RAAD RUSSEN Park en Parkgeboew 40 jaar onafscheidelijk aan Rijssen verhonden BABYDERM de ■OcokgeschA&Oen Babyverzorging PUROL WHfeï spBar mfar pr.<* Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter 722 COÖP. COÖP. BOERENLEENBANK NOTTER KERSTFEEST Huid genezing DONDERDAG 24 DECEMBER 1959 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. De aanhouder wint. Stopverbod in Boomkamp. Steun aan Actiecomité Technische Hogeschool Twente. J»®,;.»»'"* t°«"eC„~!ïus<" I".» BOERENLEENBANKEN HUTTENWAL 31 RUSSEN Vorstelijk geschenk van wijlen de heren A. H. en J. ter Horst Park oase van rust en stilte Gebouw stimuleert verenigingsleven VAN DER STOUW voor vulpennen Speeltuinvereniging „Irene" kreeg 5 nieuwe bestuursleden Kerstzangdienst Puistjes verdrogen door Purol-poeder Jaargang 37. No. 51. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Een belangrijk gedeelte van de discussie in de gemeenteraadsvergadering, die maandagavond werd gehouden, vormde 't commentaar, dat een aantal raadsleden gaf op het voorstel van b. en w. tot het verhuren van gemeentegrond (Haar- straat) voor een benzinestation, ten name van de heer H. J. Baan. Deze aangelegenheid is reeds 2 keer in de raad behandeld, waarbij zowel het col lege van b. en w. als de raad een afwij zend standpunt innamen. Nu ten derden male bleek het college bereid de raad te adviseren het verzoek van de heer Baan toe te staan. De kwestie is, dat aan de Haarstraat een goed geoutilleerd benzinestation zal worden gebouwd, waarvoor het noodzake lijk is dat een gedeelte van het gemeente lijke plantsoen in de Haarstraat in gebruik moet worden gegeven. De heer Jansen opende het debat met de opmerking, dat er ten aanzien van deze kwestie sinds de vorige keren totaal niets is veranderd. Hier is gedacht: de aanhou der wint, en spreker vraagt: Waar gaan we naar toe, als we dit voorstel, nadat het 2 keer is afgewezen, gaan accepteren. De heer Jansen was fel in zijn opmerking, toen hij aan het adres van b. en w. het verwijt richtte, dat dit advies aan de raad om het verzoek toe te staan, getuigde van een slappe houding van het college van b. en w. Als, aldus de heer Jansen, een voorstel als dit 2 keer is afgewezen en voor de 3e keer nog eens weer wordt geprobeerd, dan wordt toegewezen, is dat een houding van niks, aldus spreker. De heer Hodes sloot zich bij het betoog van de heer Jansen aan. Spreker was eveneens verwonderd over de houding van het college. Wie of de aanvrage in dient, aldus spreker, interesseert mij niet, het gaat om het feit, dat we dit punt niet meer moeten belasten. De automati sche beveiliging van de overweg is nog niet in werking en al ware dat wel zo, dan is nog iedere afleiding ongewenst, aldus spreker, die voorts zei, benieuwd te zijn naar de argumentering van het college, dat nu in het voorheen ingenomen stand punt was omgezwaaid. Ook de heer Leusink herinnerde aan zijn eerder ingenomen standpunt, dat hij, naar hij zei, had ingenomen met steek houdende argumenten. Ik was er toen een tegenstander van en ben dat nog en ook dit raadslid was benieuwd naar de argu menten die van de zijde van b. en w. zou den worden aangevoerd. De heer Ter Horst hinkte min of meer op twee gedachten. Enerzijds erkende hij dat de onderhavige grond bestemd was voor plantsoen en anderzijds wilde hij de zakenmensen niet „dwars zitten". Daartegen protesteerde de heer Hodes: Het gaat ons niet om dwars zitten. Het gaat om het principe. De heer Siegerink liet een ander geluid horen: Vorige keer was ik er voor, dat ben ik nu nog, aldus spreker, die aanvoer de dat er vanaf Nijverdal geen enkel ben zinestation meer was. Er komt een ga rage, ging spreker voort, en daar hoort een benzinestation bij. De heer Otten releveerde de eertijds aan de orde geweest zijnde vraag of het be drijf van de Gebr. Baan wel of niet ge splitst was. Nu dit bedrijf is gesplitst, zo meende spreker, dient het verzoek te wor den toegestaan. Spreker zag niet in, dat er aan de vestiging van een benzinesta tion gevaar voor het verkeer zou zijn ver bonden. Ook de heer Jansen kwam nog terug op de opmerking van de heer Ter Horst. Natuurlijk gaat het niet om dwars zitten. Hier wordt een particulier belang ge diend, meende spreker, waarvoor de ge meentegrond niet is bestemd. Bovendien kon spreker niet inzien, of de aanvrager zo veel schade zou ondervinden als hij op zijn eigen terrein zou blijven. Hij is voor een groot deel afhankelijk van zijn eigen klanten, die, aldus de heer Jansen, „toch wel bij hem komen". Wethouder Goosen voerde aan, dat het colleg niet 100 tegen het verzoek was, toen het in de raad werd gebracht. Nu het bedrijf gesplitst is, vond de wethou der redenen om het verzoek in te willi gen. Het gevaar, waarvan de heer Hodes had gerept, kon spreker niet zo zien. Er komt een garage en daar hoort een ben zinestation bij, aldus spreker. Dat was de heer Leusink weer niet met wethouder Goosen eens. Wel of geen ga rage is geen argument, aldus spreker. Er wordt gebruik gemaakt van gemeente grond voor zakelijke doeleinden. De heer Kamphius verklaarde zich voor stander van dit voorstel. Er staan meer tankstations, of nummer drie er nu ook nog komt, achtte spreker geen bezwaar. Na nog een uitvoerig debat te hebben gevoerd over een schijnbaar soortgelijke situatie, die zou hebben geheerst bij het bedrijf van de ROBA (waarbij de menin- gen ook verdeeld waren) werd over dit voorstel gestemd. Tegen verklaarden zich de heren Leusink, Ter Avest, Haase, Ho des en Jansen. De overigen stemden voor, zodat het voorstel van b. en w. werd aan genomen. Bij het voorstel van b. en w. tot het afwijzen van een subsidie aan de liefda digheidstoneelvereniging De Gong, omdat deze vereniging een belangrijk gedeelte van de betaalde vermakelijkheidsbelasting kan terugkrijgen, kon zich de raad even eens verenigen. De heer Jansen gaf te kennen dat het doel hem zo sympathiek was, dat een klei ne subsidie zeker op zijn plaats zou zijn. De heer Ter Horst was van mening, „dat het voorstel niet opgaat". Spr. dacht dat een vereniging als deze altijd meer dan 40 onkosten zou maken. Men zal nooit kunnen aantonen, dat 60 van de opbrengst voor liefdadige doeleinden is aangewend (een van de voorwaarden tot terugbetaling). Wethouder Scholman antwoordde, dat de afdeling financiën deze kwestie in on derzoek had gehad, waarbij men tot de conclusie was gekomen, dat deze vereni ging in aanmerking kon komen voor te rugbetaling van vermakelijkheidsbelas ting. Mocht blijken, dat hetgeen de heer Ter Horst te berde had gebracht, juist was, kon altijd nog worden bezien, op wel ke wijze deze vereniging alsnog zou kun nen worden gesteund. De mededeling van b. en w„ dat de con clusie van de vereniging van Nederlandse gemeenten, dat het om de door het col lege meest gewenste toestand te bereiken, noodzakelijk was, de bestaande dienst van de gemeentelijke instelling voor maat schappelijke zorg op te heffen, te ingrij pend was, achtte de heer Jansen te voor barig. De bezwaren van het college van b. en w„ aldus spreker, hoeven nog niet de bezwaren van de raad te zijn. Overigens werd de mededeling voor kennisgeving aangenomen. Het voorstel van b. en w. tot het in stellen van een stopverbod voor de beide zijden van de Boomkamp vanaf de Wier- densestraat tot de percelen Boomkamp 2 en 5 werd aangenomen. De heer Haase vroeg zich af of het niet gewenst ware een stopverbod aan één zijde in te stellen, terwijl de heer Pluimers te kennen gaf, dat hij liever een wachtver- bod had gezien. De Voorzitter meende, dat om moeilijk heden te voorkomen een rigoureuze maat regel moest worden genomen en alleen ontheffingen te verlenen in een zeer uit zonderlijk geval. Het voorstel van b. en w. tot het ver lenen van medewerking aan de Banis- school voor het doen van uitgaven (f 12.331.31) voor het aanbrengen van sta len ramen in deze school, werd geaccep teerd, evenals het voorstel tot het verhu ren van autoboxen. Ook ging de raad accoord met het voor stel tot overdracht van gemeentegrond bij de Banisschool, dat in een vorige verga dering werd aangehouden. De heer Jansen bleef bij zijn mening, dat het onjuist was deze grond af te staan en kon niet inzien waarom van het ge projecteerde plan moest worden afgewe ken. De heer Haase hield zich bij zijn me ning, dat hij niet graag de behoefte van de school opofferde aan het aan te bren gen gazon. De heer Hodes, op wiens verzoek het voorstel werd aangehouden, deelde mede, dat hij zich met het voorstel kon vereni gen. Bij het voorstel van b. en w. tot het beschikbaar stellen van een crediet voor riolering van de Banisweg, vroeg de heer Kreïjkes, wat het hulpriool voor de Kei- zersdijk inhield. Spreker vond dat de be bouwing van de Keizersdijk zodanig was, dat het aanbrengen van een riool gewenst was. Wethouder Goosen antwoordde, dat de bedoeling was het hulpriool aan te leggen voor de percelen, die door de gemeente als bouwterrein waren verkocht. Dat vond de heer Kreïjkes een „halve maatregel". Ook de heer Otten sprak van „wegge gooid geld". Hierna kwam een aantal voorstellen tot verkoop van bouwterrein aan de orde, waarbij de Voorzitter opmerkte, dat de dienst gemeentewerken met spoed de aan vragen behandelde. Dit naar aanleiding van een opmerking van de heer Otten in een vorige vergadering, dat dit een lang durige kwestie zou zijn. Door het actiecomité voor een tech- Nadere inlichtingen bij de Hoewel t 40-jarig jubileum onopgemerkt voorbij is gegaan, heeft toch een aantal Rijssenaren, die daarvan op de hoog te waren, even stil gestaan bij de beteke nis van het Volkspark en het Park gebouw, dat op 20 december 1919 werd geopend. Aan de totstandkoming van dit Parkge bouw en van het Volkspark, dat in Twen te en Salland een grote faam geniet, zijn onverbrekelijk de namen verbonden van twee vooruitstrevende figuren uit de Ter Horst familie, welke reeds vele decennia zulk een grote plaats in de Rijssense ge meenschap inneemt. De initiatiefnemers tot de aanleg van het Park, met daarin een gebouw, waarin de arbeiders ontspanning en ontwikkeling zouden kunnen vinden, waren de heren A. H. ter Horst en J. ter Horst J.Hzn. Deze industriëlen, bij oudere Rijssenaren nog bekend als meneer Auke en meneer Jan, hebben voordat hun plannen konden worden gerealiseerd, vele moeilijkheden moeten overwinnen, maar door de weten schap, dat het Park voor de arbeiders en voor de gehele Rijssense gemeenschap vooral in de verre toekomst van onschat bare betekenis moest zijn, hebben deze di recteuren van de Rijssense jutefabriek het als een erezaak gezien, en ondanks tegen werking en wanbegrip, hun grootse plan nen werkelijkheid te doen worden. En zo is het dan aan deze onvergetelijke grote Rijssenaren te danken geweest, dat Rijs sen een Park en een gebouw heeft gekre gen, dat toch moeilijk is weg te denken uit het Rijssen, dat buiten het „karakte ristieke" zo weinig aantrekkelijks heeft te 't Was nacht toen eens in Bethl'hems dreven Het schone lied werd aangeheven, De wereld sliep toen in die nacht De blijde tijding werd gebracht. De boodschap: Jezus is geboren, Ging in die Kerstnacht schier verloren, Want 't Heilig Hemelse akkoord Werd door zo weinigen gehoord. De wereld sliep toen Hemelboden Naar Jezus in de kribbe noodden, Slechts herders hoorden d' Eng'len-stem: Komt naar de stal in Bethlehem. Zij hoorden 't koor in Bethl'hems velden Het grote wonder Gods vermelden, En toen het Eng'lenheir verdween Spoedden zij zich naar Jezus heen. Zij gingen 't Koningskind begroeten, Zij knielden neer aan Jezus' voeten, Zij zagen niet de krib' en stal, Slechts Jezus, Koning van 't heelal. KERSTAVOND NED. CHR. VROUWENBOND De afd. Rijssen van de Ned. Chr. Vrou wenbond hield in gebouw Jeruël een Kerstavond, in een sfeervol versierde zaal. De kerstliturgie werd gelezen door Mej. Molenmaker en Mevr. Kappert-v. d. Riet. Door de heer C. v. d. Ploeg werd een Kerstmeditatie „Zo gij niet wordt als een Kindeke" gehouden. Voor de bijeenkomst bestond grote belangstelling. nische hogeschool in Twente werd voor het voeren van een actie een éénmalig subsidie verzocht van 2 cent per inwoner. Het comité stelt zich voor een populaire voorlichting aan de bevolking te geven en voorts de actie te voeren bij de rege ringsautoriteiten en de volksvertegen woordiging. De raad ging met het voorstel, deze sub sidie te verlenen, accoord. Complete Babyderm-Set met Doktersboek en voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olie-Zeep bieden, waarmee wij bedoelen, dat het toch zo weinig gebouwen van culturele of his torische waarde heeft en verder als trek pleister alleen maar op haar mooie om geving moet wijzen. Het is jammer, dat aan het jubileum zo weinig aandacht is geschonken. Bij de herdenking van het 40-jarig bestaan van „het Park" had men kunnen aantonen, welke plaats dit centrum in het Rijssen van vandaag inneemt, dat men had kun nen tonen, hoe duidelijk velen in en bui ten Rijssen het Park waarderen en met hoeveel dank men terugdenkt aan 't werk, dat meneer Auke en meneer Jan in vroe ger dagen voor Rijssen en zijn bewoners hebben verricht, waardoor deze Rijssense fabrikanten bewezen hebben over een vooruitziende blik te beschikken. In 1908 werden de plannen van de he ren Ter Horst bekend. De vele voorberei dende werkzaamheden, de aankopen, de aanleg enz. hebben ongeveer 6 jaren ge- eist, want in 1914 kon het gebouw in ge bruik worden genomen, echter niet voor het doel waarvoor het gebouwd was. Franse vluchtelingen vonden hier gerui me tijd onderdak en een uitstekende ver zorging, tot zij konden terugkeren naar hun vaderland. De beide initiatiefnemers, die het Park en het gebouw hadden geschonken aan de arbeiders van hun bedrijf, hebben de totstandkoming ervan nog mogen bele ven, maar de officiële opening van het ge bouw hebben zij niet meer mogen meema ken. De heer A. H. ter Horst overleed op 15 december 1916 en de heer J. ter Horst op 20 mei 1919. De oprichting van de gedenknaald, een geschenk van de werknemers van Ter Horst en Co. is sinds 30 december 1922 een tastbaar bewijs van de grote waar dering voor het werk en voor het vorste lijke geschenk van meneer Auke en van meneer Jan en een posthume hulde voor de vooruntstrevende blik van deze Rijs sense industriëlen. Het Park en 't Gebouw worden beheerd door de vereniging Tova (Tot ontspanning van arbeiders), welke vereniging in 1926 werd opgericht. Voor dien was een Parkcommissie werkzaam, die bestond uit de heren M. G. van Heel, G. J. Logman, R. E. de Vaal, E. H. Boddé, H. H. Kortebos, Joh. Meijer, H. Bakker G.Jzn., G. H. Kastenberg en A. ten Hove. Het park, dat voor Rijssenaren, die er dagelijks verpozing in kunnen vinden, en voor vreemdelingen in het zomerseizoen een grote aantrekkingskracht geniet, wordt intensief onderhouden en verzorgd. Het hoog opgaande geboomte, de prach tige gazons, de fleurige bloemperken, de karpervijver ('s winters ijsbaan voor de jeugd), de muziektent, de volière (de die rentuin), de kinderspeeltuin, vormen te zamen een kostelijk reservoir van ont spanningsmogelijkheden en een oase van rust en stilte, die men in deze jachtende tijd zo vaak nodig kan hebben. Het Parkgebouw, dat in het bijzonder in de na-oorlogse jaren het Rijssense ver enigingsleven krachtig heeft gestimu leerd, voldoet aan de hoogste eisen. De grote zaal, die in 1948 gerestaureerd is, kan de vergelijking met vele soortgelijke inrichtingen in de grote steden glansrijk doorstaan. Het gebouw werd ontworpen door de Amsterdamse architect de heer K. Muller, terwijl de parkaanleg tot stand kwam on der leiding van de heer Th. Wattez te Delden. Zij zagen niet Zijn schaam'le woning, Zij zagen enkel maar hun Koning, Niet 't Kind in doeken slechts gehuld. Maar Gods belofte, trouw vervuld. Ook heden laten Eng'lenkoren Alom weer 't blijde Kerstlied horen, Ook heden klinkt der Eng'lenstem, Toeft toch niet langer, komt tot Hem. Doet als die herders in 't verleden En wendt ook Gij met spoed Uw schreden Naar Bethl'hems stal en kribbe heen, Daar viert Gij Kerstfeest, daar alleen. Rijssen. J. Rozendom. Zaterdagmiddag was in het clubgebouw van de speeltuinvereniging „Irene" een buitengewone ledenvergadering belegd in verband met moeilijkheden in het be stuur. De belangstelling was niet zo groot als men wel verwacht had. De bekende Drum bandkwestie was oorzaak, dat 5 bestuurs leden hun mandaat stelden en wel de he ren H. Eertink, M. Tijhof, G. Kreykes en de dames Tijhof en Ligtenberg. Tot nieuwe bestuursleden werden ge kozen: G. Berkel, voorzitter; G. H. Bor- kent, secretaris; R. Wolterink, penning meester en H. Schuurman en H. Zand voord Mevr. Haan en mevr. Kappert hielden zitting, evenals de heren T. Brandriet en B. Kok. LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL Door de vereniging tot stichting en in standhouding van scholen met de Bijbel (Oranjeschool, Juliana- en Wilhelmina- school) werd een ledenvergadering gehou den onder voorzitterschap van de heer R. Bosma. Het financiële verslag (nog op gemaakt door de heer G. de Goeijen, die thans als zodanig heeft bedankt), lag voor de leden ter inzage. De aftredende be stuursleden, de heren J. A. Scholman, G. ter Maat en A. Rohaan, werden herkozen. In plaats van de heer De Goeijen werd gekozen de heer Dommerholt. Vrijdag, le Kerstdag, wordt in de Geref. Kerk een Kerstzangdienst gehouden, wel ke aanvangt om 7.30 uur 's avonds. Me dewerking wordt verleend door A. Na- wijn, orgel, B. J. Stegeman, trompet, C. v. d. Ploeg, verbindende tekst, en een meis jeskoor onder leiding van A. Nawijn. Huidzuiverheid- Huidgezondheid

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1