Oudejaarsrede Burgemeester Landweer Gebruik Uw bank voor alle geldzaken Coiip. Oudste inwoonster van Rijssen werd 99 jaar Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter 1 Boerenleenbank „Notter' Melkrijder Gerr.it ten Hove kreeg Koninklijke onderscheiding Rijssense gemeente arbeiders met pensioen Met pensioen Geeft veel, Zij missen meer I'ILMNIEDWS Jaargang 38 No. 1. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. VAN DER STOUW voor vulpennen WEEKBLAD VRIJDAG 8 JANUARI 1960 VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Aan het einde van de begrotingsver gadering hield Burgemeester Landweer een oudejaarsrede, waarin hij aandacht wijdde, aan vele bijzonderheden en ge beurtenissen die in de loop von 1959 plaats hadden. Het inwonertal van Rijssen is gegroeid met 225 zielen en bedraagt thans 14.090. Op 16 augustus werd de 14.000ste inwo ner van deze stad geboren en wel Jannes Bruggink aldus de burgemeester. Het geboortecijfer vertoonde een stij ging, er werden 355 kinderen geboren (315) er overleden 100 inwoners (103). Dit jaar werden 130 huwelijken vol trokken (136) en er werden 2 echtschei dingen ingeschreven. Het aantal vertrekkenden is groter dan het aantal inkomende personen. Er ver trokken in 1959 349 personen en er kwa men 269 inwoners van elders naar hier. De raad kwam 18 keer bijeen en be handelde 264 voorstellen. De vergaderingen kenmerkten zich al dus de burgemeester in het algemeen door een goede geest en verstandhouding. Helaas heeft de heer Leusink in verband met drukke werkzaamheden gemeend te moeten bedanken als raadslid. Na de diverse personeelsmutaties bij de gemeente te hebben .gereleveerd bepaalde de burgemeester zijn aandacht aan het onderwijs. De Chr. school aan de Bevervoorde, de Wilhelminaschool kon in gebruik worden genomen evenals de nieuwe kleuterschool aan de Margrietlaan van de vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag. De R.K. Ulo school onderging een aan merkelijke uitbreiding terwijl ook de R.K. Jongensschool werd verbeterd. Het is thans zeker dat een geheel nieu we Chr. Ulo school zal worden gebouwd in de Lentfertsstukken. Dit jaar kwamen in totaal 28 woningen in het plan Vennekesgaarden gereed. De Chr. woningbouwvereniging begon met een complex van 20 woningen in het plan Lentfertstukken. De toewijzing voor de bouw van woningwetwoningen is aldus burgemeester Landweer benauwend klein. Er werden in totaal 225 bouwvergunnin gen afgegeven, waarvan 40 voor particu liere nieuwbouw (vorig jaar 36 en in 1957 24), zodat gelukkig een stijging van de particuliere woningbouw valt te consta teren. Voorts zijn 7 semi permanente wo ningen aan de Schoolstraat in gebruik ge nomen. Het aantal woningzoekenden ver toont nog steeds een stijging. Er zijn thans 372 woningzoekenden, in 1958 365 en in 1957 354. De bouw van het nieuwe zwembad aan de Arend Baanstraat is inmiddels ter hand genomen en aldus de burgemeester er is gerede hoop dat in 1960 dit nieuwe zwem bad in gebruik zal worden genomen. Met de aanleg van de diverse wegen in het plan Lentfertstukken is een aanvang gemaakt. Dit zal op de verkoop van bouw terreinen stimulerend werken. Door de Oud Gereformeerde Gemeente Walkerk wordt aan de Oranjestraat een nieuwe kerk gebouwd. Er is goede hoop, dat dit kerkgebouw in 1960 in gebruik zal kunnen worden genomen. Vele woningen werden gemoderniseerd en ook de be staande industrieën breidden zich uit o.a. de Koninklijke Jutefabrieken van de N.V. ter Horst en Co. en de N.V. Omefa. De burgemeester vond het „verheu gend" dat de plaatselijke industrieën zich zo gunstig ontwikkelen. Dit geldt uiter aard in het bijzonder voor het grote en belangrijke bedrijf van ter Horst en Co., waarmee onze gemeente sinds tal van ja ren zo nauw is verbonden maar ook voor de andere fabrieken aldus spr. Verschillende middenstandszaken wer den verbouwd en gemoderniseerd en ook kreeg Rijssen zijn eerste zelfbedienings zaak. Steeds meer wordt Rijssen het cen trum van de omgeving aldus burgemees ter Landweer, niet alleen wat de midden standszaken betreft maar ook wat betreft het onderwijs. De brandweer is bij voortduring in een goede staat van paraatheid. Het materiaal wordt goed onderhouden en de teamgeest van het personeel is uitstekend. De brand weer moest 8 keer uitrukken voor het blussen van branden. De organieke sterkte van het politie korps bedraagt 18 man, ook in deze ge meente aldus burgemeester Landweer doet zich het euvel van onderbezetting voelen, het corps telt nl. 14 man. Zij doet alles wat mogelijk is, om haar taak zo goed mogelijk uit te voeren. De verkeersveiligheid laat nog veel te wensen over. Spr. herdacht wijlen notaris Bernard, die dit jaar overleed. Zijn onkreukbaarheid stempelde hem tot een man die het vertrouwen bezat van de bevolking, aldus spr. De heer Schönfeld Wichers, candidaat- notaris neemt thans het kantoor waar. Deze was hèt, zo besloot de burgemeester zijn overzicht, die Rijssen een grote dienst bewees door de uitgave van het befaamde Rijssense woordenboek, dat zowel in als buiten onze plaats zeer wordt gewaar deerd. Zaterdagmorgen was het de laatste keer, dat melkrijde G. ten Hove, in de volksmond beter bekend als Klitsen Ger- ratje met zijn wagen en paard de melk naar de melkfabriek te Rijssen bracht. 42 jaar lang heeft Gerrat „melkgeva- ren". Hij behoort Ut het „geslacht" der melkrijders, want z:".i vader en Broer wa ren ook al melkrijders. Nu hij 66 jaar is, achtte hij de tijd aangebroken om er een punt achter te zetten. In de cantine van de melkfabriek vond RIJKSPOSTSPAARBANK Gedurende de maand december werd op het postkantoor Rijssen ten behoeve van de Rijkspostspaarbank ingelegd een be drag van f 57.087,72 en terugbetaald f 50.128,63. In de Gemeentelijke Opslagplaats aan de Dannenberg werd donderdag afscheid genomen van de heer H. van de Belt, die met pensioen ging. De Direkteur van Gemeentewerken, de heer H. N. Hollander sprak woorden van waardering. Hij schetste van de Belt, die 44 jaar als werkman in algemene dienst bij gemeente Rijssen is werkzaam ge weest, als een ijverig en prettig persoon. Hij sprak de wens uit, dat hij nog lang van zijn pensioen jnocht genieten. Zijn onmiddellijke chef, de heer H. Boer, bood namens de c irektie en gemeente- personeel een elektrische klok aan. De heer G. J. F ozendom overhandig de, met een toepasselijk woord, namens de personeelsvereniging een enveloppe met inhoud aan. Ook de heer wj Averesch, Wilhelmi- nastraat 5, die er^ge jaren in tijdelijke dienst bij de gemeente Rijssen is werk zaam geweest en ook met pensioen ging werd door de heer H. N. Hollander toege sproken. Ook hem werd door de heer H. Boer een elektrische klok aangeboden. NUTSSPAARBANK Gedurende de maand dcember werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nuts- spaarbank Almelo ingelegd f 117.150.30 en terugbetaald f 118.395.32. In deze maand werden 43 nieuwe spaar rekeningen geopend. een kort afscheid plaats, waarbij naast de direkteur, de heer B. Eerdmans, ook burgemeester C. B. J. Landweer aanwe zig waren. Burgemeester C. B. J. Landweer sprak woorden van waardering tot de heer Ten Hove. Hij wees erop, dat slechts weinig mensen een dergelijk jubileum vieren en deelde mede, dat hem de Koninklijke on derscheiding, de ere-medaille in brons was toegekend. De direkteur van de Omefa, de heer B. Eerdmans, wees op de grote verdienstens van de jubilaris, die ondanks weer en wind nog geen 14 dagen totaal verzuimd had. In de 42 jaar heeft hij ruim 40 mil joen liter melk naar de fabriek gebracht. Hij reikte hem de draagpenning uit en een envelop met inhoud. Maandagavond neemt hij in café J. Koe dijk afscheid van het personeel van de melkfabriek en z'n collega's. Donderdagmorgen werd op het kantoor van de Firma Ter Horst en Co. te Rijs sen afscheid genomen van een 16-tal ge pensioneerden. Allereerst werd door de voltallige di- rektie afscheid genomen van de heer M. Voortman, Wierdensestraat 109, die 51 jaar als kantoorbediende is werkzaam ge weest. Een der direktieleden, die het woord voerde dankte voor het vele, wat hij voor de firma gedaan heeft. Vooral wees hij op de prettige samenwerking. Behalve door de direktie werden hem ook cadeaus aangeboden door het bestuur van het Ziekenfonds van Ter Horst en Co., waarvan hij vele jaren administrateur is geweest en door de collega's. Nadat de heer J. Smalbrugge, die als baas in de weverij vele jaren is werk zaam geweest ook met een toepasselijk woord was toegesproken, waarbij hem ca deaus waren aangeboden door de direk tie en de bedrijfsleiding, werden de ove rige 14 arbeiders, die met pensioen gin gen ontvangen. B. Knol, ITangerad 13; J. Meyerink, Hagweg 22; G. J. Sikkelbein, Weverstraat 22; G, J. Schuiterd, Holterstraatweg 185a; Uit eigen Vaderland verdreven, Als woning slechts een, houten krot, Een troosteloos, armoedig leven, Wie peilt hun diep rampzalig lot. Een reeks van eindeloze jaren, Een jarenlange donk're nacht, Geen licht dat 't duister op deed klaren, Geen dag die een'ge blijdschap bracht. Zo lang reeds duurt het droevig wachten Op een menswaardiger bestaan, Maar ach, wie hoorde naar hun klachten, Wie was er met hun lot begaan. Zal er dan nooit een einde komen, Baart 't leven hen alleen verdriet, Wordt hen het juk nooit afgenomen, Of daagt het in 't nabij verschiet. Hun oog is thans op ons geslagen, Op Neeriands volk, op U en mij, Hun ogen, die ons smekend vragen, Sta ons in onze smart nabij. Heeft ooit ons volk vergeefs doen vragen Bij enig S.O.S. bericht; Daarom zal deze actie slagen, Ons Neeriands volk verstaat zijn plicht. Elkeen zal naar vermogen geven, Helpt ook nu weer van harte mee, Elkeen steunt het lofwaardig streven Van 't Vluchtelingen-comité. Rijssen. J. Rozendom. G. J. Ruiterkamp, Hangerad 11; H. Klein Legtenberg Oranjestraat 44; H. J. Voort man, Haar straat 113; J. Bruins, Haar- straat 86; J. M. Pfeiffer, Markeloseweg 13; G. Boerman, Holterstraatweg 162; J. Kamp, Tabaksgaarde 6; B. W. Haase, Haarstraat 81; G. J. Theyink, Molendijk 36d. Na een toespraak door de heer A. ter Horst volgde een gezellig samenzijn, waarbij allen het handbeschilderd wand bord ontvingen. De heer G. W. Borghuis dankte, namens alle arbeiders voor de prettige werkkring en de cadeaus. SPAARBANK REKENING-COURANT EFFECTEN DEVIEZEN KREDIETEN VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN jl Vraagt inlichtingen bij do HUTTENWAL 31 - RIJSSEN illllllllll FARKGEBOUW RIJSSEN. Vrijdag en zaterdag de aangrijpende film: „Ik wil leven". Op 3 juni 1955, 's morgens om half twaalf, betrad Barbara Graham de gaska mer van Californië. Om kwart voor twaalf was er een einde gekomen aan het leven van deze 32-jarige vrouw, die ver oordeeld was wegens moord op Mrs. Ma- bel Monahan. Enkele minuten later ein digden ook de levens van haar beide me deplichtigen, John Santo en Emmett Per kins. De dood van de jonge vrouw maakte al lerminst een einde aan de controverse, die de publieke opinie in Amerika sinds de lente van 1953 had beheerst. Het proces, dat bijna een jaar lang de voorpagina's van de Amerikaanse kranten had ingenomen, had de helft van de be woners van de Verenigde Staten tot de overtuiging gebracht, dat Mrs. Graham moordenares was, terwijl de andere helft hartstochtelijk haar onschuld volhield. Maar en dat bezegelde Barbara's lot - die controverse was pas ontstaan na haar veroordeling. Haar tartende houding bij het vooronderzoek, haar niets ontzien de felheid bij de terechtzitting, de opge wonden krantenverslagen, die haar repu tatie aan flarden scheurden, hadden de jury zo beïnvloed, dat zij maar betrekke lijk korte tijd nodig had om tot de uit spraak te komen. Het was de psycholoog Carl Palmberg, die vele gesprekken met haar voerde na haar veroordeling, die er op wees, dat Barbara Graham weliswaar een amoréle vrouw was met een zeer anti-sociale in slag, maar dat zij geen moordenares zou zijn. Het was mede door zijn mening, dat één van haar felste bestrijders, de journa list Ed Montgomery, tot de overtuiging kwam, dat Barbara onschuldig was ver oordeeld. Hij startte een campagne om haar uit de gaskamer te redden, maar faalde. Er waren twee Barbara Grahams! De eerste, de meest spectaculaire, was een jonge vrouw, die leefde in een onderwe reld-milieu en daar haar enige vrienden had. Zij kende elke nachtclub aan de Ca- lifornische kust, rookte, dronk en speelde poker en leefde van smokkelen, prostitu tie, chantage en allerlei andere onduide lijke bezigheden. Zij overtrad praktisch elke regel, die door God en bij de wet ge steld was. Vóór haar arrestatie had zij in de gevangenis gezeten voor misdrijven, die varieerden van immoreel gedrag tot meineed. De andere Barbara Graham was een jonge levenslustige vrouw, voortkomend uit een ontaard milieu, waaruit zij vele pogingen deed te ontsnappen. Zij studeer de stenografie, had een grote belangstel ling voor goede literatuur (van Omar, Khayam tot Hemingway) en was een toe gewijde moeder voor haar zoontje, dat 3 jaar was, toen zij stierf. Maar deze laat ste Barbara Graham werd pas onthuld na haar veroordeling. Woensdag de film: „Heuvel 24 antwoordt niet". Heuvel 24 is een der kleinere heuvels, die de toegang tot Jerusalem beheersen. De avond vóór het „staakt het vuren", door de Verenigde Naties op 18 juli 1948 opgelegd aan beide partijen in de Israëli sche Vrijheidsoorlog, worden vier jonge vrijwilligers er op uitgestuurd om de heu vel te bezetten, opdat, deze de volgende morgen door Israël zal kunnen worden op geëist. Het zijn James Finnegan, Allan Goodman, Esther Hadassi en David Ami- ram. De liefdesgeschiedenis tussen James Finnegan, een vroeger Brits politieman, en Miriam Mizrah, begon gedurende het Engels Mandaat over Palestina. Finnegan deed zijn plicht als Brits officier en Mi riam, een geboren Israëlische, verleende hulp aan in Engelse ogen illegale immi granten en aan de Joodse Ondergrondse. Ondanks hun verschillen in geloof en po litiek inzicht gingen beide jonge mensen van elkaar houden en Finnegan meldde zich na afloop van het Mandaat vrijwillig aan voor de vrijheidsoorlog van Israël te gen de omringende Arabische landen. Allan Goodman is een rijke Amerikaan se toerist, die op een reis door Israël in de strijd wordt betrokken en de gevechten, Woensdag j.l. werd de Wed. Egbertsen-v. d. Riet, wonende in de Bleekstraat, 99 jaar. De bejaarde vrouw, die in Rijssen be kend is onder de naam van „Duuskersdi- ka" geniet nog een, vrij goede gezondheid, en heeft nog een sterk geheugen.. Tal van gebeurtenissen, die een men- met de tragische capitulatie uit de Syna goge, van de Oude Stad van Jerusalem meemaakt. Hij wordt daarbij gewond. Esther Hadassi, een Yeminitisch meisje, verpleegt hem en meldt zich, na zijn ge nezing, met hem vrijwillig voor de pa trouille naar Heuvel 24. David Amiram is een typische Sabra, een uit Poolse ouders geboren Israëliër. Tijdens het vervoer van de patrouille naar de heuvel vertelt hij zijn kameraden, hoe hij eens deel uitmaakte van een kleine expeditie in de Negeb-woestijn. Hij maakte daarbij een gewonde „Egypte naar" krijgsgevangen. Maar als hij met deze gewonde gevangene dekking moet zoeken voor een artilleriebeschieting, blijkt het, dat de „Egyptenaar" een ex- Nazi is, een voormalig officier van de SS. De dramatische ontmoeting tussen de Jood en de Nazi eindigt met de dood van de onverbeterlijke huursoldaat De vrijwilligers arriveren aan de voet van de te bezetten heuvel en beginnen deze, beschut door de duisternis, te be klimmen. Als de volgende morgen een Wapenstil standscommissie van de Verenigde Naties langs de heuvel komt en de commandant van deze heuvel sommeert zich bekend te maken, danantwoordt Heuvel 24 niet! De commissie klautert naar boven en ais zij de top bereikt, vindt zij de vier Is raëlische strijdersdood. Maar in hun dood hebben zij Heuvel 24 opgeëist en gewonnen voor de staat Israël senleeftijd zijn geleden, weet zij nog met nauwkeurigheid te vertellen. Zo was het voor een zoon van Ds. Diep- huis, die lange tijd geleden in Rijssen de Gereformeerde Gemeente als predikant heeft gediend, deze zomer bijzonder tref fend, dat de Wed. Egbertsen nog tal van bijzonderheden over zijn vader kon ver tellen. Jacob Diephuis, had de reis van Amerika naar Rijssen, waar hij geboren is, niet voor niets gemaakt, dank zij de ontmoeting met de oudste inwoonster van Rijssen. De oudste Rijssense vrouw, die gebo ren is in de buurtschap Zuna heeft vele jaren in de Bleekstraat gewoond. Zij woont nu samen met haar enigste dochter de Wed. Baan, maar het is wel zo, dat de 9 kleinkinderen en de achter kleinkinderen graag bij de groot- en over grootmoeder komen „kuijern". De bejaarde Rijssense vrouw die haar honderdste levensjaar ingaat komt de deur niet meer uit. Tot voor kort ging zij de buurt nog wel in, maar haar grootste handicap is haar slechte gezicht, zodat ze ook niet meer kan lezen. Door de kerktelefoon heeft zij nog con tact met de diensten, waarvoor zij zich graag openstelt. De oudste Rijssense vrouw, is altijd een eenvoudig mens geweest, die in grote overgave en tevredenheid haar dagen doorbrengt en daarom is zij bij diegenen die haar kennen zeer gezien. Zonder twijfel zullen haar vandaag vele gelukwensen met deze bijzondere dag be reiken en bij de vele felicitaties voegen wij gaarne de onze. DODELIJK VERONGELUKT fn de nacht van zaterdag op zondag is nabij de spoorwegovergang op de Holter- weg de 23-jarige J. W. uit Holten dodelijk verongelukt. a Hoe het ongeval zich precies heeft toe*- gedragen is niet bekend. Waarschijnlijk is het slachtoffer tegen een. boom gere den. „HET GELD DAT STOM IS In het St. Jozefgebouw wordt a.s. zon dag door de toneelvereniging O.B.K. uit Losser een opvoering gegeven van het toneelstuk: „Het geld dat stom is

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1