fee*nark& PREDIKBEURTEN Opening nieuwe schoenenzaak VERENIGING MARKTWEZEN EN V.V.V. HIELD BUITENGEWONE VERGADERING Excelsior '31 Frans Tnsveld won Biljarttoernooi FILMNIEUWS Spanning rond benoeming gemeentebode Dc dieren hebben U nodig RUILBEURS VOOR POSTZEGELS Jaargang 38 No. 2 (Tweede Blad). VRIJDAG 15 JANUARI 1960 Weekblad voor Rijssen VOETBAL R.V. (ZM) SPEELDE GELIJK. Onze prognose, dat Rijssen Vooruit (ZM) uit de ontmoeting tegen SVVN tenminste 1 winstpuntje zou meenemen naar Rijssen,is juist gebleken. Deze halve winst heeft echter lang aan een zijden draadje gehangen, niet omdat de RV-ers minder goed speelden dan in hun voor gaande wedstrijden, doch eerder vanwege het feit, dat de Nijverdallers felle, zeer felle tegenstand boden. Twee keer namen de RV-ers de leiding, doch beide keren kwamen de „Volharding"-mensen weer naast hun tegenstanders. Direct na het begin dachten we midvoor Rutterkamp te zien scoren, doch op uit stekende wijze redde de jeugdige SVVN- doelman. Toch nam Rijssen Vooruit nog voor de rust de leiding door een goed schot van haar linksbuiten. Linksbinnen Jansen (ex- Excelsior) zorgde er echter voor, dat de rust met gelijke stand inging, door via de handen van' zijn naamgenoot in het RV- doel het eerste tegenpunt te scoren (11). Van de aftrap af in de tweede helft was het Ten Bolscher, die de stand op 12 bracht voor de Rijssennaren, doch hierna kwam SVVN massaal opzetten. Dit leidde tot een tweede SVVN-doelpunt, gescoord uit een kopbal van de goedspelende mid voor Van Heun, die hiermede tevens de gelijkmaker scoorde (2—2). De gastheren veroverden hierna het middenveld, doch de weer rustig en goed spelende RV-ach- terhoede gaf geen krimp, zodat er geen doorkomen aan was. Daar ook de RV- voorhoede niet bepaald tot grootse pres taties kwam, bleef de 22 stand onge wijzigd, een uitslag waarmee Rijssen Vooruit nog het meest gebaat is. Met een blij en gelukkig gevoel kon de Excelsior-aanhang vorige week zaterdag naar de warme huiskamer terugkeren en zich van genoegen in de koude en ver kleumde handen wrijvend zeggen: „Zo, de 2 puntjes van Sparta Enschede zijn binnen", want op deze koude, winterse zaterdag middag slaagden de rood-witten er in om op de Mors Sparta met een 20 neder laag naar huis te sturen. Toch moeten wij eerlijk bekennen, dat deze wedstrijd er een is geweest van gemiste geheide kan sen van de zijde van Excelsior. Met een klein beetje meer beheersing in de voor hoede had de stand gemakkelijk 40 of zelfs 50 kunnen zijn. Reeds direct na de aftrap bleek, dat Excelsior met veel meer enthousiasme het veld was opgekomen dan het met 3 inval lers uitkomende Sparta. De rood-witten zagen 't belang van deze ontmoeting voor de promotie naar de te vormen 2e klasse terdege in en trokken van meet af aan flink van leer. Toch wist de achterhoede van Sparta de eerste 20 minuten stand te houden en kwam haar voorhoede tot enkele sporadische uitvallen, die, door een te kort spel, geen moeilijkheden voor de Excelsior-achterhoede opleverden. Doel man Ten Hove had deze middag weinig te doen, ook al omdat stopperspil Nijland c.s. in uitstekende vorm staken, in tegen stelling tot de achterhoede van Sparta, die nogal eens een steekje liet vallen. In de 24ste minuut zag Nieuwenhuis een klein gaatje en wist de bal achter doelman Ten Donkelaar te werken, hetgeen een 10 voorsprong voor Excelsior betekende. Deze stand bleef tot aan de rust gehand haafd, alhoewel de Excelsior-voorhoede enkele niet te missen scoringskansen kreeg. Vooral de rechtsbuitenplaats was deze middag zeer zwak. Waarschijnlijk was Schuiterd nog niet geheel van zijn ziekte hersteld; hij bleef tenminste ver be neden zijn normale peil van voetballen. Met de 10 stand in het voordeel van Ex celsior gingen de spelers zich dus even warmen onder het gebruik van een kop thee. Na de doelwisseling was het, nog meer dan vóór de rust, een missen van kansen door Excelsior. Reeds direct, in de 1ste minuut, miste Nijland voor open doel. Even later deelde Sprakelook al in de misère en schoot niet in maar naast het doel, terwijl dezelfde speler 5 minuten na dien nog eens kans zag een gemakkelijke scoringsmogelijkheid om zeep te brengen. Evenwel maakte hij al deze fouten weer gedeeltelijk goed, door in de 14e minuut Ten Donkelaar voor de tweede maal het nakijken te geven (2—0), nadat hij de bal op prachtige wijze had vrijgespeeld. Hier tegen had Sparta geen verweer en hoe wel zij nog trachtte een tegenpuntje te scoren, de Excelsior-achterhoede wist van geen wijken. Zoals reeds gezegd, hielden de Spartanen het spel veel te kort, zodat Nijland c.s. in dit tik-tak-spelletje steeds op tijd konden ingrijpen. Aan geen van beide zijden vielen nog doelpunten. Toen dan ook de uitstekend leidende Faber deze middag voor de laatste keer floot, had Excelsior een kostbare, doch zeker verdiende overwinning behaald. Het tweede elftal van Excelsior ging vo rige week op bezoek bij O.N. II en wist eveneens met 2 winstpuntjes thuis te ko men. Het schijnt, dat geen thee in de rust veel beter is dan wel, want ons 2e elftal moest het zonder enige dorstlessende mid delen stellen, hetgeen voor onze jongens, vooral met deze kou, een erg grote teleur stelling was. Een kopje thee is toch wel het minste, wat men zijn gasten kan aan bieden. Wij vertrouwen, dat hierover nog niet het laatste woord is geschreven. Het 3e elftal van Excelsior kreeg Spar ta II op bezoek. Zij leverden de kranige prestatie om met 22 tegen deze club gelijk te spelen. In café-pension ,,'n Hook" werden bil jartwedstrijden gehouden, waaraan werd deelgenomen door de Almelose biljarters B. Witzand en G. Dwars, de heer C. Lin- denhovius uit Den Ham en de Rijssenaar F. Tusveld. Het waren over het geheel zeer interessante en spannende wedstrij den, waarvoor flinke belangstelling be stond. De beste partij werd gespeeld door de heer B. Witzand, die in 15 beurten de 250 caramboles uitmaakte. Het algemeen toernooigemiddelde was 10.54. De laatste partij tussen Lindenhovius en Tusveld bracht de beslissing. De HBC- er startte met 2 punten voorsprong op Tusveld. Lindenhovius had dus de beste kansen, maar het feit, dat hij ook de voor laatste partij gespeeld had, speelde hem parten. De vermoeidheid liet zich gelden met het gevolg, dat hij het in 25 beurten maar tot 100 caramboles bracht. Door een beter algemeen gemiddelde werd Tusveld tenslotte toch winnaar. Door de heer J. M. Geerdink werd hem met een toepasselijk woord de prachtige beker uitgereikt. Het geheel was een geslaagd toernooi. De eindstand was: 1 F. Tusveld, Rijssen: 4 pt., 735 car., 63 brt. hoogste serie 49 gem. 11. 2 C. Lindenhovius, Den Ham: 4 pt., 600 car., 68 brt., hoogste serie 41 gem. 8. 3 B. Witzand, Almelo: 2 pt., 682 car., 61 brt., hoogste serie 58 gem. 11. 4 G. Dwars, Almelo: 2 pt., 534 car., 50 brt., hoogste serie 58 gem. 10. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Vos en 3 uur Ds. van Tuyl. Westerkerk. 9 uur Ds. Vergunst, 10.45 uur Ds. Vergunst en 7 uur Ds. Vos. Elzen. 10 uur Ds. van Tuyl. Woensdag 20 januari, 7.30 uur Ds. van Tuyl. Geref Gemeente (Noorderkerk). 9.30 uur Ds. Blok, 3 uur Leesdienst en 7 uur Ds. Blok. Woensdag 7.30 uur Ds. Blok. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 en 3 uur Ds. Brinkman. Oud-Geref. Gemeente (Bevervoorde). 9.30 uur, 2.30 uur en 7 uur de heer Vosman. Woensdag 7.30 uur Ds. Middelkoop uit Zwolle. Oud-Geref. Gemeente (Walkerk). 9.30 en 3 uur Leesdienst. Woensdag 7.45 uur Ds. du Marchie van Voorthuijzen. Ned. Protestantenbond, afd. Rijssen. 10.45 uur Ds. S. Dotinga uit Deventer. Woensdag opende de fa. W. Rozendom in de Elzenerstraat haar geheel gemo derniseerde en belangrijk uitgebreide schoenenzaak. Zonder enige twijfel staat het vast, dat hierdoor sprake is van een zeer belang rijke verbetering. Het interieur van de winkel doet zeer prettig aan, en vooral heeft men grote aandacht gewijd aan die onderdelen die in een zaak als deze van doorslaggevend belang zijn. Er is een gro te ruimte geschapen, zodat men de klant op prettige wijze kan bedienen. De colo- vinylvloer voldoet in deze zaak bijzonder goed, het schilderwerk is uitgevoerd in verantwoorde kleuren en wat vooral van belang is de grote voorraad schoenen staat op overzichtelijke wijze opgesteld. Aan de zaak is een pedicure afdeling verbonden. Mevr. Rozendom, die sinds enige tijd in het bezit is van het diploma pedicure kan haar „patiënten" ontvan gen en behandelen in een pedicure-afde ling, die eveneens aan alle eisen voldoet. Voor de opening is van vele zijden be langstelling getoond, en de vele bloem stukken werkten er aan mee, dat de zaak een bijzonder aangename indruk maakte. Wij wensen de heer en mevr. Rozen dom veel succes met deze belangrijke ver betering en vooruitgang van nun zaak. COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM Voor de commissie tot wering van schoolverzuim is de heer G. B. B. Renger aan de beurt van aftreden. B. en W. heb ben ter voorziening in de vacature de raad de volgende aanbeveling doen toekomen: 1 G. B. B. Renger; 2 J. M. van Hunen. Door het feit, dat de vereniging van Marktwezen en Plaatselijk Belang de ko ninklijke goedkeuring tot wijziging van haar statuten had ontvangen, werd maan dagavond in café Struik aan de Enter straat een buitengewone ledenvergade ring belegd. Als enig punt stond daarom op de agen da: uitbreiding van het bestuur van 7 tot 9 leden. Allereerst kwam echter aan de orde na de notulen van de vorige vergadering door de secretaris, de heer J. A. Olde- kamp het kiezen van een bestuurslid, wegens het bedanken van de heer H. Huiskes. Hiervoor werd met een overgrote meerderheid van stemmen gekozen de heer J. G. Koedijk, die reeds eerder zit ting in het bestuur heeft gehad. Tot nieuwe leden werden na enige stem mingen gekozen de heren A. Paauwe en E. Bouwmeester. Bij de rondvraag vroeg de heer Hoek aan het bestuur of zij de kleine industrie zoveel mogelijk wilde bevorderen, aan- Op de maandag j.l. te Rijssen gehouden veemarkt werden aangevoerd: 1160 stuks vee, runderen 93, varkens 1067. Prijzen: 16 vette koeien, eerste kwali teit van f 2,90 tot f 3,20 per kg slachtge- wicht; 50 melk- en kalfkoeien van f 900,- tot f 1025,- per stuk; 8 pinken van f 550,- tot f 650,- per stuk; 14 graskalveren van f 280,- tot f 400,- per stuk; 5 nuchtere kal veren van f 80,- tot f 100,- per stuk; 26 drachtige zeugen van f 250,- tot f 325,- per stuk; 22 loopvarkens van f 70,- tot f 95,- per stuk; 1019 biggen van f4,50 tot f5,50 per week. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm, prijzen onver anderd. Zeugen en biggen: Handel kalm, prij zen lager. gezien het gemeentebestuur alleen de middelmatige en grote industrie steunt. Vooral ook daar Rijssen genoeg werk krachten heeft, maar doordat er een ge brek aan keuze is, de meesten elders werk moeten zoeken. Aangezien de diverse aspekten, die aan deze zaak vastzitten en hiervoor experts nodig zijn, zei voorzitter G. Kappert toe dit te willen onderzoeken. Wat betreft een op te richten oriënte ringstafel, hetwelk door de heer Buursink ter sprake werd gebracht, deelde de voorzitter mede, dat de plannen in een vergevorderd stadium waren. Van de Wa terleiding Mij. was reeds toestemming ontvangen. De adjudant van de Rijkspolitie ter plaatse, J. van de Vegt, vroeg medewer king in van de plaatselijke middenstan ders in verband met de klachten van win keliers wegens het staan in portieken op zaterdag- en zondagavonden. Ook de Veemarkt kwam nog ter sprake. Er werd vastgesteld, dat de biggenmarkt een flinke vooruitgang vertoont, maar de gewone veemarkt gaat nog steeds achter uit, waaraan volgens voorzitter G. Kap pert alle belanghebbenden schuldig zijn. De aanvoer op de varkensmarkt was meer dan 3000 stuks hoger dan vorig seizoen, terwijl 1000 koeien minder zijn aange voerd. ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING WEER BEWOONBAAR De woning Walstraat 30, die door de raad op 23 februari 1955 onbewoonbaar is verklaard, is nadien zodanig gewijzigd, dat dit pand wel weer in bewoonde toe stand is gekomen, zo deelt het college van B. en W. mede aan de raad. Aan de hoofdingenieur-directeur van de volkshuisvesting en de bouwnijverheid te Zwolle is advies gevraagd inzake de opheffing tot onbewoonbaarverklaring. Deze heeft geadviseerd de raad voor te stellen de onbewoonbaarverklaring op te heffen, daar bij een onderzoek ter plaatse is gebleken, dat de woning volledig her steld is en verbeterd en thans wederom in bewoonbare toestand verkeert. B. en W. stellen de raad voor de onbewoonbaarver klaring op te heffen. PARKGEBOUW RIJSSEN. Vrijdag en zaterdag draait de film: „Ik was Monty's dubbelganger". Engeland 1944! Harvey en Logan, twee leden van de geheime dienst, hebben een schier onmogelijke opdracht uit te voe rende Duitsers in de waan te bren gen, dat de geallieerde invasie waarschijn lijk zal plaatsvinden aan de Noord-Afri kaanse kust. Harvey bevindt zich in een Londens theater, waar hij, tot zijn grote verbazing, onder een geheel uit militairen bestaande show „Generaal Montgomery" ontdekt. Het is echter niet de Generaal, doch Clifton James, een ex-acteur, thans in dienst bij een legeronderdeel, dat tot doel heeft de militairen het zo nodige amusement te verschaffen. Opgetogen stelt Harry zich in verbin ding met Logan en legt hem een fantas tisch plan voor: zij zullen een belangrijke inspectietocht voor de pas ontdekte „Ge neraal Montgomery" arrangeren in N. Afrika om de vijand in de waan te bren gen, dat er iets in dat gebied gaat gebeu ren. Zij krijgen toestemming om het plan ten uitvoer te brengen. Het belangrijkste is echter Clifton James over te halen de meest fantastische en gevaarlijkste rol van zijn carrière te spelen. Deze stemt toe. Ras-artist als hij is, voelt hij zich aan getrokken tot een dergelijke rol maar de gruwelijke training en de enorme ver antwoording gaan op zijn zenuwen wer- De speeltuinvereniging „Irene" heeft een aardig initiatief ontwikkeld door de instelling van een ruilbeurs voor postze gels. Het bestuur is van mening, dat ook een groot gedeelte van de Rijssense jeugd veel belangstelling heeft voor het verza melen van postzegels en sigarenbandjes, maar dat men vaak met de moeilijkheid zit van veel gelijke zegels en bandjes, die men met anderen zou kunnen uitwisselen. De ruilbeurs, die bij wijze van proef wordt ingesteld op woensdagavond 20 ja nuari van 6 tot 7 uur 's avonds, wordt ge houden in het clubgebouw van de speel tuinvereniging in de Vennekesgaarden. ZILVEREN JUBILEUM Ds. H. BRINKMAN De predikant van de Geref. Kerk (Boom kamp), Ds. H. Brinkman, hoopt woensdag 17 februari a.s. de dag te herdenken, waarop het 25 jaar geleden is, dat hij als predikant werd bevestigd te Elburg. Door de kerkeraad van de Geref. Kerk is een jubileumcommissie benoemd, die er voor zal zorg dragen, dat het zilveren jubileum van Ds. Brinkman op waardige wijze zal worden herdacht, waarbij de gemeenteleden de gelegenheid zullen krijgen van hun waardering voor het werk van hun predikant te getuigen. ONGEVALLEN Door de gladheid kwam mevr. S. gis termiddag in de Boomkamp zodanig te vallen, dat zij ernstig letsel opliep aan haar heup, tengevolge waarvan zij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Mevr. K„ wonende aan de Lentfers- weg, kwam op het Schild ten val, tenge volge waarvan zij een enkelbreuk opliep. De vele (ruim 90) gegadigden naar de functie van gemeentebode te Rijssen zit ten nog steeds in spanning, wie van hen de taak van de heer G. Goossen, die deze functie 25 jaar op welhaast onnavolgbare wijze heeft vervuld, kan gaan overnemen. De vorige week hebben een 10-tal solli citanten een oproep gehad om bij het col lege van B. en W. te verschijnen, waar door de spanning nog intenser is gewor den. Niet alleen de sollicitanten zijn be nieuwd, ook vele Rijssenaren zijn nieuws gierig wie in de toekomst de tussenper soon tussen bevolking en gemeentelijke autoriteiten zal zijn. Dat blijkt uit de vele gissingen en ge ruchten, die op gezette tijden de ronde doen. Er zijn al verschillende namen ge noemd. Zelfs van mensen, die helemaal niet gesolliciteerd hebben. Men ziet uit naar een gezette persoon lijkheid, wie het uniform van de heer Goossen zal passen. Vandaar, dat met gro te hardnekkigheid enkele namen opdui ken van Rijssenaren, die in de verste ver te niet aan een sollicitatie hebben gedacht. Ook de naam van een bekende Rijsse naar van middelbare leeftijd wordt als op volger van de heer Goossen genoemd, hoe wel in de oproep stond vermeld, dat de functionaris de leeftijd van 35 jaar niet mocht overschrijden. Dat deze Rijssenaar toch heeft gesolliciteerd, komt wellicht door het feit, dat hij gedacht heeft: wie niet waagt, wie niet wint, waaraan hij misschien nog gelijk heeft ook; er schijnt n.l. een weddenschap in het spel te zijn. Van officiële zijde is ons medegedeeld, dat de benoeming thans binnen afzien bare tijd zal afkomen, zodat dan aan alle spanning een einde zal zijn gekomen. ken. En als zij gereed zijn om deze hoogst belangrijke reis te gaan ondernemen, be gint hij zich onzeker te voelen en vreest, dat hij niet in staat zal zijn de opdracht uit te voeren. Harvey arrangeert een ont moeting met de echte Montgomery en vanaf dat moment besluit James om door te zetten. Met Harvey vertrekt „Monty" naar Gibraltar. De Gouverneur van Gi braltar geeft een groot diner, waarbij ook de Duitse spion, Nielson, aanwezig is. De maskerade is een overweldigend succes gezien het feit, dat de vijand een aanval doet op „Monty's" vliegtuig. Na een opwindende tocht langs de N. Afrikaanse divisies met vele spannen de momenten is het werk van James en Harvey gedaan. Zij vernemen via de ge heime dienst, dat de Nazi's verschillende divisies naar de Noord-Afrikaanse kust dirigeren. Terwijl zij wachten op hun transport naar Engeland, houden zij zich schuil in een kleine villa. Maar de nazi's, die geloven dat James Montgomery is, doen een inval en ontvoeren hem. In een gedurfde tegenaanval slagen Harvey en een jonge luitenant erin James te bevrij den. Maanden later zitten drie mannen in een Londens theater en kijken naar de eerste filmopnamen van Generaal Mont gomery's operaties in Normandië. Drie onbekende mannen de grootste bluf aller tijden. Een bluf, die ontelbare geallieerde mensenlevens heeft gespaard. Woensdag de film „Een nacht om nooit te vergeten". De grootste scheepsramp in de geschie denis; het ware verhaal van de „Titanic". Hier is een werkelijkheid volledig ge reconstrueerd, zonder de wil om het „mooier te maken", zonder de noodzaak tot dramatiseren: zes korte uren uit het leven van 2207 opvarenden hun moed en lafhartigheid, hun geduld, hun paniek, hun hoop en wanhoop. Zulk een ontzagwekkend panorama heeft natuurlijk een „ster", een hoofdpersoon, uniek, majestueus, overweldigend het stoomschip „Titanic". Na bijna vijftig jaren van raden en gis sen, van tegenstrijdige opvattingen, uit eenlopende interpretaties en onduidelijke rapporten, kan de wereld eindelijk kennis nemen van de volledige en verwonder lijke details van een drama: de ondergang van de „onzinkbare" „Titanic" in de ijzige wateren van de Noord-Atlantische Oceaan in het voorjaar van 1912. Meer dan twintig jaar van zijn leven heeft Walter Lord gegeven aan het ineen passen van de puzzle, waarvoor hij talloze officiële rapporten vergeleek, modellen bouwde, overlevenden opspoorde en uit- hoorde, blauwdrukken en connossemen- ten bestudeerde, totdat hij tot in de klein ste onderdelen overtuigd was van de waarheid: DIT is wat er gebeurde in die afschuwelijke nacht. Nu de winter zijn intrede heeft gedaan, vragen de dieren onze bijzondere aan dacht. Uw huisdieren krijgen vanzelfsprekend een warm, beschut plekje. Als het enigs zins mogelijk is, haalt uw hond dan naar binnen. U kruipt behaaglijk bij de warme kachel, een warme kop drinken en... buiten giert de wind om het huis, het vriest dat het kraakt... och, gun uw beesten dan ook iets van die warmte en gezelligheid. Let eens op de gaten en kieren van ko nijnen-, duiven- en hondenhokken. Zet de hokken zó dat de felle Noorden- en Oos tenwind niet naar binnen kan komen. Strooit u wat brood, verkruimel wat korstjes kaas, rijg wat pinda's aan een touwtje, u heeft misschien nog een spek- zwoerdje of u koopt wat vogelzaad, er is zoveel te bedenken... en u kunt er zelf zo'n plezier van beleven. Wat kunnen die gevederde vrienden te keer gaan, vechten om een lekker stukje (zouden ze dat van ons afgekeken hebben?). Zorg er voor dat de poes de bezige vo gels niet kan besluipen, daarom liefst het voedsel op een voertafel. Jongens, zo'n voertafel, die kunnen jul lie best maken. Misschien kunnen jullie eens met mees ter op school praten om er één bij school te zetten in de tuin of op het speelplein. Nog één ding: Geen diepe bakjes met water neerzetten buiten. Want daarin kun nen de vogels gaan baden en dan is er, grote kans dat de veren gaan bevriezen. Zou er verder op de scholen geen brood en ander geschikt voedsel verzameld kun nen worden? De Dierenbescherming heeft bepaalde plaatsen, b.v. in Schwarzwald, waar ze veel voedsel strooien moet. Wie wil helpen? Geeft u maar een tip en wij komen. Inlichtingen te verkrijgen bij: Mejuffr. v. d. Gaast, Wierdensestr. 64; de heer Nijland. Holterweg 49; de heer Molendijk, A. H. ter Horstlaan 21, tel. 2669. Bij voorbaat hartelijk dank!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 3