Rijssense Oudheden Rijssen buiten de wallen Belangwekkende lezing Oudheidkamer BURGERLIJKE STAND Volleybal INGEZONDEN Jaargang 37 No. 45 (Tweede blad) VRIJDAG 13 NOVEMBER 1959 Weekblad voor Rijssen DE OOSTERHOF. DEINING OM HET LAATSTE KASTEEL TE RIJSSEN. Rijssen heeft in haar lange leven als stad al heel wat edelen zien komen en gaan. Ook adellijke huizen. Bevervoorde, Brandlicht, Oosterhof en Grimberg lagen eens als een krans om de oude stad. Van deze rekte de Oosterhof het leven tot op deze dag. Hoe is feitelijk de Oosterhof ontstaan? Oorspronkelijk was het de Scholtenhof, Ger- lovinck Nog in 1300 heette het zo. Het adel lijk geslacht van Tije of Ten Thije, het wordt verschillend geschreven, maakte er zich meester van. Al was een zekere Johan van Ockenbroeck dan ook beleend met Gerlo- vinck. De plaatsaanwijzingen zijn niet dui delijk. Blijkbaar was men te Utrecht met het land van Twente niet op de hoogte. In 1413 evenwel heet het Gerlovinck-Oosterhof. In bovengenoemd jaar doet Berthold van Bakervoerde afstand van zijn aanspraken op de Oosterhof ten aanzien van de heer Van Almelo. Hoe het ook zij, en hoe de be leningen ook zijn gelopen, het geslacht Van Thije bleef eigenaar tot het jaar 1475. Toen werd voor de eerste maal de Oosterhof ver kocht aan Otto van den Ruitenberg, dezelf de die ook de Grimberg kocht. Van Rui- tenborg deed de Oosterhof weer over aan Johan ten Buussche en Mechteld van Lan gen. Mechteld van Langen was de erflaatster voor haar familie. Langer dan een eeuw zou het goed in die familie blijven. Wij vragen ons echter af: hoe oud was de voormalige hof Gerlovinck? Deze was ongetwijfeld ouder dan Rijssen en was er zeker al vóórdat Rijs sen een kerkdorp was. Bruin van Langen was de man, die van zijn tante erfde. Diens zoon Evert, tot de Oosterhof en Bevervoorde, was te Rijssen een rijk man. Hij mocht zich, behalve heer van twee kastelen, ook heer van de Huls horst, Mokkelencate, de twee kedinghuizen, Keppeler, Kohorst en den hof te Ypelo noe men. Verder de Beverdam, Mekinshem en Koedijk. Het Wolthuis en het Nijhuis op de Mors. Het huis Zwerink en een herberg te Enter. Daarnaast beschikte hij ook nog over vele tienden rustende op die goederen. Dan volgt zijn zoon Roelof van Langen, die ook bezitter was van de Dakhorst in Ypelo. Hij had Bernarda van Vorden tot vrouw. Wat een pracht en praal zullen deze rijke edelen destijds in de eenvoudige stad ten toon ge spreid hebben. En hoe zal het volk van Rijs sen zijn saamgestroomd als zij bij huwelijk, doop of overlijden de deftige karossen zag van de vele edelen uit de omgeving van j Rijssen, Goor en Almelo, die dan de Ooster- I hof bezochten. De oudste zoon van dit echtpaar, Gerhard van Langen, huwde met Stefana van Voerst. Jonker van Langen kwam vroegtijdig te overlijden en zijn weduwe moest de grote erfenis met een Jonker Johan Schaep delen, maar de heer Schaep werd blijkbaar uitge rangeerd, want Stefana behield de Ooster hof en huwde ten tweeden male met de jonge kapitein Ernst van Ittersum op 26 april 1614. DE VAN ITTERSUMS EN DE OOSTERHOF. Het geslacht van Ittersum stamt uit Zwol le en wordt daar reeds in de veertiende eeuw vermeldt. En met de intrede van Jon ker Ernst zou de Oosterhof in deze familie blijven tot het jaar 1900. Het blijkt dat Bevervoorde ook van dit echtpaar was. MOEILIJKE TIJDEN. Het was voor de nieuwe heer van de Oosterhof geen plezierige tijd. Als kapitein was hij vaak en lang van huis. En in de stad Rijssen woonde een eigengereid en kre gel volksken, dat de heren Jonkers iedere duimbreed heerlijk recht betwistte. Een der eerste processen, die Van Ittersum tegen de magistraat van Rijssen voerde, betrof het eigenmachtig aangraven van markegronden Geboren: Arend, zv M. ten Hove en J. Nij land, Huttenwal 22. Hendrikus, zv J. W. Valk en H. Kempe, Oranjestraat 6. Derk, zv W. Nijland en W. Tukkers, Wilhelminastraat 20, geb. te Almelo. Marie, dv G. J. Baan en J. Rohaan, Hag- weg 34, geb. te Almelo. Ondertrouwd: Jannes Nijkamp, 27 jr., Rijssen, Hogepad 31 en Hendrika Voort man, 25 jr., Rijssen Tuinstraat 4. Jan Baan, 23 jr., Rijssen, Nijverdalseweg 37 en Janna Rensen, 23 jr., Rijssen, Ligten- bergerweg 36. Hendrikus Schapink, 35 jr., Rijssen, Holterstraatweg 136 en Diena Smit, 29 jr., Rijssen, Esstraat 113. Jan Willem Schuttevaar, 27 jr., Hel iendoorn, Klumpersweg 3 en Hendrika Aleida Hazelhorst, 23 jr., Rijssen, Holter straatweg 152. Derk Gerhard Jurriens, 28 jr., Brummen, Zutphensestraat 126 en Gerritdina Bruggink, 20 jr., Rijssen, Ta- baksgaarden 56. Dirk Thijs, 27 jaar, Beverwijk, Populierenlaan 4 en Jannie Smalbrugge, 23 jr., Rijssen, Oosterhof weg 29a. Gehuwd: Derk Jan ter Stal, 38 jr. en Jenneken Seppenwoolde, 29 jr., Rijssen, Holterstraatweg 183. -Hermannus Al- tink, 28 jr. en Janna Nijkamp, 24 jaar, Rijssen, Esstraat 43. Jannes Hofstede, 27 jr. en Gerritdina Tijhof, 21 jr., Holten, Kolweg 59. Johannes Hermanus Dio- nysius Bökkerink, 28 jr. en Euphemia Jo anna Hodes, 26 jr., Baarn, Laanstraat 24. Overleden: Jan Nijzink, 66 jr., echtge noot van J. G. Bouwhuis, Baankamp 34. Janna Schutten, wv G. Pluimers, 88 jr., Enterstraat 27. Cornelis Gerard van Bochove, 63 jr., echtgenoot van C. M. Bosman, Enterstraat 202a. door de Rijssenaren. De heer van de Ooster hof won het proces. De drost van Twente gaf de richter van Kedingen last er de nodige mannen heen te zenden om de aangraven ongedaan te maken. Maar de manschappen, gewapend met schoppen en het nodige brood voor de dag, kwamen juist op tijd om met geweervuur door de Rijssenaren te worden ontvangen. DE MARKE REEDS IN 1520 TEGENOVER DE STAD IN HET GELIJK GESTELD. Een bisschoppelijke uitspraak van 15 fe bruari stelde de heren der landgoederen in het gelijk aangaande markenzaken. Maar tegen alle bisschoppelijke ordonnan- ciën in, gingen de Rijssenaren voort de mar- ke te besnoeien. Van Ittersum van de Oos- sterhof dan zocht en kreeg recht. Maar het volk van de richter sloeg op de vlucht. Eri de drost? Ook hij liet voorlopig de zadk zoals ze was, want een schot hagel van een Rijssenaar was ook niet alles, en volgens des drostes eigen zeggen waren de kerels tot alles in staat. In ieder geval, de magistraat van Rijssen bestond uit mannen, die wis ten wat ze wilden en ook waarvoor zij vochten. Zij hadden het groot maken hun ner stad op het oog. Niet dat benauwde! Ruimte moesten ze hebben en ze kregen het, ze wonnen. De heer Van Ittersum noemde het aangraven van nieuwe slagen een plaag. En de Rijssenaren maakten er de plaagslagen van. De 17e juni 1633 wezen rid derschap en steden als bemiddelaar de rich ter van Oldenzaal, Lubbert van Rensen aan. Beide partijen waren genegen te bemiddelen. Tijdens deze bemiddeling gingen burge meesters en ingezetenen zich opnieuw schul dig maken aan het uitgraven en verkopen van percelen uit de marke. De Jonker van Ittersum en zijn aanhang protesteerden. In 1635 werden dan weer de stedelingen in het ongelijk gesteld. Zij moesten binnen een bepaalde tijd de aangegraven grond prijs geven; zo niet, dan zou er geweld gebruikt worden. De overheid, de Rijssenaren ken- VOETBAL Haaksbergen-Rijssen Vooruit 43. In een op hoog peil staande wedstrijd heeft RV een nederlaag geleden tegen een technisch iets beter spelend Haaks bergen. Vanaf de aftrap ontwikkelde zich een fel duel, waarbij de doelen beurte lings in gevaar kwamen. In de tiende minuut nam RV de leiding toen Maatman Sr. een goede dieptepass van Heuten opving en doelman Poelhuis kansloos sloeg. Haaksbergen kwam hierna fel op zetten en herhaaldelijk moest doelman Thijink handelend optreden om doelpun ten te voorkomen. In de 25e minuut kreeg RV de kans om de voorsprong te vergroten, maar Maatman S!r., alleen voor doelman Poelhuis gekomen, schoot naast. In de 35e minuut redde midhalf Nijland fraai, toen doelman Thijink al geslagen was. Tot rust bleef de stand 0-1. In de tweede minuut na rust maakte Haaksbergen gelijk, toen rechtsbuiten Huisken hard inschoot. In de 12e minuut was het linkshalf Groot, die met een af standschot er 21 van maakte. Vier mi nuten later benutte linksbuiten Ten Ho pe een gave voorzet van rechtsbuiten Schepers om doelman Thijink wederom te slaan, 31. Na deze aftrap nam de RV-voorhoede de bal mee naar voren en hieruit scoorde Maatman Sr. 32. In de 20ste minuut was het linksbuiten Bosch, die er met een hard schot 4.2 van maak te. Alles wat hierna RV was trok naar voren, maar uit de vele corners werden geen doelpunten gescoord. In de voor laatste minuut kreeg rechtsback Beunk een kans en met een hard schot passeer de hij doelman Poelhuis, 43, waarmede ook het einde kwam aan deze spannen de wedstrijd. RKSV-Enter 1—1. In een vooral na rust zeer aantrekke lijke wedstrijd, die door een groot aantal toeschouwers werd bijgewoond, hebben de beide ploegen de puntjes broederlijk gedeeld. Voor rust had Enter een veldoverwicht. Reeds na circa 10 minuten kopte mid- voor Dreijerink uit een corner van links fraai in. De weinige aanvallen van de thuisclub in deze periode waren te onsa menhangend. Toch kroop het Enter doel een keer door het oog van de naald, toen een der achterspelers de bal op de doel lijn, toen de keeper reeds gepasseerd was, tegenhield. De Enter aanvallen trof fen deze middag een Rijssense verdedi ging in uitstekende vorm, die vrijwel geen kansen weg gaf. Vlak voor rust scoorde linksbuiten A. Tusveld de gelijkmaker, na een missen van de Enterse stopper, toen hij alleen voor doelman Stevens verscheen. Na rust was de thuisclub in de meer derheid. Vooral de beide kanthalves stuwden haar voorhoede voortdurend op. Eén keer kroop het Enter-doel door het oog van de naald. Ook de aanvallen der gasten, die meestal via haar linker vleu- nende, liet aan de ingezetenen ruim de tijd. Zij gingen door met aangraven, het was voor de heer van de Oosterhof geen leven meer. Toen kwam andermaal de richter van Ke dingen met een grote macht van volk. Maar Rijssen had zijn gilden net als iedere an dere stad en de burgemeesters riepen de gildebroeders op en met geladen geweer, vliegende vaandels en slaande trom snelden de burgers naar de aangegraven gronden en gaven een geducht salvo weg. In 1636 op 9 februari gaf de drost bevel tot het in werpen der toeslagen, weer knalde er ge weervuur. Toen gaf de drost van Twente bevel de hoofdaanleggers van de aanval op te pakken en te Zwolle in de kast te gooien. Er is echter niemand komen opdagen om de hoofddaders te arresteren. Op 3 april 1643 gaf de heer van de Oosterhof het op. De Rijs sense burgemeesters en Jonker van Ittersum en zijn volgelingen togen naar het Hangel rad, destijds een herberg, en sloten over de markezaken een eeuwigdurend verdrag on der het genot van idem zoveel klare met suiker. De stad Rijssen had de strijd ge wonnen. Intussen boterde het niet tussen Rijssens burgervaderen en baron Willem van Ittersum tot de Oosterhof. DE REGERING VAN RIJSSEN EN DE OOSTERHOF. Na de vuurgevechten bovenomschreven, wilde de Oosterhof meepraten over de sa menstelling van Rijssens vroedschap. De drost van Twente wees twee bemiddelaars aan. Namelijk Christoffel Daniël van Coe- verden en B. van Marle, burgemeester van Kampen, dus één van de adel en één van de steden. Baron van Heerdt van Eversberg werd als ter plaatse kundige aangewezen. Men schoot er niet veel mee op. De Rijsse naren hielden zich aan de gesloten accoor- den van 1520 en 1643. Men noemde zo'n ge val een sententie en deze had betrekking op de vele twisten en geschillen tussen de stad Rijssen, baron van Ittersum en de ge mene erfgenamen (dit waren de boeren, tus sen stad en marke). Dan was er nog de kwestie van breuken en boeten, de arm van de burgers reikte volgens de heren van de Oosterhof te lang. Ondertussen waren de beide heren van Ittersum, Ernst I en II, al de weg hunner voorvaderen opgegaan. Van 1614 tot 1643 was er al geharrewar geweest en dat zou voorlopig ook nog wel blijven ook. VAN COEVERDEN. gel geleid werden, waren niet van ge vaar ontbloot. Naarmate de tijd vorder de, steeg de spanning. Fel werd er om de zege gestreden, maar in de stand kwam geen verandering. Deze gelijke stand geeft de verhouding goed weer. A.s. zondag moeten de oranje-witten bij RKHSC te Haaksbergen op bezoek. Als de verdediging dezelfde vorm heeft als in de laatste twee wedstrijden en vooral de voorhoede een grotere produktiviteit aan de dag legt, is er wel kans op mins tens één puntje. Het tweede en derde elftal spelen bei den een thuiswedstrijd. Knap werk van Visnet. In de competitie van de Nevobo, afde ling Nij verdal, zorgde Visnet maandag avond voor een daverende verrassing. Door prima spel, in het bijzonder van de Gebr. Van Asselt, moesten zowel Nij- verdal als OKK het onderspit delven. Rivo 1 (dames) tekende protest aan te gen het feit, dat bij de aanvang van de wedstrijd enkele minuten gewacht werd op een speelster van de tegenpartij (VB- OW 1). Het protest werd echter eerst in gediend, nadat de wedstrijd verloren was. Levo 3 (dames) liet verstek gaan voor de wedstrijd tegen Levo 2, zodat laatst genoemd team reglementair twee punten rijker werd. Twee verliespunten liepen de dames van Levo 2 op tegen Rexalco, dat in drie sets de winst voor zich opeiste. VBOW 2 (heren) verloor in twee sets zowel van OKK 1 als van Levo 1. De standen: Dames I: VBOW 1 3 3 OKK 1 2 2 OKK 3 3 1 Rivo 1 3 1 Levo 1 3 1 Sportlust 2 0 Dames II: Levo 2 4 3 Rivo 2 2 2 VBOW 2 3 2 Rexalco 3 2 Levo 3 3 0 Visnet 3 0 Heren: Rivo 2 4 4 Visnet 5 4 Nijverdal 1 5 4 OKK 5 3 Levo 1 6 3 Sportlust 2 2 Nijverdal 2 6 2 VBOW 1 3 1 VBOW 2 5 0 Levo 2 5 0 Voor de lezing, die door de directeur van het Rijksmuseum „Twenthe", Dr. Hijszeler, voor de leden van de Oudheid kamer Riessen werd gehouden, bestond behoorlijke belangstelling en de causerie, die verduidelijkt werd met het vertonen van uitstekend geslaagde kleurendia's, Mijnheer de Redakteur, Gaarne zou ik onderstaande geplaatst zien in Uw blad, waarvoor bij voorbaat mijn dank. Woningnood is een probleem, waar wij in Rijssen al jaren mee te kampen hebben en zo de vooruitzichten zijn, voorlopig niet ten einde is. Een probleem, waar onze plaatselijke overheid in de toekomst zeker de volle aandacht moet besteden. De enkele wo ningen, die jaarlijks worden gebouwd, vormen dan met de toewijzing ook steeds een probleem. Wie komt voor zo'n woning in aanmerking en wie beslist hierover? Wanneer men hier de stemmingen over hoort, zijn de toewijzingen nog wel eens aanvechtbaar. Zeker, een moeilijke taak en zeker niet om het iedereen naar de zin te maken. Maar wanneer „recht, billijk heid en noodzakelijkheid' 'opzij worden gezet, dan zijn wij het toch wel eens, dat de woningen niet terecht komen bij die genen die er recht op hebben. Mijn ervaringen in dezen zijn als volgt en dit na een inwoning van mijn dochter bijna 6 jaar en een aanvraag om een wo ning misschien wel 8 jaar geleden! Daar tegenover een eigen woning, waaraan niet de minste medewerking wordt gegeven om deze woning vrij te krijgen. Dan weer eens boven aan de lijst voor een woning, maar mis. Volgende ronde: bij de laatste 2 woningen, weer mis. Volgende ronde: niet aan de beurt. En dat terwijl noch burgemeester noch wethouders enig belang stellen in de toe stand van onze samenwoning. Dit zal ieder, die een beetje rechtsgevoel bezit, te ver gaan. Na deze heb ik mij met verschillende verzoeken gewend tot wethouder Schol man en deze was dan ook de mening toe gedaan, dat na dit lange wachten mijn dochter een woning toekwam en zegde zijn medewerking toe. Na een verdeling der woningen, die weer op niets uitliep, wendde ik mij tot burgemeester Landweer, in de hoop hier de persoon te vinden, die zeker een ge boren Rijssenaar het recht niet zou ont houden. Het eerste bezoek gaf mij hoop, de bespreking was prettig en voor de bur gemeester zeer begrijpelijk. Ik stelde hem nog de vraag, waarom mijn dochter geen woning had gekregen en wanneer zij dan wel aan de beurt was. Hierop zou ik dan antwoord ontvangen. Aangezien ik na drie weken nog geen antwoord had ontvangen, kreeg ik toen op een gevraagd schrijven antwoord en wel, dat het zijn aandacht had! Na 7 of 8 jaar aanvraag heeft het de aandacht van de burgemeester! Na dit schrijven mocht ik weer de ge legenheid hebben met de burgemeester dit geval te bespreken. Nadat ik hem mijn teleurstelling over het antwoord had be kend gemaakt, deed de burgemeester mij de belofte eens te komen kijken. Waar blijft U met deze belofte, burge meester? Of lijkt U inwoning zo gemakkelijk toe, burgemeester! Een goede raad. Stel van uw grote woning enige kamers ter be schikking van hen, die al jaren wachten en waarvoor nog geen uitzicht is. Dan zien wij ten minste, dat wij niet alleen een Christelijke burgemeester hebben, maar ook een medelevend burgemeester met menselijk gevoel. Mijn bezoek aan wethouder Goossen deed mij dadelijk de veronderstelling ma ken, dat wethouder Goossen de man is, die de zaak regelt. Hoewel ik nog even optimist was, toen ik hem vertelde, dat wij al die tijd een eigen woning hadden. Dat deed hem blijkbaar wakker schudden en hij beloofde mij toe dit in het college naar voren te zullen brengen. Bij een volgende bezoek aan wethouder Goossen (de burgemeester was afwezig) wees ik hem op de noodzaak (door ziekte was de samenwoning moeilijker geworden) en wilde hem zo nodig een doktersverkla ring bezorgen. Maar wethouder Goossen begreep alles en zegde mij toe, dat mijn dochter aan de laatste woningen zou meedoen en hoopte dan, dat het voor 100 °/o zou meevallen. Wethouder Goossen, zijn dit geen holle woorden van U geweest? U had het toch in de hand! U hebt mij toch verteld, dat de wethouders de burgemeester adviseer den! En van wethouder Scholman had ik toch de medewerking. Wie verdeelt er nu de woningen? En wie krijgt ze toege wezen? Velen zullen reeds eerder teleurgesteld zijn en voorlopig blijven. Wethouder Goossen, ik heb U gezegd, dat ik uw college verder niet lastig zou vallen, want dit is toch vechten tegen de bierkaai. Misschien was mijn bezoek U ook niet prettig. Maar wij gaan verder, wethouder Goossen, voor het recht, wat U tracht te omzeilen. U, mijnheer de redakteur, nogmaals dankende voor de plaatsruimte. G. J. VAN PUTTEN. was bijzonder belangwekkend en interes sant. Dr. Hijszeler heeft een prachtige ver zameling van deze kleurendia's aange legd over de opgravingen, die onder zijn leiding in Twente zijn verricht. De Twentse geoloog- archeoloog, die door zijn belangwekkende opgravingen en conclusies een vooraanstaande naam heeft gekregen tot ver buiten de grenzen, be oefent zijn wetenschap met grote over gave en met zeer bijzondere interesse. Dr. Hijszeler heeft verschillende malen ge luk gehad, zoals hij zelf meerdere malen zei en moge dit eensdeels waar zijn (wel ke ontdekker vaart wel zonder geluk?) anderzijds moet worden vastgesteld, dat hij door zijn grote kennis en door zijn grote opmerkingsgaven belangrijke bij dragen heeft kunnen leveren in de oud heidkundige wetenschappen, die de mens steeds blijven boeien. In het rijke gebied van Manderveen en Vasse heeft de prae-historische grond de geheimen goed bewaard, totdat Dr. Hijszeler en zijn staf van medewerkers deze oude grond die geheimen heeft we ten te ontfutselen, waarop de wetenschap vele decennia heeft gewacht. Ook voor de leek, of voor de amateur geoloog is een lezing van Dr. Hijszeler, een man van de wetenschap pur sang, in teressant, omdat hij de kunst bezit zijn kennis op j r: pui air-wetenschappelijke wijze door te geven. Daarom was het ge zelschap de gehele avond geboeid en werd zijn lezing met grote aandacht ge volgd. Duidelijk blijkt, dat de onderzoekingen, die ook in Twente op zulk een accurate wijze zijn gedaan, vaak zo uiterst moei zaam zijn. Uit de kleinste waarnemin gen, die zich als zodanig aan een leek voordoen, kan Dr. Hijszeler belangrijke conclusies trekken, die hij uiteraard al leen maar neemt als deze weloverwogen en verantwoord zijn. In de grafheuvels, bij Mander blootge legd, zijn in de graven van omstreeks 2500 jaar voor Christus o.a. potten ge vonden, die door de nabestaanden als z.g. bij giften naast de doden werden gedepo neerd. Het vaatwerk werd gehard bij open vuren en dan op de grond gelegd, waardoor vaak bijzondere afdrukken ontstonden, uit welke verschillende ma len belangrijke conclusies te trekken zijn geweest. Naast gemeenschappelijke graven zijn er bij Mander ook solograven blootgelegd. Opvallend was, dat de do den in gehurkte houding in de steenkis- ten werden gelegd. De mensen uit de bronstijd geloofden n.l., aldus Dr. Hijsze ler, dat de dood een slaap was. Een be langwekkende ontdekking ook was het paalkuilgraf uit 600 tot 700 jaar voor Christus. Interessant was ook de medede ling van Dr. Hijszeler van zijn vondst van het huis uit de bronstijd, waarin verschil lende soorten graankorrels werden ge vonden, die voor onderzoek naar een ex pert in Kopenhagen zijn gezonden. Deze vondst van de resultaten van het onder zoek, waarop de wetenschap nog met gro te spanning wacht, wordt, aldus Dr. Hijs zeler, een van de belangrijkste vondsten uit Noord-Europa genoemd. Nadat Dr. Hijszeler nog enige vragen had beantwoord, sprak de voorzitter van de Oudheidkamer Riessen, de heer Ter Harmsel, een dankwoord, waarin spr. de hoop uitsprak, dat Dr. Hijszeler ook in de omgeving van Rijssen nog eens een on derzoek zou gaan instellen. OVERGEPLAATST De opperwachtmeester der Rijkspolitie A. Beun wordt met ingang van 23 novem ber overgeplaatst naar de groep Tubber- gen. De opperwachtmeester J. H. Romp te Tubbergen wordt ingedeeld bij de groep Rijssen. NOG NIET ALLE PRIJZEN AFGEHAALD Ieder jaar doet zich het verschijnsel voor, dat een min of meer belangrijk aan tal prijzen van de Rijssense grote Markt- verloting niet door de winnaars wordt afgehaald. Ook nu staat nog een 40-tal prijzen ter beschikking van de winnaars, waaronder een complete keukenuitzet. De prijzen kunnen nog tot 1 april in ont vangst worden genomen; daarna verval len deze aan de vereniging, die de verlo ting organiseert. Een eventueel zoekge raakt lot, dat alsnog kan worden terugge vonden, kan dus nog een grote verrassing opleveren. EMIGRATIE Gisteren (donderdag) vertrok het ge zin Vrijburg uit de Graaf Ottostraat, be staande uit 7 personen, naar Canada om aldaar een nieuw bestaan op te bouwen. COLLECTE KANKERBESTRIJDING De collecte te Rijssen gehouden voor het Koningin Wilhelmina Fonds (kanker bestrijding) heeft opgebracht het bedrag van f 1321,78. BENOEMD In de vacature hoofdleidster aan de neutrale kleuterschool, ontstaan door het vertrek van mevr. G. Diesveld Schudde- beurs, werd benoemd mej. H. Mulder te Almelo, thans leidster aan deze school. 0 6 6—2 0 4 4—0 2 2 3—4 2 2 3—4 2 2 3—5 2 0 0—4 1 6 7—2 0 4 4—0 1 4 4—3 1 4 4—3 3 0 1—6 3 0 0—6 0 8 8—1 1 8 9—3 1 8 8—3 2 6 7—4 3 6 8—7 0 4 4—1 4 4 4—9 2 2 2—4 5 0 2-10 5 0 0-10

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1