Begrotingsbehandeling in Tweede Kamer ernstig vertraagd Rijssense Oudheden Rijssen buiten de wallen 1 DA M PO Sport VAN HET BINNENHOF Spit Spierpijn Midwinterhoorntocht Hengelo Gevonden voorwerpen illflnWMMBi Volleybal Jaargang 37 No. 49 (Tweede blad). VRIJDAG 11 DECEMBER 1959 Weekblad voor Rijssen De begrotingsbehandeling der Tweede Kamer ondervindt belangrijke vertraging. Vorige week liep onze minister van bui tenlandse zaken, mr. Luns, een lichte her senschudding op, toen hij zich in zijn ambtswoning naar boven begevende om zich te verkleden voor een regerings-diner in het Mauritshuis ter ere van zijn Franse collega Couve de Murville, van de trap kwam te vallen. De belangrijke afspraak, welke hij voor 13 december had gemaakt met zijn Amerikaanse collega Herter en diens rechterhand Dillon, kan hij dus niet nakomen, terwijl tevens het overleg van de Benelu>-landen, over het landbouwcon- flict op losse schroeven komt te staan. Natuurlijk kan hij voorts niet de begro ting van buitenlandse zaken, welke deze week in de Tweede Kamer behandeld zou worden, verdedigen. Lauwerszee. Het was niet het eerste begrotings- hoofd, waarvan de behandeling door de Kamer moest worden uitgesteld. De be groting van volkshuisvesting werd al en kele weken geleden van de agenda afge voerd omdat de Kamerleden wel zeer cri- tische vragen hadden gesteld over de nieuwe premieregeling, welke de antire volutionaire minister Van Aartsen heeft uitgedacht ter stimulering van de parti culiere bouw voor de arbeiders-woning- bouw, hetgeen een terugdringen van de woningwetbouw zou betekenen. De begroting van Verkeer en Water staat moest ook al wachten, namelijk op het advies, dat minister Korthals van de Raad voor de Waterstaat moet ontvangen inzake het Lauwerszeeproject, aleer hij daarover het regeringsstandpunt aan de Kamer kon meedelen, zoals hij de afge vaardigden tijdens de Algemene Politieke beschouwingen heeft toegezegd. Al bij al moest voorzitter Kortenhorst weer de hartewens opschorten, welke hij elk na jaar koestert, namelijk om alle begro tingshoofdstukken behandeld te hebben vóór het begin van het jaar, waarop de daarin vermelde begrotingsbedragen be trekking hebben. Toneelspreiding. Bij alle stagnatie wordt er op het Bin nenhof echter toch wel hard gewerkt. Met improvisatie-talent tracht de Kamervoor zitter de gaten op te vullen. Met staats secretaris Scholten spraken de Kamerle den bijvoorbeeld over de afdelingen kun sten en communicatiemiddelen van het departement van Onderwijs, Kunsten en, Wetenschappen. Daarbij gaven de mees ten blijk van ongerustheid over de plan nen van de Nederlandse- en Haagse Co- medie om het aantal speelbeurten in „de provincie" sterk te beperken, teneinde de acteurs meer gelegenheid te bieden voor de televisie op te treden. De staatssecre taris verzekerde, dat de toneelspreiding hem ter harte ging; dat er nog geen en kele beslissing was gevallen en ook niet zou vallen voordat de Raad voor de Kunst, de Nederlandse Televisiestichting en de desbetreffende Kamercommissie zich hier over hebben kunnen uiten. T.V.-recIame. Over het tweede strijdpunt, de reclame in de televisie, kon de staatssecretaris ook geen mededeling doen; de hierover han delende nota zal de Kamer namelijk pas in het begin van het volgend jaar berei ken. Er wordt met belanghebbenden wel overlegd over een uitgewerkt plan voor eventuele commerciële televisie, doch dit geschiedt slechts onder alle voorbehoud, ten dienste van het toekomstig Kamer debat, omdat de afgevaardigden dan con creet weten waarover het gaat. Deze staatssecretaris ontpopte zich als een ruim denkend man, die, uitgaande van het hui dige t.v.-bestel, graag „nieuwe vormen" Op vrijdag 18 en maandag 21 december organiseert de WV Hengelo een z.g. Mid winterhoorntocht, waarvoor naar ver wachting grote belangstelling zal be staan. Het midwinterhoornblazen, een folklo ristisch gebruik, dat de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling is gekomen, is een aantrekkelijk gebeuren. De tochten staan onder leiding van de heer Toon Borghuis uit Oldenzaal. Het vertrekpunt is vastgesteld om 19.00 uur bij het Verkeersbureau Hengelo en gaat via Almelo, Vasse, Berghuizen, Beu- ningen naar Volte. Op de Havezathe 't Everloo wordt een kopje koffie met „kreentenwegge" aan geboden. Niet minder dan 200 midwinter hoornblazers zullen hun best doen hun gasten iets van dit aloude gebruik mee te geven. De deelnemersprijs bedraagt per per soon f 3.50. Om ongeveer 22.00 uur is men in Hen gelo op het uitgangspunt terug. Opgave kan geschieden bij de WV Hen gelo vóór 20 december. tot stand zal zien komen; die beslist ook niet huiverig is het IKOR-scherm resp. zendtijd toe te staan niet enkel voor „kerkdiensten" doch tevens voor „ker kelijke uitzendingen". Voorts toonde hij zich niet afkerig van de gedachte alle politieke partijen, die thans voor de radio eigen zendtijd hebben, t.z.t. ook op het beeldscherm toe te laten. Vooralsnog twij felde hij echter aan de practische uitvoer baarheid van dit denkbeeld. Meulenbelts. Nadat zij hun gedachten aldus hadden verstrooid, verdiepten de Kamerleden zich in het tragische geval van het artsen echtpaar Meulenbelt, dat zich er over be klaagt bijna vijf jaren geleden zes weken wederrechtelijk te zijn opgesloten in een, psychiatrische inrichting. Vrijwel alle Ka merleden kwamen, na bestudering van het dossier, tot de conclusie, dat het echt paar zich destijds zo vreemd had gedra gen door na een arbeidsconflict naar het Arnhemse politiebureau te vluchten en zich daar zeven uren lang te nestelen, alle contact en voedsel weigerende uit vrees voor vergiftiging dat de volks vertegenwoordiging zich niet geroèpen kon achten tot het doen van de uitspraak, dat de betrokken autoriteiten niet in rede lijkheid hadden kunnen besluiten tot deze inbewaringstelling. Slechts een tweetal af gevaardigden, de K.V.P.-er Van Rijckevor- sel en de staatkundig gereformeerde ir. Van Dis, aarzelden. Zij twijfelden niet aan de goede trouw der autoriteiten wel iswaar, doch zij wilden het de Meulen belts door het goedkeuren, van het be leid - niet moeilijk maken voor de rech ter, waarheen de gehele Kamer het echt paar met zijn beklag tenslotte verwees. IJsselmeerpolders. Dinsdag j.l. handelde de Kamer voorts Jongensmuts met klep, marine baret, boodschappentas m. inhoud, geblokte shawl, rood.witte shawl, speelgoedhorloge, zwarte ceintuur, snelbinder, bl. wollen want, kin derwantje, muntbiljet, voetbal-shirt, wollen das, ballpoint, portemonnaie, linker want, rode kinderhandschoentjes, padvindersmuts, rood kinderwantje, baco-sleutel, wild konijn, Grolse wanten, aktentas, 10 m. droogdraad, vulpen, dop van Volkswagen, bruin leren ceintuur, bankbiljet, kinderschoentje, Grolse wanten, zak-agenda I960, 1 paar blauwe wanten, kinderwant, 1 paar damesglacé's, 1 paar dameshandschoenen, stropdas (strop met medaille), zwarte dameshandschoenen, gouden kruisje, rechter dameswant, 1 paar groene wanten. Inlichtingen betreffende vorenstaande voorwerpen dagelijks van 18 tot 20 uur aan het Groepsbureau der Rijkspolitie te Rijs sen. Telefonische inlichtingen worden niet verstrekt. Een paar bruine herenglacé's (blijven liggen in winkel), paar nylons maat 10, por temonnaie met inhoud, paar dames wanten, 1 paar heren glacé's, 1 paar grijze dames handschoenen, blauwe alpinomuts, bankbil jet van f2.50, een geel rashondje, rechter zwarte damesglacé, 2 foto's, rood armband je, paar witte gymschoenen, geel kinder wantje, gekleurde sjaal, rood-grijze wollen want, zwarte vulpen (Parker), blauwe kin derhandschoen, witte wollen muts, 1 paar blauwe kinder wantjes, rechter noorse want. en reumatische pijnen wriift U eveneens weg met nog de begroting van Financiën af. Daar bij beloofde minister Zijlstra, dat het kabi net spoedig een beslissing zal nemen over de verpachting of verkoop van nieuw- ontgonnen gronden in het IJsselmeer, een strijdpunt dat socialisten en niet-socialis- ten onder de brede basis lang verdeeld hield. Ook toonde hij zich niet afkering van een vermindering van het aantal staatsboerderijen (proefbedrijven) in de Wieringermeer. Hij wilde deze mogelijk heid althans eens nagaan. W-ïsSf?" RIJSSEN EN DE OOSTERHOF IN BEZETTINGSTIJD. DE RUS VIERT ER ZIJN TRIOMFEN. Bezetting kennen de meesten van boven de vijf-en-twintig jaar wel. Vijf jaar lang hebben wij het aan den lijve meegemaakt. Vóór de tweede wereldoorlog luisterden wij naar verhalen en overleveringen van mensen, die het van mond tot mond ge hoord hadden, hoe de Russen hier in de kleine Twentse steden gehuisd hadden. Buiten koken op straat in gaten, die ze in de straat maakten. Dat was het ergste nog niet. De vèr-gaande roverijen, die ze pleegden in de huizen, waar ze het op ge munt hadden, dat waren de schaarse voor werpen van waarde, zoals goud en zilver. Ook kleren, jenever, spek, haver, brood, bier en hooi kon de ongure gasten van pas komen en daarom werd het geëist. En de mensen, ze kregen er waardeloze as signaten voor. Dus gewone roverij. Te Rijssen zetelde op de Oosterhof hoog en breed de zeer gehate Russische colonel Galahchin. Dit heerschap trad te Rijssen zeer onwellevend op. Een groot deel van het kasteel de Oosterhof eiste hij voor zich en zijn omloopsel op. Rijssen was in die dagen maar één man rijk, die de moderne talen kende. Dat was destijds het school hoofd G. van Wijngaarden, een man, ge boortig uit Holland, die in Rijssen was terecht gekomen aan de school. Waarom men destijds in Rijssen een schoolhoofd had, dat vloeiend Frans sprak en schreef, is ons niet recht duideüjk. Evenmin hoe die geleerde man in Rijssen verdwaald is geraakt. Maar goed, hij was er. De Rijs sense burgemeester dier dagen sprak vlot Riessens, maar kon er niet mee klaar ko men. Een burgemeester werd in die dagen met het Franse woord maire aangeduid. En Rijssens vroede vaderen vonden er wat op. Het schoolhoofd G. van Wijngaarden kreeg er een baan bij. Of ze honorabel was, weten we niet, maar een interessante baan was het wel. Men kwam namelijk op het idee, meester Van Wijngaarden tot benoemen. Wij zouden mis.estev. In onze tegen toiet? niet gaan Maar - ingezetene geroe- wel' En toen h bil Zo zal her oJ.c T"""1 zijn met de adjunct-mane, die na zijn be noeming dagelijks geconfronteerd werd met overheersers van allerlei slag. Fran se, Duitse en Russische machthebbers moest Meester van Wijngaarden te woord staan. Daarnaast de klachten van de heer van de Oosterhof aanhoren, wiens domein in eigen huis met de dag kleiner werd. Dan waren er de onnoembaar vele klach ten van burgers, die zich bedrogen voel den door de bezetters. Dan moest hij weer de dreigende klaagtaal aanhoren van be zetters, die dreigden rancune-maatregelen te nemen tegen het volk van Rijssen, dat niet genoeg wilde afschuiven. Taalmoei- adjunct-maire zeggen: loco-bun woordige tijd zou heeft niet eens ter: pen: nood breek* op een sabbatdag DE RAMP TE FREJUS. Vijf Franse ministers, v.l.n.r. Buron (Publ. Werken), Chenot (Gezond heid), Chatenet (Binn. Zaken), Rochereau (Landb.) en Sudreau (Stedenbouw - niet op de foto zichtbaar) hebben een bezoek gebracht aan het ramp-plaatsje Frejus. Aan de voet van de ongeluksdam confereert de commissie van on derzoek naar de oorzaak van de ramp met de ontwerper, hoofdingenieur André Coyne (met witte haren). Links staat de bewaker, André Ferraud, die zich met zijn gezin nog maar juist in veiligheid heeft kunnen brengen op het moment, dat de dam scheurde. Rijssen Vooruit-RKSV 20. De plaatselijke derby RV-RKSV is ge ëindigd in een 20 overwinning voor RV. Vanaf de aftrap ontwikkelde zich een le vendig spel, waarbij de doelen beurtelings onder vuur werden genomen, doch de doelverdedigers waren steeds present. RKSV had de leiding kunnen nemen, maar rechtsbinnen Markslag, alleen voor doelman Thijink gekomen, schoot naast. Aan de andere zijde kroop RKSV door het oog van de naald, toen Maatman Jr. een prachtige kopbal afvuurde, welke doel man Pfeiffers te machtig was, maar door stopper Kamphuis van de doellijn werd weggewerkt. Ruststand 00. Na de rust, in de derde minuut, kreeg rechtsbuiten Helenius de bal, gaf een goe de voorzet, die door linksbuiten Maatman Jr. hard werd ingeschoten, 10. Het spel boeide steeds door de snelle aanvallen, die werden opgezet door beide ploegen. Rechtsbinnen Markslag van RKSV miste weer een pracht kans door hard naast te schieten. Aan de andere kant miste Maat man twee minuten voor tijd, toen hij een voorzet van Heuten naast schoot. Eén mi nuut later kon doelman Pfeiffer een hard schot van Maatman Jr. niet onder controle krijgen en het was rechtsbuiten Helenius, die de terugspringende bal hard inschoot, 20. Hierna werd niet meer gedoelpunt, zodat RV door een technisch beter spel een verdiende overwinning heeft behaald. Na de resultaten van maandag zien de ranglijsten er als volgt uit: Heren: Nijverdal 7 6 1 12 12- 3 OKK 7 5 2 10 11- 5 Levo 8 5 3 10 12- 7 Visnet 6 4 2 8 9-5 Rivo 2 6 4 2 8 9-5 Sportlust 6 4 2 8 8-6 VBOW 1 5 2 3 4 4-6 VBOW 2 8 2 6 4 6-12 Nijverdal 2 8 2 6 4 5-13 Levo 2 7 0 7 0 0-14 Dames 1: VBOW 1 6 6 0 12 12- 3 OKK 1 6 4 2 8 9-4 Levo 1 5 3 2 6 7-7 Rivo 1 5 2 3 4 5-7 OKK 3 5 1 4 2 5-8 Sportlust 5 0 5 0 1-10 In de rangschikking van dames II kwam geen wijziging. Het wedstrijdprogramma voor maandag 14 december ziet er als volgt uit: Visnet-Levo 2 d 2 OKK 1-Levo 1 d 1 VBOW 1-Levo 1 Visnet-Nijverdal 2 VBOW 1-OKK Levo 1-Levo 2 VBOW 1-Nijverdal 2 lijkheden met de Russen brachten de ad- junct-maire vaak in moeilijkheden, waar uit de man zichzelf moest redden, geen mens in Rijssen kon hem immers helpen. De heer Van Wijngaarden had volgens zijn gelijknamige kleinzoon, wijlen G. van Wijngaarden W.J.Czn., een pad gelopen van de stad Rijssen naar de Oosterhof. Om urenlang wartaal te spreken met Galat- schin. In Twente kreeg hij de naam van de Overijsselse Fransman. Vaak kon hij de nood en het lijden verzachten van zijn stad genoten. Soms liep hijzelf wel eens klap pen op. Dat was nog in de dagen dat Autinot als Frans commandant op de Oos terhof zat. De Franse bezetters hadden een bekend Rijssenaar ontvoerd, die een sergeant een muilpeer had gegeven, die raak was. De sergeant moest veertien da gen het bed houden. Hem waren vier tan den uit de mond en beide ogen dicht ge slagen. De bezetters grepen de Rijssenaar en voerden hem weg. De zaak zou voor hem zeer zeker niet zo zijn afgelopen als het werkelijk ging. De Rijssense vechtjas dan werd door de Franzosen naar Deven ter gebracht, om hem te Colmschate op te hangen. Colmschate was van ouds de plaats waar zware misdadigers werden terechtgesteld. Maar in Deventer was een sterke afdeling Russen binnengevallen en het gevolg was dat de Fransen de vlucht namen. De drie geleiders van de Rijsse naar lieten hun prooi los en de Rijssenaar zette er de sokken in in de richting Hol ten. Bij de Bathmense molen vluchtte hij binnen. En wie zal de verbazing en blijd schap begrijpen van de man, toen hij daar meester Van Wijngaarden aantrof. De laatste was op bevel van Rijssens vroede vaderen naar Deventer gestuurd om de hardhandige stadgenoot vrij te pleiten. De beide mannen besloten voorlopig in de uit spanning De Bathmense Molen te over nachten. Om twee uur in de nacht werd de kastelein gewekt door hevig gebons op de deur. Er stonden lieden, die onver staanbare klanken uitstieten. De waard riep zijn Rijssense gasten. De beide Rijs- senaren kwamen in de keuken-gelagkamer en zagen daar zes ruigbehaarde en zwaar gebaarde en nog zwaarder gewapende in dividuen zitten. Toen Van Wijngaarden even geluisterd had, rk r hij, de kastelein wei: oas.s, d:V r K-assen, fiat is neet mom n;,,op verzoek van de kastelein probeerde hij de Russen In het Duits aan lc spreken. Dit had in zover succes, dat de Russen de beide Rijssenaren gelastten zich dadelijk klaar te maken om mee te gaan, om hen de weg te wijzen naar Almelo. Van Wijngaarden trachtte er zich uit te redden door te zeggen, dat zij beiden uit Rijssen kwamen. Tijdens dit onderhoud ging andermaal de deur open en een sterkere afdeling Russen ver scheen. Het waren kwartiermakers voor colonel Galatschin, en die moesten naar Rijssen. De Oosterhof, zo was hun in De venter verteld, was een goede gelegenheid. De beide Rijssenaren verkeerden in een uiterst benarde positie. Zij hadden er geen weet van, dat de Franse bevelhebber Rijs sen al verlaten had. En dat de Jonker van de Oosterhof zijn personeel al aan het werk had gezet om de kamers, die gevor derd waren geweest, weer in eigen be heer te nemen, en dat men op dit uur van de nacht te Rijssen in een bevrijdingsroes leefde. Zij besloten, het koste wat het wil de, de vlucht te nemen. En zo gebeurde het. De kastelein van de Bathmense Mo len kreeg het enkele uren zwaar te ver antwoorden. Maar de beide Rijssenaren liepen langs hen bekende binnenwegen en om zeven uur in de morgen strandden ze nog in het geizcht van de haven. Dezelfde groep, die ze des nachts ontmoet hadden in de gelagkamer van de Bathmense Mo len, greep hen beiden op de hoge veen- weg tussen Holten en Rijssen. De beide mannen werden nu voor straf aan een paardenstaart gebonden en met het ge weer in de rug moesten ze als gids die nen. Op het marktplein te Rijssen werd de man, die de Fransman gemept had, zonder meer losgelaten. Aan dergelijke kwesties hadden de Russen geen bood schap. Zij wilden en moesten kwartier hebben voor Galatschin. In de stad Rijs sen, zo verklaarden de vroede vaderen, hadden zij voor zulk een hoogwaardig heidsbekleder geen geschikt huis. Daarom gaf men aan de adjunct-maire last, met de kwartiermakers naar de Oosterhof te gaan. Het was of de baron het in Keulen hoorde donderen, toen Van Wijngaarden hem vertelde, wat er aan de hand was. De Russen namen even de kamers in ogen schouw en reden toen gezwind op hun kleine paarden weer weg. Men dacht niet anders, of de zaak liep met een sisser af. In de Kroon kwam men samen en de bei de mannen moesten hun belevenissen ver tellen. Men plakte daar nog wat na, toen van de kant van Holten al vluchtelingen binnenkwamen. De mensen riepen, dat er wel een heel regiment vreemde en zeer woeste soldaten in aantocht was. Eerst lachten de Rijssenaren om de rare dikke mannen, op kleine paarden gezeten, die bij grote troepen tegelijk de Haar opkwamen. Veel vreemder keek men echter, toen ze op de Haar hun bivak opsloegen en zich begonnen te installeren. VAN COEVORDEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1