Itif Kamphuis vindt u wat u zoekt KAMPHUIS - Haarstraat J. LICHTENBERG Rookworst van Huiskes Duizenden ogen JASSEN VOOR AFBRAAKPRIJZEN TER HARMSEL Jaarvergadering Unitas Rechten van de mens Nederland veilig in 10 tot 50% korting grote opriiniing 10% korting Banketbakkerij MEINDERS Cafetaria „De Melen" SCHAATSEN IJZERHANDEL D. PAS Omzet vermeren! Geregeld adverteren! üeedkoper dan ooit Veie kostuums voor halve prijs 4 4 4 Iele andere artikelen ongekend voordelig, Grote partij coupons. Goederen buiten de opruiming 10% K 0 it TI i G m ADVERTENTIES 4 4 VAN HET BINNENHOF de boeiende roman van het gezinsbudget I f I Adverteren - omzet stimuleren Prins Bernhard in Mexico B.B. kreeg baby: een zoon ZIE ONZE ETALAGES Schaatsen slijpen G. J. A. TIJHUIS 15 JANUARI e van COURANTE GOEDEREN OP ENKELE MERKARTIKELEN BEHALVE MAATWERK SCHILD 2 RIJSSEN Maak van Uw stamppot een tractatie met 'n heerlijke Hebt U onze RONDE LEVERWORST al eens geprobeerd? Extra lekker en niet duur. Grote voorraad BAKLEVER en BAKBLOEDWORST WINTERMANTELS f19.50 £29.50 f39.50 f49.50 KINDERMANTELS f 7.50 - f 15.— - f 29.— Onverslijtbare rokken wevenit en terlenka 12.50 - 14.90 - 19.50 Dames- en Kinderpantalons 3.50, 4.50, 6.90, 9.90 WEVENITPAKJES vanaf f 17.50 2 pers. LAKEN f 5.50 Slopen f 1.40 GEEN ZICHTZENDING NIET RUILEN WIERDENSESTRAAT 40 Tot onze diepe droef heid overleed heden, geheel onverwachts, onze beste huisgenote GERRITDINA AVERESCH in de ouderdom van 65 jaar. Fam. D. TER WEEL Rijssen, 12 jan. 1960 Elsenerstraat 21. B.Z.A.: NETTE WERKSTER voor halve dagen Adres te Ibevragen bureau van dit blad. GEVRAAGD EEN MEISJE voor hele dagen. Leeftijd 18-20 jaar. Mevr. OOSTHOEK, Stationsdwarsweg 63. Volop RUBBERLAARZEN W. ROZENDOM, Elsenerstraat 32. TE KOOP KUNSTSCHAATSEN maat 29. Nijverdalseweg 18. TE KOOP z.g.a.n. HOGE NOREN maat 8V2 Wierdensestraat 81a vlak en hol, zonder draad. GEVRAAGD agenten voor regelmatige huis-aan-huis verspreiding van drukwerk. Brieven rio. 3373 Boekhan del Dixon, Deventer. $@9999999$99999999999999999994 •M4NMON 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999 RECLAME DEZE WEEK: 250 gram KATTETONGEN met Roomboter voor 75 ct. VOOR EEN WARM HAPJE NAAR 999999999999999999 DE GROOTSTE SORTERING vindt U bij HAARSTRAAT 99 Ook voor Noren, Viking en Nooitgedagt. zien en lezen gaarne ons blad. Ook Uw adver tentie. Daarom heeft zij zo n grote waarde. 999999999999999999 De afd. Rijssen van de Chr. Bond van arbeiders in de textiel- en kledingindustrie „Unitas" hield in gebouw Jeruel haar jaar vergadering onder voorzitterschap van de heer H. Nieuwenhuis. Door de secretaris, de heer J. H. Sep- penwoolde, werden de overleden leden, de heren Wijting en Breukink herdacht. De secretaris gewaagde van de goede onder linge verhouding in het bestuur en bracht de heer L. Doeve, districtsbestuurder, dank voor het feit, dat hij alle bestuurs vergaderingen had bijgewoond. Ook bracht spreker dank aan de leden van de verschillende ondernemingsraden, wier werk niet altijd gemakkelijk is, aldus spre ker. Het ledental, zo bleek uit het jaar verslag, was gelijk gebleven. Volgens de heer Seppenwoolde zijn er in Rijssen nog velen in de „textiel" werkzaam, wier plaats ook in Unitas is. Uit het verslag van penningmeester J. Dreijer bleek, dat de afdeling financieel een gunstig jaar heeft doorgemaakt. Na mens de kascommissie bracht de heer Nij- zink een gunstig verslag uit. De heer J. Seppenwoolde werd benoemd tot nieuw lid van de kascommissie. De aftredende bestuursleden, de heren G. J. Bredenoord, D .Markvoort, G. ten Hove, G. Lankamp, A. Draaijer en J. Sep penwoolde werden herkozen. Uit de vergadering kwam een voorstel om de uitkering bij wachtgeld en werk loosheid door de organisatie tot 100 van het verdiende loon te doen aanvullen. Het bestuur zegde toe dit voorstel aan een bespreking te onderwerpen en te trachten dit op de agenda van de algemene verga dering te doen plaatsen. Hierna werd gediscussieerd over de can- didaatstelling van de ondernemingsraad van de Fa. Ter Horst en Co. Medegedeeld werd dat hierover een be spreking is gehouden met de bestuursle den van de Textielarbeidersbonden „De Eendracht" en St. Lambertus. Hier is besloten om met enkele candidaatstelling uit te komen. Unitas stelt de volgende can didates de heren Geerling, Seppenwoolde, Nijland, Meijerink, Wessels, Nijsink, Weij- ers, van Pijkeren, Nieuwenhuis en mej. Slettenhaar. De Eendracht stelt 4 candidaten, terwijl St. Lambertus geen candidaten zal stellen. Door de heer Doeve werd een uiteen zetting gegeven over de tariefcommissie. Spreker gaf aan op welke wijze zulk een commissie tot stand pleegt te komen, welke taak en welke bevoegdheden deze commissie heeft en op welke wijze de le den moeten worden opgeleid in de onder neming. Tot slot gaf de heer Doeve een korte toelichting over de loonsverhoging, die deze week is ingegaan. Naast de loonsver hogingen, die door het college van Rijks bemiddelaars zijn goedgekeurd, brengt de nieuwe C.A.O. nog verschillende andere verbeteringen, o.a. meer overwerktoeslag, pensioen voor vrouwen, werktijdverkor ting, die voor december 1961 toegepast moet worden en de toeslagen voor ploe- genwerkers, die geen verkorting van werktijden krijgen. De goed bezochte vergadering werd door de heer Doeve gesloten. Prins Bernhard is dinsdag in Mexico- stad aangekomen voor een bezoek van tien dagen als gast van de Mexicaanse re gering. Hij werd op het vliegveld verwel komd door de minister van buitenlandse zaken, Manuel Teilo. In dezelfde week, waarin de leden der Eerste Kamer schriftelijk hun instemming betuigden met het voornemen der rege ring het z.g. individuele klachtrecht te erkennen, waardoor het dus mogelijk zal worden, dat individuele Nederlanders zich bij de Europese Commissie kunnen be klagen over schending van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens in ons land, protesteerde de Zuidafrikaanse regering in Den Haag. Zij toonde zich on tevreden over de verklaring waarmee onze vertegenwoordiging in de Verenigde Naties zich indertijd van stemming heeft onthouden over een voorstel tot afkeuring van de Zuidafrikaanse rassenpolitiek. Op het eerste gezicht deed de ontstemming der Zuid-Afrikanen misschien wat merk waardig aan. Zij zou uiteraard beter be grijpelijk zijn geweest als Nederland des tijds vóór de omstreden uitspraak had gestemd. In ons land is de stemonthou- ding destijds namelijk niet algemeen met instemming begroet. Het was een publiek geheim, dat met name de rijksdelen in de West, met hun verschillende volksgroe pen, liever hadden gezien dat onze ver tegenwoordiging onomwonden tegen de apartheidspolitiek had gestemd. Het had minister Luns vast heel wat diplomatie gekost om tot een eensluidend standpunt voor het gehele koninkrijk te geraken. Het Plein wilde het „stamverwante" Pre toria echter kennelijk niet plotseling voor het voldongen feit van een koerswending stellen. Het bewerkstelligde, dat dit jaar bij monde van de Nederlandse woord voerder, drs. J. Meyer, nog met een waar schuwing kon worden volstaan, waarin werd meegedeeld, dat de apartheidspoli tiek niet te verenigen is met de zin voor gerechtigheid in het Koninkrijk der Ne derlanden. Blijkbaar heeft de Zuidafri kaanse regering echter zien aankomen, dat het Nederlands oordeel een volgend jaar ronduit afkeurend zou luiden. Van daar, dat zij haar ambassadeur Gelden- huys liet aankondigen, dat het Neder landse standpunt „een ongunstige invloed zou hebben op de vriendschappelijke be trekkingen tussen beide landen". CENSUURKWESTIE. Maar in elk geval kan Den Haag zich erop beroepen, dat het ook niet schroomt in eigen boezem te tasten als het om de schending van mensenrecht gaat. Niet enkel de aanvaarding van het zogenaam de individuele klachtrecht met betrekking tot het Europese verdrag vormt daarvan het bewijs. Ook het optreden van het ka binet-De Quay inzake het censuurschan daal op Nieuw-Guinea getuigt daarvan. De aanbevelingen, welke de commissie Witsen-Elias had gedaan, zijn goeddeels opgevolgd. De centrale figuur, advocaat- generaal Van Beek, zal zonder het predi- caat „eervol" worden ontslagen, zo heeft staatssecretaris Bot de Staten-Generaal doen weten. De overige betrokkenen voorzover nog in ambtelijke dienst zul len administratieve maatregelen moeten ondergaan. Ten aanzien van reeds afge treden ambtsdragers, zoals de voormalige gouverneur dr. Van Baal, heeft de Ne derlandse regering van haar ontevreden heid doen blijken. Zelfs heeft zij een strafvervolging overwogen, maar na het overleg met de kamercommissie voor N.- Guinea heeft zij daarvan afgezien. Het inlichtingen-apparaat op Nieuw-Guinea zal worden losgemaakt van het parket van justitie. Tenslotte zal meer spoed worden gezet achter de schepping van een medegevend apparaat de z.g. Nieuw-Guinea-Raad waarin de open bare zaken ook openbaar zullen worden behandeld. Zo zal de geruchtmakende schending van de mensenrechten op Nieuw-Guinea er tenslotte dus toch toe bijdragen, dat de democratie op dit gebiedsdeel voort gang vindt. OBERLaNDER. Nog in ander opzicht trokken de rech ten van de mens de aandacht van Haag se kringen. De Westduitse minister voor vluchtelingenzaken, prof. dr. Oberlander, verscheen het afgelopen weekeinde name lijk aldaar in het particuliere hotel Cen traal om een verklaring af te leggen voor een internationale commissie van gewezen verzetslieden. Het ging er om of hij ver antwoordelijk moest worden geacht voor de massa-moorden, welke in 1941 in Lem- berg zijn gepleegd. Hij is namelijk kapi tein geweest van het z.g. Nachtigall-ba- Brigitte Bardot Maandagochtend omstreeks vijf uur heeft de Franse filmster Brigitte Bardot, echtgenote van Jacques Charrier, te Parijs het leven geschonken aan een zoon. taljon, dat destijds gedurende zeker pe riode deze stad bezet heeft gehouden. Minister Oberlander onderwiep zich vrijwillig aan dit onderzoek, dat aanvan kelijk in diep geheim plaats had. Toen de verblijfplaats der commissie uitlekte, liet deze weten, dat zij nog niet tot een con clusie was gekomen, mede doordat haar onderzoek wordt bemoeilijkt door de wei gering van Oostduitse getuigen om te verschijnen, doch tevens als gevolg van het feit, dat telkens nieuwe beschuldigin gen zonder bewijskracht worden ge lanceerd om de Westduitse minister te belasten. Met nadruk wees de commissie de indruk af, dat er verband zou bestaan tussen deze zaak en de recente- anti-se- mitische uitspattingen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2