliger prijs. Uw tanden vragen het beste. i oabyderm-zeep VAM DER STOUW voor vulpennen RAIFFEISENBANKEN VY Jaargang 38 No. 5. VRIJDAG 5 FEBRUARI 1960 WEtKBUD VOOR RUSSEN De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, Administratenrdnr-te- T7TTT 77Z PO l O ZA'OvUukI Op onze plichtmatige route door de journalistieke dwaaltuin hebben we de zer dagen een korte tussenlanding ge maakt in hotel-café-restaurant Gijsbers aan de Enterstraat, kortweg en populair gezegd ,,biej 'n Ep". Het werd een tussen landing van een produktief „nietsdoen", daar gaat het bij een ander tenminste al tijd voor door: benen, over elkaar, siga retje opsteken, een kop dampende koffie voor ons, honderd-uit praten over de dage lijkse dingen van de dag, die in Rijssen steeds genoeg stof tot praten geven, en intussen ook nog tot de conclusie komen hoe behaaglijk het kan zijn in een lekker verwarmde zaak waar een moderne cen trale verwarming zorgt voor de juiste temperatuur als het buiten bar koud en guur is. Mén gunne ons nog een uithaal op deze abstecher als we beweren dat 'n mens zo'n gezellig oponthoud af en toe wel eens nodig heeft, want een wereld zonder pro duktief nietsdoen leidt op de duur via neurastenie en wat al niet meer tot niets meer kunnen doen. Het is met recht een opvallende ge daanteverwisseling die de zaak van Gijs bers heeft ondergaan en met genoegen willen we daar nog even bij stilstaan. Volgende week dinsdag vindt de offi ciële heropening plaats en het ligt voor de hand dat velen uit Rijssen en ook uit de omgeving en zelfs van verderaf, be langstelling zullen tonen voor deze ge beurtenis in de geschiedenis van het Rijs- sense horecabedrijf. De verbouwing en uitbreiding die thans tot stand gekomen is, is maar niet zo uit de lucht komen vallen. Reeds lang waren er de plannen om het geheel volkomen in de stijl te brengen van datgene wat men noemt de eisen des tijds. En wij mogen daaraan direkt toevoe gen: Hierin is men in alle opzichten ge slaagd. Niet alleen de eigenaren kunnen, met voldoening thans zien naar deze opval lende verbetering, die naast meer com fort en bedrijfsruimte ook de nodige sfeer en arbeidsvreugde heeft bevorderd, met dezelfde gevoelens mag, naar onze me ning, ook zijn vervuld de heer Jan ter Haar, architect, die met medewerking van uitvoerders en vaklieden een en ander zo spoedig tot stand gebracht heeft. Een mooie gevel siert het hele huis, zegt het spreekwoord. Nu wat dat betreft, mocht hotel Gijsbers reeds over een. goed front beschikken, maar toch werd ook hier een verfraaiing verkregen door het aanbrengen van enkele fraaie deuren, die toegang geven tot een ruime hall, van waaruit men de verschillende lokalen be reiken kan. De cafézaal is voorzien van nieuwe ver lichting en heeft als pronkstuk in een schitterend buffet met bar een centrale plaats gekregen waar het prettig toeven is en waar de onderlinge kout vlot ver loopt onder het genot van een goede con sumptie waarbij de vriendelijke service niet in gebreke blijft. De zaalcapaciteit voor het houden, van bruiloften, recepties en partijen is thans zodanig geworden dat men vrijwel de al lergrootste groepen kan aantrekken, al thans tot een aantal van meer dan 300 personen. De wijze waarop deze zaalruimte wordt verkregen is nog een bijzondere opmer king waard, namelijk de moderne deuren van zeer fraai materiaal, die de prettige eigenschap hebben, dat ze door aan- en afschuiven respectievelijk een zeer grote zaal doen ontstaan of zich in drieën delen waardoor enkele aparte vergadergelegen heden ter beschikking komen. Een en ander volkomen geluid- en tochtdicht. Het interieur is door aanbrenging van nieuwe verlichting, nieuw meubilair en zovoorts eveneens opvallend verfraaid en zoals we zeiden als trefpunt van ge zellige mensen kan deze zaak zijn taak voortaan uitstekend aan. Het is echter niet alleen de zaalaccom modatie die belangrijk gewonnen heeft, of alleen maar het café dat belangrijk aan sfeer en gezelligheid heeft gewonnen., al die andere afdelingen die een horecabe drijf in het bijzonder raken, hebben even eens een uitzonderlijk goede beurt gekre gen. De toegang tot café en zalen is ge heel separaat, iets dat al van een zeer prettig karakter is, de garderobe is er op berekend dat er een, groot aantal mensen bijeen zijn, het sanitair, in het bijzonder de toiletten, is modern en kan de toets der kritiek glansrijk doorstaan. Een en ander had tot gevolg dat men ook nog kans gezien heeft het aantal hotelbedden te vergroten, iets dat gezien de stijgende betekenis van het horecawezen in ons gewest, zeker met ere genoemd mag wor den. Het lijdt geen twijfel of meer nog dan voorheen zal hotel Gijsbers meer en meer een trefpunt worden, niet alleen zoals we in bovenstaande regels zeiden van „ge zellige mensen", al zullen die zich in grote getale verheugen over zoveel gerief en gezelligheid, maar ook van allen die be trokken zijn bij het maatschappelijk en cultureel leven. Want het staat wel vast dat de zaal ook uitstekend in aanmerking komt voor het beleggen van contactavon den en dergelijke. Al met al menen wij dat er in de mo dernisering en verfraaiing van deze zaak alle aanleiding ge egen is om zowel de eigenaren van harte geluk te wensen met dit fraaie geheel alsook de ingezetenen van Rijssen dat zij in deze zaak een hore cabedrijf in hun midden hebben waar vele grotere plaatsen in de omtrek Rijssen om zullen benijden. Bij deze nieuwe start nogmaals: Van harte proficiat. Zoals we in de aanvang reeds opmerk ten wordt volgende week dinsdag van 3 tot 5 uur een receptie gehouden. Vermelden wij tenslotte nog de namen van de groep nering en ambacht die aan het tot stand komen, van deze verbouwing hebben medegewerkt: Timmer- en metselwerk: A. J. t. Steege en Zonen, Rijssen. Schilderwerk: Verf huis Jan Aolbert, Rijssen. Lood- en zinkwerken: Fa. J. Aalderink, Rijssen. Verlichting: Electro Technisch Bureau Dijkink, Rijssen. Centrale verwarming: Warmte-Tech- nisch Installatiebedrijf Huiskes, Almelo. Stoffering etc.: Kapperts Meubelhuis, Rijssen. 'SijG.: Geboren: Hendrika, dv J. Nijkamp en G. Schipper, Markeloseweg 60. Arie, zv J. de Rooij en L. de Redelijkheid, Graaf Ottostraat 36. Hendrika Jacoba, dv G. Nijsink en G. Kreijkes, Prinsenstraat 16. Dick, zv A. J. Slagman en D. Ehren- hard, Koninginneweg 21. Janna, dv A. J. Averink en G. Pleiter, Dannenberg 3. Gerritdina, dv J. H. Nijkamp en G. J. Smit, Walstraat 27, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Mannes Voortman, 27 j., Rijssen, Rozengaarde 57 en Jenneken ten Hove, 25 jr., Rijssen, Koninginneweg 6. Albert Beldman, 23 jr., Rijssen, Keizers- dijk 6 en Hendrika Kreijkes, 18 jr., Rijs sen, Esstraat 62. Gehuwd: Dirk Wessels, 27 jr. en Ger ritdina Keizer, 23 jr., Rijssen, Wester straat 6. Overleden: Johannes Willem van Houdt, 67 jr., echtgenoot van J. Smeijers, Bleek- straat 31. Manna Wierbos, 2 maanden, dochter van H. Wierbos en J. Bakker, Holtentorensweg 33, overl. te Almelo. Hermina Borghuis, 38 jr., echtgenote van J. Nijland, Prinsenstraat 8, overl. te Al melo. Goait keal, wat zik bliej deij der de oole butte nog ees wier hebt vuur e gooit. Non heurwe nog ees iets oawer wat 'er te aoone is op poletiek gebied. Iej hebt doar better keeze van e gatn as ikke. Neet dek der heelemoale boeten stoa, abseluut neet, mer n' ieder in zinn vak! Ik kan miej vol- komn vuursteln, deij smangs met jükkege haane oew daagelekse woark hebt verrig- get. Det heij in de poletiek, doar jükket oew de haane nog wals. Van de wakke zal De Goole ook wals las hebn ehad, met den Kefeebaas en den aandren Koloniaal. Gelukkeg heffe de boele non wal zoveer det 'er ne kaans is op ne reelke oplössege, tenminsen aij de boele bekiekt zoasse der non eenmoal lig. Eène alleene baas det kan gevoarlek worn. Viej zeut 'beste mer hopn, dee Fraansken hebt aaijt nog wal good teegn teegnspööd e keunt. Het is een volk, wat op alle meugelek gebied wat te zegn hef en op t' gebied van veraandren stoa' se wal boawnan! De moode veraan- derd ze vaake, de kabinetn hebt eur bliekboar nog nooit good an e stoane. En ze zegnt, det' er op aandere dinge ook nog wals veraanderd e word, aij begriept wak bedoele? Kiek Goait, zo zee ik oonder aander disse poletiek. Ook den proemte- bak van oew hek in de poletiek e trökne, ik kon neet aans. Pot Stulpe skreew iej. Dus der zat nog wat oonder de stulpe vuur n' een of n' aander? Was det soms vuur miej bedoelt, um der ik mér èèn pekn zol kriegn? Och man oh man, dan weej der nog neet of. Ik skrieve umdek deanke det' er zo non en dan wals be- hoofte is an wat aans as t' alledaagse. Na tuurlek wik wal wat hebn, mer proemte- bak loak an oew oawer. Ik kreege 't ge- veul deij as t' woare woln zegn: Zeejt' good Jan van Eelsen, ik stoa heuger an e skreewn as iej. Efkes twee peks en iej èène. Dus umme in voetbalsproake te zegn: 2—1. Heij doar op n' ooln dag non nog wille an keal? Wet heb ik oew eege- leke in de weg e leg? Of woij ne kompe titie in mekoar zetn? Jan-Goait, um de Uit het jaarverslag van de Technische Dagschool valt vooral op het toenemend aantal leerlingen. Het totaal aantal leer lingen is gestegen van 377 tot 432. Het aantal leden van de vereniging be droeg op 31 december 126. Naast de leerlingen van de dagschool werden tot 1 augustus lessen gegeven aan de symbioseleerlingen. (leerlingen uit de 7e klas van de lagere school). Deze lessen konden, hoe goed ook bedoeld en gegeven niet opwegen tegen een alge meen le leerjaar voor leerlingen, die de wettelijke leeftijd nog niet bereikt had den. Tot nieuwe leraren werden aangesteld de heer F. Boksem, W. Borkent, en G. H. Fokker. Als ééndagsleraren. werden aangetrokken de heren W. Ras en A. A. Hogendijk en wel voor de a.v.o.-vakken. 207 nieuwe leerlingen werden toege laten en wel uit Rijssen 88, uit Nijverdal 48, uit Wierden 32, uit Enter 25, uit Hol ten 13 en uit Goor 1 leerling. Aan de daarvoor in aanmerking ko mende leerlingen werd een studietoelage uitgekeerd van f 3269,50. Ten behoeve van de inventaris in het 2e praktijklokaal voor bankwerken en lassen in de voormalige gasfabriek werd bij de Twentse Bank een lening van f 95.000 aangegaan. Alle goedgekeurde inventarisonderdelen zijn hiervoor aan geschaft, behalve enkele stalen kasten, die echter reeds besteld zijn. De 3e klassers ontvingen voorlichting uitgaande van de land en luchtmacht. De filmdienst van de Renault heeft ook een bezoek gebracht aan de school. Dieks en Jannoa, meu van 't fietsen, Harn zik eawn in 't grüs eleg, Jonge leu, dus iej begriept wal, Neet zo dichte an de weg. Jonge, Dieks, wat een mooi plaèsken, Hier keuw' efkes rustig lingn, Joa Jannoa en muj ees lustern, Huert de veulkes ees mooi zingn. Och iej veult wal det dee baejde Nog wal mear zean teeng' mekoar, Mear het lik miej toch mear better Daw' doar ouwr zwiengnt neetwoar. Dieks en Jannoa lèan doar rustig, 't Was ook boetngewoon mooi wear, Mear opees, wat skrukn ze baejde, Kluenk vlakbiej nen heewgen plear. Jannoa stun al in de beene, Dieks dee het wat kalmer an, Zeg, doar wör eskütn, reup Jannoa, Dieks, wiej mun hier rap vandan. Jannoa was al biej de fietse, O, wat 'n spul, stelt oe ees vuur Det ze oons eraakt harn, too non Aans goa 'k der alleen' van duur. Dieks, al wasse net zo bange, Wol det zo nog neet loatn bliekn, Pakn de fietse; nee mear Jannoa, Nee mear, mur iej hier ees kiekn. 'n Achterbaand van minne fietse Is esprung, vandoar den plear, Dieks en Jannoa lean zik dale, 't Was ook boetngewoon mooi wear. Rijssen. J. ROZENDOM. wekke? Zak oews wat zegn, det zol ne skealderieje worn en de leu mer laggen. Dan Jan in t' hemd, dan Goait. t' Lik wal ne badhoes-oflössege. Kloar? dan ikke oonder n' sproei! t' Mós ier nog biej komn dewwe op ne keer mekoar het hemd vót- maakn. Dan steune viej vuur iedereene te spot. Trouwns awwe der de leazers van t' Krantje een groot plezeer met konn doon, dan veen ik dewwe tog nog iets goods konn doon in al oonze kleaneghaid. De leu holt non eenmoal van spot (um n' aander). Al det gekuier van den is zus en den is zo en den hef dit en den hef det e doane was dan miskiens an de kaante en was t' er gereegeld een skandaal te be- kuiern. Jan hef Goait nen neum mer op e neumt en Goait hef Jan nen dit en det e neumt. Het doern neet lange of iej kreegn ne splitsege in Riessen van leu deet ach ter Goait steun en leu deet daggen asse achter Jan móssen goan stoan. Op klubs en verêênegen wast in t' lessen een Goaitn of Jansen! Iej en ikke Goait keunt det vuurkomn. Yiej munn oons zelf blie- wn-, Iej proemt en ikke piepe. Zo dut n' eenn dit en n' aander det. Riessen mut leg kriegn van alle kaantn, desnoods van twee zwakke keerssen. Zöw ne nog ees wier anstekn Goait? Iej berigget miej wal eawn hen?? Jan van Eelsen. De 3e klas-leerlingen van de afd. tim meren, metselen en schilderen hebben een bezoek gebracht aan het lie G.B. Grenadiers te Schaarsbergen, terwijl de 3e klassers van de afd. metaal een bezoek aan de Technische Dienst Basis Herstel Compagnie te Amersfoort brachten. Ex cursies werden vervolgens nog gemaakt naar de Stork-fabrieken, te Hengelo en de las-tentoonstelling „Lastu", de timmerfa briek van de Fa. Nijhuis en de steenfa briek van Ten Hove en Baan en de N.V. Almeline te Almelo. Het door de leerlingen vervaardigde houten uitneembare woonhuis werd ver kocht voor f 4170,25. Het ingezonden ontwerp voor een nieu we school werd afgekeurd i.v.b. met het feit, dat niet voldoende rekening is ge houden met eventuele uitbreiding. NUTSSPAARBANK Gedimende de maand januari werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaar- bank Almelo ingelegd een bedrag van f 209.933,43 en terugbetaald f 147.286,44. In deze maand werden 126 nieuwe spaarrekeningen geopend. BENOEMD De heer H. Griffioen, voorman-tuinman bij de gemeente, werd benoemd tot hulp opzichter bij de plantsoenendienst bij de gemeente Purmerend. ,,keba^PrcM _J\nQ .a. V -5É Aangotl. bi] do Centrale Bank to Ut/acht Nadere inlichtingen bij de HUTTEN WAL 31 RIJSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1